Zapowiedź konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe – „małe granty”


piątek, 21 października 2016

Rada Narodowego Centrum Nauki finalizuje prace nad dokumentacją konkursu MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu wsparcie osób realizujących działania naukowe w planowanym ubieganiu się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs MINIATURA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Ponadto, w dniu złożenia wniosku, osoba ubiegająca się o finansowanie w konkursie MINIATURA musi być zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Czas trwania działania naukowego w konkursie może wynosić 12 miesięcy z możliwością skrócenia w razie wcześniejszego zakończenia realizacji działania. Planowana wysokość finansowania pojedynczego działania wynosi od 5000 do 50 000 zł, zaś wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich.

W konkursie nie przewiduje się wynagrodzeń i stypendiów naukowych z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie. Nie ma również możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo- badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Wnioski podlegać będą ocenie formalnej oraz jednoetapowej ocenie merytorycznej. Środki finansowe na działania naukowe zakwalifikowane do finansowania przyznawać będzie dyrektor Narodowego Centrum Nauki w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Nabór w konkursie MINIATURA prowadzony będzie w sposób ciągły, a przyjmowanie pierwszych wniosków będzie możliwe już od 3 kwietnia 2017 r. Przewidywana wysokość środków finansowych w tym konkursie to 12 mln złotych.