Znamy wyniki pierwszego konkursu BEETHOVEN LIFE


poniedziałek, 30 września 2019

Ogłaszamy wyniki konkursu na polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu. Polskie zespoły współpracujące z niemieckimi naukowcami otrzymają na realizację badań niemal 11,5 mln zł.

Rozstrzygnięty właśnie BEETHOVEN LIFE 1 jest organizowany przez NCN we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) i stanowi uzupełnienie konkursu BEETHOVEN CLASSIC, który nie obejmuje swoim zakresem tematycznym wniosków z zakresu nauk o życiu. W pierwszej edycji tego konkursu do finansowania skierowano dziesięć spośród 70 złożonych wniosków. Na realizację zadań przez polskie zespoły naukowe przyznano 11 448 523 zł.

Dzięki konkursowi BEETHOVEN LIFE oferta dla polskich naukowców współpracujących z niemieckimi zespołami badawczymi stała się kompletna. W pierwszej edycji badacze złożyli aż 70 wniosków, co potwierdza, że rozszerzenie tej formuły polsko-niemieckiej współpracy o projekty z zakresu nauk o życiu było dobrą decyzją podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.        

BEETHOVEN LIFE 1 był pierwszym konkursem przeprowadzanym przez Centrum w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W zakończonej właśnie edycji rolę agencji wiodącej pełniło DFG, co oznacza, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN naukowcy składali wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych.

Najwięcej wniosków otrzymało finansowanie w panelu NZ 2 poświęconym genetyce i genomice  oraz w panelu NZ 1 obejmującym podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym. Najwyższe finansowanie – ponad 1,6 mln zł – otrzymał projekt, który będzie realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach konkursu BEETHOVEN LIFE naukowcy mogli zaplanować badania trwające 24 lub 36 miesięcy, a kierownikiem projektu krajowego mogła zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.    

Lista projektów nagrodzonych w konkursie BEETHOVEN LIFE 1