Jarosław Gowin o wsparciu polskich badaczy w dążeniu do doskonałości naukowej


czwartek, 14 listopada 2019

Podczas wczorajszego spotkania dyrekcji i członków Rady Narodowego Centrum Nauki z Jarosławem Gowinem, wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego rozmawiano przede wszystkim o udziale polskich naukowców w programach finansowanych ze środków europejskich.

Dyskusja koncentrowała się wokół sposobów wsparcia badaczy pracujących w polskich jednostkach w ubieganiu się o finansowanie w konkursach ERC oraz w innych programach realizowanych w ramach Horyzontu 2020. Omawiano również możliwości, jakie niesie ze sobą Horyzont Europa – kolejny program inwestycyjny Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że ważne jest wieloaspektowe wsparcie jednostek naukowych oraz pojedynczych badaczy w ubieganiu się o finansowanie badań ze środków UE, zarówno ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i ze strony agencji wykonawczych, w tym Narodowego Centrum Nauki. Te uzupełniające się działania mają wspierać zaszczepianie w polskiej nauce kultury doskonałości naukowej.

Podczas spotkania przedyskutowano potrzebę szerszego promowania polskich jednostek za granicą jako atrakcyjnych miejsc do prowadzenia zaawansowanych badań, oferujących możliwość uzyskania dodatkowego finansowania w ramach krajowych programów grantowych. Zasygnalizowano również konieczność podjęcia wysiłków w celu zwiększenia udziału polskich naukowców w organach kolegialnych i panelach oceniających ERC poprzez promowanie ich osiągnięć na arenie międzynarodowej.

Spotkanie wicepremiera Jarosława Gowina z dyrekcją i członkami Rady NCN, w sali konferencyjnej w siedzibie Narodowego Centrum Nauki

Spotkanie wicepremiera Jarosława Gowina z dyrekcją i członkami Rady NCN, w sali konferencyjnej w siedzibie Narodowego Centrum NaukiSpotkanie wicepremiera Jarosława Gowina z dyrekcją i członkami Rady NCN, w sali konferencyjnej w siedzibie Narodowego Centrum NaukiSpotkanie wicepremiera Jarosława Gowina z dyrekcją i członkami Rady NCN, w sali konferencyjnej w siedzibie Narodowego Centrum NaukiSpotkanie wicepremiera Jarosława Gowina z dyrekcją i członkami Rady NCN, w sali konferencyjnej w siedzibie Narodowego Centrum Nauki

Jarosław Gowin podczas spotkania z dyrekcją i członkami Rady NCN, siedziba NCN, Kraków