Dyrektor NCN ponownie wybrany członkiem Rady Zarządzającej Science Europe


środa, 27 listopada 2019

Dwudziestego siódmego listopada 2019 r. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Zbigniew Błocki został po raz trzeci wybrany na członka Rady Zarządzającej Science Europe.

Science Europe to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 37 europejskich instytucji prowadzących lub fundujących działalność badawczą. Organizacja została założona w 2011 r., a Narodowe Centrum Nauki zostało przyjęte do SE w maju 2012 r.

Celem Science Europe jest wspieranie działań organizacji członkowskich przez zwiększanie ich wpływu na kształtowanie ogólnoeuropejskiej polityki naukowej. SE stanowi również platformę kontaktów między instytucjami naukowymi z Europy i spoza jej granic, a także między środowiskiem naukowym a przedstawicielami władz krajowych i europejskich. Organizacja współpracuje między innymi z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC), uniwersytetami, europejskimi organizacjami międzynarodowymi ds. nauki oraz Komisją Europejską.

Rada Zarządzająca Science Europe wyznacza i monitoruje kierunek działań organizacji. Jej członkowie wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne na dwuletnią kadencję.

Więcej informacji o Science Europe