Rusza nowy konkurs sieci CHIST-ERA


wtorek, 3 grudnia 2019

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z następujących obszarów tematycznych: 1. Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence, 2. Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability.

Treść ogłoszenia

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Kanada (Québec), Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja (temat 1), Turcja, Węgry, Wielka Brytania (temat 1), Włochy.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków (ESS), który będzie dostępny na stronie programu: CHIST-ERA;
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. short-proposals): 14 lutego 2020 r., 17:00 CET
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): kwiecień 2020 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): czerwiec 2020 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: czerwiec 2020 r.
  • Wyniki konkursu: październik 2020 r.

W konkursie CHIST-ERA  Call 2019 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Zobacz treść ogłoszenia.