Trzeci konkurs Dioscuri otwarty


piątek, 6 grudnia 2019

Otwieramy kolejny konkurs Dioscuri. Naukowcy z całego świata mogą ubiegać się o utworzenie trzech centrów doskonałości naukowej w jednostkach na terenie Polski.

Konkurs Dioscuri, powstały z inicjatywy niemieckiego Towarzystwa im. Maxa Plancka, jest organizowany we współpracy z Narodowym Centrum Nauki już po raz trzeci. Jego celem jest umożliwienie powstania w Polsce zespołów badawczych zdolnych do skutecznego konkurowania na arenie międzynarodowej. Konkurs jest otwarty dla badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nabór wniosków trwa do 23 marca 2020 r.

Centrum Dioscuri z założenia ma być zbudowane wokół osoby wybitnego naukowca. Wyłoniony w konkursie lider założy i poprowadzi grupę badawczą, która będzie osiągać znaczące rezultaty w swojej dziedzinie. Na działalność jednego centrum zostaną przeznaczone środki w wysokości 300 tys. euro rocznie, na 5 lat. Centra mogą być zakładane na polskich uniwersytetach lub w jednostkach badawczych, które udostępnią swoją infrastrukturę, wyposażenie, zapewnią dodatkowe środki na ich działalność oraz zapewnią liderom perspektywę dłuższej współpracy.

Celem programu Dioscuri jest wzmocnienie i promowanie doskonałości naukowej w Środkowej i Wschodniej Europie. Pierwsze centra Dioscuri już powstały w Polsce, w Instytucie im. M. Nenckiego PAN. Finansowanie centrów zapewniają w równych częściach niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań (Bundesministerium für Bildung und Forschung) oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ogłoszenie konkursu DIOSCURI 3