Ruszył konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives


czwartek, 9 kwietnia 2020

W imieniu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów zapraszamy do udziału w JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - konkursie na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad  dziedzictwem kulturowym. Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 września 2020 roku o godz. 14.00. Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 14 państw uczestniczących w programie. W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Założeniem konkursu jest sfinansowanie najlepszych, bazujących na współpracy, transnarodowych, interdyscyplinarnych, innowacyjnych projektów badawczych koncentrujących się na perspektywach dla dziedzictwa kulturowego w kontekście tożsamości.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z pięciu głównych obszarów:

  • Ponowna analiza spodziewanej roli dziedzictwa kulturowego w społeczeństwie

 Rethinking the implicit role of cultural heritage in society

  • Konstrukcja koncepcji dziedzictwa kulturowego i pespektywy w tym zakresie

Perspectives on and constructions of cultural heritage

  • Modele zarządzania dziedzictwem kulturowym: współtworzenie, łączenie wspólnot i zrównoważony rozwój

Cultural heritage management approaches: co-creation, connecting communities, and sustainable development goals

  • Innowacyjny i włączający (cyfrowy) dostęp do dziedzictwa kulturowego

 Innovative and inclusive (digital) access to cultural heritage

  • Oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: wartości kulturowe, gospodarcze, użytkownika, publiczne i społeczne

Impacts of cultural heritage: cultural, economic, user, public and social values.

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie  http://jpi-ch.eu/

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/cultural-heritage-identities-and-perspectives.


Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

Aneta Budzałek

Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

abudzalek@nimoz.pl

tel. (22) 256 96 21

tel. kom. +48 601 999 336

 

Radosław Brudnicki

Punkt kontaktowy ds. JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

rbrudnicki@nimoz.pl

tel. (22) 256 96 21

tel. kom. + 48 721 121 220