Informacja dotycząca decyzji wydanych przez dyrektora NCN w dniu 16 kwietnia 2020 r.


poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Informacja dotycząca decyzji wydanych przez dyrektora NCN w dniu 16 kwietnia 2020 r. dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursach: OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 oraz dla wniosków, które nie spełniały wymogów formalnych, złożonych w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4 oraz decyzji i postanowień komisji odwoławczej Rdy NCN.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) oraz wejściem w życie w dniu 31 marca 2020 r. nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 dalej ustawa antykryzysowa), do wszystkich decyzji Dyrektora NCN, które zostały wydane w dniu 16 kwietnia 2020 r. stosuje się przepis art. 15zzs ust. 1 pkt. 6 ustawy antykryzysowej. Oznacza to, że nie rozpoczął biegu termin procesowy, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, a wiec termin 14 dni od dnia otrzymania decyzji do złożenia od niej odwołania. Jednakże zgodnie z art. 15zzs ust. 7 ustawy antykryzysowej czynności procesowe podjęte w okresie zawieszenia powyższego terminu są skuteczne. Oznacza to, że złożone odwołanie zostanie rozpatrzone przez Komisję Odwoławczą Rady NCN w terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 3 ustawy o NCN.

Jeżeli w ocenie wnioskodawcy nie zachodzą podstawy do złożenia odwołania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna, jeżeli wnioskodawca złoży oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, o którym mowa w art. 127a ustawy z dnia 30 czerwca 1960 (Dz.U.  nr 30 poz. 168 z poźn. zm.) Kodeks postępowania administracyjnego. Oświadczenie to należy złożyć organowi, który wydał decyzję. Ponowne wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego, obejmującym pokrywające się zadania badawcze jest dopuszczalne dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wniosku wcześniejszego, a więc w chwili, gdy decyzja odmawiająca przyznania środków finansowych na jego realizację jest ostateczna. Zgodnie z art 16 § 1 K.p.a. decyzje są ostateczne, jeżeli nie służy od nich odwołanie w administracyjnym toku instancji.

Powyższa informacja ma zastosowanie, na podstawie art. 15zzs ust. 1 pkt. 1 ustawy, także do decyzji i postanowień wydanych przez Komisję Odwoławczą Rady Narodowego Centrum Nauki na skutek złożonych odwołań w przedmiocie nierozpoczęcia biegu terminu procesowego do złożenia skargi do sądu administracyjnego. W tych przypadkach zastosowanie także znajdzie ww. art. 15zzs ust. 7 ustawy antykryzysowej, o którym mowa powyżej co oznacza, że czynności procesowe podjęte w okresie zawieszenia powyższego terminu są skuteczne. W stosunku do decyzji i postanowień wydanych od dnia 31 marca 2020 r. do czasu ustąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego bieg terminu procesowego do złożenia skargi do sądu administracyjnego nie rozpoczyna swojego biegu, zaś w stosunku do decyzji i postanowień wydanych przed tym dniem, rozpoczęty bieg terminu zawiesza się do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.