Znamy pierwszego laureata konkursu MOZART


wtorek, 16 czerwca 2020

Ogłaszamy pierwsze wyniki międzynarodowego dwustronnego konkursu MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze, który jest przeprowadzany we współpracy z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF).

Lista rankingowa

Pierwszym laureatem konkursu został dr hab. Karol Nartowski z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Na realizację projektu pt. Polimorfizm w kokryształach przez eksperyment i teorię otrzyma ponad milion złotych. Badania będą prowadzone we współpracy z Priv.-Doz. Dr. Doris E. Braun z Uniwersytetu w Innsbrucku. Dzięki współpracy polskich i austriackich naukowców w ramach jednego projektu możliwe będzie kompleksowe zrozumienie procesów powstawania kokryształów zarówno w teorii, jak i poprzez zastosowanie eksperymentalnych metody syntetycznych, a także określenie właściwości otrzymanych kokryształów. W oparciu o otrzymane wyniki opracowane zostaną wytyczne określające metody kontrolowanego poszukiwania kokryształów oraz ich odmian polimorficznych.

W konkursie można sfinansować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne niezbędne wydatki związane z realizacją projektu. Budżet całego konkursu wynosi 5,5 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogły ubiegać się o sfinansowanie projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, a zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy. Ocena merytoryczna wniosków jest przeprowadzana według zasad obowiązujących w FWF. Warunki konkursu po stronie FWF określają dokumenty obowiązujące w programie „Stand-Alone Projects”, a w przypadku badań klinicznych - w „Programme Clinical Research” (KLIF).

Konkurs MOZART był przeprowadzany zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”) w trybie ciągłego naboru wniosków, który zakończył się w dniu 21 lutego br. Wyniki są ogłaszane w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego, w związku z czym kolejne listy rankingowe będą publikowane sukcesywnie tutaj.