Podsumowanie wyników badania ankietowego laureatów konkursów NCN


poniedziałek, 29 czerwca 2020

Przedstawiamy wyniki badania ankietowego pn. Wyzwania, przed którymi stają naukowcy pracujący w Polsce, związane z występowaniem o środki europejskie do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) wraz z możliwymi działaniami zwiększającymi ich szanse w tych konkursach. Badanie zostało zrealizowane między 5 a 19 listopada 2019 r. w ramach prowadzonych przez Centrum wewnętrznych działań ewaluacyjnych, a jego celem było poznanie barier utrudniających składanie wniosków o granty ERC oraz możliwych sposobów na ich przezwyciężenie. W badaniu wzięli udział kierownicy projektów badawczych finansowanych ze środków NCN, których pomysł badawczy został zakwalifikowany do finansowania nie wcześniej niż od 17. edycji ogłaszanych konkursów. Na zaproszenie do udziału w badaniu odpowiedziało 3 383 naukowców.

Zobacz raport