Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie ETIUDA 3 – informacje ogólne


Przejdź do:

1. Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN. Ogłoszenie konkursu i otwarcie naboru wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem konkursów dostępnym na stronie internetowej NCN. Zamknięcie naboru wniosków następuje po 3 miesiącach od daty ogłoszenia konkursu.

NCN zamieszcza listę laureatów na swojej stronie internetowej nie później niż po 6 miesiącach od dnia zakończenia naboru wniosków

2. Podmioty upoważnione do składania wniosków w konkursie

Z wnioskami o stypendium w ramach konkursu ETIUDA 3 mogą wystąpić osoby fizyczne nie posiadające stopnia naukowego doktora, o których mowa w art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), które planują pobyt stażowy w jednostce zagranicznej. Jako jednostkę realizującą wnioskodawca podaje jednostkę, w której prowadzi badania naukowe.

3. Badania podstawowe

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie stypendiów doktorskich, jeżeli badania prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

Badania podstawowe — oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

Kierownik może uzasadnić we wniosku, że jego projekt dotyczy badań podstawowych. Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN. Prosimy więc o uważną analizę, czy NCN jest właściwym adresatem Państwa wniosku.

Dla porównania podajemy definicje badań stosowanych oraz badań przemysłowych, czyli tych, które nie mogą być finansowane przez NCN (art. 2 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

Badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce

Badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych.

UWAGA: Praktyczna przydatność wyników badań nie musi dyskwalifikować ich podstawowości. Jeżeli więc wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych i istnieje perspektywa ich wykorzystania w praktyce (np. w gospodarce), wnioski takie mogą być składane.

4. Panele NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; ST – Nauki Ścisłe i Techniczne; NZ – Nauki o Życiu.

Projekt należy złożyć do właściwego panelu tematycznego. Wnioskodawca wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności pracownicy NCN nie udzielają wskazówek, jaki panel wnioskodawca powinien wybrać. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego wysłaniem, w zakładce Informacje ogólne można zmieniać panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku.

W ramach jednej edycji konkursów można składać tylko jeden wniosek. Po wysłaniu, wniosku nie można już przenieść do innego panelu,należy więc starannie przeanalizować tematykę wybranego panelu.

5. Wnioskodawca

Wnioskodawcami mogą być wyłącznie osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktorskich okres pobierania stypendium musi wynosić co najmniej sześć, a maksymalnie dwanaście miesięcy. Stypendium doktorskie ETIUDA 3 przyznawane jest na dokończenie pracy doktorskiej. Oznacza to, że obrona doktoratu przed zakończeniem pobierania stypendium uniemożliwia dalsze jego pobieranie. W szczególności, jeśli obrona doktoratu nastąpi przed upływem wymaganych sześciu miesięcy, spowoduje to rozwiązanie umowy stypendialnej i konieczność zwrotu środków. Obronę doktoratu należy zatem planować najwcześniej sześć miesięcy po rozpoczęciu pobierania stypendium. Termin rozpoczęcia pobierania stypendium doktorskiego w ramach konkursu Etiuda 3 to 1 października 2015 r.

Otwarcie przewodu doktorskiego stanowi warunek złożenia wniosku. Wnioskodawca musi mieć otwarty przewód doktorski w chwili złożenia wniosku lub musi ten przewód otworzyć najpóźniej 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku nie otwarli przewodu doktorskiego podpisują oświadczenie, generowane przez system, w którym deklarują, że przewód zostanie otwarty w wymaganym terminie.

Z wnioskami o stypendium mogą zgłaszać się badacze niezależnie od swojego wieku, obywatelstwa oraz kraju rezydencji, natomiast przewód doktorski musi być wszczęty w polskiej jednostce naukowej.

UWAGA: W konkursie ETIUDA 3 oceniany jest wyłącznie dorobek wnioskodawcy.

6. Finansowanie

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 3 obejmuje środki finansowe wyłącznie na:

  • stypendium naukowe;
  • pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym;
  • pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu.

W ramach stypendium ETIUDA 3 nie ma możliwości planowania następujących wydatków:

  • zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej ani drobnego sprzętu, ani materiałów;
  • finansowania wynagrodzeń opiekuna naukowego (promotora/promotora pomocniczego) ani opiekuna stypendysty w ośrodku zagranicznym;
  • pokrywania kosztów uczestnictwa w konferencjach ani związanych z tym przejazdów.

Stypendysta pobiera stypendium w wysokości 3000 zł miesięcznie.

Minimalny okres pobierania stypendium to sześć miesięcy, maksymalny – dwanaście miesięcy, rozpoczynając od 1 października 2015 r.

Stypendysta otrzymuje dofinansowanie na pobyt stażowy w jednostce zagranicznej. W celu obliczenia kosztów pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym należy podać następujące informacje:

  • długość trwania stażu zagranicznego (w miesiącach),
  • odległość między krajem zamieszkania wnioskodawcy a krajem, w którym wnioskodawca zamierza odbyć staż (w kilometrach).

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN nr 10 3/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 103/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Minimalna długość stażu zagranicznego to trzy miesiące, maksymalna – sześć miesięcy. Staż należy planować tak, by zakończył się najpóźniej dwanaście miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

7. Krótki opis prowadzonych badań (streszczenie) oraz opis badań naukowych prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki –11-12 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

1. Krótki opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej nie może być dłuższy niż 1 strona. Streszczenie należy przygotować jedynie w języku polskim.

2. Opis badań naukowych prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej nie może być dłuższy niż 10 stron. Należy go przygotować jedynie w języku polskim.

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu dla podanych wytycznych dotyczących jego formatowania, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej. Wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej wraz z literaturą.

Przy tworzeniu pliku PDF dla obu wersji opisu badań prowadzonych w ramach przygotowywania rozprawy doktorskiej należy zachować wymaganą strukturę informacji, tj. podawać informacje we właściwej kolejności z zachowaniem nazw sekcji.

8. Wysłanie/przekazanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do NCN

Wniosek należy wysłać/przekazać zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

UWAGA: Wersja papierowa jest okrojona w stosunku do elektronicznej i zawiera tylko niektóre części wniosku, opisane w załączniku do uchwały Rady NCN nr 103/2014 z 11 grudnia 2014 r.

Do konkursu dopuszczane są jedynie te wnioski, które wpłynęły do NCN-u w obu wersjach we wskazanym terminie.

Wniosek w wersji elektronicznej wysyła się w systemie OSF (przycisk Wyślij do Narodowego Centrum Nauki). System jest zamykany o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków, w tym konkursie tj. 16.03.2015 r. Potwierdzeniem faktu, że wniosek został prawidłowo wysłany jest zmiana jego statusu w systemie na Wysłany. NCN nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku spowodowane przeciążeniem systemu w ostatnich dniach składania wniosków.

Wniosek w wersji papierowej, wydrukowany w ostatecznej wersji z systemu OSF w jednym egzemplarzu, podpisany przez Wnioskodawcę, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, opatrzony oryginałami wymaganych pieczęci (faksymile nie są akceptowane) można doręczyć do NCN (ul. Królewska 57, 30-081 Kraków) osobiście lub kurierem albo wysłać za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.). W dwóch pierwszych przypadkach decyduje data doręczenia do siedziby NCN, w ostatnim – data stempla pocztowego. Na kopercie należy dopisać nazwę konkursu (ETIUDA 3) i oznaczenie panelu.

Formularz drukuje się z systemu OSF przy użyciu przycisku Drukuj wersję do NCN. Wydruk ten jest jedyną akceptowaną przez NCN wersją papierową wniosku. UWAGA: przed wydrukowaniem należy zwrócić uwagę na ustawienia druku, bowiem wydruk musi zawierać wszystkie niezbędne elementy: nagłówki stron, stopki itp. Samo wydrukowanie wniosku z systemu nie oznacza jego przesłania do NCN.

Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż wymagane. W szczególnych sytuacjach pracownicy NCN podczas oceny formalnej mogą poprosić Wnioskodawcę o przedstawienie dodatkowych dokumentów.

NCN nie wysyła potwierdzenia otrzymania papierowej wersji wniosku. Aby uzyskać takie potwierdzenia, można nadać wniosek specjalnym listem za potwierdzeniem odbioru.

9. Ocena wniosku

przebiega w następujących etapach:

1. Ocena formalna wniosku wykonywana przez koordynatorów dyscyplin. UWAGA: wniosek może być zdyskwalifikowany ze względów formalnych również na pozostałych etapach oceny.

2. Ocena merytoryczna wniosku. Wniosek (formularz oraz wartość planowanych badań) najpierw ocenia niezależnie dwóch członków Zespołu Ekspertów, po czym te oceny są analizowane, konfrontowane i uzgadniane podczas 1. posiedzenia Zespołu Ekspertów.

3. Rozmowa kwalifikacyjna z Wnioskodawcą. Kandydaci, których wnioski zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny merytorycznej, zostaną zaproszeni do siedziby NCN-u. Rozmowy odbywają się w języku polskim, osobiście z Wnioskodawcami. Nie można więc przeprowadzić rozmowy np. przez telefon, skype’a, przy udziale tłumacza itd. O terminie i szczegółach rozmowy Wnioskodawca zostanie poinformowany z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

Lista projektów rekomendowanych do finansowanie jest ustalana podczas 2. posiedzenia Zespołu Ekspertów, po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami.

UWAGA: Nie wszyscy członkowie Zespołu Ekspertów równie szczegółowo znają treść projektu i należy to wziąć pod uwagę, przygotowując się do rozmowy.