Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie ETIUDA 3 – wypełnianie zakładek formularza


Przejdź do:

1. Zakładka: JEDNOSTKA NAUKOWA

W konkursie ETIUDA 3 wnioski mogą składać jedynie osoby fizyczne. Formularz zostanie załadowany automatycznie. W zakładce Jednostka realizująca projekt należy wpisać dane dotyczące jednostki, w której wnioskodawca prowadzi badania naukowe. Wnioskodawca nie musi być słuchaczem studiów III stopnia w tejże jednostce.

Należy pamiętać, że jednostką realizującą może być wyłącznie krajowy ośrodek naukowy.

Jako jednostkę realizującą można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane jednostki muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i – w razie konieczności – uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być wypełnione.

 1. Nazwa jednostki (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do A.6. W przypadku, kiedy wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Kierownik jednostki – osoba uprawniona do reprezentowania jednostki.

Pytanie Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania  podmiotu.

We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli jednostka realizująca nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć „nie dotyczy”.

Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej nie dotyczy konkursu ETIUDA.

2. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

B. Informacje ogólne

1. Temat pracy doktorskiej – podany przy zakładaniu wniosku można edytować w trakcie przygotowania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadza się przy pomocy edytora tekstu w systemie OSF, tekstu nie da się wkleić. Tytuł wniosku musi być zgodny z tytułem przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

UWAGA: Przycisk Edytuj w sekcji B otwiera okno edycji tematu pracy doktorskiej oraz okresu pobierania stypendium naukowego.

2. Okres pobierania stypendium doktorskiego (w mies.) – musi, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiówETIUDA 3, wynosić od 6 do 12 miesięcy.

3. Nr panelu dyscyplin – np. HS6; można go zmieniać, używając przycisku Wybierz.

4. Pomocnicze określenia identyfikujące – należy wybrać od 1 do 3 określeń identyfikujących. Po wciśnięciu przycisku Dodaj najpierw wybieramy określenie nadrzędne, np. HS, następnie HS6, a na koniec np. HS6_5 (Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia). Określenia mogą być wybierane również spoza głównego panelu dyscyplin, do którego kierowany jest wniosek, a nawet spoza obszaru tematycznego HS, np. NZ4_10 (Neuroobrazowanie).

5. Termin rozpoczęcia pobierania stypendium doktorskiego – rubryka zostanie uzupełniona automatycznie.

6. Liczba wykonawców projektu – to liczba osób zaangażowanych w przygotowanie rozprawy doktorskiej (promotor rozprawy oraz wnioskodawca) – rubryka zostanie uzupełniona automatycznie.

7. Planowane nakłady w zł (zostaną wyliczone na podstawie kosztorysu) – rubryka zostanie uzupełniona automatycznie.

B1. Informacja o zagranicznym ośrodku naukowym, będącym miejscem planowanego przez wnioskodawcę stażu

W oknie otwieranym pierwszym przyciskiem Edytuj należy wpisać:

 • nazwę zagranicznego ośrodka naukowego,
 • adres zagranicznego ośrodka naukowego,
 • imię i nazwisko opiekuna stażysty (należy podać dane osoby, która będzie sprawować faktyczną opiekę nad stażystą).

Charakterystyka zagranicznego ośrodka naukowego wraz z uzasadnieniem wyboru tego ośrodka.

Po wciśnięciu drugiego przycisku edytuj w sekcji B1, otwiera się edytor tekstowy. W tej zakładce należy się skupić się przede wszystkim na aspektach wyróżniających ośrodek naukowego na tle innych ośrodków, jego specyfice i osiągnięciach naukowych.

3. Zakładka: KRÓTKI OPIS PROWADZONYCH BADAŃ

Tekst krótkiego opisu prowadzonych badań, czyli streszczenia (maksymalnie 1 strona), wprowadza się w języku polskim. Formatowanie: rozmiar strony A4 , typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne 1,5 cm.

Tekst można albo wpisać bezpośrednio w formularzu (1), albo załączyć jako osobny plik pdf (2).

ad. (1) Aby wprowadzić tekst, należy nacisnąć przycisk Edytuj – otworzy się okno edytora tekstowego. Aby zachować wprowadzony tekst, należy wcisnąć przycisk Zapisz.

ad. (2) Plik pdf załączamy poprzez naciśnięcie przycisku Załącz plik.

4. Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH

(maksymalnie 2500 znaków ze spacjami)

Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne.

W tej zakładce kierownik projektu może rozwiać ewentualne wątpliwości co do podstawowego charakteru prowadzonych badań.

5. Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY

(maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami)

Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne.

Jeśli wnioskodawca składał wniosek w poprzedniej edycji konkursu i decyduje się wypełnić powyższą zakładkę, należy podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku oraz opisać, co zostało zmienione we wniosku. Można również odpowiedzieć na zarzuty ekspertów, zarówno te z recenzji z etapu pierwszego, jak i z opinii po rozmowie kwalifikacyjnej.

Uwaga: Ze względu na nowe postępowanie konkursowe wprowadzenie zmian we wniosku zgodnie z zaleceniami ekspertów nie gwarantuje uzyskania finansowania w bieżącym konkursie.

6. Zakładka: WNIOSKODAWCA/PROMOTOR

Wnioskodawca

System OSF automatycznie wprowadza imię i nazwisko wnioskodawcy. W razie potrzeby, można ponownie wprowadzić te dane, korzystając z przycisku Wczytaj ponownie z bazy OPI. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj.

Ankietę dorobku naukowego wypełnia wyłącznie wnioskodawca, bowiem ocenie podlega tylko dorobek naukowy doktoranta.

1. Dane osobowe wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”. Numer telefonu i adres e-mail powinny być aktualne.

W oknie edycji danych osobowych wnioskodawcy należy zaznaczyć odpowiedzi na następujące trzy pytania:

1. Wnioskodawca spełnia kryteria określone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, zgodnie z Art. 2 pkt. 3 Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki?

System OSF automatycznie zaznacza odpowiedź „tak”.

2. Czy Pan/Pani posiada wszczęty przewód doktorski?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w zakładce ZAŁĄCZNIKI zostanie wygenerowane pole Kopia uchwały Rady Wydziału lub zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego wnioskodawcy. Należy dołączyć skan dokumentu poświadczającego wszczęcie przewodu (przycisk Załącz plik). W zakładce OŚWIADCZENIA w pkt. 1 pojawi się natomiast zdanie: Oświadczam, że mój przewód doktorski został wszczęty dnia ??? w [nazwa jednostki]. Klikając w aktywny link dnia, należy podać datę z załączanego dokumentu.

W przypadku odpowiedzi negatywnej, w zakładce OŚWIADCZENIA zostanie wygenerowany tekst: Oświadczam, że planuję wszczęcie przewodu doktorskiego w dniu ???

Przewód doktorski musi być wszczęty najpóźniej 30 czerwca 2015 r.

3. Czy w ostatnich pięciu latach przed złożeniem wniosku korzystał(a) Pani/Pan z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy?

2. Dane adresowe również wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj:

 • adres zamieszkania,
 • adres korespondencyjny.

Podanie aktualnego adresu do korespondencji jest bardzo istotne, gdyż w razie zakwalifikowania Wnioskodawcy do II etapu oceny merytorycznej, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, zawiadomienie zostanie wysłane pocztą.

3. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Ludzie Nauki Polskiej.

4. Informacje o liczbie cytowań oraz indeksie H dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu)

 • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać 0 jako liczbę cytowań oraz 0 jako wartość indeksu H (Hirscha); należy wprowadzić dane z bazy Web of Science™ Core Collection;
 • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H; należy wprowadzić dane z bazy Web of Science™ Core Collection lub Publish or Perish.

5.1. Zakładka Przebieg kariery naukowej: Należy podać: nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego (magistra). Doktoranci wskazują tryb odbywanych studiów doktoranckich (student wydziałowych studiów III stopnia, wolny słuchacz itd.).

UWAGA – w tej sekcji wnioskodawca przedstawia całość swoich osiągnięć naukowych, które podlegają ocenie zespołu ekspertów.

5.2.a. Zakładka Dorobek naukowy. Tutaj wnioskodawca wymienia wszystkie publikacje, w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, z zaznaczeniem prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym. Należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji.

5.2.b. Zakładka Dorobek naukowy – sztuka (dotyczy tylko HS). W tym miejscu wnioskodawca powinien przedstawić wykaz najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego)

UWAGA: W zależności od reprezentowanej dyscypliny i zgromadzonego dorobku, wnioskodawca możne wypełnić obie zakładki: 5.2.a. i 5.2.b. lub jedną z nich.

5.3. Zakładka Projekty badawcze. Tu wnioskodawca opisuje udział w projektach badawczych oraz ich wyniki

5.4. Zakładka Doświadczenie naukowe wnioskodawcy powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, staż oraz okres pobytu.

5.5. Zakładka Stypendia i nagrody powinna zawierać informacje na temat stypendiów i nagród, które wnioskodawca otrzymał na prowadzenie badań oraz z tytułu przygotowywania rozprawy doktorskiej (stypendium doktoranckie z ramienia jednostki macierzystej; stypendia MNiSW dla najlepszych doktorantów itd.)

5.6. Zakładka Wyróżnienia powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia będące efektem prowadzonych badań naukowych oraz innej aktywności naukowej (wykłady plenarne wygłaszane na konferencjach, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki: aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych), przy czym należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę.

UWAGA: Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. wnioskodawca nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce wybrać przycisk Nie dotyczy lub wpisać w zakładce „nie dotyczy”. Należy jednak pamiętać, że konkurs ETIUDA 3 skierowany jest do osób, które już wykazują się osiągnięciami naukowymi. Brak jakichkolwiek może skutkować przyznaniem oceny 0 w części A formularza ocen.

UWAGA: Informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane. Podczas oceny dorobku naukowego kierownika nie bierze się pod uwagę nieopublikowanych prac.

Promotor

Aby wprowadzić dane promotora, należy wcisnąć przycisk Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy. We wniosku można wskazać wyłącznie promotora lub promotora pomocniczego. Dorobek promotora nie jest oceniany w konkursie ETIUDA 3. Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej.

7. Zakładka: FORMY FINANSOWANIA

1. Stypendium doktorskie – wartości są obliczane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w sekcji Informacje ogólne.

2. Staż w zagranicznym ośrodku naukowym.

Wnioskodawca powinien podać czas trwania pobytu stażowego w zagranicznej jednostce w miesiącach (nie mniej niż 3, nie więcej niż 6 miesięcy) oraz odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym będącym miejscem odbywania stażu. Aby uzupełnić te informacje, należy wcisnąć przycisk Edytuj.

8. Zakładka: KOSZTORYS

Kosztorys określa wysokość finansowania, które może uzyskać wnioskodawca w ramach konkursu ETIUDA 3. Zakładka ta jest uzupełniana automatycznie na podstawie informacji zawartych w sekcjach Informacja ogólna (długość pobierania stypendium, kraj, w którym zlokalizowany jest ośrodek stażowy) oraz Formy finansowania (długość stażu, odległość między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym).

Nie jest możliwe edytowanie danych w tej sekcji, bowiem w ramach konkursu ETIUDA 3 nie ma innych form finansowania.

Wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 3000 zł miesięcznie, które przyznawane jest na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN nr 10 3/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 103/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

9. Zakładka: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca oraz Informacje ogólne.

W sekcji Oświadczenia wnioskodawca, który w dniu składania wniosku nie ma otwartego przewodu doktorskiego deklaruje, że przewód zostanie otwarty przed 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawca, który ma otwarty przewód doktorski wpisuje, datę wszczęcia przewodu doktorskiego.

Zarówno ci wnioskodawcy, którzy w dniu składania wniosków mają wszczęty przewód doktorski oraz ci, którzy zobowiązują się wszcząć przewód doktorski do dnia 30 czerwca 2015 r. deklarują uzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium.

UWAGA: Jeśli laureat pobiera stypendium od 1 października 2015 do 30 września 2016, to uzyskanie stopnia naukowego doktora powinno nastąpić najpóźniej do 30 września 2017 r.

W punkcie 5. oświadczeń, wnioskodawca oświadcza, czy ubiega się/nie obiega się o finansowanie kosztów stażu i związanych z tym podróży z innych źródeł finansowania. Ewentualne uzyskanie finansowania z dwóch różnych źródeł wiąże się z koniecznością rezygnacji z jednego z nich.

10. Zakładka: OPIS BADAŃ NAUKOWYCH

UWAGA: Powinno się tu umieścić opis badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

UWAGA: Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 10 stron zdefiniowanego maszynopisu.

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku.

Opis badań naukowych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej można sporządzić na dwa sposoby:

 • w osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty: cel naukowy, znaczenie badania, koncepcja i plan badań, metodyka i literatura,
 • bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapisuje przyciskiem Zapisz w każdym oknie.

1. Cel naukowy – cel naukowy badań: należy określić, jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest istotą problemu, opisać zakładane hipotezy badawcze oraz spodziewany efekt końcowy.

2. Znaczenie prowadzonych badań – znaczenie projektu: należy wyjaśnić, co uzasadnia podjęcie tego problemu, jakie przesłanki skłaniają wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu, podać znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego.

3. Koncepcja i plan badań – należy wskazać szczegółowe cele badawcze, opisać, jaki jest ogólny plan badań, jak zamierza się realizować postawione cele, jakie są wyniki badań wstępnych, wskazujące na słuszność przyjętych założeń.

4. Metodyka badań – metodologia badań: należy określić, co stanowi podstawę warsztatu naukowego, opisać, na czym będzie polegać analiza i opracowanie wyników badań, wskazać, jakie urządzenia (aparatura) zostaną wykorzystane w badaniach.

5. Literatura – należy przedstawić przegląd literatury przedmiotu, z której doktorant korzysta w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej.

11. Zakładka: CHARAKTERYSTYKA ZAGRANICZNEGO OŚRODKA NAUKOWEGO BĘDĄCEGO MIEJSCEM STAŻU WNIOSKODAWCY

(maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu)

Charakterystyka prowadzonych badań, komplementarność badań z badaniami przygotowanymi w ramach pracy doktorskiej, perspektywa wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej wnioskodawcy.

W tej zakładce należy opisać, w jaki sposób planowany staż zagraniczny wpłynie na rozwój naukowy wnioskodawcy oraz wyeksponować te aspekty pracy naukowej prowadzonej w danym ośrodku oraz pracy naukowej opiekuna stażysty, które skłaniają wnioskodawcę do odbycia stażu właśnie tam.

12. Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dodać do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku:

 • Załącznik 1 – Kopię uchwały jednostki organizacyjnej lub zaświadczenie o wszczęciu przewodu doktorskiego (w przypadku wnioskodawców, którzy w dniu złożenia wniosków mają otwarty przewód doktorski, należy dołączyć).
 • Załącznik 2 – Dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego ośrodka naukowego na staż wnioskodawcy. Może on być sporządzany jest w dowolnej formie. Wymagany jest podpis osoby będącej opiekunem stażu w zagranicznym ośrodku.

Jeśli wnioskodawca nie ma otwartego przewodu doktorskiego, zostanie wygenerowany wyłącznie Załącznik 2.

UWAGA: Jednostka zagraniczna ma być jednostką prowadzącą badania naukowe (np. nie może nim być laboratorium usługowe, wytwórnia filmowa czy pracownia malarska). Zaplecze badawcze jednostki, możliwości odbycia stażu w wybranym przez wnioskodawcę ośrodku naukowym oraz trafność jej wyboru będą ocenione przez ekspertów m in. na podstawie przedłożonego zaświadczenia.