ETIUDA 5 – informacje ogólne


Rejestracja w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania)

Osoby, które nie mają jeszcze założonego konta w systemie OSF, muszą zarejestrować się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do przy pomocy linku Zarejestruj się jako redaktor wniosków (link znajduje się po prawej stronie ekranu). Po wypełnieniu wymaganych pól należy potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem w lewym dolnym rogu ekranu Załóż konto. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.

UWAGA: podanie nieistniejącego lub błędnego adresu e-mail spowoduje, że konto nie będzie mogło zostać aktywowane.

Osoby, które już mają konto w systemie OSF, mogą złożyć wniosek, korzystając z tego konta. Należy podać dane dostępu: login i hasło, po czym potwierdzić je przyciskiem Loguj. Zapomniane hasło można przywrócić, klikając link Pobierz login i hasło i postępując zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Osoby, które mają konto z uprawnieniami inne niż uprawnienia redaktora wniosku (np. recenzenta), po zalogowaniu się powinny wybrać opcję Chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów we wnioskach OSF.

Po zalogowaniu się można zmienić swoje dane (w tym hasło) w zakładce Moje dane. Po zapamiętaniu zmian należy wrócić na stronę główną: odpowiedni przycisk znajduje się po lewej stronie.

W przypadku problemów technicznych związanych z kontem w systemie OSF prosimy o kontakt z pomocą techniczną pod nr tel. +48 (22) 35 17 101, +48 (22) 35 17 104, bądź przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do.

Nabór wniosków

Wnioski w konkursie ETIUDA 5 należy złożyć  wyłącznie elektronicznie, poprzez system OSF,  w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN.

 • Ogłoszenie konkursu: 15.12.2016 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 22.03.2017 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 15.09.2017 r.

Osoby upoważnione do składania wniosków w konkursie ETIUDA 5

Adresatami konkursu ETIUDA 5 są osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r. poz. 839, z póżn. zm.), które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2017 r.  Osoba aplikująca o finansowanie w ramach konkursu ETIUDA 5 powinna wykazywać się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i zaplanować pobyt stażowy w zagranicznej jednostce naukowej. Wnioskodawca wskazuje jako jednostkę realizującą polską jednostkę, w której prowadzi badania naukowe lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich. Wnioskodawca nie musi być słuchaczem studiów III stopnia w tejże jednostce.

Badania podstawowe

W ramach konkursu rozpatrywane są wnioski, w których badania prowadzone w ramach rozprawy doktorskiej dotyczą badań podstawowych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn.zm)  jako oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN.

Dla porównania podajemy definicje badań stosowanych oraz badań przemysłowych, czyli tych, które nie mogą być finansowane przez NCN (art. 2 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620 z późn.zm).

Badania stosowane to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, zaś badania przemysłowe – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

UWAGA: praktyczna przydatność wyników badań nie musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Jeżeli więc wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych, a wnioskodawcy nie ukrywają perspektywy ich wykorzystania lub kontynuacji w praktyce (np. w gospodarce), wnioski mogą być rozpatrywane przez NCN.

Panele NCN

Wniosek składany do NCN musi dotyczyć dowolnej dyscypliny lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Wnioskodawca wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności NCN nie udziela sugestii, ani wskazówek dotyczących tego wyboru. Konsekwencją decyzji wnioskodawcy jest skierowanie wniosku do określonego Zespołu Ekspertów, który ocenia wniosek merytorycznie. Przed złożeniem wniosku należy więc starannie przeanalizować tematykę wybranego panelu, ponieważ skierowanie wniosku do niewłaściwego panelu może zaważyć na ocenie, a nawet skutkować odrzuceniem wniosku przez Zespół Ekspertów.

W danej edycji konkursu wnioskodawca może złożyć wniosek obejmujący te same badania tylko do jednego panelu. Po wysłaniu wniosku w systemie OSF nie ma możliwości ponownej edycji wprowadzonych danych. Podczas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku.

Warunki uzyskania stypendium doktorskiego

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich okres pobierania stypendium musi wynosić co najmniej 6, a maksymalnie 12 miesięcy. Stypendium naukowe w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 5 przyznawane jest na okres przygotowania i/lub dokończenia pracy doktorskiej. Uzyskanie stopnia naukowego doktora przed zakończeniem pobierania stypendium uniemożliwia dalsze jego pobieranie.[1] Obronę pracy doktorskiej należy zatem planować najwcześniej 6 miesięcy po rozpoczęciu pobierania stypendium naukowego. Termin rozpoczęcia pobierania stypendium naukowego w ramach konkursu ETIUDA 5 to 2 października 2017 r.

Otwarcie przewodu doktorskiego lub deklaracja jego otwarcia stanowi warunek złożenia wniosku w konkursie. Wnioskodawca musi mieć otwarty przewód doktorski w chwili złożenia wniosku lub musi ten przewód otworzyć najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku nie otwarli przewodu doktorskiego składają we wniosku oświadczenie, w którym deklarują, że przewód zostanie otwarty w wymaganym terminie.

Z wnioskami o stypendium mogą zgłaszać się badacze niezależnie od swojego wieku, obywatelstwa oraz kraju rezydencji, natomiast przewód doktorski musi być wszczęty w polskiej jednostce naukowej.

UWAGA: w konkursie ETIUDA 5 oceniany jest wyłącznie dorobek naukowy wnioskodawcy (ocenie nie podlega dorobek naukowy promotora).

Zakres i zasady finansowania stypendium doktorskiego

Stypendium doktorskie w konkursie ETIUDA 5 obejmuje środki finansowe, przeznaczone wyłącznie na:

 • stypendium naukowe,
 • pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym,
 • pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu.

Stypendysta pobiera stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie. Okres wypłaty stypendium[2] naukowego musi rozpocząć się 2 października 2017 r.

Stypendysta otrzymuje dofinansowanie na pobyt stażowy w jednostce zagranicznej w zryczałtowanej kwocie. W celu obliczenia kosztów pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym należy podać następujące informacje:

 • długość trwania stażu zagranicznego (w miesiącach),
 • odległość między krajem zamieszkania wnioskodawcy, a krajem, w którym wnioskodawca zamierza odbyć staż (w kilometrach).

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN nr 112/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.

Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1 000 do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 112/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.

Minimalna długość realizacji stażu zagranicznego wynosi 3 miesiące, maksymalna – 6 miesięcy.  Realizacja stażu może odbywać się w trakcie pobierania stypendium naukowego lub w okresie do 12-stu miesięcy po zakończeniu jego pobierania.

W ramach stypendium ETIUDA 5 nie ma możliwości planowania następujących wydatków:

 • zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej ani drobnego sprzętu, ani materiałów,
 • finansowania wynagrodzeń opiekuna naukowego (promotora/promotora pomocniczego) ani opiekuna stypendysty w ośrodku zagranicznym,
 • pokrywania kosztów uczestnictwa w konferencjach ani związanych z tym przejazdów.

Ocena wniosku złożonego w konkursie ETIUDA 5

Etapy oceny wniosku:

Ocena formalna wniosku wykonywana przez Koordynatorów Dyscyplin. Wniosek, który zostanie negatywnie zweryfikowany podczas oceny formalnej, nie będzie podlegał ocenie merytorycznej.

UWAGA: wniosek może być zdyskwalifikowany ze względów formalnych również na pozostałych etapach oceny.

Ocena merytoryczna wniosku – I etap – ocena dokonywana jest niezależnie przez dwóch członków Zespołu Ekspertów. W dalszej kolejności wystawione oceny podlegają analizie i uzgodnieniu podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów.

Ocena merytoryczna wniosku – II etap - rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami po której następuje dyskusja Zespołu Ekspertów i ostateczne wskazanie listy wniosków zakwalifikowanych do finansowania.

O terminie i szczegółach rozmowy wnioskodawca zostanie poinformowany z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Format i zawartość opisów badań

Do wniosku należy dołączyć:

Krótki opis badań naukowych prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej nie może być dłuższy niż 1 strona zdefiniowanego poniżej formatu teksu. Streszczenie należy przygotować jedynie w języku polskim.

Popularnonaukowy opis badań należy podać cel projektu, opisać jakie badania Wniosek, który otrzyma finansowanie zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki i Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI). podstawowe realizowane będą w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Opis powinien zawierać wyłącznie takie dane, które wnioskodawca chciałby udostępnić na tej stronie NCN.

Opis badań naukowych prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej nie może być dłuższy niż 10 stron zdefiniowanego poniżej formatu teksu. Opis należy przygotować w języku polskim. Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu dla podanych wytycznych dotyczących jego formatowania, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej. Wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej wraz z literaturą. Opis badań można załączyć do formularza w pliku PDF. Przy tworzeniu pliku PDF należy zachować wymaganą strukturę opisu, zgodnie ze schematem podanym w formularzu.

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki –11-12 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Załączniki

Do elektronicznej wersji wniosku w konkursie ETIUDA 5 należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kopię uchwały rady jednostki organizacyjnej lub kopia zaświadczenia o wszczęciu przewodu doktorskiego wnioskodawcy,
 • dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę zagranicznego opiekuna naukowego na staż wnioskodawcy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że dokument powinien zawierać podstawowe informacje, określone w załączniku nr 3 do uchwały Rady NCN nr 112/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.,
 • potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie ETIUDA 5 (załącznik nr 3 do załącznika nr 3 do uchwały Rady NCN nr 112/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.), generowane z systemu OSF.

Wysłanie wniosku do NCN

W celu usprawnienia procesu składania oraz obsługi wniosków Narodowe Centrum Nauki odchodzi od wersji papierowych. Wnioski udostępnione w ramach konkursów, będą składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Aby ułatwić procedurę elektronicznego składania wniosku, nie jest wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego. Potwierdzenie złożenia wniosku oraz pozostałe załączniki będzie można podpisać elektronicznie lub wydrukować, podpisać tradycyjnie, zeskanować i załączyć do wniosku.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, że elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) i adres skrytki (ePUAP) lub e-mail, który zostanie podany we wniosku, będzie stanowił jedyną drogę kontaktu z wnioskodawcą. Na ten adres będą wysyłane m.in. informacje z prośbą o uzupełnienie wniosku oraz decyzja Dyrektora Centrum dotycząca finansowania.

Wnioski wysłane do Narodowego Centrum Nauki muszą być kompletne (kompletność sprawdza się w systemie OSF przyciskiem Sprawdź kompletność.) System nie zezwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub do którego nie dołączono obowiązkowych załączników.

Wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez system OSF. W celu przesłania wniosku należy użyć opcji Wyślij do NCN. System jest zamykany o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków. Po tym terminie wniosku nie da się ani edytować, ani wysłać do NCN. Możliwe jest jedynie jego wydrukowanie.

Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.[1] Obrona doktoratu przed upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pobierania stypendium naukowego wiąże się z rozwiązaniem umowy i zwrotem przekazanych środków.

[2] Okres pobierania stypendium naukowego wynosi 6-12 miesięcy; okres realizacji stypendium doktorskiego – okres pobierania stypendium naukowego plus okres 12-stu miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego potrzebny na uzyskanie stopnia naukowego doktora