Adresaci konkursu PRELUDIUM 3


Przejdź do:

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować następujące podmioty wskazane w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615, z późn. zm.):

 1. jednostka naukowa;
 2. konsorcjum naukowe;
 3. sieć naukowa;
 4. jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną;
 5. centrum naukowo-przemysłowe;
 6. centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 7. centrum naukowe uczelni;
 8. biblioteka naukowa;
 9. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego;
 10. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. osoba fizyczna;
 12. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1-8.

Kierownik projektu może występować jako osoba fizyczna bądź z ramienia podmiotu, w którym zamierza realizować badania. Przez osobę fizyczną rozumieć należy osobę, która w momencie składania wniosku nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt. Doktoranci niezatrudnieni w jednostkach, w których planują realizować projekty powinni występować jako osoby fizyczne. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków o finansowanie projektów, które będą realizowane w następujących podmiotach: przedsiębiorstwa (w tym podmioty sektora publicznego ubiegające się o pomoc publiczną), konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i centra naukowe uczelni. W tych przypadkach wnioskodawcą jest ww. podmiot. Osoby fizyczne wskazują we wniosku jednostkę, w której będzie realizowany projekt.

Środki finansowe są przekazywane wyłącznie podmiotowi realizującemu projekt i zatrudniającemu kierownika projektu. W przypadku wniosku złożonego przez osobę fizyczną, warunkiem finansowania projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot realizujący projekt (akceptowalne jest zatrudnienie na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie).  NCN zawiera umowę o realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WNIOSKODAWCA I PROJEKT BADAWCZY

W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze kierowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora. Oznacza to, że kierownik projektu na dzień złożenia wniosku nie może posiadać oficjalnie nadanego stopnia naukowego doktora. Projekty badawcze są realizowane przez kierownika projektu pod opieką/nadzorem promotora/opiekuna naukowego.

Opiekun naukowy nie musi być promotorem doktoratu kierownika projektu, a projekt nie musi być zgodny z tematem pracy doktorskiej kierownika projektu. Otwarcie przewodu doktorskiego nie jest warunkiem złożenia wniosku ani uzyskania finansowania. Przedstawienie rozprawy doktorskiej lub jej recenzji nie jest warunkiem rozliczenia projektu. Realizacja projektu będzie rozliczana wyłącznie publikacjami wyników badań.

Liczba wszystkich członków zespołu badawczego nie może przekraczać trzech osób, a w jego skład powinien wchodzić kierownik projektu i opiekun naukowy/promotor, oraz opcjonalnie jeden wykonawca (np. pracownik techniczny). W zespole badawczym nie wyróżnia się głównych wykonawców. Zwracamy uwagę, że w zespole może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy (osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora) – występujący wyłącznie w roli opiekuna naukowego/promotora. Opiekun naukowy/promotor może, ale nie musi, być pracownikiem samodzielnym. Osoba ze stopniem naukowym doktora może pełnić funkcję zarówno promotora/opiekuna naukowego, jak i funkcję wykonawcy. Promotor/opiekun naukowy nie może być beneficjentem finansowym projektu.

Kierownik projektu oraz opiekun naukowy/promotor we wniosku wypełniają ankietę dorobku naukowego, która podlega ocenie. Informacje dotyczące dorobku publikacyjnego podaje tylko promotor/opiekun, kierownik projektu (osoba bez stopnia doktora) prezentuje swoje osiągnięcia naukowe, w tym listę publikacji w części "Przebieg kariery naukowej".

Skład zespołu nie podlega obostrzeniom formalnym w zakresie wieku członków zespołu, ich obywatelstwa ani kraju rezydencji. Kluczowe jest zatrudnienie kierownika (w formie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia) przez polski podmiot, do którego zostaną przekazane środki finansowe.

Każda z osób wchodzących w skład zespołu badawczego powinna oszacować procent czasu pracy, który poświęci realizacji projektu w ramach swoich obowiązków zawodowych. Należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu. Suma czasu, który poświęca dana osoba na obecnie realizowane oraz zgłaszane do finansowania projekty oraz inne obowiązki zawodowe nie może przekraczać 100%.

W konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (tj. w danej edycji konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku, niezależnie od rodzaju konkursu. Przykładowo: zgłoszenie wniosku do konkursu PRELUDIUM 3 w V edycji konkursów (ogłoszonych 15.03.2012 r.) uniemożliwia złożenie wniosku przez tego samego kierownika np. w konkursie OPUS 3.  Pamiętać należy, że kierownikiem projektu typu PRELUDIUM można być tylko raz.

Osoba będąca już kierownikiem lub wykonawcą w projekcie finansowanym przez NCN może składać kolejny wniosek, jeśli czas poświęcony przez nią na realizację projektów, w których uczestniczy lub planuje uczestniczyć (i innych zobowiązań wynikających z obowiązków w miejscu pracy) nie przekroczą 100% deklarowanego czasu pracy.

Nie jest dopuszczalne wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w części „Zbliżone zadania badawcze” zbliżone tematycznie projekty finansowane z różnych źródeł (w tym z NCN) lub rozpatrywane w ramach aktualnych konkursów NCN. Przedstawianie tych projektów ma na celu wykazanie różnic pomiędzy zgłaszanym projektem a innymi projektami. Wniosek podlegający ocenie w aktualnie trwającym postępowaniu konkursowym lub rozpatrywany w ramach postępowania odwoławczego nie może być złożony ponownie do czasu uzyskania decyzji ostatecznej.

Projekt badawczy musi obejmować badania podstawowe. Wnioskodawca jest proszony o przedstawienie uzasadnienia spełniania kryterium badań podstawowych w proponowanym projekcie. Wniosek musi dotyczyć dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale zatwierdzonym przez Radę NCN i zostać złożony do właściwego panelu odpowiadającego tematyce wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami musi być przygotowany w dwóch językach: polskim oraz angielskim, w oparciu o szczegółowe wytyczne. Zgłoszony wniosek musi być kompletny. Kompletność wniosku można sprawdzić w systemie OSF za pomocą opcji „Sprawdź kompletność”.

Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekraczać 36 miesięcy.

Podmiot wnioskujący (z wyjątkiem osoby fizycznej), który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje dodatkowe informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach, wraz z wykazem publikacji pracowników oraz posiadanej aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł (wymagane jest oświadczenie podmiotu przystępującego do konkursu o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem z innych źródeł). Celem tego oświadczenia jest wykluczenie podwójnego finansowania, czyli zapewnienie, że wydatki ponoszone w ramach projektu finansowanego przez NCN nie były, nie są i nie będą pokryte z innych źródeł.

W konkursie PRELUDIUM wysokość finansowania nie może przekraczać:

 • 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy;
 • 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Finansowanie jest proporcjonalne do liczby miesięcy zadeklarowanych jako czas wykonania projektu (150 000 zł/36 miesięcy * ilość miesięcy trwania projektu zaokrąglona w górę).

Promotor/opiekun naukowy nie może być beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu, co oznacza że nie może pobierać wynagrodzenia ani finansować wyjazdów naukowych/konferencji ze środków przeznaczonych na realizację projektu.

W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu. Przykładowo, jeśli wnioskodawcy aplikują o 150 000 zł na okres 36 miesięcy to koszt aparatury planowanej do zakupu nie może przekraczać 45 000 zł.

Koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury.

Jeżeli zgłaszany projekt obejmuje badania związane z wymogiem uzyskania dodatkowych zezwoleń (właściwej komisji bioetycznej, lokalnej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych) wnioskodawca składa wraz z wnioskiem kopię wymaganych zgód (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej - w formacie PDF). Wnioskodawca deklaruje we wniosku, czy odpowiednia zgoda jest konieczna dla przeprowadzenia planowanych badań, a deklaracja jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów.