Procedura oceny wniosków w konkursie PRELUDIUM 3


Przejdź do:

Ogłoszenie konkursu i otwarcie naboru wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem konkursów dostępnym na stronie internetowej NCN. NCN zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zawartych w harmonogramie. Informacje o ogłoszonych konkursach publikowane są w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, w Biuletynie Informacji Publicznej NCN na stronie internetowej NCN i MNiSW oraz udostępniane są w siedzibie NCN i MNiSW.

Zamknięcie naboru wniosków  następuje w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu (w szczególnych przypadkach, terminy składania wniosków mogą zostać przedłużone w stosunku do terminu zawartego w ogłoszeniu o konkursie). Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się poprzez umieszczenie na stronie internetowej Centrum informacji o wnioskach zakwalifikowanych do finansowania i następuje nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

Ocena wniosków przebiega w następujących etapach:

 • Ocena formalna jest pierwszym etapem analizy wniosków, na którym wnioski podlegają ocenie w zakresie kryteriów formalnych, prowadzonej przez Koordynatora dyscyplin,
 • I etap oceny merytorycznej polega na ocenie indywidualnej wniosku przez dwóch członków Zespołu Ekspertów i uzgodnieniu ocen podczas pierwszego posiedzenia Zespołu Ekspertów. Na tym etapie oceniany jest skrócony opis projektu badawczego.
 • II etap oceny merytorycznej polega na ocenie indywidualnej wniosku przez ekspertów zewnętrznych, niebędących członkami Zespołu Ekspertów i ustaleniu ostatecznych ocen podczas drugiego posiedzenia Zespołu Ekspertów. Na tym etapie oceniany jest szczegółowy opis projektu badawczego.

Szczegółowe informacje o konkursie precyzują następujące dokumenty:

 1. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 18/2012 z dnia 8 marca 2012 r.);
 2. Ogłoszenie o konkursie (przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN);
 3. Uchwała określająca warunki przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 3 (uchwała Rady NCN nr 20/2012 z dni 8 marca 2012 r.), wraz z załącznikami:
  • załącznik nr 1 - panele NCN,
  • załącznik nr 2 - zakres danych przedstawianych we wniosku przez podmiot określony w art. 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem: przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni,
  • załącznik nr 2a - zakres danych przedstawianych we wniosku przez przedsiębiorców, konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe PAN oraz centra naukowe uczelni;
 4. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 9 z dnia 12.03.2012 r.).

Termin i procedura składania wniosków w konkursie PRELUDIUM 3

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez Centrum. Konkurs jest ogłaszany dwa razy do roku: w edycji marcowej (otwarcie 15 marca 2012 r., termin składania wniosków do 15 czerwca 2012 r.) i wrześniowej (otwarcie 15 września 2012 r., termin składania wniosków do 15 grudnia 2012 r.).

Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej - poprzez system OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępny na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI). Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie te wnioski, które zostały poprawnie i terminowo złożone, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Proces składania wniosku do konkursu podzielony jest na następujące etapy:

 1. Rejestracja wnioskodawcy w systemie OSF:
  • Osoby nieposiadające konta w systemie OSF muszą dokonać rejestracji – w tym celu należy wybrać opcję „Zarejestruj się jako redaktor wniosków” i wypełnić wymagane pola.
  • Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. UWAGA - podanie nieistniejącego lub błędnego adresu e-mail spowoduje, że konto nie będzie mogło być aktywowane.
  • Osoby posiadające już konto w systemie OSF mogą złożyć wniosek korzystając z uprzednio założonego w systemie konta – w tym celu należy wybrać opcję „Loguj” oraz podać dane dostępowe (login i hasło). System posiada opcję przywracania zapomnianego hasła - należy wybrać opcję „Nie pamiętasz hasła?” i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Osoby posiadające konto z uprawnieniami inne niż uprawnienia redaktora wniosku podczas logowania powinny wybrać opcję „chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów OSF”.
  • Po zalogowaniu, hasło można zmienić w zakładce „Moje dane”.
 2. Wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku on-line i dołączenie przygotowanych w formie elektronicznej załączników
  • Po zalogowaniu się do systemu OSF należy wybrać zakładkę po lewej stronie „Nowy wniosek”, następnie w tabeli „Wnioski obsługiwane przez Narodowe Centrum Nauki” wybrać „Wniosek o finansowanie projektu badawczego realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową, nieposiadającą stopnia naukowego doktora (PRELUDIUM)” Kolejnym krokiem jest wprowadzenie tytułu projektu (w języku polskim)  i wybór z rozwijanej listy paneli właściwego panelu dyscyplin, do którego będzie składany wniosek (zmiana tytułu i docelowego panelu jest później możliwa z poziomu zakładki „Informacje ogólne”).
  • Każdy założony wniosek uzyskuje numer identyfikacyjny (rubryka „ID”). Właściwy numer rejestracyjny (rubryka „Nr rej.”) nadawany jest po formalnym przyjęciu wniosku przez NCN (tj. po odebraniu wersji elektronicznej). Oba powyższe numery mogą być stosowane w przypadku późniejszej korespondencji z pracownikami NCN.
  • Należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza w wersji polskiej i angielskiej, zwracając uwagę, aby obie wersje były tożsame.
  • Do wypełnionego formularza w wersji elektronicznej należy dołączyć:
   • skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego, sporządzone według szczegółowych wytycznych;
   • inne wymagane załączniki odpowiednie dla danego typu wnioskodawcy (wymaganym formatem załączników jest PDF).
  • Wprowadzane do systemu dane są zapisywane po naciśnięciu przycisku „zapisz”  w wypełnianej sekcji.
  • Edycja formularza oraz wymiana załączników lub jego skasowanie (z użyciem opcji „Skasuj wniosek”) możliwa jest do momentu ostatecznego zatwierdzenia formularza poprzez wybranie opcji „Wyślij do Narodowego Centrum Nauki”. Więcej informacji na temat sporządzania wniosku znajduje się w części Przygotowanie wniosku w konkursie PRELUDIUM 3.
 3. Przesłanie kompletnego wniosku drogą elektroniczną do NCN
  • W celu przesłania kompletnego wniosku drogą elektroniczną należy użyć opcji „Wyślij do Narodowego Centrum Nauki”.  System nie zezwala na przesłanie wniosku, który jest niekompletny (nie zostały poprawnie wypełnione wymagane pola lub dołączone obowiązkowe załączniki). System wskazuje zakładki, które należy obowiązkowo wypełnić, a sprawdzenie stanu wniosku możliwe jest za pomocą opcji „sprawdź kompletność” i "pokaż szczegóły".
  • Przesłanie wniosku do NCN drogą elektroniczną nie zamyka możliwości wykonania wydruku z systemu OSF. Po przesłaniu wersji elektronicznej do NCN nie jest jednak możliwa dalsza edycja wniosku.
  • System OSF zamykany jest dla wnioskodawców o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków – po tym terminie dalsza edycja wniosku oraz wybranie opcji: „Wyślij do Narodowego Centrum Nauki” są zablokowane. NCN nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku w przypadku przeciążenia systemu ostatniego dnia składania wniosków.
  • Wniosek można uznać za poprawnie wysłany jedynie wtedy, gdy status wniosku zmienił się na "wysłany".
 4. Wydrukowanie wypełnionego formularza z systemu OSF i opatrzenia go wymaganymi pieczęciami oraz podpisami
  • Formularz należy wydrukować z systemu OSF używając opcji „Wydruk - wersja do Narodowego Centrum Nauki”, a następnie dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty w formie papierowej.
  • UWAGA - wersja papierowa wniosku musi stanowić wydruk z systemu OSF, wnioski w  innej postaci nie będą akceptowane. Proszę zwrócić uwagę na ustawienia wydruku, tak aby wydruk wniosku był kompletny (zawierał nagłówki stron, stopki itp.). Do drukowanej wersji wniosku nie należy dołączać załączników zawierających skrócony i pełny opis projektu. UWAGA  - w wydruku „wersji dla NCN” nie jest zawarta część opisowa tj. skrócony i pełny opis projektu, które wydrukować można w pełnej, roboczej wersji wniosku przy użyciu opcji „Wydruk” ­- „aktualny stan wniosku”. Należy pamiętać, że samo wydrukowanie wniosku z systemu nie oznacza jego przesłania do NCN. Nie należy wprowadzać żadnych zmian w wersji elektronicznej wniosku po jego  wydrukowaniu, tak by wersje elektroniczna i papierowa były identyczne. Kierownik projektu składa oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej formularza wniosku z wersją papierową.
  • Papierowa wersja wniosku musi być opatrzona oryginałami pieczęci (jeśli są wymagane) oraz podpisana przez kierownika projektu oraz osobę/osoby reprezentujące wnioskodawcę. W przypadku wniosku składanego przez osobę fizyczną, osoba/osoby reprezentująca/-e jednostkę, w której będzie realizowany projekt podpisują odpowiednie oświadczenia.
  • Zeskanowana dokumentacja oraz faksymile nie są akceptowane.
  • W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika kierownika projektu należy wraz z wnioskiem przesłać oryginał pełnomocnictwa.
 5. złożenie/przesłanie wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby NCN
  • Wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu w języku polskim należy przesłać na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs PRELUDIUM 3” oraz oznaczeniem panelu dziedzinowego, do którego kierowany jest wniosek np. „ST3”.
  • Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż wymagane.
  • Wniosek można doręczyć do NCN osobiście lub przesłać za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego o ile wpłynie on do NCN przed upływem terminu naboru wniosków.
  • W przypadku wniosków wysyłanych w ostatnim dniu naboru, termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (decyduje data stempla pocztowego).
  • Z powodu dużej liczby zgłoszeń do konkursu, NCN nie wysyła potwierdzenia otrzymania papierowej wersji wniosku. W celu uzyskania takiego potwierdzenia należy nadać wniosek specjalnym listem za potwierdzeniem odbioru.

Zarówno wersję elektroniczną, jak i papierową wniosku należy przekazać do siedziby NCN w wymaganym terminie (podanym w ogłoszeniu o konkursie). Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, a także wnioski dostarczone tylko w wersji elektronicznej lub tylko w wersji papierowej, nadesłane po terminie bądź pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.