Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie UWERTURA 2 – wypełnianie zakładek formularza w systemie OSF


Zakładka: WNIOSKODAWCA (jednostka naukowa)

W sekcji Status wnioskodawcy system automatycznie wybiera status Jednostka naukowa.

Wnioskodawcą w konkursie mogą być prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 z późn. zm.),
 • instytuty badawcze w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  30 kwietnia 2010  r. o instytutach  badawczych  (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.),
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których finansowanie stażu nie będzie stanowić pomocy państwa.

W zakładce: Wnioskodawca należy wpisać dane podmiotu: uczelni wyższej, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego, międzynarodowego instytutu naukowego, w którym zatrudniony jest kandydat na staż.

UWAGA: uprzejmie informujemy, że przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne, prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail: aktualizacja@opi.org.pl

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany projekt, zobacz baza linków do formularzy danych jednostek. Jeśli baza nie zawiera odnośnika do formularza z danymi Państwa jednostki, uprzejmie prosimy o kontakt z działem administracyjnym lub finansowym właściwym dla Państwa jednostki.

Jako jednostkę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane jednostki muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i – w razie konieczności – uzupełnić/zmodyfikować.

Po określeniu Jednostki naukowej sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca (poziom 1),
 • Wnioskodawca (poziom 2).

Wnioskodawca (poziom 1)

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby.
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminynależy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – telefon, adres e-mail, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP), adres strony internetowej itd. Należy pamiętać, że na adres ESP (ePUAP) wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca finansowania. Podanie prawidłowego adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej jest OBLIGATORYJNE. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny podmiotuwybiera się z listy oznaczonej kodami od A1, A4, A5, A6. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii uczelni (A1), Polskiej Akademii Nauk lub jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk (A4), instytutu badawczego (za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni) (A5) lub międzynarodowych instytutów naukowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (A6), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania  podmiotu.
 6. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego? Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.

UWAGA: Zgodnie z art. 9 a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z późn.zm.) z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych na naukę na zadania, o których mowa w art. 5, wyklucza się wnioskodawcę pozostającego pod zarządem komisarycznym bądź znajdującego się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

 1. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy;
 2. Kwestionariusz niewystępowania pomocy państwa wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu. W celu udzielenia poprawnych odpowiedzi zalecamy konsultację z odpowiednimi pracownikami działów administracyjno-finansowych podmiotów, w których będą realizowane projekty. Zgodnie z warunkami konkursu Uwertura 2 projekty nie mogą być realizowane w podmiotach, dla których finansowanie stanowiłoby pomoc publiczną.
 3. Dane Kierownika jednostki uzupełnia się w następnym oknie po naciśnięciu przycisku Edytuj.

Wnioskodawca (poziom 2)

W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)” należy podać dane z drugiego poziomu wnioskodawcy, jednostki będącej miejscem realizacji oraz należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymagana odpowiedź „tak” lub „nie”.

Zakładka: PARTNERZY

W konkursie UWERTURA 2 wnioskodawcą nie mogą być konsorcja naukowe, więc w zakładce partnerzy pojawią się automatycznie tylko dane wnioskodawcy. Innych danych (np. nazwy drugiego wydziału) nie należy w tym miejscu wpisywać.

Zakładka:INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA: każdą sekcję należy uzupełnić za pomocą przycisku Edytuj.

1.Nazwa stażu powinna być powiązana z tematyką projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursie ERC jest wpisywana w języku polskim i angielskim. Wersje językowe muszą być tożsame.

2.Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin: np. HS6; można go zmieniać, używając przycisku Wybierz.

3.Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3): wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybierane również spoza głównego panelu dyscyplin, do którego kierowany jest wniosek, np. panel: HS3 (Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa). Można wybrać od 1 do 3 pomocniczych określeń identyfikujących, ale co najmniej jedno określenie musi być wybrane w ramach panelu głównego.

4. Planowany okres realizacji stażu: podaje się w miesiącach z rozwijalnej listy (zgodnie z regulaminem konkursu staż może trwać 3, 4, 5, 6 miesięcy).

5. Słowa kluczowe: nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli, mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.

6. Liczba wykonawców projektu – system wypełnia automatycznie. Beneficjentem konkursu UWERTURA 2 jest tylko stażysta.

7. Planowane nakłady w zł: zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.

Zakładka: LAUREAT KONKURSU ERC

Do konkursu kwalifikowane są wnioski, w których wnioskodawca wskaże laureata konkursu ERC oraz ośrodek , w którym jest realizowany grant ERC, jako miejsce realizacji stażu.

W oknie otwieranym pierwszym przyciskiem Edytuj należy wpisać:

 • tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko laureata konkursu ERC,
 • tytuł grantu realizowanego przez laureata konkursu ERC,
 • typ konkursu w którym laureat ERC otrzymał grant, wybór z listy: ERC Advanced Grants, ERC Starting Grants (consolidators) i ERC Starting Grants (starters),
 • nazwa zagranicznego ośrodka naukowego,
 • adres,
 • kraj, wybór z listy.

Zakładka: KANDYDAT NA STAŻ

Dane wnioskodawcy wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj,
 • osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP),fax, email, nr PESEL itd.).
 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system – kandydat na staż.
 2. Podmiot: w tym miejscu system automatycznie wstawia dane jednostki wskazanej w zakładce: Wnioskodawca.
 3. Dane osobowe: wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”. Numer telefonu i adres e-mail powinny być aktualne. Stażysta może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie. W przypadku braku adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail stażysty wskazany we wniosku.
 4. W oknie edycji danych osobowych stażysty należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:

          a. Czy kandydat na staż posiada stopień naukowy doktora?

- Odpowiedź: TAK lub NIE

b. Czy Pan/Pani zamierza wprowadzić informację o przerwach w karierze naukowej?

- Odpowiedź: TAK lub NIE

W przypadku odpowiedzi TAK pojawia się dodatkowe pytanie:

Czy przed rokiem wystąpienia z wnioskiem korzystał(a) Pani/Pan z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy albo pobierał zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej?

W przypadku podania odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę miesięcy urlopu. Dodatkowo należy udzielić odpowiedzi na pytania czy korzystano z urlopów w okresie ostatnich 5 i 7 lat.

 1. Dane adresowe: również wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. Należy podać adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
 1. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej w przypadku zaciągnięcia danych wnioskodawcy za pomocą przycisku Dodaj z bazy OPI. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy. Stażysta ma również możliwość wprowadzenia powyższych danych ręcznie w takim przypadku wszystkie dane wnioskodawcy należy wprowadzić za pomocą przycisku  Dodaj spoza bazy.
 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H – zakładka wypełniana w języku angielskim.
 1. dla paneli ST i NZ, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
 2. dla paneli HS, jeśli jest to możliwe, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection, Scopus lub z innego dostępnego źródła. W przypadku niemożności  podania powyższych danych należy zaznaczyć N/A.

UWAGA: w tej sekcji kandydat na staż przedstawia swoje osiągnięcia naukowe. Dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj. Nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.

 1. Zakładka Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) wypełniana jest w języku angielskim: wnioskodawca wpisuje nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania stopnia lub tytułu naukowego.
 1. Zakładka Publikacje naukowe (Publication Record) - należy przedstawić informacje o dorobku naukowym:
 • dla paneli ST i NZ należy podać 5 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JRC oraz monografii o zasięgu światowym. Publikacje powinny pochodzić z lat 2013-2017, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Do pięcioletniego okresu nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. Wszystkie spośród zaprezentowanych powyżej należy obowiązkowo załączyć w postaci pliku PDF. Kolejne publikacje należy dodać za pomocą przycisku Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł w oryginalnym języku publikacji; źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.); rok wydania; aktualny pięcioletni impact factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero); liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).
 • dla paneli HS należy podać 5 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, w których ocenie brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalnej (o ile listy te mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii. Publikacje powinny pochodzić z lat 2013-2017, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Do pięcioletniego okresu nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy lub okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. Wszystkie spośród zaprezentowanych powyżej należy obowiązkowo załączyć w postaci pliku PDF. Kolejne publikacje należy dodać za pomocą przycisku Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł w oryginalnym języku publikacji; źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.); rok wydania; jeśli jest to możliwe należy podać aktualny pięcioletni impact factor (IF) oraz podać liczbę cytowań bez autocytowań.

Należy obowiązkowo załączyć pliki pdf nie większe niż 10 MB każdy, w przypadku monografii należy dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora.

 1. Zakładka Projekty badawcze (Research projects): Zgodnie z regulaminem konkursu Uwertura 2 w konkursie rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż pełnił lub pełni rolę kierownika, w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursów NCN. Dotyczy to wyłącznie występowania w roli kierownika projektu (należy podać tytuły i numery projektów, źródła finansowania, lata i miejsca realizacji oraz wykaz publikacji będących efektem realizacji każdego z tych projektów oddzielnie).

Zakładka: FORMY FINANSOWANIA

 1. Długość trwania stażu w ośrodku naukowym (w miesiącach).
 2. Kraj odbywania stażu Zgodnie  z  listą  krajów,  w  których  można  planować  staż ERC  w  konkursie Uwertura 2 będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN nr 118/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
 3. Najkrótsza odległość między miejscem zamieszkania kandydata na staż a ośrodkiem naukowym będącym miejscem odbywania stażu. Zgodnie z tabelą stawek będącą załącznikiem nr 2 do uchwały Rady NCN nr 118/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zakładka: KOSZTORYS

Nie jest możliwe edytowanie danych w tej sekcji, bowiem w ramach konkursu UWERTURA 2 zostały ściśle określone stawki na podstawie których przeliczane są możliwe formy finansowania stażu, tj.:

 • środki finansowe na pokrycie kosztów stażu - wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN  nr 118/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.,
 • Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 118/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.)

Kosztorys określa wysokość finansowania, które może uzyskać wnioskodawca w ramach konkursu UWERTURA 2. Zakładka ta jest uzupełniana automatycznie na podstawie informacji określonych w sekcjach Informacje ogólne (okres realizacji stażu), Laureat konkursu ERC (kraj, w którym zlokalizowany jest ośrodek stażowy) oraz Formy finansowania (długość stażu, odległość między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym).

Zakładka: OŚWIADCZENIA

W sekcji Oświadczenia należy wpisać rok uzyskania przez kierownika projektu stopnia naukowego doktora.

W punkcie 3. oświadczeń, wnioskodawca oświadcza, czy ubiega się/nie obiega się o finansowanie kosztów stażu i związanych z tym podróży z innych źródeł finansowania. Jeśli wnioskodawca uzyska finansowanie w ramach innego źródła oraz z Narodowego Centrum Nauki będzie zobowiązany do wybrania jednego z nich. W przypadku wyboru  innego źródła niż NCN wnioskodawca jest zobowiązany do rezygnacji z finansowania stażu w ramach konkursu UWERTURA 2.

Jednocześnie osoby upoważnione do reprezentowania jednostki zobowiązują się w przypadku przyznania finansowania stażu do włączenia stażu do planu zadaniowo – finansowego jednostki oraz sprawowania nadzoru nad realizacją i prawidłowością wydatkowania przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki środków finansowych.

Zakładka: OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO ERC

UWAGA: zakładkę należy wypełnić w języku angielskim.

W opisie projektu badawczego powinny się znaleźć następujące informacje: typ konkursu ERC i opis badań naukowych który należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik. Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF. Tekst musi zawierać koncepcje i plan badań  w tym:

 • problem naukowy,
 • ogólny plan badań,
 • sposób realizacji badań,
 • metody techniki i zadania narzędzia badawcze.

Opis projektu badawczego nie może zawierać więcej niż 2 strony zdefiniowanego maszynopisu (rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki - przynajmniej 11 pkt, interlinia - pojedyncza, marginesy boczne - 2 cm, dolne, górne - 1,5 cm).

Zakładka: UZASADNIENIE WYBORU LAUREATA ERC

UWAGA: zakładkę należy wypełnić w języku angielskim.

Uzasadnienie należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik. Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF. Tekst musi zawierać koncepcje i plan badań w tym:

 • charakterystykę badań prowadzonych przez laureata ERC,
 • zgodność tych badań prowadzonych przez laureata ERC z projektem planowanym do złożenia w konkursie ERC,
 • perspektywa wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w wystąpieniu z wnioskiem w konkursie ERC.

Objętość uzasadnienia wyboru laureata nie może przekroczyć 1 strony zdefiniowanego maszynopisu. Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie OSF (przycisk Załącz plik)

Załącznik nr 1

Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa wraz z kwestionariuszem.

Załącznik nr 2

Dokument w  języku  angielskim  potwierdzający zgodę laureata konkursu ERC oraz ośrodka naukowego realizującego grant ERC na realizację stażu przez osobę wskazaną we wniosku. Dokument powinien zawierać: datę sporządzenia, nazwę ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu, imię i nazwisko laureata grantu ERC, imię i nazwisko kandydata na staż, liczbę miesięcy planowanego stażu, podpis laureata grantu ERC i osoby upoważnionej do reprezentowania ośrodka naukowego, w którym realizowany będzie staż.

Wnioski składane do konkursu Uwertura 2 muszą być kompletne (kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność i następnie Pokaż szczegóły). System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników.

UWAGA: sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN". Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Oryginały potwierdzeń należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

UWAGA: Nie należy wysyłać wersji papierowej wniosku do Narodowego Centrum Nauki. Wniosek uznaje się za skutecznie wysłany wyłącznie drogą elektroniczną.