Wyniki konkursu MINIATURA 1


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez NCN w dniu 15 grudnia 2016 r.:

  • MINIATURA 1 – pojedyncze działania naukowe.

Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-26

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr hab. Wojciech Sowa, dr inż. Magdalena Łopuszańska-Rusek i dr Monika Góral-Kurbiel
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 grudnia 2016 r.

Rozwiń wszystkie listy rankingowe »

Zwiń wszystkie listy rankingowe »

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2017-08-03

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Polskie miody odmianowe jako źródło unikalnych substancji antyoksydacyjnychwyjazd badawczyUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr inż. Michał Marek Halagarda13 475
2Drgania i stateczność kolumn z członami piezoelektrycznymi poddanych obciążeniu swoistemu.badania wstępnePolitechnika Częstochowskadr inż. Krzysztof Sokół6 050
3Ocena ruminacji i zachowań żywieniowych u osób o zróżnicowanym modelu żywienia: badania pilotażowebadania pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr hab. Anna Marta Brytek-Matera41 283
4Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad Aliyahstaż naukowySWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Agnieszka Bielewska25 322
5Wpływ treningu Nordic Walking na stężenie białka prekursorowego amyloidu alfa we krwi osób po 60 r.żbadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańskudr Jakub Antoni Kortas48 918
6Ocena przydatności dowodowej wybranych systemów pomiaru istotnych parametrów neurofizjologicznych i fizjologicznych w procesach z zakresu prawa autorskiegobadania pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Aleksandra Nowak-Gruca18 700
7Rozwój interaktywnego dowodzenia twierdzeń w systemie Mizar.wyjazd konferencyjnyUniwersytet w Białymstokudr Adam Naumowicz14 830
8Identyfikacja pozycji rodzajowej i gatunkowej autochtonicznej mikroflory ryzobiowej starej hałdy cynkowo-ołowiowej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacjibadania pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Ewa Oleńska49 500

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2017-08-09

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Inżynieria defektów jako narzędzie tworzenia materiałow kompozytowych polimerów koordynacyjnych MOFs dla katalizy i remediacji środowiskastaż naukowyUniwersytet Wrocławskidr Adam Wiktor Augustyniak47590
2Efekt opcji domyślnej w tworzeniu sądów moralnych. Analiza wpływu dostępności myśli.badania wstępneAkademia Leona Koźmińskiego - Warszawadr Michał Białek27736
3Wyjazd badawczy na podstawie zaproszenia Visiting Fellowship w London School of Economics and Political Science, Department of Media & Communications w celu przeprowadzenia badań o upolitycznieniu internetowych tabloidów na przykładzie "Mail Online"wyjazd badawczyAkademia Leona Koźmińskiego - Warszawadr Helena Chmielewska-Szlajfer41006
4Receptor farnezylowy X w mózgu - nowy element w patomechanizmie ostrej encefalopatii wątrobowejbadania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Maria Czarnecka49940
5Identyfikacja pozycji CpG różnicujących populację europejską i azjatycką na poziomie metylacji DNA.badania wstępneInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr Patrycja Agnieszka Daca-Roszak49500
6Poszukiwanie genetycznych czynników zaangażowanych w proces lipodystrofii towarzyszącej przewlekłej chorobie nerek.badania wstępneUniwersytet Medyczny - Białystokdr Tomasz Domaniewski47300
7Symulator stabilizacji pokonfliktowej w badaniach nad bezpieczeństwemkonsultacje naukoweUniwersytet Warszawskidr hab. Agata Magda Dziewulska48383
8Badanie asocjacyjne całego genomu (genome-wide association study, GWAS) w celu poznania podstaw genetycznych regulacji kiełkowania nasion rzepaku (Brassica napus)wyjazd badawczyInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy - Radzików-Błoniedr Katarzyna Gacek45955
9Szukanie niezmienników rozmaitości zwartychinneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Anna Gąsior6930
10Opracowanie metody generacji atmosferycznej warstwy przyziemnej (ABL) w krótkich tunelach wiatrowychbadania wstępnePolitechnika Częstochowskadr inż. Renata Urszula Gnatowska41266
11Związek pomiędzy ekspresją pompy wielolekowej MDR1 a aktywnością kinaz MAP w rakach brodawkowatych tarczycy.badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - Warszawadr Marlena Godlewska49940
12Poszukiwanie nowych gatunków promieniowców o właściwościach antagonistycznych wobec bakterii i grzybów patogennych.badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruńdr hab. Patrycja Golińska49500
13Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zikabadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Natalia Agata Gruba45485
14Analiza wpływu fluorku sodu na rozwój układu rozrodczego i poziom stresu oksydacyjnego w gonadach zarodków kury domowej (Gallus domesticus)badania wstępneUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja - Krakówdr Agnieszka Karolina Grzegorzewska49027
15Strategia inwestowania w źródła energii elektrycznej. Wartość rynkowa elektrowni i rynku energii elektrycznej.wyjazd konferencyjnyPolitechnika Opolskadr inż. Anna Maria Hnydiuk-Stefan9441
16Inicjatywy nowo-wiejskie w Katalonii a rozwój zrównoważony - perspektywa antropologicznawyjazd badawczyUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Agata Hummel47213
17Szybka i tania synteza nanoporowatych materiałów węglowych przy użyciu ogrzewania mikrofalowegobadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Justyna Weronika Kaźmierczak-Raźna49099
18Rola mutantów endonukleazy bakteryjnej Cpf1 jako potencjalnego efektora CRISPRbadania wstępneUniwersytet Medyczny - Lublindr Michał Kiełbus49434
19Rola sitagliptyny w modulacji odpowiedzi komórek nowotworu jajnika na stosowane chemioterapeutykibadania wstępneŚląski Uniwersytet Medyczny - Katowicedr Agnieszka Anna Kosowska49500
20Rozpoznanie występowania i genezy osuwisk na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w oparciu o skaning laserowy, badania geofizyczne i kartowanie geomorfologiczne.badania wstępneUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - Krakówdr Paweł Kroh49045
21Wpływ wyciszenia ekspresji genu kodującego nietypową kinazę białkową Rio1 na morfogenezę drożdżaka Candida albicansbadania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Konrad Kubiński42900
22Wpływ przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na progresję niedrobnokomórkowego raka płuca: znaczenie procesu starzenia prawidłowych komórek nabłonka oskrzelowego w modelu in vitro.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Barbara Monika Kuźnar-Kamińska49940
23Struktura nadcząsteczkowa i właściwości fizyczne furano-estrowych wielofazowych układów polimerowych na bazie substratów pochodzenia roślinnegobadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Szczecindr inż. Magdalena Kwiatkowska49993
24Przestrzenne zróżnicowanie sygnalizacji wizualnej i wokalnej pomiędzy populacjami dzięcioła średniego z Europy Środkowej oraz Gór Kantabryjskich na zachodnim zasięgu występowania gatunku.wyjazd badawczyUniwersytet Rzeszowskidr Konrad Leniowski29618
25Lokalizacja i charakterystyka immunohistochemiczna neuronów przedzwojowych oraz projekcji viscerofugalnych ze zwojów trójkąta pęcherza moczowego do zwoju krezkowego tylnego u świni domowej.badania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Ewa Lepiarczyk45474
26Weryfikacja chronologiczna ozdób brązowych w stylu stanomińskim (wczesna epoka żelaza)badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Marcin Maciejewski18378
27Badania kinetyki reakcji chemoselektywnej redukcji związków karbonylowych w monolitycznych mikroreaktorach przepływowychbadania wstępneInstytut Inżynierii Chemicznej PANdr inż. Katarzyna Ewa Maresz40700
28Związki platyny(II) z 4-podstawionymi pochodnymi 2,6-bis(tiazol-2-yl)pirydyny jako potencjalne luminofory i cytostatykibadania wstępneUniwersytet Śląski - Katowicedr Anna Maria Maroń50000
29Empiryczna weryfikacja teorii wczesnych nieadaptacyjnych schematów Jeffreya Younga w aspekcie ich wpływu na funkcjonowanie psychospołeczne dorosłych. Badania pilotażowe osób zdrowych i z wybranych grup klinicznych.badania pilotażoweKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Dorota Małgorzata Mącik26609
30Ocena wpływu przejściowego wyciszenia ekspresji mięśniowej formy fosforylazy glikogenu na strukturę mięśni danio pręgowanegobadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Marta Migocka-Patrzałek49707
31Zawartość związków biologicznie aktywnych oraz właściwości prozdrowotne wybranych kwiatów jadalnych w badanich in vitrobadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Wrocławdr inż. Paulina Balbina Nowicka49610
32Efektywność administracyjnego postępowania egzekucyjnego w ujęciu prawnoporównawczymwyjazd badawczyUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Jan Olszanowski8067
33Rozpoznawanie wzorców i afordancji w przetwarzaniu predykcyjnymbadania wstępneUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawadr Michał Piekarski5445
34Nanocząstki metali szlachetnych naśladujące aktywność peroksydazy, katalazy oraz dysmutazy ponadtlenkowejbadania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Mariusz Daniel Pietrzak49500
35Prezentacja wyników badań nt. "Synteza i charakteryzacja wysokoprzewodzących nanokrystalizowanych materiałów katodowych Li(Fe1-xMnx)0,88V0,08PO4 (x = 0,25; 0,5; 0,75)" na konferencjach międzynarodowych w Bukowinie Tatrzańskiej i Waszyngtonie (USA)wyjazd konferencyjnyPolitechnika Warszawskadr inż. Tomasz Karol Pietrzak16456
36Stworzenie i zaprezentowanie koncepcji modelu optymalizacji planu finansowego gospodarstwa domowego uwzględniającego krótko- i długoterminowe preferencje względem ryzyka.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Ekonomiczny - Wrocławdr Radosław Andrzej Pietrzyk12529
37Identyfikacja sekwencji nukleotydowych aktywujących czynniki kontaktu w osoczu krwi człowieka za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS) - znaczenie dla patogenezy powikłań zakrzepowo-zatorowychbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Michał Błażej Ponczek49610
38Transport glukozy w raku nerkowokomórkowym typu jasnokomórkowego (ccRCC). Analiza ekspresji genów, poszukiwanie korelacji z poziomem metabolitów.badania wstępneCentrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - Warszawadr Piotr Tadeusz Popławski50000
39Rola sekwencji transpozonowych w promowaniu zmienności genomowej oraz związanych z nią przyczynach lekooporności u Candida albicansbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Leszek Potocki49940
40Petrologiczna i geochemiczna analiza osadów turbidytowych za pomocą mikroskopii elektronowej SEM-EDS i EPMAbadania wstępneInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Naukdr Joanna Pszonka44500
41Poszukiwanie składowych deterministycznych w rzeczywistych układach złożonychkonsultacje naukoweUniwersytet Rzeszowskidr Rafał Grzegorz Rak26043
42Synteza multiwalencyjnych iminocukrów o nowej architekturze rdzeniabadania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Tomasz Rowicki49940
43Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach światabadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Joanna Różycka-Tran20350
44Funkcjonalne mikrowłókna poliakrylonitrylowe jako sensory promieniowania i znaczniki oryginalności produktów o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym.badania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Elżbieta Sąsiadek50000
45Analiza programów pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie w Perhekuntoututuskeskus Lauste, Turku w Finlandii oraz czynników decydujących o ich skuteczności.wyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Justyna Maria Siemionow9861
46Fizykochemiczne i biochemiczne właściwości warstw grafenopochodnychbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Sylwia Marta Smarzewska44000
47Identyfikacja zoonotycznych grup genotypów Giardia duodenalis u zwierząt dzikich i domowych za pomocą izotermicznej amplifikacji DNA (LAMP), real-time PCR i PCR - oszacowanie ryzyka zarażeń ludzibadania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Piotr Adam Solarczyk18700
48Modelowanie cieplnego oporu kontaktowego w ośrodkach ziarnistych z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynówbadania wstępneAkademia im. Jana Długosza - Częstochowadr inż. Marcin Sosnowski10835
49Filogeneza, ewolucja i klasyfikacja pluskwiaków z rodziny Ricaniidae Amyot et Audinet-Serville, 1843 (Hemiptera: Fulgoromorpha)wyjazd badawczyMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr Adam Stroiński23069
50Wyznaczenie krzywych energii potencjalnej stanów 12Σ i 22Σ cząsteczek KSrbadania wstępneInstytut Fizyki PANdr Jacek Szczepkowski44000
51Wzory przywiązania do miejsca w kontekście migracji na przykładzie polskich migrantów poakcesyjnych.badania wstępneUniwersytet Jagielloński - Krakówdr Agnieszka Ewa Trąbka23338
52Synteza katalizatorów o właściwościach kwasowych z zastosowaniem technik ciśnieniowychbadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr hab. Maciej Trejda49500
53Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne.badania wstępneUniwersytet Gdańskidr Katarzyna Ewa Węgrzyn33000
54Wpływ wysiłku anaerobowego na aktywność wewnątrzwydzielniczą adipocytów z uwzględnieniem różnic międzypłciowychbadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha - Krakówdr Magdalena Więcek49885
55Cytotoksyczność i antybiotykooporność jako wstępna ocena patogenności Clostridium difficile w miodziebadania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Joanna Wojtacka49995
56Antybakteryjne właściwości membran nanokompozytowych modyfikowanych nanocząstkami metali i tlenków metalibadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr inż. Marta Woźniak-Budych48510
57Synteza nowych dwucentrowych kompleksów polipirydylowych rutenu oraz ich charakterystyka jako sensybilizatorów w ogniwach słonecznych uczulanych barwnikiem (DSSC).badania pilotażoweUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Maciej Adam Zalas44550
58Porównanie stosowanych schematów terapeutycznych (farmakoterapia i leczenie niefarmakologiczne) i kosztów szpitalnego leczenia depresji u dorosłych pacjentów hospitalizowanych w Poznaniu i w Kilonii (Niemcy) w 2016 roku.inneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Tomasz Zaprutko19218
59Zmienność liczby kopii genu MSH2 u Arabidopsis thaliana - struktura duplikacji, zakres polimorfizmu w naturalnych ekotypach oraz wpływ na ekspresję genów zaangażowanych w naprawę niesparowań DNAbadania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Jowita Żmieńko49500

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2017-08-11

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Badania pilotażowe nad metodami rekonstrukcji tomograficznej w czasie rzeczywistym w zastosowaniu do fizyki plazmy i syntezy jądrowejbadania pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Jakub Bielecki49990
2Funkcjonalizacja grafenowych kropek kwantowych za pomocą ligandów specyficznie rozpoznających komórki nowotworowebadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr inż. Dorota Katarzyna Flak38170
3Rekonstrukcja zdarzeń w eksperymencie MINERvAwyjazd badawczyUniwersytet Wrocławskidr Tomasz Golan24200
4Równania ewolucji dla procesów relaksacyjnychwyjazd badawczyInstytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr hab. Katarzyna Górska34735
5Badania składu izotopowego siarki, azotu i tlenu w potencjalnych ogniskach zanieczyszczeń stanowiących źródła siarczanów i azotanów w wodach podziemnych na obszarach przekształconych antropogenicznie na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowegobadania wstępneUniwersytet Śląski - Katowicedr Sabina Jakóbczyk-Karpierz47283
6Anomalia niskiej ceny na polskim rynku kapitałowymbadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Magdalena Jasiniak49225
7Eksperymentlane i numeryczne badania wpływu temperatury spalania kory sosnowej na retencję pierwiastków śladowych w popiołachbadania wstępneAkademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica - Krakówdr inż. Wojciech Jerzak30921
8Biochemiczne podstawy działania roślin leczniczych - wstępna ocena właściwości przeciwzapalnych i przeciwutleniających ekstraktów z połonicznika (Herniaria L.)badania wstępneUniwersytet Łódzkidr Joanna Maria Kołodziejczyk-Czepas46860
9Badanie ankietowe: percepcja dziedzictwa kulturowego Mennonitów i jego wykorzystania w opinii mieszkańców Żuław Wiślanychwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Klaudia Nowicka6600
10Badanie zachowania zmęczeniowego materiałów poddanych wieloosiowym obciążeniom asynchronicznymbadania wstępneUniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich - Bydgoszczdr inż. Łukasz Pejkowski34870
11Rekonstrukcja metodami termochronologii niskotemperaturowej historii chłodzenia i ekshumacji środkowo-wschodniej części Wielkiego Kaukazubadania pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Artur Sobczyk49280
12Ocena równoważnego słupa wody uzyskanego z modeli klimatycznych CMIP5 na podstawie pomiarów satelitarnych misji GRACEwyjazd konferencyjnyCentrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Naukdr inż. Małgorzata Wińska17930
13Ocena możliwości zastosowania nowych technik sterylizacyjnych karbapenemówbadania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr hab. Przemysław Zalewski49995

Lista rankingowa nr 4

Data opublikowania: 2017-08-18

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Analiza twórczości filmowej i nowych tendencji w kinie portugalskim lat 80. i 90. XX wiekukwerendaUniwersytet Śląski - Katowicedr Joanna Aleksandrowicz21580
2Ocena przydatności wybranych przeciwciał monoklonalnych uzyskanych dzięki bibliotece fagowej w diagnostyce zarażeń Fasciola hepatica.inneInstytut Parazytologii im. W. Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Katarzyna Joanna Basałaj50000
3Edycja krytyczna i analiza filologiczna pierwszego rozdziału Deutero-Izajasza (Iz 40) na podstawie koptyjskiego manuskryptu sa 52 (M 568) w świetle innych rękopisów koptyjskich dialektu saidzkiego oraz greckiego tekstu Septuaginty.kwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublinks. dr Tomasz Bartłomiej Bąk7726
4Wpływ czwartorzędowych amoniowych cieczy jonowych na bakteriobójcze efekty oddziaływań nanocząstek tlenku magnezu i anatazu.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Andrzej Borkowski45265
5Rola sieci społecznych w rozwoju przedsiębiorstw imigranckich w Marchekonsultacje naukoweUniwersytet Ekonomiczny - Krakówdr Jan Brzozowski7393
6Badania nad architekturą nadmorskich kurortów wzniesionych w PRL-u - inwentaryzacja i analizabadania wstępneUniwersytet Łódzkidr inż. Błażej Ciarkowski14575
7Kontakt – migracja – akulturacja. Pogranicze kultur przeworskiej i wielbarskiej w Polsce północno-wschodniej w świetle danych archiwalnych oraz nowych odkryćkwerendaUniwersytet Warszawskidr hab. Adam Piotr Cieśliński19976
8Wpływ dodatku CNT na właściwości fotokatalityczne TiO2 w usuwaniu farmaceutyków z wód i ściekówbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Bożena Edyta Czech32010
9Mikrostawonogi glebowe mezoform korytowych Doliny Dolnej Wisłybadania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiego - Bydgoszczdr Katarzyna Faleńczyk-Koziróg32450
10Wpływ charakterystyki spektralnej światła LED na zawartość składników biologicznie aktywnych w kiełkach jadalnychbadania pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja - Krakówdr inż. Grzegorz Fiutak50000
11Modelowanie problemów za pomocą chromatycznej teorii grafów - r-sprawiedliwe oraz pokrewne modele kolorowania grafówstaż naukowyUniwersytet Gdańskidr Hanna Furmańczyk22682
12Inkretynomimetyki jako leki regulujące apoptozę i proliferację komórek śródbłonka naczyniowegobadania wstępneŚląski Uniwersytet Medyczny - Katowicedr Wojciech Antoni Garczorz47300
13Niekanoniczne funkcje spójnika 'że' w zdaniach podrzędnie złożonych konwersacyjnej odmiany polszczyznywyjazd konferencyjnyKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Wojciech Guz11368
14Rola szlaku sygnałowego Notch w odpowiedzi komórek nabłonka plemnikotwórczego gryzoni na androgeny - badania wstępnebadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Krakówdr hab. Anna Zofia Hejmej49500
15Ekstensjonizm zobowiązań etycznych wobec rzeczy użytkowych - analiza postnaturalnego enwironmentalizmuwyjazd badawczyWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Rzeszówdr Magdalena Hoły-Łuczaj6325
16Synteza alanin podstawionych w pozycji ß perfluorowaną grupą alkilową bądź arylowąbadania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Jolanta Ignatowska29363
17Sekwencjonowanie genomowe grupy szczepów klinicznych Klebsiella pneumoniae, wytwarzających karbapenemazy typu KPC lub NDM, izolowanych z epidemii szpitalnych w Polsce.badania pilotażoweNarodowy Instytut Leków - Warszawadr Radosław Izdebski48400
18Wpływ ciśnienia na strukturę, własności fizyczne i przemiany fazowe w krysztale etoksysulfonianu guanidyniowego.badania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Marcin Jarek22396
19Opracowanie metody równoległej detekcji stadiów dyspersyjnych pasożytów zoonotycznych Toxocara canis, T. cati i Toxoplasma gondii w glebie poprzez analizę DNA środowiskowegobadania wstępneAkademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego - Poznańdr Wojciech Jarosz43175
20Badanie przestrzennej organizacji nanocząstek osadzanych na ustrukturyzowanych podłożach krystalicznych.badania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Jacek Jenczyk18810
21Wizerunki i symbolika na pieczęciach konwentów cysterskich na Śląsku w średniowieczukwerendaUniwersytet Śląski - Katowicedr Tomasz Kałuski34978
22Rola oreksyny A w regulacji procesu biosyntezy i wydzielania melatoniny u owiecbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja - Krakówdr Katarzyna Kirsz49885
23Metody ewolucyjne w selekcji danychbadania wstępneAkademia Techniczno - Humanistyczna - Bielsko-Białadr inż. Mirosław Kordos28776
24Polacy z ziem litewsko-białoruskich w administracji cywilnej Cesarstwa Rosyjskiego w XIX wiekukwerendaUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Maria Elżbieta Korybut-Marciniak27418
25Liderzy start-upów na internetowych platformach społecznościowychbadania pilotażoweAkademia Leona Koźmińskiego - Warszawadr Paweł Korzyński39087
26Badanie procesów wpływających na zwiększenie biodostępności czynnika aktywnego w modelowym, żelowym produkcie farmaceutycznymbadania wstępneInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr Joanna Aleksandra Kowalczuk38060
27Determinanty skłonności do płacenia za zieloną energię przez sektor gospodarstw domowych w Polscebadania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Anna Teresa Kowalska-Pyzalska35090
28Historia, polityka i manipulacja w KataloniikwerendaUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr hab. Filip Kubiaczyk46687
29Fundamentalne aspekty wytrzymałości i plastyczności szybkokrystalizowanego stopu AM60wyjazd badawczyAkademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica - Krakówdr inż. Anna Kula30800
30Badanie procesów degradacji elektrody paliwowej stałotlenkowego ogniwa paliwowego podczas pracy powyżej 1000 h z realizacją reformingu parowego na jej powierzchni.badania wstępneInstytut Energetyki - Warszawadr inż. Jakub Marcin Kupecki34540
31Biochemiczna charakterystyka mutantów drożdży o zmienionej puli komórkowego NADPHbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Magdalena Maria Kwolek-Mirek49500
32Religia ajyy. Nowy fenomen etnoreligijny na SyberiiinneUniwersytet Warszawskidr Wojciech Marek Lipiński19580
33Scytowie z rejonu Morza Czarnego: czy cechy biologiczne stepowych wojowników wskazują na występowanie zjawiska rekrutowania do armii?wyjazd badawczyUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Sylwia Paulina Łukasik22330
34Fosforylacja białek Pss zaangażowanych w biosyntezę egzopolisacharydu Rhizobium leguminosarum bv. trifoliibadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Małgorzata Marczak48950
35Wpływ mikro- i nanostruktury na własności dielektryczne i magnetyczne kompozytów celuloza - spinel kobaltowy.badania wstępneInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr hab. inż. Ewa Markiewicz25300
36Wpływ benzymidazoli na aktywność kinazy Rio1 w komórkach nowotworowychbadania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Maciej Marcin Masłyk37290
37Charakterystyka związków bioaktywnych ze ślimaka Helix aspersa Müller odpowiedzialnych za działanie na komórki nowotworowe jelita grubego linii Caco-2 wraz z ustaleniem funkcjonujących mechanizmówbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawadr inż. Magdalena Maria Matusiewicz50000
38Usprawnienie analizy śladowych ilości neuroprzekaźników w materiałach biologicznych z wykorzystaniem sprzężenia mikroekstrakcji wspomaganej cieczami jonowymi i elektroforezy kapilarnej z laserowo wzbudzaną fluorescencjąbadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Natalia Miękus-Purwin49500
39Badanie wpływu struktury na właściwości luminescencyjne związków koordynacyjnych 3d i 4f elektronowych metali z kleszczowymi zasadami Schiffa.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Barbara Luiza Mirosław49500
40Opracowanie kształtu próbki krzyżowej pozwalającej na uzyskanie krzywej odkształceń granicznych materiału.badania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Grzegorz Jakub Mitukiewicz11908
41Algorytmy ewolucyjne dedykowane do optymalizacji topologicznej lekkich konstrukcji z ograniczeniami zmęczeniowymiwyjazd konferencyjnyPolitechnika Opolskadr hab. inż. Mirosław Włodzimierz Mrzygłód16765
42Hemiporficen - fluorescencyjna sonda do wykrywania metali ciężkich w roztworach wodnychbadania wstępneUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawadr inż. Krzysztof Kamil Nawara23100
43Język angielski w przestrzeni publicznej - między inkluzją a ekskluzją społeczną. Badania pilotażowe w Polsce i w Portugaliibadania pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej - Warszawadr hab. Anna Odrowąż-Coates49434
44Fluktuacja parametrów fizjologicznych podczas kontrolowanego wysiłku oraz regeneracji. Zastosowanie w ocenie wydolności osób zdrowych.wyjazd badawczyPolitechnika Warszawskadr Monika Petelczyc18480
45Stan odżywienia młodzieży wiejskiejbadania wstępneAkademia Techniczno - Humanistyczna - Bielsko-Białadr Wioletta Pollok-Waksmańska9130
46Ontogeneza toru biosyntezy melatoniny i powiązanych z nim szlaków przemian związków indolowych w szyszynce indyka w okresie zarodkowym.inneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Magdalena Prusik34008
47Przebieg ksylogenezy u buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) i dębu bezszypułkowgo (Quercus petrea) oraz chronologie przyrostów rocznych w strefie północno-wschodniego krańca ich naturalnego zasięgu.inneUniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruńdr Radosław Puchałka12617
48Ocena wpływu dodatków smakowych - tzw. "zamienników" soli - na powstawanie estrów monochloropropanodioli w wytrawnym pieczywie piekarniczymbadania pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja - Krakówdr Anna Sadowska-Rociek23100
49Ocena antyagregacyjnej aktywności tanin względem alfa-synukleiny.badania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Szymon Sękowski42350
50Rabunek czy rytuał? Fenomen otwierania grobów w kulturze wielbarskiej na przykładzie cmentarzyska w Czarnówku na Pomorzubadania wstępneInstytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Naukdr Kalina Skóra49933
51Mechanizm endocytozy alfaherpeswirusów w astrocytach - badania modelowe in vitrobadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawadr Anna Maria Słońska-Zielonka49500
52Nowe prenyloflawonoidy ukierunkowane w nowotwory nadprodukujące witaminy z grupy Bbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Monika Stompor49940
53Reakcje fotoadaptacyjne glonów w różnych warunkach oświetleniowych na przykładzie bałtyckiego kryptofitu Rhodomonas sp.badania wstępneInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr Joanna Magdalena Stoń-Egiert49610
54Opracowanie zmodyfikowanej, przyjaznej dla środowiska metody oznaczania alfa radionuklidów plutonu 238Pu, 239+240Pu w osadach dennych.badania wstępneAkademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica - Krakówdr Katarzyna Szarłowicz38500
55Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego (1949-1953) - geneza, dzialalność, znaczeniekwerendaUniwersytet Łódzkidr Adrianna Szczerba17360
56Wpływ efektu skali i kształtu próbki na geometrię spękań termicznych zaczynów cementowych.innePolitechnika Lubelskadr inż. Maciej Szeląg20000
57Modelowanie ataków polegających na zmianie odwzorowania klas ruchu w wieloskokowych sieciach ad hocwyjazd konferencyjnyAkademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica - Krakówdr inż. Szymon Szott21450
58Właściwości fotoelektrochemiczne warstw wanadanu bizmutu modyfikowanych kobaltowymi pochodnymi heksacyjanometalanami metalibadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Konrad Trzciński49500
59Biokompozyty chitozanowo-srebrowe jako nowe układy membranowe w adsorpcji związków biologicznie aktywnych.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka49500
60Modele matematyczne oceny wpływu wybranych parametrów struktury geometrycznej czynnych powierzchni łożysk tocznych na poziom generowanych drgańbadania wstępnePolitechnika Świętokrzyska - Kielcedr inż. Paweł Zmarzły36190
61Mini fluorescencyjne białko (MFP)badania pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Wioletta Żmudzińska25740

Lista rankingowa nr 5

Data opublikowania: 2017-08-29

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Analiza zmęczenia obwodowego i ośrodkowego młodych piłkarzy nożnych w półrocznym makrocyklu szkoleniowym.badania pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego - Poznańdr hab. Marcin Andrzejewski36410
2Teoria retoryki jezuickiej i protestanckiej w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI i w XVII w. w kontekście środkowoeuropejskim.kwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruńdr hab. Bartosz Bogusław Awianowicz19140
3Własności dyskretnych układów ułamkowego rzędustaż naukowyPolitechnika Śląska - Gliwicedr hab. inż. Artur Zygmunt Babiarz16706
4Mezomorfizm i kinetyka krystalizacji poliamidu 6wyjazd badawczyAkademia Techniczno - Humanistyczna - Bielsko-Białadr inż. Monika Anna Basiura-Cembala47520
5Ocena wpływu flawonolignanów na aktywację szlaku receptora P2Y12 w płytkach krwibadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Michał Zbigniew Bijak33902
6Zakres i uwarunkowania zjawiska "sharenting" wśród rodziców na portalu społecznościowym Facebookbadania wstępneUniwersytet Śląski - Katowicedr Anna Brosch9160
7Ocena fizjologicznej zdolności proliferacji i samo odnawiania pneumocytów II rzędu oraz oskrzelowo-pęcherzykowych komórek macierzystych powstałych w odpowiedzi na uszkodzenie płuc.badania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr Andrzej Krzysztof Ciechanowicz49225
8Badania nad możliwością wykorzystania zewnątrzkomórkowych substancji polimerycznych (EPS) wytwarzanych przez bakterie osadu czynnego do zagęszczania biomasy mikroglonówbadania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr hab. inż. Marcin Dębowski46200
9Badanie mechanizmu powstawania i działania kompleksów typu HAMLETbadania wstępnePolitechnika Poznańskadr inż. Katarzyna Dopierała49500
10Dynamika biologiczna populacji kujawskich w latach 1880-1889 w świetle danych zaczerpniętych z ksiąg mertykalnychbadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruńdr Alicja Elżbieta Drozd-Lipińska5500
11Rola białek rybosomalnych w termoadaptacji bakterii Bacillus cereus sensu latobadania wstępneUniwersytet Medyczny - Białystokdr Krzysztof Fiedoruk50000
12Sekwencje DNA rozpoznawane przez ludzkie czynniki transkrypcyjne YY1 i YY2 - analiza porównawczabadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Krakówdr Małgorzata Maria Figiel49940
13Wieloharmoniczny nieliniowy polowo-obwodowy model maszyny indukcyjnej z wirnikiem masywnymbadania wstępnePolitechnika Opolskadr inż. Tomasz Garbiec10230
14Charakterystyka fenotypu mitochondrialnego w fibroblastach pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym (Fronto-Temporal Dementia, FTD) wywołanym mutacjami w genie progranuliny (PGRN).badania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Gawęda-Walerych49830
15Wyjazd stażowy w celu prowadzenia badań i poszerzania wiedzy z zakresu wykrywania gestówstaż naukowyPolitechnika Śląska - Gliwicedr inż. Tomasz Grzejszczak38599
16Badanie możliwości hamowania przemian polimorficznych famotydynybadania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr hab. inż. Marzena Jamrógiewicz50000
17Zakres ingerencji prawa UE w dziedzinie stosunków własnościowych i prawa własnościbadania wstępneUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawadr Marek Jaśkowski18315
18Budowa referencyjnych komórek gazowych w oparciu o światłowód fotoniczny typu hollow-core do wykorzystania w układach laserowej detekcji gazów.badania wstępneWrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.dr inż. Piotr Jaworski40946
19Opracowanie metody otrzymywania biodegradowalnych miceli polimerowych jedno- i dwulekowych o podwójnej modyfikacji powierzchniowej przeznaczonych do terapii celowanej nowotworówbadania wstępneCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Jelonek42075
20Nowe aspekty związane z przemianami związków siarki w uzyskanym komórkowym modelu mukopolisacharydozybadania wstępneUniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Krakówdr Marta Beata Kaczor-Kamińska49500
21Wpływ selenu na ocenę aktywności systemu antyoksydacyjnego komórek drożdżybadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawadr inż. Marek Konrad Kieliszek41800
22Dynamika osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na lessach Podgórza Rzeszowskiegobadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Dariusz Rafał Król36682
23Imigranci zarobkowi w sektorze usług opiekuńczych nad seniorami w Polsce (case study z woj. opolskiego). Wyzwania metodologicznebadania wstępnePolitechnika Opolskadr Sabina Kubiciel-Lodzińska41800
24Alternatywny splicing transkryptu kinazy mitotycznej AtAurora2 jako potencjalny mechanizm regulacji starzenia Arabidopsisbadania pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr Aleksandra Maria Kwiatkowska49500
25Schroniska skalne Wzgórz Strzelińskich w pradziejach i średniowieczubadania pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Ewa Anna Lisowska50000
26Mito-Met10 - analog meforminy jako czynnik modulujący bioenergetykę mitochondrialną w komórkach raka piersi w warunkach stresu karbonylowego i oksydacyjnego - wstępna ocena przydatności tego związku w "terapii przeciwnowotworowej i przeciwcukrzycowej"badania wstępneUniwersytet Łódzkidr hab. Magdalena Łabieniec-Watała49500
27Mechanizmy obronne mrówek: reakcja różnych gatunków na zagrożenie ze strony entomopatogennych grzybów o zróżnicowanej wirulencjibadania wstępneMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr István Elek Maák25700
28Identyfikacja molekularnego mechanizmu regulacji ekspresji wybranych genów związanych z kontrolą przekazywania sygnału u Arabidopsis thalianainneInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Naukdr Anna Maassen49999
29Orientacja usługowa przedsiębiorstw produkcyjnych - budowa narzędzia pomiarowegobadania pilotażowePolitechnika Śląska - Gliwicedr inż. Mirosław Matusek36025
30Akwaporyny - nowy potencjalny punkt uchwytu dla leków przeciwpłytkowych.badania wstępneUniwersytet Medyczny - Białystokdr Tomasz Misztal50000
31Identyfikacja markerów zaburzeń zdrowia wynikających z niewłaściwej diety oraz stosowania suplementów i odżywek przez młodych mężczyzn o dużej rekreacyjnej aktywności fizycznejbadania pilotażoweUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr inż. Ewa Niedźwiedzka49500
32Ocena ekspresji oraz funkcji wybranych receptorów odporności wrodzonej na komórkach śródbłonka jako podstawa do opracowania nowych strategii terapeutycznych w profilaktyce oraz leczeniu miażdżycy.badania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr Wioletta Olejarz49500
33Środowiska sedymentacyjne plejstoceńskich glacigenicznych osadów akumulacji szczelinowej we wschodniej Polsce - badania pilotażowebadania pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Anna Orłowska10380
34Analiza kształtowania się konstytucyjnych podstaw systemu relacji państwo - kościół w Republice Argentyńskiej.badania wstępneUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawadr Marta Osuchowska27634
35Stworzenie unikatowego programu komputerowego do badania stanów rezonansowych molekuł rydbergowskich - staż naukowy na Harvardziestaż naukowyUniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruńdr inż. Mariusz Pawlak49984
36Molekularne podstawy odporności roślin na zasolenie gleby: charakterystyka genów oksydaz NADPH (RBOH) u halofitu Eutrema salsugineumstaż naukowyInstytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Naukdr Maria Teresa Pilarska46552
37Ocena roli tempa metabolizmu podstawowego (BMR) w indukcji oraz przebiegu insulinooporności i cukrzycy typu 2 u myszy laboratoryjnych sztucznie selekcjonowanych na wysoki i niski BMR w modelach 8 tygodniowych.badania pilotażoweUniwersytet Medyczny - Białystokdr Sławomir Prokopiuk49940
38Ścisła specyficzność żywicielska nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus mitem? Rozważania nad składem gatunkowym, patogennością i występowaniem Dictyocaulus spp. w Polsce oraz ryzykiem przeniesienia parazytozy ze zwierząt łownych na hodowlane.badania pilotażoweInstytut Parazytologii im. W. Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Maria Pyziel47300
39Produkcja bioetanolu II generacji z biomasy ligninocelulozowej pochodzącej z nieużytków rolnych z wykorzystaniem cieczy jonowychbadania wstępnePolitechnika Koszalińskadr Małgorzata Jadwiga Smuga-Kogut40700
40Modelowanie hydrometalurgicznych procesów odzysku metali z polimetalicznych odpadów chemicznych źródeł energii drugiego rodzaju.badania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Agnieszka Sobianowska-Turek49500
41Synteza i analiza właściwości sorbentów opartych na magnetycznych molekularnie drukowanych polimerach selektywnie adsorbujących aminy biogennebadania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr Monika Karolina Sobiech44000
42Rozwój ciąży u wybranych ras kotów w badaniach ultrasonograficznych i endokrynologicznychbadania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Piotr Andrzej Socha49995
43Ekspresja kalneksyny na poziomie transkryptu w rosnących łagiewkach pyłkowych Petuniabadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruńdr Anna Suwińska42900
44Zdolność majoryzacji wyobrażeniowej u osób niewidomych od urodzenia i widzących w różnym wiekubadania pilotażoweKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Magdalena Marta Szubielska49500
45Zdrowie jako przesłanka warunkująca sprawowanie najwyższych funkcji i urzędów publicznychwyjazd badawczyKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Robert Krzysztof Tabaszewski16413
46Znaczenie autofagii w regulacji sezonowej aktywności rozrodczej na przykładzie dojrzałych samców żubra (Bison bonasus)badania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Anna Maria Tabęcka-Łonczyńska49995
47Potencjał radonowy terenu, a wielkość promieniowania gammabadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Dagmara Eulalia Tchorz-Trzeciakiewicz49500
48Jakość relacji interpersonalnych dorosłych rodzeństw a doświadczanie stresu i depresji. Mediująca rola familizmu.badania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Katarzyna Walęcka-Matyja16654
49Profil glikoprotein w przebiegu ciąży w łożysku krów.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Lublindr Jacek Wawrzykowski49401
50Numeryczna i doświadczalna analiza sygnałów emisji akustycznej emitowanej przez wyładowania niezupełne typu powierzchniowego w różnego rodzaju cieczach elektroizlacyjnychbadania wstępnePolitechnika Opolskadr inż. Daria Wotzka8738
51Wpływ harmanu i norharmanu, metabolitów entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus, na aktywność fagocytarną hemocytów larw Galleria mellonellabadania wstępneInstytut Parazytologii im. W. Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Wrońska40700
52Badanie możliwości wykorzystania soli litowej metanofosfonianu dimetylu w syntezie nowych fosfonowych pochodnych 1,3-dihydro-2-benzofuranu.badania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Piotr Maria Zagórski20900
53Wpływ inhalacji solanki wielickiej na markery stanu zapalnego i reaktywność oskrzeli w mysim modelu astmy nieatopowejbadania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Dominika Magdalena Zając49258
54Badanie transkryptomu mutanta jąderkowej nukleazy NOL12 u Arabidopsis thaliana.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Monika Anna Zakrzewska-Płaczek49500
55Wpływ drzewostanu i warunków glebowych na różnicowanie się zbiorowisk borowych na wczesnych etapach sukcesjibadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawadr Piotr Tomasz Zaniewski35588
56Związki zadowolenia z ciała, aktywności fizycznej i zdrowej diety z BMI adolescentów z populacji ogólnej: badania podłużneinneSWPS Uniwersytet Humanistycznospołecznydr Karolina Zarychta-Zajączkowska49500
57Ocena właściwości immunomodulacyjnych białek Hymenolepis diminutabadania wstępneInstytut Parazytologii im. W. Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Anna Zawistowska-Deniziak50000
58Optymalizacja stężenia nanocząstek TiO2 w hybrydowych materiałach hydrożelowych o potencjalnym zastosowaniu jako rusztowania kościbadania wstępneAkademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica - Krakówdr Karolina Zazakowny49995
59Badania nad wpływem pierwiastków śladowych, strukturalnych i toksycznych na zmiany zwyrodnieniowe w obrębie krążka miedzykręgowego w populacji ludzkiejbadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr hab. Anetta Zioła-Frankowska49995

Lista rankingowa nr 6

Data opublikowania: 2017-09-05

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Synteza nowych analogów dimerów nukleozydów pirymidyniowych zawierających łącznik 1,2,3-triazolowy o potencjalnym wykorzystaniu w medycyniebadania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Dagmara Baraniak49500
2Pogrzeb i grób w tradycjach o patriarchach zawartych w Księdze Rodzaju. Status quaestioniskwerendaUniwersytet Śląski - Katowiceks. dr Maciej Basiuk11330
3Ocena denudacji odpływowej zlewni małego zbiornika wodnegobadania wstępnePolitechnika Świętokrzyska - Kielcedr inż. Łukasz Zbigniew Bąk13208
4Wpływ czwartorzędowych jonów amoniowych na kinetykę polimeryzacji wolnorodnikowej monomerów winylowych rozpuszczalnych w wodzie - zastosowanie techniki laserowej polimeryzacji impulsowej (PLP)wyjazd badawczyPolitechnika Krakowska im. T. Kościuszkidr inż. Szczepan Bednarz49074
5Wpływ obróbki termicznej na profil biologicznie aktywnych peptydów pochodzących z hydrolizatów białek pstrąga, mających znaczenie w profilaktyce chorób dietozależnychbadania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr inż. Justyna Borawska-Dziadkiewicz42900
6Aktywność biologiczna peptydów pochodzących z białek jęczmienia w aspekcie występowania chorób cywilizacyjnychbadania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr inż. Justyna Bucholska36300
7Określenie poziomu ekspresji i mechanizmów fosforylacji białka tau w neuronach zakażonych EHV-1badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawadr Joanna Magdalena Cymerys-Bulenda49500
8Ocena wpływu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i typu C na ryzyko rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowychbadania pilotażoweUniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Krakówdr hab. Jacek Grzegorz Czepiel32897
9Opracowanie metody HPLC-MS/MS do oznaczania tikagreloru i jego metabolitubadania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Dorota Danielak42350
10Wpływ pobierania, przechowywania i przygotowania próbek biowskaźników roślinnych na poszczególne składowe niepewności pomiaru na przykładzie analiz chemicznych mchu z gatunku Pleurozium schreberiinneUniwersytet Jana Kochanowskiego - Kielcedr Sabina Dołęgowska36520
11Popularyzacja - poprzez prezentację artykułu na międzynarodowej konferencji naukowej - deskryptorów odcieni szarości zastosowanych do obiektów wyekstrahowanych z obrazów cyfrowychwyjazd konferencyjnyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Szczecindr hab. inż. Dariusz Frejlichowski13706
12Charakterystyki funkcjonalne arktycznych zespołów zooplanktonukonsultacje naukoweInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr Marta Głuchowska49720
13Właściwości warstw międzyfazowych w nanokompozytach otrzymanych za pomocą stereolitografii: badania jakościowe i ilościowe za pomocą mikroskopii sił atomowychwyjazd badawczyPolitechnika Poznańskadr Hubert Gojżewski49999
14Nowa droga rozkładu kwasu szczawiowego przez grzyby białej i brunatnej zgnilizny drewnabadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Marcin Piotr Grąz35200
15Charakterystyka profilu aktywności nowych inhibitorów melanogenezy w grupach pochodnych kwasu cynamonowego i ksantonubadania wstępneUniwersytet Jagielloński Collegium Medicum - Krakówdr Agnieszka Gunia-Krzyżak50000
16Ilościowa wizualizacja in-vivo rozmieszczenia Fe, Zn, Cd, Ni w tkanach roślin metodą LA-ICP-MS - opracowanie, optymalizacja i zastosowanie nowych procedur analitycznychbadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Anetta Maria Hanć49500
17Modulacja aktywności kinazy tyrozynowej Brutona oraz jednoczena aktywacja receptorów erytropoetynowych Epo-R i Bc-R jako nowa propozycja chemioterapeutyczna wobec komórek raka jelita grubego.badania wstępneUniwersytet Medyczny - Białystokdr Justyna Magdalena Hermanowicz49500
18Wycena finansowych skutków szkody osobowej - stworzenie modelu i jego prezentacjawyjazd konferencyjnyUniwersytet Ekonomiczny - Wrocławdr Anna Jędrzychowska9031
19Metabolizm peptydoglikanu - rola wybranych enzymów w komórkach sinicy Synechocystis sp. PCC6803badania wstępneUniwersytet Jagielloński - Krakówdr Kinga Kłodawska37895
20Właściwości fenotypowe i lokalizacja mutacji u klonów Agrobacterium tumefaciens defektywnych w syntezie endotoksyny. Badanie zdolności mutantów do tworzenia guzów (tumorów) na roślinach.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr hab. Iwona Anna Komaniecka50000
21Azot organiczny w zjawiskach atmosferycznych z udziałem wodybadania pilotażoweUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Iwona Kurzyca49995
22Lęk i nadzieja. Społeczno-religijne konotacje wczesnochrześcijańskich wierzeń millenarystycznychkwerendaUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawadr Mirosław Mejzner34947
23Zastosowanie metod obrazowania mikroskopowego do określenia strukturalno-metabolicznej odpowiedzi kontrastujących ekotypów Silene vulgaris na metale ciężkiebadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawadr inż. Ewa Maria Muszyńska46420
24Analiza wpływu jonów Cu2+ lub Zn2+ na zawartość wody niezamarzniętej w systemie woda-ił poniżej 0°C.badania wstępnePolitechnika Świętokrzyska - Kielcedr inż. Edyta Nartowska10993
25Wpływ tempa hydratacji błonników dietetycznych na strukturę białek glutenowych w modelowym cieście chlebowymbadania wstępneInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Nawrocka8030
26Otrzymywanie nowych pochodnych hydroksykumaryn o potencjalnej aktywności wobec receptorów serotoninergicznychbadania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr Kinga Ostrowska49500
27Ocena aktywności szlaków naprawczych w limfocytach napromienianych terapeutyczną wiązką protonów w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN.badania pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Panek29810
28Mikrofalowo-ultradźwiękowy tandem w reakcjach funkcjonalizacji cząsteczek organicznychinneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr inż. Anna Krystyna Pawełczyk47520
29Czy istnieją różnice w mechanizmach i ścieżkach sygnałowych śmierci komórek ciałka żółtego (CL) krowy w zależności od sposobu działania prostaglandyny F2α (PGF): porównanie działania obwodowego - endokrynnego z działaniem lokalnym - parakrynnym?badania wstępneInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Piotrowska-Tomala44550
30Przetwarzanie danych w hierarchicznych wielorozdzielczych automatach komórkowychwyjazd konferencyjnyUniwersytet Śląski - Katowicedr hab. inż. Bartłomiej Płaczek6860
31Ocena stanu zachowania DNA w szczątkach ludzkich pochodzących ze stanowiska Maucallacta (Peru) oraz próba rekonstrukcji organizacji społecznej ludności zamieszkującej stanowisko w okresie przedkolumbijskim.badania pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Danijela Popović49720
32Ocena efektywności szybkiej wielobiegunowej metody elementów brzegowych w analizie przestrzennych układów liniowosprężystychwyjazd konferencyjnyPolitechnika Śląska - Gliwicedr inż. Jacek Ptaszny8112
33Regulowanie liczby miejsc aktywnych i ich reaktywności za pomocą składu tlenkowych kobaltowo-manganowych układów katalitycznych do utleniania metanubadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Marek Rotko49500
34Badania podstawowe nad wykorzystaniem techniki LCA w procesach: eko-projektowania, eko-efektywności oraz ekoinnowayjnościkonsultacje naukowePolitechnika Świętokrzyska - Kielcedr inż. Magdalena Rybaczewska-Błażejowska18436
35Biotransformacja antybiotyków antracyklinowych w hodowlach szczepu Bjerkandera adusta CCBAS 930badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Lublindr inż. Kamila Bożena Rybczyńska-Tkaczyk38885
36Potencjał antyoksydacyjny ekstraktów ze skórki ziemniaka w testach in vitro oraz lipidowych układach modelowychbadania wstępneUniwersytet Ekonomiczny - Poznańdr hab. inż. Urszula Samotyja18920
37Struktura klonalna oraz analiza czynników zjadliwości i antybiotykooporności szczepów Enterococcus faecalis wyizolowanych z woreczków żółtkowych piskląt brojlerów kurzychbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Lublindr Dagmara Anna Stępień-Pyśniak49412
38Triticum polonicum L. - badania właściowości odżywczych i reologicznych ziarna.badania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr hab. inż. Elżbieta Suchowilska34100
39Analiza zdeformowanych nacieków z Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie jako narzędzie badań paleosejsmicznychbadania wstępneUniwersytet Śląski - Katowicedr Jacek Szczygieł48672
40Nowy algorytm wyznaczania maksymalnych błędów dynamicznych dla kryterium całkowo-kwadratowegowyjazd konferencyjnyPolitechnika Krakowska im. T. Kościuszkidr inż. Krzysztof Tomczyk10780
41Rozwiązywanie zagadnień o istnieniu rozwiązań równań całkowych metodą typu Krasnosel'skii'ego-Schaeferawyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr Dariusz Piotr Wardowski16676
42Retoryka i retoryczność francuskojęzycznego teatru kanadyjskiego od Jezuitów do Cichej RewolucjikwerendaUniwersytet Łódzkidr Sebastian Zacharow13739
43Synteza oraz charakterystyka właściwości fizykochemicznych nowych, heteroaromatycznych pochodnych kwasu cyjanoakrylowego, o motywie strukturalnym donor-łącznik-akceptor.badania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Dorota Justyna Zając49500
44Wpływ elicytacji na profil związków fenolowych młodych siewek pszenicy (Triticum aestivum L.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.)badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Lublindr Urszula Jolanta Złotek38184
45Ocena skuteczności i bezpieczeństwa radiosynowiortezy stawu kolanowego u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i spondyloartropatie zapalne w oparciu o badanie ultrasonograficzne, rezonans magnetyczny i scyntygrafię trójfazowąbadania wstępneUniwersytet Medyczny - Lublindr Robert Zwolak49995
46Zagraniczne doświadczenie zawodowe a motywacja nauczyciela języka obcego - analiza doświadczeń byłych asystentów językowychinneUniwersytet Wrocławskidr Anna Maria Czura18700

Lista rankingowa nr 7

Data opublikowania: 2017-09-12

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Tendencja do spontanicznego tworzenia i preferowania wypowiedzeń metaforycznych przez osoby starsze - opracowanie narzędzi badawczychbadania pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Marlena Bartczak20933
2Określenie zmiany profilu miRNA w ludzkich makrofagach THP-1 traktowanych antygenami ekskrecyjno-sekrecyjnymi Fasciola hepatica jako krok na drodze poznania immunomodulacyjnych właściwości tego pasożytabadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawadr Piotr Bąska49940
3Wytworzenie i charakterystyka układów nanokrystaliczna celuloza/ciekły kryształbadania wstępneInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr inż. Natalia Katarzyna Bielejewska14190
4Między jednostką a zbiorowością. Miejsca pamięci typu locus na Ziemiach Zachodnich i Północnych, na przykładzie Wrocławia.badania pilotażoweUniwersytet Opolskidr Kamilla Anna Biskupska5357
5Problematyka tekstologiczna "Życiorysów sławnych Polaków" Adama Naruszewicza.badania wstępneUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Warszawadr Magdalena Bober-Jankowska10287
6Wpływ hormonów roślinnych na wzór i poziom modyfikacji epigenetycznych w korzeniu Hordeum vulgarebadania wstępneUniwersytet Śląski - Katowicedr Agnieszka Brąszewska-Zalewska49500
7Badanie wpływu deformacji gorącego jądra złożonego na deformację stanów końcowych produktów jego rozpaduwyjazd badawczyInstytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Michał Ciemała11000
8Opracowanie wdrukowanych molekularne polimerów przewodzących z wbudowanym próbnikiem redoksbadania wstępneInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Maciej Piotr Cieplak48400
9Potencjał inwazyjny komórek a regulacja oporności wielolekowej w modelu raka jelita grubegpbadania wstępneUniwersytet Medyczny - Łódźdr Wojciech Michał Ciszewski45870
10Charakterystyka fenotypowa i genotypowa pałeczek Lactobacillus izolowanych od indykówbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Lublindr Marta Ewa Dec49500
11Analiza wpływu zastosowanego modelu strat w elemecie magnetycznym na wiarygodność symulacji komputerowych przetwornicy boostbadania wstępneAkademia Morska - Gdyniadr inż. Kalina Anna Detka15235
12Re/konstrukcje codzienności. Przeszłość w materiałach źródłowych Polskiego atlasu etnograficznegoinneUniwersytet Śląski - Katowicedr Anna Drożdż17966
13Kultura i życie codzienne mieszkańców Kresów w obiektywie Józefa Treszki (1906-1945)badania wstępneAkademia Ignatianum - Krakówdr Krzysztof Stanisław Duda45496
14Empiryczna ewaluacja asymetrycznego modelu podobieństwa dla teorii przestrzeni pojęciowych Gardenforsabadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Aleksander Gemel8030
15Paleoproterozoiczne i archaiczne intruzje arktycznego regionu tarczy fenoskandynawskiej: nowe izotopowe d34S/d36S dane w zawierających PGE siarczkachbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Miłosz Andrzej Huber8415
16Własności atraktorów dla hiperbolicznej perturbacji pewnego równania parabolicznegowyjazd badawczyUniwersytet Jagielloński - Krakówdr hab. Piotr Kalita14166
17Mikro RNA w sokach z traw wybranych zbóż.badania pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr inż. Małgorzata Maria Karbarz49940
18Określenie wpływu adiponektyny na profil proteomiczny komórek endometrium świni w czasie implantacji przy użyciu spektrometrii masowej (MS)badania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Marta Kieżun49940
19Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Możliwości redukcji bezrobocia ukrytego w rolnictwie.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Poznańdr Włodzimierz Kołodziejczak48992
20Wyznaczenie wpływu bisfenolu A (i jego analogów) na toksyczność (potencjał endokrynny) wybranych lekówbadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Błażej Kudłak49940
21Wpływ inhibitorów dipeptylopeptydazy IV (DPP-4) na zachowanie myszy, obserwowane po odstawieniu morfiny.badania pilotażoweUniwersytet Medyczny - Lublindr Joanna Zofia Listos44550
22Uwarunkowania dojrzałości kultury Lean Management w szkołach wyższychbadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Krakówdr Justyna Maciąg48954
23(U)czucie poza ciałem. Miłość a nowa materialność.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Śląski - Katowicedr Anna Helena Malinowska10714
24Modyfikowane węgle aktywne otrzymane przy pomocy ogrzewania mikrofalowego jako potencjalny materiał elektrodowy dla kondensatora elektrochemicznegobadania wstępneUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr hab. Piotr Nowicki46200
25Wpływ aplikacji pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF) na bioakumulację wybranych jonów metali w komórkach Lactobacillus rhamnosus B442.staż naukowyUniwersytet Przyrodniczy - Lublindr hab. Urszula Katarzyna Pankiewicz18810
26Ocena efektywności przenikania nanosensorów przez błonę komórkową.badania pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Ewa Wiesława Pięta46200
27Decyzje finansowe ubogich gospodarstw domowych z obszarów wiejskichbadania pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr Tomasz Jan Potocki37867
28Sposoby postrzegania i praktyki związane z miłością a klasy społeczne w Delhi. Antropologiczne studium przypadku.wyjazd badawczyUniwersytet Jagielloński - Krakówdr Anna Romanowicz47180
29Wartości w społeczności Wikipedystów - opracowanie wskaźników behawioralnychbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Agnieszka Anna Rychwalska29903
30Rola speksyny w funkcjonowaniu endokrynnym trzustki różnych gatunków.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Poznańdr Maciej Sassek49940
31Wpływ produkcji pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) w warunkach akwakultury na jakość wódbadania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr inż. Marcin Sidoruk42900
32Liniowe przedłużenia pewnych funkcji pierwszej klasy Baire'a.konsultacje naukoweUniwersytet Kazimierza Wielkiego - Bydgoszczdr Waldemar Sieg7865
33Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do inaktywacji patogennej mikroflory w soku warzywnymbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Lublindr Agnieszka Starek48906
34Bioakumulacja wybranych jonów metali w komórkach bakterii mlekowych w warunkach działania pulsacyjnego pola elektrycznego (PEF)staż naukowyUniwersytet Przyrodniczy - Lublindr Monika Sujka18810
35Zastosowanie wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka do oszacowania wpływu elektronów swobodnych na elektryczne momenty dipolowe wybranych atomów diamagnetycznychbadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Paweł Syty32890
36Analiza ekspresji mikroRNA w tkance tłuszczowej w czasie alergicznego stanu zapalnego u szczurabadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Poznańdr Dawid Szczepankiewicz49500
37"Jak ty komu, tak ja tobie" - Psychologiczne mechanizmy odgórnej wzajemności pośredniejbadania wstępneUniwersytet Szczecińskidr Małgorzata Szcześniak18040
38Poszukiwanie skutecznej kombinacji: partenolid w skojarzeniu z lekami przeciwnowotworowymi z biblioteki NCIbadania wstępneUniwersytet Medyczny - Łódźdr Małgorzata Magdalena Sztiller-Sikorska49500
39Arytmetyczne własności binarnych wielomianów partycjiwyjazd badawczyUniwersytet Jagielloński - Krakówdr hab. Maciej Ulas22649
40Dobowa aktywność komponentów autonomicznego układu nerwowego konibadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Lublindr inż. Izabela Magdalena Wilk31416
41Badania nad neuro- i hepatotoksycznością w trzech wymiarach -podłoże do hodowli komórkowych ze zintegrowanym systemem do pomiarów elektrochemicznych.badania wstępneInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Emilia Katarzyna Witkowska Nery49555
42Wpływ dokomorowej i obwodowej iniekcji neuropeptydu FF na wzorzec oddechowy i poopioidową depresję oddychania u uśpionych szczurówbadania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Piotr Wojciechowski41723
43Skuteczność akceptacji jako strategii regulacji emocjibadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Agnieszka Wojnarowska42350
44Słowniki języka suahili wśród użytkowników.kwerendaUniwersytet Warszawskidr Beata Wójtowicz8250

Lista rankingowa nr 8

Data opublikowania: 2017-09-19

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Porównawcza analiza transkryptomiczna dwóch gatunków roślin leczniczych z rodzaju Perovskiabadania wstępneUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich - Wrocławdr Monika Bielecka46200
2Badanie własności alternatywnych kodów genetycznych w porównaniu z kodem kanonicznym i teoretycznymi alternatywamiwyjazd konferencyjnyUniwersytet Wrocławskidr Paweł Mateusz Błażej8470
3Optymalizacja i identyfikacja kształtu w sprężysto-plastycznych zagadnieniach brzegowych z wykorzystaniem parametrycznego układu równań całkowych (PURC) oraz wybranych algorytmów rojowychwyjazd konferencyjnyUniwersytet w Białymstokudr inż. Agnieszka Bołtuć16007
4Proteomiczna analiza profili białkowych surowic świń doświadczalnie zarażonych Trichinella spiralis, Trichinella pseudospiralis i Trichinella britovi.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy - Lublindr Michał Rafał Gondek49995
5Wpływ ładunku powierzchniowego na aktywność nowych hydrolaz peptydoglikanowych z gatunku Staphylococcus pettenkoferibadania wstępneMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej - Warszawadr Elżbieta Monika Jagielska47740
6Twórczość autobiograficzna imigrantów w Stanach Zjednoczonych w okresie od połowy XIX wieku do końca XX wiekuwyjazd badawczyAkademia Techniczno - Humanistyczna - Bielsko-Białadr Anita Jarczok48600
7Różnorodność florystyczna a właściwości fizyko-chemiczne przydrożnych glebbadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Krakówdr Małgorzata Jaźwa47520
8Sezonowa dynamika wzrostu korzeni powietrznych smoczych drzew (Dracaena draco L.) rosnących w warunkach stresu. Badania morfometryczne i anatomiczne na tle warunków środowiskowychwyjazd badawczyPolska Akademia Nauk - Warszawadr hab. Joanna Jura-Morawiec29535
9Polsko-żydowskie czasopiśmiennictwo dla dzieci i młodzieży (1903-1939). KwerendakwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Lublindr Agnieszka Karczewska39930
10Potencjał antyoksydacyjny i bezpieczeństwo składników polifenolowych liści i owoców wybranych gatunków Cotoneaster Medik. (Rosaceae) w kontekście chorób układu krążenia - badania w modelu ex vivo oksydacji ludzkiego osoczabadania wstępneUniwersytet Medyczny - Łódźdr inż. Agnieszka Kicel49500
11Degradacja oksydacyjno-redukcyjna 3,3',5,5'-tetrabromobisfenolu A: badania mechanizmu degradacji i toksyczności produktów pośrednich wobec organizmów wodnychbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr inż. Joanna Kisała49500
12Opracowanie metody do oceny potencjalnego obiektywnego przyrostu wiedzy po integracji ontologii na poziomie relacjiwyjazd konferencyjnyPolitechnika Wrocławskadr inż. Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska13200
13Badanie molekularnych mechanizmów metastazy w mysim modelu raka gruczołu sutkowego poprzez kompleksową ocenę zmian w ekspresji białek w płucachbadania wstępneUniwersytet Jagielloński - Krakówdr Anna Katarzyna Kurpińska49500
14Optymalizacja syntezy oraz procesu separacji wielkości jednościennych nanorurewk węglowychwyjazd konferencyjnyUniwersytet im. A. Mickiewicza - Poznańdr Barbara Małgorzata Maciejewska13750
15Badanie zmienności wiązań wodorowych w strukturach białkowychbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Matthew Merski49995
16Analiza zróżnicowania genetycznego w zależności od warunków środowiskowych u fotosyntetyzujących mikroorganizmów lądowych degradujących materiały techniczne i budowlanebadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Paulina Bronisława Nowicka-Krawczyk40421
17Geneza i skład chemiczny osadów biogeniczno-węglanowych budujących torfowisko źródliskowe w okolicy Buska-Zdrój (Niecka Nidziańska)badania pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej - Krakówdr Daniel Okupny49405
18Efektywność i znaczenie metod chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w wykrywaniu wtórnych metabolitów porostowych na przykładzie kwasu lobarowego.badania wstępneUniwersytet Gdańskidr Magdalena Oset34705
19Ocena wpływu wybranych polimerów pochodzenia naturalnego na właściwości matryc hydrofilowych na bazie gumy gellan zawierających roksytromycynę.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Tomasz Osmałek42020
20Analiza porównawcza heterogenności unaczynienia jader bydła domowego i żubra - faza 1: optymalizacja metodyki i stworzenie bazy referencyjnejbadania wstępneUniwersytet Medyczny - Łódźdr hab. Michał Polguj24645
21Autofagia w terapii raka jajnika-ciemna czy jasna strona epotilonów?badania wstępneUniwersytet Łódzkidr Aneta Katarzyna Rogalska49225
22Znaczenie nietypowych miejsc wiązania ATP przez białko ChlI2 na stymulację enzymu chelatazy magnezowej u zielenic Chlamydomonas reinhardtiibadania wstępneInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Naukdr Artur Sawicki39600
23Elity społeczno-polityczne Wielkiego Księstwa Litewskiego w świetle raportów dyplomatów francuskich i angielskich w II połowie XVII wieku.kwerendaUniwersytet Opolskidr Mariusz Sawicki49500
24Dymorfizm płciowy dotyczący wytwarzania H2O2 w komórkach gruczołu tarczowego – wpływ endo- i egzogennego 17β-estradiolubadania wstępneUniwersytet Medyczny - Łódźdr Jan Stępniak49500
25Określenie rozrzutu trwałości zmęczeniowej w zależności od geometrii obiektu badańbadania wstępneUniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich - Bydgoszczdr inż. Przemysław Strzelecki26792
26Stężeniowa charakterystyka leku antynowotworowego - Walrubiciny.badania wstępneUniwersytet Gdańskidr Anna Marlena Synak40700
27Własności optoelektryczne fotoanody barwnikowego ogniwa fotowoltaicznego z nanocząsteczkami ZnO/NiO syntezowanymi metodą zol-żelbadania wstępnePolitechnika Śląska - Gliwicedr Marek Szindler5676
28Cyklotydy - cykliczne polipeptydy w mechanizmach obronnych roślin z rodziny Violaceae przeciwko grzybom patogennymwyjazd badawczyInstytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Naukdr Błażej Ślązak45650
29Ekstrakcja wspomagana micelarnie - badania metodami dynamiki molekularnejbadania pilotażowePolitechnika Krakowska im. T. Kościuszkidr inż. Paweł Śliwa28270
30Rozpoznanie doświadczalnej ewidencji przejścia: polimery supramolekularne - polimery konwencjonalne w szeregu homologicznym poliglikoli i innych związkówbadania wstępneInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr Jolanta Świergiel34760
31Wytwarzanie powłok kompozytowych na bazie bioszkła i chitozanu na podłożu ze stopu Mg metodą osadzania elektroforetycznego oraz ich charakteryzacja.staż naukowyInstytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Naukdr inż. Agnieszka Witecka49940
32Badania wpływu struktury zeolitów na efekt spienienia asfaltów.badania wstępnePolitechnika Lubelskadr inż. Agnieszka Maria Woszuk48200
33Badanie właściwości magnetycznych kompozytów multifferoicznych SrCu0.33Ta0.67O3-Co1-xMnxFe2O4 (SCTO-CMFO)badania wstępneInstytut Technologii Elektronowej - Warszawadr inż. Piotr Zachariasz33000
34Hydrofobowe kryptandy jako receptory niepolarnych cząsteczek obojętnychbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Krzysztof Ziach49500

Lista rankingowa nr 9

Data opublikowania: 2017-09-26

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Opracowanie modelu architektury systemu rozproszonego dla Internet of Things z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa przetwarzanych i przesyłanych informacjistaż naukowyUniwersytet Kazimierza Wielkiego - Bydgoszczdr inż. Łukasz Apiecionek41384
2Nowe 3,6,9-tripodstawione pochodne 9-H-karbazolu jako potencjalne sondy fluorescencyjne do detekcji kwadrupleksów DNA i RNAbadania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Daniel Sylwester Baranowski49940
3Bezkontaktowe badanie właściwości kropel zawiesin w pułapce akustycznejwyjazd badawczyInstytut Fizyki PANdr Gennadiy Derkachov17985
4Ocena neurotoksyczności nanocząstek srebra, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na metabolizm steroidów w hiopokampiebadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawadr inż. Katarzyna Jolanta Dziendzikowska49995
5Stereoselektywna reakcja Wittiga katalizowana tlenkami fosfetanówbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Lublindr Kamil Dziuba47300
6Poszukiwanie mikroRNA ulegających dysregulacji w komórkach krwi obwodowej osób z autoimmunizacją wielogruczołową - badanie pilotażowebadania pilotażoweInstytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Naukdr hab. Marta Fichna49700
7Badanie wpływu wprowadzenia trójwymiarowych podstawników do struktury wybranych organicznych półprzewodników poliaromatycznych na ich właściwości fotoluminescencyjne w ciele stałymbadania wstępneInstytut Fizyki PANdr Paweł Adrian Gawryś49500
8Ewolucyjne znaczenie składowania ofiar u dzierzb na przykładzie gąsiorka Lanius colluriobadania wstępneUniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny - Siedlcedr hab. Artur Goławski14720
9Badanie zjawiska pierwszej fali zanieczyszczeń w kanalizacji deszczowej na terenie zlewni zurbanizowanych o różnym charakterzebadania wstępnePolitechnika Świętokrzyska - Kielcedr inż. Katarzyna Górska12586
10Polskie dziedzictwo medyczne w Chicago. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.kwerendaUniwersytet Medyczny - Białystokdr Magdalena Grassmann15620
11Wykorzystanie modyfikowanych chemicznie kwadrupleksów RNA w terapii antysensowej.badania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Dorota Gudanis49500
12Określenie dynamiki zmian w składzie chemicznym wosków powierzchniowych liści wybranych gatunków uprawnych roślin psiankowatych na początkowym etapie ich wzrostubadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Łukasz Haliński24365
13Anatomia funkcjonalna serca - nowe metody badania morfologii oraz obrazowania mięśnia sercowego człowieka.staż naukowyUniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum - Krakówdr Mateusz Krystian Hołda40694
14Synteza nowych pochodnych porfirynowych o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej (PDT).badania wstępneInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Zofia Jahnz-Wechmann49500
15Rola ślimaków skorupowych w rozprzestrzenianiu nicieni z nadrodziny Metastrongyloidae.badania wstępneInstytut Parazytologii im. W. Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr Witold Bartłomiej Jeżewski50000
16Poszukiwanie markerów ekspresji genetycznej przydatnych w kontroli procesów biologicznego oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnychbadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr inż. Łukasz Jurczyk49500
17Opracowanie narzędzi umożliwiających wgląd w strukturę genetyczną gatunku: identyfikacja polimorficznych loci mikrosatelitarnego DNA u słodkowodnego pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis Fabricius, 1803 (Insecta, Heteroptera)badania wstępneUniwersytet Gdańskidr Agnieszka Maria Kaczmarczyk49995
18Przeżywalność bakterii chorobotwórczych w wybranych produktach mleczarskichbadania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr hab. inż. Jarosław Grzegorz Kowalik36080
19Przeżywalność ikry sielawy coregonus albula w jeziorach.badania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr inż. Krzysztof Kozłowski19162
20Wpływ uprawy bezorkowej na zmiany wielkości erozji wodnej w obszarze lessowymbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja - Krakówdr inż. Edyta Bogumiła Kruk17295
21Określenie wpływu dodatku prebiotyków na dynamikę wzrostu bakterii probiotycznych oraz cechy jogurtubadania wstępneUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr Adriana Łobacz46035
22Analiza wpływu resweratrolu i jego metoksylowych pochodnych na ekspresję genów kanonicznej ścieżki Wnt oraz apoptozę w komórkach glejaka wielopostaciowegobadania wstępneUniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego - Poznańdr Aleksandra Alicja Majchrzak-Celińska49995
23Mezogeny bananowe jako organiczne półprzewodnikibadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Joanna Daria Matraszek40700
24Badanie właściwości spektroskopowych ko-domieszkowanych światłowodów polimerowychbadania wstępnePolitechnika Białostockadr inż. Piotr Miluski43670
25Butyrylocholinoesteraza jako matryca w syntezie własnych inhibitorówbadania pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Zuzanna Zofia Molęda46200
26Modelowanie i symulacja czasu przebywania lek - cel molekularnykonsultacje naukowePolitechnika Śląska - Gliwicedr inż. Marcin Pacholczyk19800
27Rola kinazy zależnej od wapnia w kontroli mechanizmu syntezy fitoaleksyny u zwartnicy mieszańcowej (Hippeastrum x hybr.)inneUniwersytet Mikołaja Kopernika - Toruńdr Agnieszka Pawełek49500
28Czy diety eliminacyjne są bezpieczne? Porównanie zawartości wybranych metali ciężkich w pieczywie tradycyjnym, bezglutenowym, bezmlecznym, bezjajecznym i niskobiałkowymbadania wstępneUniwersytet Ekonomiczny - Poznańdr Iga Krystyna Rybicka49995
29Badania architektoniczne kościołów franciszkanów w Barczewie i ChełmnieinnePolitechnika Gdańskadr inż. Piotr Stanisław Samól20350
30Poznanie mechanizmów termicznie indukowanych ferroelektrycznych przemian fazowych mieszanych związków mrówczanowychbadania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Adam Sieradzki37180
31Procedura poprawy rozwiązania równania Poissona z nieciągłymi współczynnikami z wykorzystaniem rozszerzonej metody elementów skończonych (XFEM)wyjazd konferencyjnyPolitechnika Świętokrzyska - Kielcedr inż. Paweł Piotr Stąpór8539
32Trwanie i zmiana w przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnej ukraińskiej wsi w perspektywie antropologii postsocjalizmu.wyjazd badawczyPolitechnika Śląska - Gliwicedr Aleksandra Anna Synowiec49665
33Badanie potencjału elektrogennego konsorcjum bakteryjnego wystepującego w ściekach z przemysłu drzewnegobadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Warszawadr inż. Renata Toczyłowska-Mamińska49500
34Patrząc na Tokio. Kreatywne obrazowanie metodą strumieni rysunkowych.wyjazd badawczyUniwersytet Warmińsko - Mazurski - Olsztyndr hab. Aleksander Marek Woźniak40700

Lista rankingowa nr 10

Data opublikowania: 2017-10-03

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Chromatografia cieczowa sprzężona z spektrometrem mas do oznaczeń nityzynonu i wybranych produktów jego degradacjiinnePolitechnika Śląskadr inż. Hanna Barchańska20460
2Ocena aktywności bioaktywnych peptydów powstających z mleka koziego na drodze fermentacji prowadzonej przez mikroflorę ziarna kefirowegobadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Agata Katarzyna Biadała49401
3Eksperymentalne badanie własności elastycznego współczynnika wzmocnienia w funkcji otwartości układubadania wstępneInstytut Fizyki Polskiej Akademii Naukdr Małgorzata Barbara Białous45210
4Odporność roślin z rodziny Poaceae oraz oporność ryzosferowych zespołów mikroorganizmów o zdolnościach promowania wzrostu roślin na zanieczyszczenie gleby produktami ropopochodnymibadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Agata Izabela Borowik49500
5Podatność magnetyczna w obrazowaniu rezonansowo-magnetycznym: pomiary SWI, SGM oraz DSC-MRI z wykorzystaniem fantomów.badania pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Byk27109
6Analiza wpływu rozkładu materiału gradientowego na jego właściowści mechanicznebadania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Leszek Paweł Czechowski39600
7Automatyzm decyzji tłumaczeniowych: badanie procesubadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Mikołaj Deckert22856
8Udział specjacji allopatrycznej w ewolucji fitofagów na przykładzie mszyc z rodzaju Stomaphis Walkerbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Łukasz Stanisław Depa46453
9Charakterystyka chemiczna i działanie przeciwgrzybowe anty-Candida albicans frakcji płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena venetabadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr hab. Marta Julia Fiołka49500
10Modelowanie numeryczne dynamiki mikrocząstek - staż naukowy w ETH Zurichstaż naukowyPolitechnika Warszawskadr hab. inż. Jakub Maksymilian Gac24860
11Wpływ zapasożycenia gniazd na kondycję fizjologiczną piskląt sikory bogatkiinneUNIWERSYTET ŁÓDZKIdr Michał Marek Glądalski12000
12Kultury in vitro Salvia viridis L. jako źródło bioaktywnych metabolitów.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Łodzidr Izabela Grzegorczyk-Karolak29700
13Rola dodatków organicznych i dżdżownic w kształtowaniu struktury gleb o różnym uziarnieniubadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Agnieszka Józefowska48862
14Oddziaływanie nanocząstek tlenku żelaza(II) diżelaza(III) na bakterie mlekowebadania wstępneUniwersytet Zielonogórskidr Andrzej Jurkowski50000
15Popiół za spalania osadu ściekowego - potencjalne źródło fosforu?badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Monika Kasina31350
16Analiza genomu bakterii o zmienionej wrażliwości na nanomateriały srebra: mutant czy adaptant?badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Anna Kędziora48950
17Charakterystyka struktury i porównanie wysp trzustkowych szczura szczepu Wistar oraz modelu szczura z cukrzycą typu II Zucker Diabetic Fattybadania wstępneUniwersytet Zielonogórskidr Agnieszka Kilanowska50000
18Rola wodorowych brązów molibdenowych i wolframowych w uwodornieniu biosurowca 5-(hydroksymetylo)furfuralu na katalizatorach Pd/MoO3 i Pd/WO3badania wstępneInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr Robert Kosydar34100
19Prehistoria książkibadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Sebastian Dawid Kotuła21289
20Unifikacja wyników analiz granulometrycznych drobnoziarnistych proszków mineralnych uzyskiwanych różnymi metodami pomiarowymibadania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Damian Grzegorz Krawczykowski47440
21Lokalizacja produktów glikacji w komórkach mięśni gładkich tętnicybadania wstępneUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Aleksandra Barbara Kuzan26950
22Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnychbadania pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Agnieszka Małgorzata Kwiatkowska48290
23Badania oddziaływań pochodnych akrydyny oraz niesymetrycznych pochodnych bisakrydynowych z kwasami nukleinowymi metodami spektroskopii NMRbadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Tomasz Maciej Laskowski50000
24Badanie procesu fibrynolizy we krwi pacjentów z chorobą Parkinsona - badanie pilotażowebadania pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń Collegium Medicum im. L. Rydygiera - Bydgoszczdr Beata Lisewska48950
25Otrzymywanie oraz właściwości fizykochemiczne materiałów w układach BaCeO3-V2O5 i BaCeO3-WO3badania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Agnieszka Łącz49500
26Modyfikacja powierzchniowa związków na osnowie Mg2Si metodą elektrolitycznego utleniania plazmowegobadania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Kinga Majewska-Zawadzka49940
27Modelowanie i charakterystyka strukturalno - mechaniczna materiałów komórkowych wytwarzanych techniką selektywnego spiekania laserowegobadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Joanna Maszybrocka28600
28Aktywność wybranych enzymów oksydoredukcyjnych jako wskaźnik murszenia torfowiska niskiego.badania pilotażoweInstytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Naukdr inż. Teresa Zofia Meysner45650
29Wytwarzanie i analiza mikrostruktury warstwy wierzchniej wzbogaconej w aluminium i krzem na stopach magnezu metodą obróbki cieplno-chemicznej.badania wstępnePolitechnika Świętokrzyskadr hab. inż. Renata Mola34925
30Synteza i charakterystyka nowych dwucentrowych kompleksów Pt(II) i Pd(II) z kobalaminą o potencjalnym zastosowaniu w terapii antynowotworowej.badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Łukasz Michał Orzeł39039
31Dynamika programowa kampanii wyborczychwyjazd konferencyjnyUniwersytet Warszawskidr Wojciech Marek Rafałowski11628
32Równoważne manewry standardowe dla statków z napędem azymutalnym.badania wstępneFundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiskadr inż. Maciej Bartłomiej Reichel47520
33Ziemie południowo-wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej w latach 1918-1923. Kwerenda biblioteczna i archiwalna.kwerendaUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr Rafał Roguski11039
34Czy glifosat zmienia szlak biosyntezy amin biogennych w tkankach rzęsy drobnej (Lemna minor L.)?badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Łukasz Bogdan Sikorski49720
35Analiza i ewaluacja zmian rozwojowych w błonie śluzowej jelita cienkiego u prosiąt z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrostu przy zastosowaniu technik skaningowej mikroskopii elektronowejbadania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Tomasz Hubert Skrzypek33000
36Rola czynników środowiskowych w kształtowaniu zbiorowisk Eurytemora lacustris (Poppe 1887)(Copepoda; Calanoida) w jeziorach Polski północno-zachodniejbadania wstępneUniwersytet Szczecińskidr Łukasz Sługocki13752
37Próba zastosowania zmutowanych form fosforylazy nukleozydów purynowych do syntezy trójcyklicznych analogów nukleozydowych - badania pilotażowe.badania pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Alicja Stachelska-Wierzchowska30250
38Ocena możliwości oznaczania metodą LC-MS/MS mykotoksyn obok pozostałości pestycydów w wysokopigmentowych owocach miękkichbadania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Anna Maria Stachniuk50000
39W kierunku farmakologii adhezji i transmigracji komórek nowotworowych z wykorzystaniem unikatowych platform mikroprzepływowych 3Dstaż naukowyUniwersytet Jagiellońskidr Marta Stojak45100
40Niskopolowe obrazowanie magnetyczno-rezonansowe stopnia elektroporacji błon komórkowych bulwy ziemniaczanejbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr Mateusz Suchanek29700
41Ocena zjawiska nadpasożytnictwa w środowisku antropogenicznym i ralacji w układzie żywiciel-pasożyt-nadpasożytbadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Ewa Sucharzewska37180
42Opracowanie modelu zniszczenia niecałkowitego rzędu dla klasy materiałów hipersprężystychstaż naukowyPolitechnika Poznańskadr hab. inż. Wojciech Sumelka12980
43Wpływ wysiłku fizycznego na zmiany funkcjonalne w mózgu u osób starszychbadania pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Arkadiusz Robert Szarmach49101
44Weryfikacja możliwości zastosowania indeksów okrzemkowych w ocenie rzek miejskich o zaburzonym modelu ciągłości (river cotinuum).badania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Ewelina Barbara Szczepocka44000
45Stabilizacja aktywności katalitycznej dehydrogenazy 1-(R)-fenyloetanolowej poprzez immobilizację na polilizynie.badania wstępneInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr Mateusz Zbigniew Tataruch49555
46Analiza dynamiki mitochondriów w żeńskich zespołach komórek płciowych siodełkowców (Annelida, Clitellata)badania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Anna Urbisz37807
47Wpływ mobilności zawodowej i edukacyjnej młodzieży tubylczej na kształtowanie tożsamości oraz planowanie przyszłości na przykładzie grupy Huaorani ze wschodniego Ekwadoruwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Aleksandra Wierucka31586
48Badanie zależności między parametrami technologicznymi mięsnych produktów poddawanych obróbce cieplnej a zawartością związków bioaktywnych i zanieczyszczeniem związkami z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznychbadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Adam Mieczysław Więk41404
49Przestrzenno-kulturowy wymiar poziomu życia. Przykład społeczności jukatańskich Majów.wyjazd badawczyUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Anna Maria Winiarczyk-Raźniak35560
50Oktosporowe Microsporidia a los rodzimych gatunków kiełży na Pomorzu Zachodnim.badania wstępneInstytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr Piotr Wróblewski33000
51Mikrobiologiczna transformacja gleb zanieczyszczonych związkami fenolowymi.badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Magdalena Zaborowska49658
52Ocena ilościowa eleuterozydów i flawonoidów w intrakcie z owoców Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim., działanie cytotoksyczne, hepatoochronne i adaptogenne.badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń Collegium Medicum im. L. Rydygiera - Bydgoszczdr Daniel Załuski33550
53Chronometria kultury pucharów lejkowatych w Wielkopolscebadania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Danuta Maria Żurkiewicz49005

Lista rankingowa nr 11

Data opublikowania: 2017-10-13

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Wpływ informacji dotyczących afektywnych cech doświadczenia bólowego na powstawanie efektu placebobadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Elżbieta Anita Bajcar22 550
2Badanie rozszerzalności węgla kamiennego wywołanej akumulacją gazów kopalnianych w warunkach izobarycznychbadania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Paweł Tomasz Baran17 380
3Ocena oddziaływania redyspergowalnego proszku polimerowego w aspekcie czynników klimatycznych oraz właściwości reologicznych w zakresie recyklowanej podbudowy mineralno-cementowej z asfaltem spienionymbadania wstępnePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Przemysław Buczyński10 230
4Zmienność ekspresji substancji biologicznie czynnych w neuronach jelitowego układu nerwowego jelit cienkich w przebiegu hiperglikemii indukowanej streptozotocyną na modelu świni domowej.badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Michał Bulc33 880
5Ewolucja i filogeneza pluskwiaków różnoskrzydłych z rodzaju Sirthenea Spinola, 1840inneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Dominik Krzysztof Chłond44 550
6Odkształcanie stopów wysokotopliwych z zastosowaniem metod wykorzystujących intensywne odkształcenia plastycznebadania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Paweł Chyła49 500
7Molekularne podstawy oddziaływania cyjanidyny i jej glikozydów jako nutraceutyków z komórkami oraz błonami lipidowymi i biologicznymibadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Sylwia Cyboran-Mikołajczyk48 070
8Studia nad wpływem matrycy żywnościowej na proces modelowego trawienia cholesterolubadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Dorota Derewiaka49 500
9Poszukiwanie oddziaływań białkowych między antygenami larwalnymi glisty psiej a cząsteczkami ludzkimi z wykorzytsaniem drożdżowego systemu dwuhybrydowegobadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Ewa Długosz44 999
10Określenie patogenności klinicznych szczepów Enterococcus cecorum izolowanych od drobiu w Polsce.badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Beata Dolka50 000
11Uogólnione funkcje tworzące momenty na hipergrupachwyjazd badawczyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Żywilla Bogusława Fechner15 185
12Staż naukowy w Network Science and Technology Center (NEST)staż naukowyInstytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Naukdr inż. Michał Jan Gorawski38 115
13Synteza i modelowanie struktury kompleksów U(VI) z solami izotiuroniowymiwyjazd badawczyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Ewelina Grabias41 580
14Właściwości wybranych mikroorganizmów psychrotroficznych i ich potencjał w modyfikowaniu odpowiedzi Phaseolus coccineus na podwyższony poziom miedzibadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Agnieszka Anna Hanaka40 370
15Badanie przemian fazowych, struktury, dynamiki reorientacyjnej i wibracyjnej w nieorganicznym związku kompleksowym [Ba(H2O)2](ReO4)2 metodami analizy termicznej (DSC), dyfrakcji (ND, XRD), spektroskopii oscylacyjnej (IR, RS) i neutronowej (IINS/QENS).wyjazd konferencyjnyUniwersytet Jagiellońskidr Joanna Hetmańczyk16 121
16Określenie profilu ekspresji długich niekodujących RNA (lncRNA) w neutrofilach pacjentów z ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (GPA)badania wstępneInstytut Farmakologii Polskiej Akademii Naukdr Magdalena Alicja Hubalewska-Mazgaj49 577
17Badanie właściwości reologicznych i fizykochemicznych żywności aerowanej wytwarzanej metodą ciągłąbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Maciej Kabziński48 400
18Idiomy formatywne w biografiach naukowych. Kontekst amerykańskiwyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr Marcin Kafar33 227
19Wpływ procesów oczyszczania ścieków komunalnych na rozmieszczenie wybranych zanieczyszczeń nowej generacjibadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Katarzyna Kołecka49 500
20Zwiększanie współczynnika sztywności pasywnej przekładni magnetycznejbadania wstępnePolitechnika Opolskadr inż. Janusz Kołodziej9 130
21Badania nad znakowaniem antybiotyku cefepim radionuklidem Ga-68badania pilotażoweInstytut Chemii i Techniki Jądrowejdr Przemysław Koźmiński40 700
22Zastosowanie nano- i mikrofakcji skrobiowych jako potencjalnych stabilizatorów emulsji spożywczych.badania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Joanna Kruk48 785
23Wstępne badania anomalii geochemicznej europu na tle profilu pierwiastków ziem rzadkich w próbkach roślin z gatunku Juncus effusus L.badania wstępneUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Karina Krzciuk33 913
24Wpływ wybranych metod sterylizacji na właściwości strukturalne, mechaniczne i jakość mikrobiologiczną folii skrobiowych stosowanych w produkcji opakowań żywności i leków.badania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Anna Kundys50 000
25Funkcjonalizacja powierzchni stopu Ti6Al7Nb biopolimerami z wykorzystaniem aktywacji plazmochemicznejbadania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Karol Kyzioł47 300
26Mediacja postępu. Relacje pomiędzy pojęciami sztuki i techniki w humanistyce francuskiej po 1945 rokukwerendaAkademia Sztuk Pięknych w Warszawiedr hab. Andrzej Leśniak12 972
27Aktywność ruchomych elementów genetycznych u tetraploidalnych mieszańców somatycznych marchwi uprawnej i dzikiejbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Alicja Macko-Podgórni43 450
28Lokalizacja oraz analiza ekspresji akwaporyn (AQP) w nerkach bydła.badania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr hab. inż. Katarzyna Maria Michałek49 500
29Opracowanie innowacyjnych, kompozytowych materiałów katalizujących anodową reakcję wydzialania tlenu w procesie elektrolizy wodybadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Tomasz Mikołajczyk41 151
30Paradygmat deficytów bliźniaczych a doświadczenia krajów Europy Środkowo-WschodniejkwerendaUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Anna Moździerz15 602
31Modelowanie wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach z mikropokryciem strukturalnymwyjazd konferencyjnyPolitechnika Świętokrzyskadr hab. inż. Łukasz Orman5 610
32Badanie zmienności autopsyjnych preparatów histopatologicznych płuc metodami cyfrowej analizy i przetwarzania obrazówbadania pilotażowePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Dorota Anna Oszutowska-Mazurek8 800
33Badanie istotnych dla kolonizacji gleby oraz stymulacji wzrostu roślin właściwości psychrotroficznych i rozpuszczających fosforany grzybów Mortierella w zakresie temperatur typowych dla klimatu umiarkowanegobadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Ewa Agata Ozimek34 870
34Ocena potencjału bioremediacyjnego lakazy Sinorhizobium melilotibadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Anna Maria Pawlik36 850
35Wpływ immunożywienia na stopień nacieku neutrofilowego w tkance gruczolakoraka jelita grubegobadania wstępneUniwersytet Jagielloński-Collegium Medicumdr hab. Michał Jan Pędziwiatr49 940
36Poszukiwanie mechanizmów wewnątrzkomórkowych, odpowiedzialnych za szybki potencjalnie przeciwdepresyjny efekt związku HBK-15, antagonisty receptorów 5-HT1A, 5-HT7 i 5-HT3badania wstępneUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicumdr Karolina Pytka49 995
37Efektywność publicznych służb zatrudnienia w Polsce - stan rzeczywisty a pożądanybadania wstępnePolitechnika Białostockadr Ewa Rollnik-Sadowska10 292
38Badania symulacyjne produkcji membran MMMs w aspekcie redukcji emisji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania węglabadania wstępnePolitechnika Śląskadr inż. Aurelia Marta Rybak44 000
39Aproksymacja modeli niecałkowitego rzędu z wykorzystaniem metody FMR-FWwyjazd konferencyjnyPolitechnika Opolskadr inż. Marek Rydel14 854
40Analiza mechanizmów wzrostu warstw tlenkowych o strukturze spinelu otrzymanych metodą rozpylania magnetronowego.badania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Piotr Sagan31 680
41Poszukiwanie biomarkerów raka trzustki przy użyciu wieloparametrycznej analizy sygnału dyfuzyjnego w badaniu rezonansu magnetycznego - badania pilotażowe.badania pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Zbigniew Serafin24 904
42Kontynuacje i globalne bifurkacje orbit homoklinicznych dla zagadnień nieliniowychkonsultacje naukoweUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Robert Adam Skiba17 204
43Ocena poziomu metylacji promotorów wybranych genów u dwóch gatunków buraka w warunkach działania stresu solnego.badania pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Monika Skorupa49 500
44Charakterystyka oraz opis efektów powstałych na granicy dwóch ośrodków o zmiennym współczynniku załamania z wykorzystaniem technologii światłowodowejinneWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiegodr inż. Karol Antoni Stasiewicz28 754
45Uporządkowany wzrost macierzy kryształów hydroksyapatytu imitujących szkliwo z zastosowaniem tlenku cynku jako zarodzi nukleacjibadania wstępneInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Suchanek46 200
46Badanie oddziaływań pomiędzy kwasami fenolowymi i ich wpływ na ograniczenie wzrostu bakterii występujących w żywnościbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Alicja Agnieszka Synowiec29 722
47Opracowanie systemu markerów umożliwiających analizę genomiczną populacji sasanki otwartej (Pulsatilla patens (L.) Mill.).badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr hab. Monika Szczecińska44 000
48Modyfikacja elektrody złotej w celu określania aktywności wybranych enzymów z grupy konwertaz probiałkowychbadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Anna Wcisło49 500
49Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego do oceny skuteczności zabiegu udrożnienia tętnicy szyjnejbadania pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr hab. Paweł Jan Winklewski49 101
50Mechanizmy ko-tolerancji względem podwyższonych stężeń kadmu i zasolenia w kulturach in vitro ekotypu galmanowego i niegalmanowego lepnicy rozdętej (Silene vulgaris).badania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Alina Danuta Wiszniewska49 973
51Konstrukcja grup rozgałęzionych oparta o automaty 2-stanowewyjazd badawczyPolitechnika Śląskadr inż. Adam Dominik Woryna32 450
52Analiza morfologiczna wpływu światła niebieskiego o wysokiej energii (HEV) na siatkówkę oka u szczurówbadania pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Natalia Ziółkowska49 995
53Badania nad mechanizmami ograniczania dostępności biologicznej wybranych tetracyklin z przewodu pokarmowego.badania pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Hubert Ziółkowski49 995

Lista rankingowa nr 12

Data opublikowania: 2017-10-25

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Porządek Hardy-Littlewood-Pólya, ciągłe selekcje oraz istnienie jedności elementu najlepszej aproksymacji w przestrzeniach Köthego-Bochnera.wyjazd badawczyPolitechnika Poznańskadr Maciej Ciesielski32 604
2Czy różnorodność gatunkowa mykoplanktonu zależy od typu troficznego stratyfikowanych termicznie wód limnicznych?badania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Adam Cudowski49 940
3Badania nad stabilnością folianów w pieczywie wzbogaconym wsadami roślinnymibadania pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Marta Czarnowska-Kujawska49 500
4Przetwarzanie miejsc pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych na terenie dawnej rejencji koszalińskiejkwerendaInstytut Slawistyki Polskiej Akademii Naukdr Karolina Ćwiek-Rogalska14 745
5Nowa metoda równoczesnego oznaczania atypowych neuroleptyków oraz karbamazepiny wraz z ich aktywnymi metabolitami w ślinie ludzkiej za pomocą UHPLC z detekcją DAD.badania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Ewelina Dziurkowska49 731
6Optymalizacja strategii tandemowej chromatografii powinowactwa (TAP) w celu efektywnej izolacji i identyfikacji kompleksów białkowych zaangażowanych w molekularny mechanizm depresji.badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Ewelina Fic47 740
7Śmiertelność podczas fal upałów w miastach oraz na obszarach wiejskich, na przykładzie województw wielkopolskiego i małopolskiego.badania wstępneInstytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Naukdr inż. Dariusz Graczyk34 300
8Wpływ kwasu β-hydroksy-β-metylomasłowego (HMB) podawanego prenatalnie na strukturę i funkcjonowanie jajnika nowonarodzonych prosiątinneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Monika Marta Hułas-Stasiak38 500
9Wykorzystanie cytometrii przepływowej i Real Time PCR do badania aktywności przeciwgrzybiczej 1,4-naftochinonów wobec C. albicansbadania wstępneKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Monika Janeczko40 700
10Wpływ diety ketogennej na proces autofagii w mózgu myszybadania pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicachdr Daniela Anna Kasprowska-Liśkiewicz35 574
11Porównanie niepewności wybranych metod obliczeń napełnienia koryt porośniętych roślinnościąbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Adam Kiczko32 758
12Analiza mikrobiomu oraz jego aktywności pod kątem potencjału chitynolitycznego gleb uprawnych.badania wstępneUniwersytet Szczecińskidr inż. Anna Kisiel49 500
13Badanie efektywności procesu wiązania azotu przez bakterie z rodzaju Azospirillum w siewach mieszanych zboż ozimychbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr Agnieszka Klimek-Kopyra16 797
14Wpływ nowych pochodnych 1,2,4 triazolu na rozwój i żywotność nicieni z rodzaju Rhabditis spp.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Przemysław Kołodziej49 753
15Jedno czy wiele? Córka czy syn? Kluczowe decyzje Latibulus argiolus, parazytoida socjalnych os klecanek Polistes nimphabadania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Agata Kostro-Ambroziak49 819
16Ocena włóknienia miokardium prawej komory w warunkach wzrostu jej obciążenia następczego przy pomocy oznaczenia stężeń biomarkerów: galektyny-3 i sST-2.badania wstępneInstytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiegodr Ewa Kowalik19 800
17Analiza strat w pasywnych przekładniach magnetycznychbadania wstępnePolitechnika Opolskadr inż. Marcin Kowol9 570
18Autofagia w procesie spermatogenezy u samca sarny (Capreolus capreolus) podczas sezonu rozrodczego.badania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Katarzyna Kozioł48 917
19Charakterystyka nowych termoopornych izolatów drożdży.badania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Małgorzata Kus-Liśkiewicz48 400
20Strategia wzrostu i inwestycja w potomstwo u obcego dla fauny Polski gatunku małża Sinanodonta woodiana (Unionidae)inneUniwersytet Jagiellońskidr Anna Maria Łabęcka19 485
21Wpływ nanoteksturyzowanego podłoża złotego na własciwości lumenscencyjne warstw ditlenku telluru domieszkowanego metalami ziem rzadkichbadania wstępnePolitechnika Gdańskadr Marcin Stanisław Łapiński48 400
22Określenie optymalnego składu kompozytu włókien kolagenowych pochodzących z odpadów przemysłu skórzanego i dodatków mineralnych.badania wstępneInstytut Przemysłu Skórzanegodr inż. Katarzyna Ewa Ławińska29 260
23Rola białka PGC-1α w regulacji błonowej oraz mitochondrialnej ekspresji białkowych transporterów kwasów tłuszczowych w komórkach mięśni szkieletowychbadania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Bartłomiej Łukaszuk49 500
24Kiedy przeproszenie odbudowuje zaufanie?badania wstępneAkademia Leona Koźmińskiegodr Anna Macko33 676
25Modelowanie zarządzania niepewnością w złożonych systemach za pomocą metodyki foresightwyjazd konferencyjnyPolitechnika Białostockadr Andrzej Magruk5 754
26Ocena i porównanie indywidualnego oraz łącznego stosowania wybranych substancji w zakresie ich zdolności do generowania komórek regulatorowych - badania in vitrobadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr hab. Tomasz Sylwester Maślanka49 995
27Czy efekt założyciela oraz izolacja geograficzna mają wpływ na skład systemów symbiotycznych owadów?badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Anna Magdalena Michalik38 940
28Analiza heliosferycznej modulacji promieniowania kosmicznego w cyklu 24 w oparciu o dane misji PAMELAstaż naukowyUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr Renata Modzelewska-Łagodzin49 634
29Zastosowanie roślinnych preparatów białkowych do kapsułkowania modelowego oleju roślinnego metodą suszenia rozpyłowego.badania pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Dorota Ogrodowska49 500
30Kulturowy kontekst konfliktu na wschodniej Ukrainiestaż naukowyUniwersytet Jagiellońskidr Elżbieta Olzacka27 242
31Badanie wpływu doksyniwalenolu na cytotoksyczność enrofloksacyny oraz ich jednoczesnego oddziaływania na rozwój ryb Danio reriobadania wstępnePaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczydr Lidia Radko49 489
32Filogeografia inwazyjnego obunoga Pontogammarus robustoidesbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Tomasz Rewicz40 748
33Znaczenie ultrastruktury i kształtu nasion w taksonomii rodzaju Consolida GraykwerendaUniwersytet Łódzkidr Agnieszka Rewicz22 805
34Badania działalności bobrów w holocenie na przykłądzie wybranych dolin Niżu Polskiegobadania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Mirosław Rurek17 600
35Księgowe współczynniki betawyjazd konferencyjnyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Anna Rutkowska-Ziarko7 440
36Zarządzanie nieruchomościami uczelni publicznych w Polscestaż naukowyUniwersytet Gdańskidr Małgorzata Rymarzak35 467
37Ocena wpływu wysiłku fizycznego na metabolizm mięśni uda z zastosowaniem spektroskopii fosforowej rezonansu magnetycznegobadania pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr inż. Agnieszka Sabisz49 720
38Badanie odporności wybranych materiałów budowlanych poddanych działaniu obciążeń wybuchowychbadania pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Piotr Witold Sielicki46 200
39Hierarchia oraz natura oddziaływań międzycząsteczkowych w układach zawierających aromatyczne pierścienie N-heterocyklicznewyjazd konferencyjnyPolitechnika Łódzkadr inż. Tomasz Sierański8 602
40Multifunkcyjne materiały na bazie ditlenku tytanu o zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych i strukturalnych, dedykowane do zastosowań środowiskowych i elektrochemicznych.badania wstępnePolitechnika Poznańskadr inż. Katarzyna Siwińska-Stefańska44 550
41Procykliczność polityki pieniężnej a cykl finansowywyjazd konferencyjnySzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr Paweł Wojciech Smaga13 640
42Ocena ekspresji wybranych mikroRNA w czasie immunoterapii alergenowej jadem osybadania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Krzysztof Specjalski49 500
43Otrzymywanie i charakteryzacja dobrze przylegających warstw polisiloksanowych o wysokiej hydrofobowości/superhydrofobowości.badania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Magdalena Staszewska21 670
44Umiędzynarodowienie i ewaluacja memetycznej metodyki zarządzania treścią w sieciach społecznościowych na potrzeby budowania wizerunku destynacjiwyjazd konferencyjnyPolitechnika Białostockadr Krzysztof Stepaniuk16 390
45Relacje pomiędzy definiowaniem roli zawodowej, poczuciem skuteczności i jego źródłami u nauczycieli w późnym etapie karierybadania wstępneAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Elżbieta Strutyńska48 302
46Eksploracja ruchu robotów internetowych w środowisku e-commercewyjazd badawczyUniwersytet Opolskidr inż. Grażyna Suchacka15 180
47Opracowanie metodyki badań pomocnej w ocenie ryzyka wystąpienia interakcji farmakokinetycznych na przykładzie leków przeciwgrzybiczych i sylimaryny -  badania pilotażowe w warunkach in vitro/ex vivo.badania wstępneUniwersytet Jagielloński – Collegium Medicumdr Małgorzata Maria Szafarz48 292
48Struktura a aktywność biologiczna długołańcuchowych arylopiperazyn o nietypowych grupach końcowychwyjazd badawczyPolitechnika Łódzkadr inż. Małgorzata Anna Szczesio32 538
49Cykliczność w rozwoju przestrzennym dużych miastkonsultacje naukoweUniwersytet Wrocławskidr Robert Paweł Szmytkie8 800
50Optymalizacja wielokompartmentowych nośników zidowudyny do podania dopochwowego przy zastosowaniu glutaminianu chitozanubadania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Emilia Szymańska50 000
51Badanie warsztatu, etyki i specyfiki pracy pisarzy przemówień w sektorach polityki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem USA i Wielkiej Brytaniiwyjazd badawczyUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr Iwona Świątczak-Wasilewska34 530
52Zmienność zawartości fitozwiązków w nasionach komosy ryżowej (Chenopodium quinoa Willd.) uprawianej w polskich warunkach.badania pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Małgorzata Tańska49 500
53Prospektywna ocena pacjentów z tako-tsubo i kardiomiopatią neurogenną.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr hab. Agnieszka Małgorzata Tycińska50 000
54Charakterystyka immunohistochemiczna interneuronów prążkowia grzbietowego nowonarodzonych samic i samców szczurów (stadium P0) linii WHP (wysoko preferującej alkohol)badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Barbara Wasilewska49 401
55PRZYWÓDZTWO A ORIENTACJA NA KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE INNOWACYJNYMbadania wstępnePolitechnika Białostockadr Urszula Widelska36 696
56Badanie wpływu stresu na toksyczność, metabolizm i sygnalizację grzyba owadobójczego Conidiobolus coronatusbadania wstępneInstytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr Emilia Włóka49 500
57Analiza układów supramolekularnych w kryształach fosforylowanych związków azahetrocyklicznychwyjazd konferencyjnyPolitechnika Łódzkadr inż. Jakub Michał Wojciechowski8 676
58Wpływ propyzamidu na mikrotubule mankietu oraz immunodetekcja białka RIM-BP3 podczas spermiogenezy Chara vulgarisbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Agnieszka Wojtczak19 589
59Awersja do ryzyka a decyzje dotyczące procesu umiędzynarodowienia.badania wstępneAkademia Leona Koźmińskiegodr Piotr Wójcik32 450
60Lwów w czasach Martina Grunewega (1582-1602): Studium relacji międzyetnicznych i międzyreligijnych we wczesnonowożytnym mieściekwerendaInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Naukdr Jakub Wysmułek14 204
61Dynamika składników nawozowych w glebie nawożonej osadem pofermentacyjnym z biogazowni rolniczejbadania wstępnePolitechnika Białostockadr inż. Agnieszka Jolanta Wysocka-Czubaszek18 700
62Zastosowanie nanorurek węglowych w procesie mokrego utleniania powietrzem trietanoloaminy.badania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Marcin Wojciech Zaborowski15 367
63Badanie ekspresji genów potencjalnie uczestniczących w patogenezie autyzmu w dwóch modelach zwierzęcych: walproinianowym i talidomidowym.badania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr hab. Elżbieta Dorota Ziemińska44 748

Lista rankingowa nr 13

Data opublikowania: 2017-11-08

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Nowa koncepcja modułowego bezzałogowego statku powietrznegobadania wstępnePolitechnika Białostockadr inż. Leszek Ambroziak47707
2Wpływ nanocząstek tlenku cynku na biodostępność jonów cynku dla roślin.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Monika Asztemborska12342
3Synteza totalna analogów kastanosperminy z wykorzystaniem asymetrycznej reakcji aldolowej aldehydu izoserynowegobadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Sebastian Baś49500
4Zastosowanie cieczy jonowych w otrzymywaniu półprzewodników bizmutowych modyfikowanych nanostrukturami węglowymi o zwiększonej aktywności fotokatalitycznej w świetle widzialnymbadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Aleksandra Bielicka-Giełdoń49500
5Znaczenie zróżnicowania genetycznego klastrów genów ids i idr w terytorializmie i zdolności do konkurencji wewnątrzgatunkowej Proteus mirabilisbadania wstępneUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Grzegorz Czerwonka49500
6Kształtowanie się prywatnej radiofonii lokalnej w Polsce w latach 1989-1994kwerendaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr hab. Urszula Doliwa5918
7Rola mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych uwalnianych przez mezenchymalne komórki macierzyste izolowane ze sznura pępowinowego w międzykomórkowej regulacji stresu oksydacyjnego.badania wstępneWrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.dr Jakub Grzesiak49995
8Wykorzystanie metody sekwencjonowania nowej generacji RAD-seq w badaniach filogenetycznych na przykładzie rodziny Muscidae (Diptera)badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Andrzej Grzywacz49907
9Znaczenie zewnątrzkomórkowych sieci w tworzeniu ciał brunatnych u dżdżownicbadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr hab. Joanna Homa49500
10Wpływ eutrofizacji i humifikacji jezior na transfer węgla, azotu i fosforu w pelagicznych sieciach troficznychbadania wstępneUniwersytet w Białymstokudr inż. Maciej Karpowicz20014
11Zastosowanie spektroskopii w nadfiolecie i świetle widzialnym metodą rozproszonego odbicia (UV-Vis-DR) jako nowej metody pomocnej w analizie strukturalnej zasad Schiffa nierozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych.badania pilotażoweZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Beata Kołodziej37794
12Ocena wpływu testu progresywnego na bieżni mechanicznej na aktywację limfocytów T oraz zmiany dystrybucji ich subpopulacji we krwi obwodowej piłkarzy nożnychbadania wstępneUniwersytet Szczecińskidr Dorota Kostrzewa-Nowak49775
13Czy można pokonać antyoksydacyjne mechanizmy obronne komórek nowotowrowych i bakteryjnych projektując kompleksy metali o odpowiednich właściwościach utleniająco-redukujących?badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Agnieszka Kyzioł47300
14Studia nad etnosem i rasą w Polsce a międzynarodowy obieg wiedzy 1918--1952kwerendaInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Naukdr Olga Linkiewicz34947
15Kolegium apostolskie w monumentalnym malarstwie średniowiecznego Egiptu.wyjazd badawczyUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Magdalena Łaptaś26082
16Wpływ warstwowych wodorotlenków magnezowo-glinowych na kolor i stabilność laków pigmentowychbadania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Anna Marzec46420
17Badanie właściwości dielektrycznych modyfikowanych plazmowo cienkich powłok kompozytowych magazynujących energię.badania wstępneWrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.dr inż. Marcin Palewicz49280
18Badania rozpoznawcze ceramicznych, trójskładnikowych układów tlenków V2O5-Y2O3-RE2O3 (RE= Er, Tm, Sm)badania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Mateusz Piz47840
19Zastosowanie nowej techniki immunohistochemicznego obazowania pułapki spinowej DMPO do obrazowania stresu oksydacyjnego w mięśniu sercowym u myszybadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Bartosz Jacek Proniewski49995
20Ustalenie szczegółowego wieku maksymalnego zasięgu morza w środkowym holocenie w rejonie północnego wybrzeża Zatoki Kuwejckiej na podstawie analizy datowań radiowęglowych w odniesieniu do badanych tam stanowisk archeologicznychinneUniwersytet Warszawskidr Łukasz Rutkowski23100
21Wpływ kannabidiolu na aktywność nowych leków przeciwpadaczkowych w modelach drgawek indukowanych elektrycznie u myszybadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Katarzyna Marzena Socała49863
22Latencja w twórczości Tadeusza Kantorabadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Katarzyna Szalewska21208
23Badania kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych w warunkach obciążeń niskocyklowych w tym w podwyższonej temperaturzebadania pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Jarosław Szusta50000
24Ocena wartości diagnostycznej wybranych krążących markerów uszkodzenia mózgu w rozpoznawaniu powikłań neurologicznych operacji kardiochirurgicznych.badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Krzysztof Szwed41910
25Rekonesans stanowiska archeologicznego San Isidro, departament Sonsonate, w Salwadorze.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Jan Szymański12881
26Utrata intronów w genach mitochondrialnych wątrobowców-zjawisko losowe czy prawidłowość ewolucyjna?badania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Monika Ślipiko40782
27Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u kobiet po przebytej cukrzycy ciążowej.badania wstępneUniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiudr Iwona Towpik48334
28Badanie oddziaływania niskoenergetycznych elektronów z silanami i halogenowymi pochodnymi silanów.staż naukowyUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr Jolanta Wnorowska15769
29Nowe izotopy i ich własności rozpadów beta wokoło podwójnie magicznego jądra 78Niwyjazd badawczyUniwersytet Warszawskidr Marzena Wolińska-Cichocka20592

Lista rankingowa nr 14

Data opublikowania: 2017-11-22

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Różnorodność genetyczna populacji kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis L.) na stanowiskach naturalnych w Polsce.badania wstępnePolska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – CZRB w Powsiniedr inż. Maja Karolina Boczkowska47300
2Kompleksowe badania wpływu promieniowania mikrofalowego na efektywność regeneracji odpadów gumowych modyfikowanych asfaltemstaż naukowyPolitechnika Gdańskadr inż. Krzysztof Formela49933
3Wpływ komórek nowotworowych na transformację in vitro fibroblastów w raku prostaty.badania wstępneUniwersytet Jagielloński – Collegium Medicumdr inż. Przemysław Kapusta49500
4Identyfikacja lipidów błon pęcherzyków wielolamelarnych pełzaka Acnthamoeba castellanii uwalnianych do środowiskabadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Magdalena Anna Karaś15251
5Aktywność wakuolarnych enzymów przetwarzających w odpowiedzi jęczmienia jarego na infekcję mątwikiem zbożowymbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Mateusz Labudda49769
6Wpływ suplementacji diety wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi o zróżnicowanym stosunku kwasów omega 6/3 na metabolizm mięśnia sercowego myszy - analiza proteomicznabadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Adam Lepczyński49390
7Funkcjonowanie oraz zmienność naturalna i antropogeniczna kluczowych elementów antarktycznej sieci troficznej.inneUniwersytet Gdańskidr Anna Aleksandra Panasiuk34100
8Identyfikacja glikozylacji endogennych peptydów w płynach fizjologicznych pacjentek z mięśniakiem macicybadania wstępneWrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.dr Elżbieta Maria Piątkowska21535
9Określenie mechanizmów synergistycznego działania oksytiaminy i ketokonazolu względem oportunistycznych drożdżaków Malassezia pachydermatisbadania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Magdalena Siemieniuk49500
10Nanomateriały kompozytowe - Synteza, charakterystyka oraz badanie oddziaływań nanocząstek złota z przyłączonym abirateronembadania wstępneInstytut Farmaceutycznydr Elżbieta Urszula Stolarczyk49500
11Badanie nowego typu elektrod do bioogniw - trójwymiarowe elektrody enzymatyczne z węgla porowatego (RVC)badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Krzysztof Stolarczyk49500
12Wyjazd na konferencję w Nowym Jorku w USA i prezentacja wyników dotyczących efektu piezoelektromagnetycznego w (Ga,Mn)Nwyjazd konferencyjnyInstytut Fizyki Polskiej Akademii Naukdr Dariusz Sztenkiel12845
13Wpływ wysiłku fizycznego w warunkach hipoksji normobarycznej na poziom witaminy D, wybranych wskaźników prozapalnych oraz insulinowrażliwość u zdrowych młodych mężczyznbadania pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr Ewa Śliwicka49995
14Metale ciężkie a zbiorowiska roztoczy glebowych pod drzewostanami sosnowymi na terenach skażonychinneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Anna Katarzyna Wierzbicka43722
15Idea wielonarodowej i transnarodowej Galicji w międzywojennym dyskursie polskim (ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu o cywilnym doświadczeniu wojny polsko-ukraińskiej oraz przestrzeni Karpat Wschodnich)kwerendaUniwersytet Warszawskidr Jagoda Wierzejska10921
16Określenie wpływu inhibitora fosfodiesterazy 4, roflumilastu, na indukowane TGF-ß i zależne od kinazy białkowej A różnicowanie fibroblastów płucnych w miofibroblastybadania wstępneUniwersytet Jagielloński – Collegium Medicumdr Katarzyna Anna Wójcik-Pszczoła49830

Lista rankingowa nr 15

Data opublikowania: 2017-11-28

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Przemienna kopolimeryzacja z otwarciem pierścienia epoksydów z cyklicznymi bezwodnikami kwasowymi katalizowana amino-bis(fenolanowymi) kompleksami chromu(III) i kobaltu(III)badania wstępnePolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr inż. Karol Bester49610
2Właściwości fizykochemiczne wybranych pochodnych diketopirolopiroli w dwuwymiarowych warstwach molekularnychbadania wstępnePolitechnika Poznańskadr inż. Andrzej Michał Biadasz46750
3Programowanie żywieniowe a ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Badania pilotażowe z zastosowaniem sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA) na modelu szczurzym.badania pilotażoweInstytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Małgorzata Maria Białek49807
4Zaburzenia metabolizmu żelaza wywołane tiolaktonem homocysteiny oraz glukozą w komórkach śródbłonka naczyniowego- rola insuliny.badania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Andżelika Anna Borkowska50000
5Ciągliwe pękanie elementów z karbami w złożonym stanie obciążeń nieproporcjonalnychbadania wstępnePolitechnika Białostockadr inż. Łukasz Derpeński49500
6Wpływ zróżnicowanych warunków termicznych towarzyszących podczas ekstruzji na powstawanie izomerów kwasu fitynowego oraz strawność składników pokarmowych oznaczonych w doświadczeniu na kurczętach rzeźnychbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Marcin Hejdysz49753
7Wpływ wrażliwości chemoreceptorów obwodowych i oksygenacji nerek na aktywność układu współczulnego u chorych z przewlekłą chorobą nerek (PChN).badania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr hab. Dagmara Anna Hering49909
8Ontologiczność, historyczność i zależność od czasowego punktu widzenia w filozofii po Wittgensteinie: perspektywy współczesnej filozofii analitycznejstaż naukowyAkademia Ignatianum w Krakowiedr Carl Eugene Humphries32714
9Analiza obciążeń, jakości życia i percepcji wsparcia społecznego wśród partnerów dorosłych osób chorych na nowotwór.badania pilotażoweAkademia Ignatianum w Krakowiedr Marcin Jacek Jabłoński17270
10Społeczne postrzeganie zagrożeń żywieniowych i jego rola w dynamice wzorów jedzenia - analiza jakościowainneUniwersytet Jagiellońskidr Ewa Kopczyńska26400
11Rola kanałów GLR w organizacji cytoszkieletu aktynowegobadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Weronika Krzeszowiec-Jeleń49500
12Miejskie ruchy społeczne w Polscebadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Paweł Kubicki12900
13Psychologiczne wyznaczniki jakości snu mierzonej kwestionariuszowo oraz z wykorzystaniem podejścia Ecological Momentary Assessment (EMA) u nieaktywnych fizycznie studentówinneUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczydr Kamila Anna Litwic-Kaminska32505
14Perspektywa temporalna organizacji (PTO). Koncepcja i diagnozawyjazd badawczyUniwersytet Łódzkidr Joanna Michalak50000
15Uwarunkowane zmianami klimatu zanikanie wieloletniej zmarzliny i jego wpływ na przekształcenia ekosystemu torfowiskowego (Góry Khentii, Mongolia Północna)badania wstępneInstytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Naukdr Milena Ewa Obremska48444
16Badania porównawcze zawartości pierwiastków chemicznych w skorupach jaj ptaków w obrębie plam pigmentu i sąsiednim niepigmentowanym rejonie skorupybadania wstępneInstytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Naukdr hab. Grzegorz Orłowski49653
17Rozpoznawanie struktur przepływu z wykorzystaniem technik laserowych i stereologii ilościowejstaż naukowyPolitechnika Koszalińskadr inż. Małgorzata Sikora29995
18Antropologiczne i genetyczne badania mumii kreteńskich z X w. p.n.e.badania wstępneInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr Anna Spinek49368
19Badania wymiany ciepła w inżektorze dwufazowymbadania wstępnePolitechnika Białostockadr inż. Kamil Leszek Śmierciew41250
20Rola poszczegolnych subpopulacji limfocytów CD 4+ w progresji NAFLD do NASH.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Magdalena Świderska50000
21Potencjalna rola systemu ubikwityno-proteasomowego w ciałku żółtym bydłabadania wstępneInstytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Naukdr Hiroaki Taniguchi49995
22Synteza nanowymiarowych warstw węglowych z fazy stałej, ciekłej i gazowej oraz ich charakteryzowanie łączonymi technikami spektralno-mikroskopowymibadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Grzegorz Trykowski46200
23Identyfikacja zbiorów informacji zasilających system oceny ryzyka w transporcie drogowym w aspekcie bezpieczeństwa i spełnienia standardów logistycznychbadania wstępnePolitechnika Wrocławskadr Agnieszka Anna Tubis24486
24Pomiar poziomu koordynacji sieci - konstrukcja i testowanie skali pomiarowejinneUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachdr Sebastian Marek Twaróg26158
25Monitoring ekspresji wybranych genów związanych z regulacją metabolizmu i stresem oksydacyjnym w leukocytach krwi obwodowej kobiet z cukrzycą ciążową w trzech punktach czasowych: w trzecim trymestrze ciąży, 3 miesiące po porodzie oraz rok po porodzie.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Łodzidr Andrzej Bogdan Zieleniak46200
26Zastosowanie verbal protocol analysis w badaniach nad wyceną start-upów przez aniołów biznesukonsultacje naukowePolitechnika Opolskadr inż. Justyna Zygmunt8767

Lista rankingowa nr 16

Data opublikowania: 2017-12-08

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Zastosowanie zaawansowanych metod instrumentalnych w studiach nad ceramiką pradziejową. Badania pilotażowebadania pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Kamil Arnold Adamczak49942
2Zarządzanie relacjami z kapitałem klienckim w sektorze MŚP w województwie opolskim. Identyfikacja stymulatorów wzrostu wartości klienta.badania wstępnePolitechnika Opolskadr inż. Małgorzata Patrycja Adamska43851
3Wpływ ostrej hiponetremii skojarzonej z wazopresyną na napięcie tętniczek penetrujących i tętnicy środkowej mózgu szczura.badania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Marta Aleksandrowicz49170
4Nowe kąpiele cytrynianowe do osadzania nanokrystalicznych powłok niklowych o podwyższonej twardościbadania wstępneInstytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Bigos49500
5Węgle aktywne z odpadów roślinnych w adsorpcji zanieczyszczeń środowiskowych.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Magdalena Błachnio36311
6Governementality w systemie pomocy społecznej. Studium empiryczne technologii władzy w ośrodkach Ośrodkach Pomocy Społecznej.badania wstępneUniwersytet Gdańskidr Marcin Boryczko9900
7Wpływ warunków klimatycznych przewidywanych na Mistrzostwach Świata w Katarze na powtarzane wysiłki maksymalne u piłkarzy nożnych.badania pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiudr Paweł Piotr Chmura21205
8"Chilling effect" w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego jako przykład zapożyczenia prawnegobadania wstępneUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Piotr Chybalski6430
9Właściwości ekstrakcyjne piperydyniowych cieczy jonowych wobec wybranych metali szlachetnych z modelowych roztworów wodnych.badania wstępneUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr inż. Anna Cieszyńska45320
10Czy modraszek orion (Scolitantides orion) ma szansę pozostać w faunie Polski? - analiza genetyczna populacji zagrożonych wyginięciembadania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Magdalena Czajkowska49995
11Ocena immunohistochemiczna markerów nowotworów gruczołu sutkowego u suk wykorzystywanych do celów diagnostycznych i rokowniczychbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Izabella Dolka50000
12Czy kwas 4-chloro-indolilo-3-octowy jest hormonem śmierci w organach generatywnych owsa?badania wstępneInstytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Kinga Dziurka39380
13Problem zakresu refleksji moralnej w etyce cnót środowiskowych Ronalda Sandlerakonsultacje naukoweUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Dominika Dzwonkowska25256
14Badania nad wpływem dodatku białek roślinnych na zdolność żelowania i wybrane właściwości żeli inulinowychbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Anna Florowska22055
15Zależność pomiędzy rozwojem sektora finansowego a wzrostem gospodarczym - ujęcie regionalnewyjazd konferencyjnyWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowiedr Agata Gemzik-Salwach15629
16Heterogenność genetyczna rodzinnej postaci choroby Parkinsonabadania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr Maciej Geremek49060
17Molekularny mechanizm przeciwnowotworowego działania nowych pochodnych oktahydropirazyno[2,1-a:5,4-a']diizochinoliny i berenilowych komnpleksów platyny(II) w skojarzeniu z przeciwciałem anty-MUC1.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Agnieszka Gornowicz50000
18Synteza funkcjonalizowanych mikrosfer polimerowych oraz ocena możliwości ich zastosowania w charakterze faz stacjonarnych w HPLCbadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Marta Janina Grochowicz45210
19Porównawcza analiza jakości prób sondażowych w badaniach międzykrajowych z wykorzystaniem wewnętrznych i zewnętrznych kryteriów oceny: inwentaryzacja projektów oraz meta-baza danych wynikowychkwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr hab. Piotr Jabkowski45372
20Wpływ oddziaływań białko - białko na stabilność enzymów w surowicy na przykładzie ludzkiej butyrylocholinoesterazybadania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Jacek Jasiecki50000
21Projektowanie oraz weryfikacja numeryczna i eksperymentalna właściwości izolacyjnych i stanu naprężeń w powłokach ceramicznych w funkcji ich budowy wewnętrznejbadania wstępnePolitechnika Śląskadr inż. Anna Monika Jasik49500
22Określenie zmian morfologicznych i neurochemicznych w zakończeniach nerwowych wycinków skóry właściwej w neuropatii cukrzycowejbadania pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Judyta Karolina Juranek31790
23Opracowanie sond molekularnych do rekonstrukcji struktury genetycznej populacji pradziejowych na podstawie analizy kopalnego DNAbadania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Anna Juras49236
24Wpływ inwazji nawłoci Solidago sp. na behawior, alokację zasobów i zmienność genetyczną motyli modraszków z rodzaju Phengarisbadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Joanna Kajzer-Bonk50000
25Horyzontalny transfer genów symbiotycznych między bakteriami rodzaju Bradyrhizobium i Rhizobium.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Michał Kalita39050
26Układ MHD w ograniczonym obszarzewyjazd konferencyjnyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Maria Barbara Kania-Błaszczyk21780
27Ewolucja znaczenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w systemie źródeł prawa międzynarodowego praw człowieka.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Julia Kapelańska-Pręgowska9900
28Badanie wpływu parametrów macierzy elementów mikrooptycznych na sprzęganie sygnału optycznego pomiędzy włóknami światłowodowymi a scalonymi układami fotonicznymiwyjazd badawczyPolitechnika Warszawskadr inż. Andrzej Wojciech Kaźmierczak47960
29Wpływ warunków klimatycznych przewidywanych na Mistrzostwach Świata w Katarze na zmiany fizjologiczno-biochemiczne i psychomotoryczne w czasie progresywnego wysiłku piłkarzy nożnych.badania pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiudr Marek Konefał22610
30Ocena przydatności karbonizatów zbóż oraz modyfikowanych nanorurek węglowych do usuwania wybranych kationowych i anionowych zanieczyszczeń wód środowiskowychbadania wstępneAkademia im. Jana Długosza w Częstochowiedr Joanna Kończyk45573
31Eksploracja strumieni danych z zastosowaniem algorytmów inteligencji obliczeniowejbadania wstępneUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachdr Jan Michał Kozak24750
32Analiza oddziaływań microRNA rodziny miR-200 z białkami Sesn w wybranych liniach komórkowych raka endometriumbadania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Joanna Dominika Kozak43340
33Aperiodyczne dwuwymiarowe matryce magnetycznych antykropek wytwarzane metodą litografii nanocząstekbadania wstępneInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Michał Krupiński44165
34Staż naukowy w University of Cambridge- Modelowanie procesów różnicowania heterogennej populacji hematopoetycznych komórek macierzystystych (HSC) do dojrzałych komórek krwistaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Aleksandra Krzywoń41162
35Laktoferyna - czynnik protekcyjny zaburzeń metabolicznych u osób otyłych?badania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Patrycja Maria Krzyżanowska49964
36Transmisja danych medycznych wewnątrz i na zewnątrz ludzkiego ciała: w sieciach nanokomunikacyjnych i WBANstaż naukowyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Paweł Kułakowski22382
37Analiza metod opartych na dowodach (evidence-based methods) w obszarze sztuki i twórczości artystycznej: pobyt badawczy na Uniwersytecie Harvardawyjazd badawczyAkademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawiedr Kamila Lewandowska27581
38Synteza in situ matrycy sondy luminescencyjnej 1,8-diazafluoren-9-onu w postaci cienkiego filmu ditlenku tytanu.badania wstępneUniwersytet Gdańskidr Aneta Maria Lewkowicz49500
39Rola białka opiekuńczego w biogenezie fimbrii Porphyromonas gingivalis, kluczowego czynnika etiologicznego paradontozy.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Anna Maria Łasica49500
40Częstość występowania zakażeń Bartonella spp. u pacjentów z objawami reumatologicznymi.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Łodzidr Monika Eliza Łysakowska49940
41Poszukiwanie mutacji patogennych w regionach niekodujących i regulatorowych genu kalpainy (CAPN3) u pacjentów z dystrofią mięśniową obręczowo-kończynową (LGMD)badania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr Anna Danuta Macias48950
42Wpływ dyfuzji wiedzy w grupach na kompletność wyszukiwania informacjiwyjazd konferencyjnyPolitechnika Wrocławskadr inż. Marcin Maleszka11000
43Filogeografia porównawcza organizmów wodnych o różnym potencjale dyspersji w systemach rzecznych Zachodnich Karpatbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Tomasz Michał Mamos46487
44Emulsyjne nośniki składników odżywczych i nutraceutyków w profilaktyce chorób cywilizacyjnychbadania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Agnieszka Krystyna Markowska-Radomska48576
45Synteza nowych analogów zasady Trögera z mostkiem tlenowym - dibenzodiazocynbadania wstępneInstytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Naukdr Michał Michalak49500
46Metoda trójkątów dla układów do pomiaru wielkości elektrycznychstaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Krzysztof Musioł49546
47Ocena wpływu wysiłku testów wydolnościowych na stopień uszkodzeń DNA jądrowego oraz indukcję i egzekucję procesów śmierci jednojądrzastych komórek krwi obwodowej u piłkarzy nożnychbadania wstępneUniwersytet Szczecińskidr Robert Bartłomiej Nowak49984
48Opracowanie metody produkcji selektywnego antagonisty ludzkiej prolaktyny oraz analiza jego aktywności biologicznejwyjazd badawczyUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Ewa Ocłoń49995
49Wpływ sekwencji typów cyrkulacji na zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza w Sudetach.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Wrocławskidr inż. Hanna Ojrzyńska13574
50Izotiocyjanian allylu (AITC) jako potencjalny regulator procesów metabolicznych i antyoksydacyjnych u szczurów z indukowaną eksperymentalnie cukrzycą typu 2.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Monika Okulicz49500
51Poszukiwanie nowych markerów nowotworzenia poprzez analizę szlaku Notch i EGFR w niedrobnokomórkowym raku płuca (z ang. NSCLC)badania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Joanna Pancewicz50000
52Moralna spójność: związek między zachowaniami ludzi a ich moralnymi poglądami i emocjami - badania pilotażowebadania pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Mariola Paruzel-Czachura27500
53Modyfikacja czasów jądrowej relaksacji spinowej za pomocą światłabadania pilotażoweInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr Mariusz Robert Pietrzak44000
54Religijność i duchowość jako wyznaczniki dobrostanu hedonistycznego i eudajmonicznegobadania wstępneSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Jarosław Piotrowski33000
55Dwa modele struktury podmiot-własnościstaż naukowyKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr hab. Marek Paweł Piwowarczyk13006
56Oddziaływania i dynamika molekularna w wodnych roztworach ksylitolu.wyjazd badawczyInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr Iwona Płowaś-Korus43668
57Różnorodność form i rozmiarów - nowa droga syntezy nanostruktur związków z grupy (NH4)XMYOZ (M = V, Mo, W)badania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Marta Prześniak-Welenc47300
58Opracowanie metody charakteryzacji żywności bogatej w związki bioprzyswajalnebadania wstępnePolitechnika Warszawskadr inż. Lena Daria Ruzik33550
59Kosmetologia antyku i Bizancjum. Mirra i kadzidło w produktach pielęgnacyjnych w okresie I-VII w. n.e.kwerendaUniwersytet Łódzkidr Zofia Rzeźnicka36355
60Interakcje między związkami selenu i polifenolami oraz ich wpływ na zdolności antyutleniające próbek żywności pochodzenia roślinnego.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Aleksandra Maria Sentkowska12214
61Ocena organizacji sieci mózgowych na podstawie tomografii rezonansu magnetycznego i uwarunkowań psychologicznych percepcji bólu przewlekłego u pacjentów z przewlekłym bólem w przebiegu zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.badania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Mariusz Siemiński49500
62Aktywność dekarboksylująca wybranych szczepów bakterii kwasu mlekowego w układach modelowychbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr hab. inż. Joanna Stadnik14300
63Zastosowanie teorii indeksów Sobola do Globalnej Analizy Niepewności i Wrażliwości procesów zachodzących w reaktorach jądrowych.wyjazd badawczyNarodowe Centrum Badań Jądrowychdr Paweł Mirosław Stano40215
64Model wzrostu populacji komórek nowotworowych uwzględniający komunikację międzykomórkową w precyzyjnie kontrolowanym mikrośrodowiskubadania pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Sebastian Student38016
65Analiza profilu ekspresji miRNA w przebiegu włóknienia błony śluzowej macicy klaczy (endometrosis)badania wstępneInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Naukdr Anna Zuzanna Szóstek-Mioduchowska49500
66Ocena transdermalnego transportu kolagenu i kwasu hialuronowego za pomocą nośników mikroemulsyjnychbadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Patrycja Szumała49500
67Zmienność anatomiczna zębów trzonowych i związane z nią ugięcie guzków zębowych odbudowywanych przy użyciu materiałów kompozytowych.badania wstępneUniwersytet Jagielloński - Collegium Medicumdr Iwona Maria Tomaszewska43912
68Charakteryzacja bioznaczników luminescencyjnych metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowejbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Sylwia Turczyniak49995
69Modelowanie układów wieloczłonowych o złożonej strukturze kinematycznej z uwzględnieniem podatności członów oraz zaawansowanych modeli tarcia do celów analizy dynamiki i sterowania.wyjazd konferencyjnyAkademia Techniczno-Humanistycznadr inż. Andrzej Zdzisław Urbaś18310
70Udział enzymów metabolizmu glikogenu oraz deoksyrybonukleotydów w kontroli procesu replikacji DNA u bakteriibadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Beata Maria Walter49500
71Rola enzymów antyoksydacyjnych w starzeniu komórek raka jelita grubegobadania wstępneWojskowy Instytut Medycznydr Halina Maria Waś49500
72Ocena zmian sialilacji i ekspresji immunoreceptorów Siglec jako nowy aspekt immunomodulacyjnego działania deksametazonu w komórkach glejaka.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Przemysław Wielgat49390
73Badanie zależności optymalnych parametrów kształtu palców chwytaków od parametrów i ograniczeń narzuconych przez zadanie chwytaniabadania wstępnePolitechnika Białostockadr inż. Adam Wolniakowski22000
74Wpływ anionowych związków powierzchniowo czynnych na efektywność wydzielania jonów metali ciężkich na jonitach różnego typu z roztworów wodnychstaż naukowyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Anna Maria Wołowicz39721
75Weryfikacja empiryczna związku między zdolnością uczenia się przedsiębiorstwa a jego wynikami w odniesieniu do teorii zrównoważonego rozwojubadania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Anna Helena Zgrzywa-Ziemak33000
76Wpływ doświadczanych emocji, cech osobowości i treści bieżących myśli na zachowania pomocne młodych kobiet i mężczyznbadania pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Joanna Zinczuk-Zielazna12309
77Ocena wpływu mikropęcherzyków płytkowych na komórki układu odpornościowego u psów z chorobą nowotworowąbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Magdalena Irena Żmigrodzka49500

Lista rankingowa nr 17

Data opublikowania: 2017-12-20

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Eksperymentalne badania procesu dynamicznej stabilizacji wahadła z zastosowaniem sterowania w pętli sprzężenia zwrotnegobadania wstępnePolitechnika Białostockadr Maciej Ciężkowski16 940

Lista rankingowa nr 18

Data opublikowania: 2018-01-10

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Rola pochwał w zmniejszaniu skutków wcześniejszych porażekbadania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Olga Bąk24750
2Badania nad zastosowaniem wybranych parametrów oceny układu immunologicznego w diagnostyce stanów zapalnych gruczołu mlekowego krów mlecznych wywołanych przez Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae oraz Streptococcus uberis.badania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Mariola Katarzyna Bochniarz48548
3Anionity polimerowe do kontrolowanej syntezy nano- i mikro-cząstek metali szlachetnychbadania wstępnePolitechnika Wrocławskadr inż. Piotr Bernard Cyganowski44732
4Zastosowanie sorbentów polimerowych z nadrukiem molekularnym (MIP-SPE) do selektywnego profilowania katecholamin i ich metabolitówbadania wstępneWrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.dr Anna Czajkowska-Mysłek33363
5Układy typu donor-akceptor wykazujące zjawisko wzmocnienia emisji poprzez agregację; otrzymywane oraz badanie właściwości fizykochemicznych.badania pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Michał Tomasz Filapek49500
6Identyfikacja determinant warunkujących patogeniczność kwarantannowego nicienia Bursaphelenchus xylophilus za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS)badania wstępneInstytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Anna Filipiak49000
7Szybka metoda otrzymywania kruszyw keramzytowych z surowców odpadowych przy użyciu ogrzewania mikrofalowegobadania wstępnePolitechnika Lubelskadr hab. inż. Małgorzata Franus48400
8Screening aktywności keratynolitycznej odzwierzęcych szczepów Trichophyton mentagrophytes, T. verrucosum i Microsporum canisbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Sebastian Gnat40914
9Ocena udziału białka opiekuńczego HSPA2 w regulacji wzrostu i potencjału inwazyjnego komórek ludzkiego glejaka wielopostaciowegobadania pilotażoweCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curiedr Agnieszka Bronisława Gogler-Pigłowska47960
10Analiza antyzapalnego mechanizmu działania koniugatów peptydów będących analogami enkefaliny i temporyny.badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Anna Golda48301
11Rola fosforylacji rybosomalnych białek P w oddziaływaniu z katalityczną podjednostką rycyny.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Przemysław Paweł Grela49500
12Aktywność enzymatyczna jako wskaźnik zmian zachodzących w glebach płowych pod zadrzewieniem i polem uprawnymbadania pilotażoweInstytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Naukdr inż. Renata Jadwiga Jaskulska48840
13Probabilistyczne aspekty kwantowych przestrzeni jednorodnychwyjazd konferencyjnyPolitechnika Warszawskadr Paweł Józiak5060
14Kronika halicko-wołyńska w kolekcji historycznej.inneInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Naukdr Adrian Jusupović40590
15Internet Rzeczy w procesie wirtualizacji zachowań konsumentówbadania wstępneUniwersytet Łódzkidr Dominika Kaczorowska-Spychalska10120
16Rzeczpospolita Obojga Narodów w rękopiśmiennym obiegu informacji w Anglii w pierwszej połowie XVII w. Informacje o Polsce w newsletterach Johna Pory'egokwerendaInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Naukdr Anna Kalinowska37339
17Założenia i realizacja polityki wielokulturowości w Ameryce Łacińskiej: dziedzictwo kulturowe jako instrument polityczny w procesie implementacji praw ludności tubylczej na przykładzie Republiki Peru.wyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Marta Kania33220
18Translingwalizm w procesie transferu wiedzy: casus polskich intelektualistów w Stanach Zjednoczonychbadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Adam Kola33951
19Modelowanie świadczeń z odwróconej hipoteki (equity release) w aspekcie finansowych potrzeb osób starszychwyjazd konferencyjnyUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska8010
20Męska robota w zmieniającym się świecie pracy - kwerenda bibliotecznakwerendaUniwersytet Warszawskidr Julia Danuta Kubisa29890
21Zmiany w parakrynnej sygnalizacji komórek śródbłonka zatok wątroby pod wpływem kwasów tłuszczowych, a tworzenie kropli lipidowych w hepatocytach- zastosowanie platformy do badań trójwymiarowych hodowli komórkowych w mikroprzepływie, OrganoPlate®.badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr inż. Edyta Kuś49995
22Spektrofotometryczne oznaczanie śladowych ilości jonów Pd(II), Pt(II) lub Pt(IV) w roztworach wodnychbadania wstępneAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Magdalena Luty-Błocho37730
23Jonoselektywne warstwy receptorowe czujników optycznych dedykowane do wykrywania i oznaczania jonów o znaczeniu biologicznym i środowiskowymbadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Natalia Łukasik39600
24Badanie wpływu nadekspresji hemoglobiny Vitreoscilla na metabolizm drożdży Yarrowia lipolyticabadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Aleksandra Maria Mirończuk49500
25Zarządzanie algorytmiczne w procesie pracy: badanie wstępne wśród pracowników Amazon Fulfillment Center w Sadach /k Poznania.badania wstępneAkademia Leona Koźmińskiegodr Miłosz Miszczyński14935
26Katalog zatrzymanych słonecznych erupcji koronalnych.wyjazd konferencyjnyUniwersytet Wrocławskidr Tomasz Mrozek8250
27Ocena przydatności metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w poznaniu ewolucji kompleksu poliploidalnego Dactylorhiza incarnata/maculatabadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Aleksandra Naczk32945
28Minimalne G-struktury w języku spinorówkonsultacje naukoweUniwersytet Łódzkidr Kamil Niedziałomski7260
29Rośliny korytarzy rzecznych: Czy występowanie roślin przywiązanych do dolin dużych rzek ma związek z właściwościami gleb?inneUniwersytet Jagiellońskidr Agnieszka Nobis48719
30Mimetyki BH3 jako potencjalne związki indukujące różnicowanie komórek ostrej białaczki szpikowej - poszukiwanie nowego mechanizmu działaniabadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Małgorzata Opydo-Chanek49500
31Teoria wartości w świetle założeń rozwoju zrównoważonego - przykład sektora żywnościwyjazd badawczyUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr Małgorzata Pink9314
32Zastosowanie katalizatorów hydrotalkitowych o różnym stosunku Mg/Al w reakcji laktonizacji steroidów przy użyciu H2O2.badania wstępneInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr Joanna Elżbieta Piotrowska46064
33Hybrydyzacja wybranych metod inteligencji obliczeniowej modelujących dane nieprecyzyjnestaż naukowyUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Piotr Prokopowicz10120
34Genotypowanie DArTseq u różnowiekowych populacji roślin na przykładzie endemicznego gatunku flory polskiej Cochlearia polonica w aspekcie poznania biologii gatunków zagrożonych.badania wstępnePolska Akademia Nauk - Warszawadr inż. Anna Rucińska48950
35Charakterystyka ilościowa i jakościowa frakcji lipidowej oraz cechy sensoryczne sezonowanej wołowiny z dodatkiem substancji bioaktywnych pochodzenia roślinnegobadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Anna Salejda49500
36Badanie klasteryzacji alfowych w reakcji 40Ca + 40Ca przy energii 35MeV/Awyjazd konferencyjnyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Katarzyna Schmidt8297
37Wieloparametrowa ocena dysfunkcji śródbłonka płucnego w toku rozwoju choroby nowotworowej w mysim modelu raka piersibadania pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Marta Maria Smęda49280
38Uwspólnić przeszłość. Pamięć jako pomost międzypokoleniowy w książkach artystycznych poświęconych wykluczeniu i opuszczeniukwerendaUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Katarzyna Smyczyńska11880
39Opracowanie przestrzennego modelu materiału porowatego, umożliwiającego projektowanie właściwości wytrzymałościowych i strukturalnych implantów, stosowanych między innymi jako nośniki leków w antybiotykoterapii miejscowejbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Sebastian Michał Piotr Stach49995
40Zastosowanie buteiny i lupeolu w przełamywaniu oporności komórek raka jajnika na paklitaksel i topotekanbadania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Karolina Sterzyńska49500
41Zastosowanie analizy stripingowej do oznaczania amin biogennychbadania wstępneUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Anna Katarzyna Stępniowska49999
42Synteza nowych, selenowych pochodnych 2-pirymidonu oraz 2-pirydonu o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowejbadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Łukasz Struk49500
43Ocena indukcji biosyntezy związków polifenolowych i triterpenów pentacyklicznych w kulturach kalusowych dziewięćsiłu bezłodygowego (Carlina acaulis L.)badania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr inż. Maciej Tadeusz Strzemski35497
44Powieść francuska epoki rewolucyjnej, czyli literatura zapomniana - na przykładzie utworu "Victor, ou l'Enfant de la forêt" François-Guillaume'a Ducray-DuminilakwerendaUniwersytet Łódzkidr Łukasz Marek Szkopiński17413
45Zaufanie klientów do tradycyjnych i nietradycyjnych instytucji finansowych na przykładzie banków oraz sektora FinTechbadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Krzysztof Świeszczak8250
46Zasoby poznawcze i regulacja emocji w decyzjach o odroczeniu gratyfikacji finansowejbadania wstępneAkademia Leona Koźmińskiegodr Łukasz Tanajewski34045
47Jod w glebach Polski od Pobrzeża Bałtyckiego po Bieszczadybadania pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Wojciech Tołoczko22715
48Analiza mikrostruktury na granicy międzyfazowej Mg/CeO2 infiltrowanych materiałów kompozytowychbadania wstępnePolitechnika Śląskadr inż. Błażej Szymon Tomiczek29920
49Strategie komunikacyjne w komunikacji za pomocą mimezy cielesnej (pantomimy) - przygotowanie materiałubadania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernikadr Sławomir Daniel Wacewicz8261
50Wpływ oligomeryzacji na onkogenną aktywność mutantów p53inneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Dawid Walerych50000
51Metody pomiaru i wyceny aktywów biologicznych w działalności rolniczej.staż naukowyUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Małgorzata Anna Węgrzyńska25010
52Model in vitro ludzkiej tkanki płuc w badaniu zakażeń Mycobacterium tuberculosisstaż naukowyUniwersytet Łódzkidr Marcin Włodarczyk42900
53Zmiany w różnorodności i składzie gatunkowym zbiorowisk nadmorskich wydm szarych w wyniku inwazji Rosa rugosa Thunb.: powiązanie właściwosci gleby ze strukturą funkcjonalną roślinności.badania wstępneUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Marcin Wiktor Woch43332
54Identyfikacja oddziaływań substancji czynnej z lipidem i ocena zmian jej dystrybucji w liposferach pod wpływem procesu suszenia rozpyłowegobadania wstępneGdański Uniwersytet Medycznydr Eliza Wolska36663
55Polimery zdolne do jednoczesnego wydzielania jonów metali z grupy platynowcówbadania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Elżbieta Zambrzycka-Szelewa49481
56Ocena in vitro zjawiska hamowania adhezji patogenów do śluzu jelitowego, przez żywe i inaktywowane cieplnie komórki Lactobacillusbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Dorota Zielińska47300
57Synteza nowych symetrycznych i niesymetrycznych bis-amidyn o dużej aktywności biologicznejinneWarszawski Uniwersytet Medycznydr Jerzy Żabiński49500

Lista rankingowa nr 19

Data opublikowania: 2018-01-26

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Rozwój modeli luzów i tarcia w połączeniach przestrzennych mechanizmów dźwigniowych z podatnymi członami do celów analizy dynamiki i sterowaniawyjazd konferencyjnyAkademia Techniczno-Humanistycznadr Krzysztof Piotr Augustynek9245
2Republika bez miast. Tradycje polityczne I RP w kontekście współczesnego odrodzenia myśli republikańskiej i filozofii miasta.konsultacje naukoweUniwersytet Jagiellońskidr Iwona Barwicka-Tylek7612
3Badanie związku (nad)ekspresji EGFR z mikrośrodowiskiem guza w progresji raka gruczołu krokowegoinneGdański Uniwersytet Medycznydr Natalia Bednarz-Knoll49995
4System sekrecji białek typu IX (T9SS) jako nowy cel w opracowaniu związków blokujących wirulencję Porphyromonas gingivalis.badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Małgorzata Lilianna Benedyk47520
5Całkowita pojemność antyoksydacyjna mleka krowiego w zależności od jakości cytologicznejbadania wstępneUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Marika Magdalena Bielecka47300
6Rola odpowiedzi ścisłej w kiełkowaniu nasion rzepaku (Brassica napus L.)badania wstępneUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr inż. Justyna Joanna Boniecka49964
7Charakterystyka korony i przyrostu radialnego jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w odniesieniu do zmian warunków klimatycznychbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Karol Bronisz15950
8Wzorce migracji okonia Perca fliviatilis w systemie górskich dopływów zbiornika zaporowegobadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Aneta Bylak49060
9Nowe metody optymalizacji rojowej wyposażone w rozmyte mechanizmy sterowania OFNinneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr inż. Jacek M. Czerniak46970
10Porównanie skuteczności bodźców dotykowych i wzrokowych jako dystraktorów od bólu krótkotrwałego.badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Marcin Franciszek Czub5940
11Zasady międzynarodowego ścigania wypowiedzi karalnych rozpowszechnianych ponad granicami krajowymikwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Anna Demenko19560
12Metody analizy i oceny modeli biznesu przedsiębiorstwwyjazd konferencyjnyPolitechnika Białostockadr Katarzyna Dębkowska8100
13Trauma transformacji - społeczne konsekwencje radykalnych przemian na Ukrainiebadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Piotr Długosz49500
14Akumulacja izoflawonoidów w nasionach Glycine max (L.) uprawianej w warunkach chronicznego stresu strontu.badania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr inż. Sławomir Daniel Dresler29150
15Trafność kryterialna polskiego kwestionariusza SDM do pomiaru mobbingu.inneUniwersytet Wrocławskidr Katarzyna Danuta Durniat21395
16Nanoproszki FeCrx i badanie układu nanokrystaliczne FeCrx/NH3/H2badania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Ewa Anna Ekiert47300
17Ocena aktywności receptora SRB1 i transporterów ABC pośredniczących w eksporcie cholesterolu z komórek piankowatych pod wpływem działania oleaceiny, w aspekcie opracowania nowych strategii profilaktycznych w zapobieganiu i leczeniu miażdżycy.badania wstępneWarszawski Uniwersytet Medycznydr Agnieszka Anna Filipek49500
18Aktywacja powierzchni podłoża w procesach osadzania cienkich powłok na stali austenitycznejbadania wstępneZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Sebastian Fryska49940
19Ujawnienia dotyczące kontroli nad sprawozdawczością finansową a charakterystyki nadzoru korporacyjnego: perspektywa polskiego rynku kapitałowegowyjazd konferencyjnyUniwersytet Łódzkidr Jacek Gad6966
20Wspólna sorpcja jonów U(VI) i As(V) na sorbencie glinokrzemianowo-polisacharydowym modyfikowanym tiomocznikembadania wstępneUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Agnieszka Gładysz-Płaska25300
21Analiza eksomów pacjentów z ostrą białaczką szpikowąbadania pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Luiza Anna Handschuh49423
22Badania interkalacji atomów metali ziem rzadkich zaadsorbowanych na powierzchni grafenu/SiC(0001)badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Karolina Joanna Idczak47894
23Dziecięca astronomia. Jak starsze przedszkolaki i mali uczniowie wyjaśniają kształt Ziemi, miejsce Ziemi w kosmosie oraz zjawisko dni i nocybadania wstępneAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Jan Amos Jelinek16007
24Synteza optycznie czynnych kwasów tiofosfinowych pochodnych metalocenów i ich wykorzystanie jako chiralnych odczynników solwatujących.badania wstępneUniwersytet Łódzkidr Rafał Karpowicz28600
25Wpływ zdefiniowanych glikoform LPS E. coli O111 na kinetykę wiązania z ludzkim receptorem TLR4/MD-2 mierzoną za pomocą powierzchniowego rezonansu plazmonów (SPR).badania pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr inż. Marta Apolonia Kaszowska49500
26Operacjonalizacja rozwoju osobowości w wyniku krytycznych wydarzeń życiowych na podstawie teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Badanie pilotażowe łączące metody jakościowe i ilościowe z trzema pomiarami w czasie.badania pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Izabela Kaźmierczak18700
27W poszukiwaniu kryptycznościbadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Adrianna Renata Kilikowska49827
28Wiktymizacja osób bezdomnych w Polscebadania pilotażoweInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukdr hab. Witold Antoni Klaus27028
29Badanie profili metabolicznych krwi pacjentów z rakiem płuca z uwzględnieniem wpływu palenia tytoniuwyjazd badawczyUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Agnieszka Klupczyńska49467
30Modelowanie warunków hodowli mikroorganizmów w celu różnicowania właściwości fizykochemicznych syntezowanych przez nie biosurfaktantów (bioMSRcalc)badania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Ilona Edyta Kłosowska-Chomiczewska49995
31NEToza jako mechanizm przyspieszający progresję stenozy aortalnej z uwzględnieniem wpływu dymu tytoniowego.badania pilotażoweKrakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła IIdr Renata Maria Kolasa-Trela49995
32Analiza wybranych aspektów behawioralnych populacji uchatek Arctocephalus gazella w antarktycznych obszarach chronionych.badania wstępneInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Naukdr inż. Małgorzata Maria Korczak-Abshire50000
33Depresja poporodowa u mężczyzn - charakterystyka zjawiska z uwzględnieniem czynników ryzyka i czynników protekcyjnych.badania wstępneUniwersytet Łódzkidr Karolina Kossakowska19976
34Regimen sanitatis w XVI i XVII wieku we FrancjikwerendaUniwersytet Łódzkidr Magdalena Koźluk12199
35Politiofenowe sulfidy i sulfotlenki jako przyjazne środowisku i odzyskiwalne odczynniki w reakcjach utlenienia Corey'a-Kima i Swernabadania wstępneCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Naukdr Dorota Krystyna Krasowska26950
36Ultra lekkie stopy Mg-Li-Al modyfikowane Ti, B, Zr, Sr oraz REbadania wstępnePolitechnika Śląskadr inż. Mariusz Król17600
37Charakterystyka nanowarstw Ti i TiO2 modyfikowanych jonami Xe z wykorzystaniem technik TRXPS, XRR, GIXRF oraz AFM.badania wstępneUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Aldona Kubala-Kukuś47850
38Modele 3D hodowli komórek pochodzących od pacjentów jako nowoczesna platforma medycyny spersonalizowanej w badaniach przedklinicznych.staż naukowyUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Małgorzata Kucińska20130
39Rola angiotensyny 1-7 w mechanizmie przeciwdziałania efektom stresu oksydacyjnego w modelu cukrzycy - badania wstępne.badania wstępneInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Marta Kuczeriszka49700
40Wykorzystanie spektroskopii wysokociśnieniowej do śledzenia mechanizmów magazynowania energii na przykładzie spieków ceramicznych Lu2O3:Tb,M (M=Ca, Ti)badania pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Dagmara Kulesza46530
41Ocena ekspresji receptorów dopaminowych w trzewnym układzie nerwowym metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ w modelu anoreksji indukowanej wysiłkiem fizycznym - opracowanie metodyki.badania wstępneUniwersytet Jagielloński-Collegium Medicumdr Magdalena Kurnik-Łucka34210
42Historia polskiej leksykografii przekładowej. Najdawniejsze słowniki polsko-łacińskiekwerendaUniwersytet Łódzkidr Anna Lenartowicz-Zagrodna18744
43"Póki choroba nas nie rozłączy": Interwencje psychologiczne dla par zmagających się z demencją.badania wstępneUniwersytet Szczecińskidr Magdalena Leszko15200
44Nanostruktury do zastosowań termoelektrycznych wykonywane przy użyciu zogniskowanej wiązki jonówbadania wstępneInstytut Technologii Elektronowejdr inż. Adam Łaszcz49500
45Motywacja osiągnięć u młodych dorosłych z dysleksją rozwojowąbadania wstępneUniwersytet Szczecińskidr Ewa Łodygowska23445
46Ocena nowej metody określania lokalizacji punktów pomiarowych na powierzchniach krzywoliniowychwyjazd badawczyPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr inż. Marek Magdziak19668
47Molekularna analiza podstaw rozwoju oporności na kolistynę wśród klinicznych szczepów Escherichia colibadania wstępneUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Piotr Majewski50000
48Znaczenie i źródła wsparcia w procedurze in vitro. Badanie eksperymentalnebadania wstępneUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Alicja Malina49544
49Wpływ dodatku biowęgla na powstawanie stref beztlenowych w procesie stabilizacji tlenowej odpadówbadania wstępneUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Mateusz Karol Malinowski39050
50Wpływ wisfatyny na bioenergetykę i fenotyp komórek śródbłonkabadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Łukasz Mateuszuk42711
51Molekularna identyfikacja endosymbiotycznych gatunków bakterii u zagrożonego wyginięciem słodkowodnego małża Unio crassus (Philipsson 1788): analiza metagenomicznabadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Monika Anna Mioduchowska49907
52Wykorzystanie telemetrii GPS do oceny biologicznej jakości krajobrazu rolniczego - integracja polskich i estońskich danych przestrzennychwyjazd badawczyUniwersytet w Białymstokudr Paweł Mirski29007
53Adaptacja narzędzi do pomiaru przebaczeniainneUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Justyna Mróz30151
54Nanocząstki miedzi jako czynnik żywieniowy modyfikujący wytrzymałość mechaniczną kości - charakterystyka zmian struktury i metabolizmu tkanki kostnej w modelu szczurzymbadania pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Siemowit Muszyński44000
55Socjoretoryczne aspekty Listu JudykwerendaUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr hab. Dorota Katarzyna Muszytowska22693
56Wpływ mikrostruktury na wielkość efektu magnetokalorycznego związków międzymetalicznych szeregu Gd7-xYxPd3 (x = 1, 2, 3, 4, 5, 6) otrzymanych w postaci mikrokrystalicznej i amorficznejbadania wstępneUniwersytet Śląski w Katowicachdr Monika Oboz27500
57Występowanie chorobotwórczych grzybów (Batrachochytrium sp.) w populacjach płazów Polskibadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr hab. Maciej Pabijan49940
58Rośliny kopalne z późnego triasu Krasiejowa jako klucz do zrozumienia ewolucji flor w triasie i jurzebadania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Grzegorz Pacyna37818
59Wpływ hybrydowego zbrojenia rozproszonego na zachowanie betonu samozagęszczalnego w zakresie dużych prędkości odkształceń ściskających.badania wstępnePolitechnika Śląskadr inż. Małgorzata Pająk20867
60Zmienność i struktura genetyczna populacji wilka szarego na kontynencie euroazjatyckiminneMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr Hanna Ewa Panagiotopoulou-Stawnicka47025
61Prezentacja wyników badań nt. "Modelowanie stopnia zniszczenia tkanki biologicznej wywołanego sztuczną hipertermią" na konferencjach międzynarodowych SOLMECH2018 i BIOMECHANICS2018wyjazd konferencyjnyPolitechnika Śląskadr inż. Marek Piotr Paruch7645
62Uwarunkowania i kryteria wyboru celów strategicznych gmin w perspektywie współzarządzaniabadania pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Anita Perska-Tembłowska35200
63Czy cytokinina trans-zeatyna indukuje mechanizmy obronne w kulturach jednokomórkowej zielenicy Scenedesmus quadricauda narażonej na kadm?badania wstępneUniwersytet w Białymstokudr Alicja Piotrowska-Niczyporuk49987
64Wpływ poznawczej dystrakcji na percepcję bólu.badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Joanna Ewa Piskorz8195
65Kanały obiegowe dla ryb jako alternatywa dla klasycznych przepławek oraz innowacyjne rozwiązanie w inżynierii rzecznejwyjazd badawczyUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Karol Krystian Plesiński17347
66Ryszarda Swinesheada "Opuscula de motu". Świadectwo rozwoju oksfordzkiej filozofii przyrody w XIV wieku - konsultacje naukowe ze światowego formatu specjalistami od czternastowiecznej oksfordzkiej filozofii przyrody.konsultacje naukoweUniwersytet Łódzkidr Robert Podkoński7591
67Udział gazowej cząsteczki sygnałowej (H2S) w regulacji ekspresji genów zegara biologicznegobadania wstępneUniwersytet Rzeszowskidr Maria Romerowicz-Misielak49391
68Repertuar językowy oraz praktyki językowe polskich migrantów w Aberystwyth w Walii (UK)badania wstępneUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Karolina Rosiak14977
69Asymetryczna synteza cyklopropylofosfoninów, prekursorów konformacyjnie usztywnionych aminokwasów o znaczeniu biologicznym.badania wstępneCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Naukdr Aneta Bogusława Rzewnicka49500
70Spektroskopowe badania epileptycznej tkanki mózgowejwyjazd konferencyjnyUniwersytet Jagiellońskidr inż. Julia Sacharz21816
71Doświadczenie nierówności a skłonność do wyborów finansowych niosących za sobą ryzyko stratyinneUniwersytet Warszawskidr Katarzyna Sekścińska49060
72Transparentne półprzewodniki diamentowe wytwarzane plazmochemicznie na bazie deuterubadania wstępnePolitechnika Gdańskadr inż. Michał Jacek Sobaszek46200
73Badania transkryptomu mutanta w genie rgr kodującym potencjalny regulator transkrypcji u Lactococcus lactisbadania wstępneSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Lidia Stasiak-Różańska49500
74Znaczenie anozognozji i zespołu pomijania stronnego dla oceny jakości życia pacjentów po udarze prawej półkuli mózgu z perspektywy chorych i ich opiekunówbadania wstępneSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Dorota Stasik29282
75Eksperymentalna analiza wpływu orientacji maski fazowej z wieloma rzędami dyfrakcyjnymi względem światłowodu na proces zapisu siatek Bragga we włóknach polimerowychbadania wstępnePolitechnika Wrocławskadr hab. inż. Gabriela Statkiewicz-Barabach49500
76Predyktory postaw dotyczących samobójstwa u gatekeeperów (tzw. strażników) w paradygmacie psychologii pozytywnejstaż naukowyUniwersytet Łódzkidr Patryk Adam Stecz21049
77Wiry kwantowe w gazach półmagnetycznych polarytonów ekscytonowych.badania wstępneUniwersytet Warszawskidr Daniel Robert Stephan48203
78Intensywność odbicia wiązki lasera jako dodatkowy atrybut w diagnostyce obiektów budowlanychwyjazd badawczyPolitechnika Koszalińskadr inż. Czesław Józef Suchocki16973
79Wpływ motywacji zewnętrznej oraz poczucia kompetencji, relacyjności i autonomii na poziom wykonania zadania, poziom motywacji wewnętrznej do jego wykonania oraz pozytywny i negatywny afekt.badania wstępneAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Michał Szulawski32499
80Kannabidiol jako modulator rozwoju tolerancji alkoholowej u szczurów - aspekty molekularnego działania in vivo jako kluczowy etap badań farmakodynamicznych.badania wstępneUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Michał Szulc43890
81Atrakcyjność stałego partnera oraz przyjaciela jako moderatory nawiązywania relacji seksualnej w przyjaźniach damsko-męskich.badania wstępneSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Aleksandra Szymków-Sudziarska22649
82Negatywne przetwarzanie informacji o sobie, treści metapoznawcze i triada poznawcza jako czynniki ryzyka przedmenstruacyjnego zaburzenia dysforycznego (PMDD) - badania jakościowe.badania wstępneUniwersytet Łódzkidr Andrzej Marian Śliwerski33825
83Wpływ hedonistycznych wartości osobowych na skłonności młodych konsumentów do kompulsywnych zachowań nabywczychbadania wstępneUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Piotr Tarka27830
84Wpływ jonów domieszkujących na właściwości luminoforu o wydłużonej emisji.badania wstępneUniwersytet Wrocławskidr Joanna Trojan-Piegza39930
85Weryfikacja empiryczna związku między niezawodnością technologii informacyjnych w organizacji a jakością metod i technik zarządzania.kwerendaPolitechnika Wrocławskadr inż. Katarzyna Beata Tworek30800
86Wpływ pokrycia włókien lnianych węglanem wapnia na własności mechaniczne kompozytubadania wstępnePolitechnika Łódzkadr inż. Mariusz Krzysztof Urbaniak18700
87Dociekliwi jako nowy ruch społeczny: analiza porównawcza aspektów politycznych realizacji prawa dostępu do informacji publicznej w Nowej Zelandii i Polscewyjazd badawczyUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Marcin Piotr Wałdoch25080
88Analiza mitochondrialnego DNA szczątków mamuta odnalezionych na terenie Polski.badania wstępneUniwersytet Medyczny w Łodzidr Tomasz Michał Wasiak49500
89Badanie nieformalnego pomiaru dokonań w małych przedsiębiorstwachbadania wstępneUniwersytet Szczecińskidr Piotr Włodzimierz Waśniewski27500
90Wolnokrążące DNA (cfDNA) w przebiegu zarażenia Babesia microti u myszy szczepu BALB/cbadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Renata Anna Welc-Falęciak50000
91Samoorganizujące, amfifilowe materiały hybrydowebadania wstępneUniwersytet Warszawskidr Joanna Maria Wolska43000
92Nowy mechanizm inicjacji programowanej śmierci komórki bakteryjnejbadania wstępneUniwersytet Gdańskidr Ewa Katarzyna Wons49489
93Rozpuszczanie skał węglanowych w strefach naturalnych ekshalacji endogennego CO2badania wstępneUniwersytet Jagiellońskidr Wojciech Jakub Wróblewski43516
94Oznaczanie cytyzyny w surowicy i ślinie metodą HPLC-MS/MSbadania wstępneUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Karol Wróblewski49204
95Regionalna dywersyfikacja kultur rozwoju gospodarczegoinneUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Magdalena Maria Zdun18700