Wyniki konkursu MINIATURA 3


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 3 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 17 czerwca 2019 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-05

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr inż. Tomasz Szumełda, dr Anna Wiktor, dr Magdalena Dej
  • Data ogłoszenia konkursu: 17 czerwca 2019 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2019-09-25

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Analiza przebiegu szlaków biosyntezy tłuszczów w komórkach drożdży modelowych Yarrowia lipolytica w podłożach zawierających lipidowe źródło węglabadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Agata Urszula Fabiszewska33880
2Wpływ kynureniny podawanej drogą pokarmową w okresie żywienia mlekiem matki na rozwój i zachowanie dorosłych szczurów - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Marta Magda Marszałek-Grabska49500
3Jakość życia u osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuc i jej psychospołeczne predyktory: badanie follow-up w okresie 6 lat po resekcji guza.badania wstępne/pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Izabela Dorota Pawłowska43670
4Wybory niekonkurencyjne do rad gmin jako specyfika demokracji na poziomie lokalnym w Polscebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Opolskidr Marek Mazurkiewicz11411
5N,O-chelatowane tiazolowe kompeksy boru dla zastosowań optoelektronicznychstaż naukowyInstytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Naukdr Mykhaylo Potopnyk23438
6Rearanżacja apoplastu brodawek Lotus corniculatus w warunkach silnego skażenia metalami ciężkimibadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Marzena Sujkowska-Rybkowska48862
7Wpływ dodatków glebowych na mobilność pierwiastków metalicznych w glebach wytworzonych ze skał ultrazasadowychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Artur Adam Pędziwiatr23320
8Znaczenie kapitału społecznego szkoły dla tworzenia inkluzywnej kultury szkoły i równości szans edukacyjnychwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Warszawskidr Hanna Tomaszewska-Pękała8054
9Wykorzystanie lasera rentgenowskiego w badaniach fotoindukowanych procesów elektronowych w układach dyspersyjnychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Barbara Wach37400
10Poliaminokwasowe sensory elektrochemiczne do oznaczeń pirazynowych substancji aktywnych leków i farmaceutyków.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Agnieszka Chylewska33000
11Przywiązanie, zmienne intrapsychiczne i kontynuacja więzi a nasilenie objawów zespołu przewlekłej żałoby. Model mediacyjnybadania wstępne/pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Marcin Modest Sękowski42460
12Charakterystyka genetyczna izolatów klinicznych i środowiskowych wirusa ECHO-3 krążącego w Polsce w latach 2005-2019.badania wstępne/pilotażoweNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higienydr hab. Magdalena Wieczorek50000
13Synteza nowych związków krzemoorganicznych o własnościach amfifilowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Joanna Karasiewicz44550
14Wpływ dodatku fosforu i srebra na właściwości sorpcyjne magnezubadania wstępne/pilotażoweInstytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Naukdr Sylwia Magdalena Terlicka48950
15Struktura drugorzędowego regionu terminalnego 5' mRNA kodującego izoformy białka p53: delta133p53 i delta160p53 i jego właściwości w procesie translacjibadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Paulina Kazimiera Żydowicz-Machtel49500
16Rola galaktozyloceramidazy (GALC) oraz prospozyny (PSAP), kluczowych białek uczestniczących w degradacji galaktozyloceramidu (GalCer), w oporności komórek raka gruczołu piersiowego na apoptozę indukowaną doksorubicyną.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Jarosław Józef Suchański49324
17Ocena powinowactwa pochodnych tiomocznika do wybranych receptorów metabotropowych jako kierunek poszukiwań nowych leków przeciwpsychotycznychbadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr hab. Anna Maria Bielenica49511
18Opracowanie metody wyciszenia genów ogórka z zastosowaniem antysensownych oligonukleotydów.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Anna Wdowikowska44000
19Kształtowanie własności fizykochemicznych kompozytów polimerowo-ceramicznych z napełniaczami tlenkowymi.staż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Damian Stanisław Nakonieczny29480
20Ekstrakt z grzyba Coriolus versicolor jak potencjalny modulator fenotypu makrofagów M1/M2 - badanie interakcji pomiędzy komórkami raka piersi i makrofagamibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Tomasz Jędrzejewski49940
21Analiza zwartości lignanów oraz aktywności przeciwutleniającej nasion i kiełków facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.)badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Edyta Symoniuk50000
22Działalność naukowa i kolekcjonerska gdańskich naturalistów Christopha oraz Johanna Christopha Gottwaldów: kwerendakwerendaUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Katarzyna Teresa Pękacka-Falkowska45314
23Ocena możliwości pozyskania bioaktywnych peptydów na drodze hydrolizy białek młóta browarniczego w hodowli bakterii proteolitycznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr hab. inż. Wojciech Łaba46200

Lista rankingowa nr 2

Data opublikowania: 2019-10-23

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Zwiększanie skuteczności przeciwnowotworowej terapii fotodynamicznej (PDT) poprzez pobudzanie zależnej od limfocytów T odpowiedzi immunologicznej przeciw komórkom nowotworowym (stymulacja receptora OX40).badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Hanna Joanna Kędzierska33000
2Wytwarzanie domieszkowanych manganem nanokryształów perowskitów do badań magnetooptycznych.staż naukowyInstytut Fizyki Polskiej Akademii Naukdr Małgorzata Szymura25281
3Czy nadekspresja TaWAK6 aktywuje w pszenicy procesy związane z SAR?badania wstępne/pilotażoweInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Marta Magdalena Dmochowska-Boguta49940
4Badanie in vitro mechanizmu aktywności antyproliferacyjnej i przeciwzapalnej niskocząsteczkowej frakcji soku ziemniaczanegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Przemysław Łukasz Kowalczewski47861
5Wytwarzanie i charakterystyka inteligentnych, czułych na zmianę pH, powłok kompozytowych na implanty.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Michał Bartmański46805
6Masa ciała jako wypadkowa uwarunkowań psychologicznych, genetycznych oraz stylu życia. Badanie obejmujące kobiety w wieku wczesnej dorosłości, z nadwagą/otyłością oraz z prawidłową masą ciała.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Małgorzata Obara-Gołębiowska17380
7Synteza i badania fizykochemiczne nowego typu analogów styrylowych fluoroforów, jako potencjalnych małych cząsteczek specyficznie wiążących DNA (ang. Small molecule DNA binders)badania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Witkowska49500
8Synteza i charakterystyka koniugatów sond pH-zależnych i oligonukleotydów tworzących struktury trypleksowebadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Michał Wiktor Gładysz49500
9Wpływ wysiłku anaerobowego na stężenie cfDNA, markery stanu zapalnego i wybrane hormony u mężczyzn w różnym wiekubadania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicachdr Jakub Chycki48800
10Analiza fitochemiczna liści wybranych gatunków i odmian topoli (Populi folium) z oceną aktywności biologicznejbadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Loretta Pobłocka-Olech49500
11Ocena wpływu atorwastatyny na eksprsję genów zaangażowanych w proces atrofii mięśni szkieletowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Gawędzka46200
12Badanie zmian zachodzących w ekstraktach mięsnych pod wpływem NO-syntazy i/lub argininybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Marzena Zając50000
13Układy katalityczne Au@SnO2 wytwarzane poprzez selektywne utlenianie związków międzymetalicznych AuSn i AuSn2.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczydr inż. Łukasz Skowroński22550
14Badanie efektu fototermicznego do kontroli częstotliwości mikrolaserów na ciele stałym z generacją drugiej harmonicznej.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Grzegorz Dudzik49798
15Neuronowe modele sieci telekomunikacyjnychwyjazd badawczyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Krzysztof Rusek18648
16Wpływ ligaz ubikwityny E3 na progresję luminalnego raka gruczołu piersiowegobadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Kamila Ewa Kitowska-Marszałkowska48543
17Weryfikacja parametru CN dla zlewni górnej Wisłybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Dariusz Piotr Młyński22528
18Geochemia i holoceńska chronologia szkliw wulkanicznych w torfowisku Linje (woj. kujawsko-pomorskie, Polska).badania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Karolina Jolanta Leszczyńska49274
19Z przedmieść do miasta - rola polityk miejskich i aktywności deweloperów w kształtowaniu społeczno-przestrzennego kontekstu powrotnych migracji międzygminnych do wielkich miast w Polsce.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr hab. Katarzyna Dominika Kajdanek25632
20Analiza struktury i funkcji syntetycznych peptydów stanowiących N-terminalne regiony białek litycznych ze szczególnym uwzględnieniem nowego peptydu antybakteryjnego Intestinalinybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Magdalena Płotka49940
21Ocena istotności białka Egy3 w odpowiedzi Arabidopsis thaliana na wysoką temperaturę oraz ekspozycję na wysokie natężenie światłabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Małgorzata Adamiec48070
22Symbole religijne jako wyznacznik tożsamości krajobrazów pograniczy kulturowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Alina Awramiuk-Godun6369
23Wpływ lobbingu oddolnego na proces podejmowania decyzji politycznych w wybranych sejmikach wojewódzkich (sejmiku opolskim i podkarpackim)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Maciej Olejnik5379
24Badanie zależności struktura-aktywność peptydów biologicznie czynnych w oddziaływaniu z błonami bakteryjnymibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Monika Wojciechowska34430
25Analiza funkcjonalna białek z domeną AAA_25 pod kątem ich udziału w procesie replikacji bakteriofagów Lactococcus lactis wyizolowanych z zaburzonych procesów fermentacyjnychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Katarzyna Szczepankowska48565
26Synteza inhibitorów bakteryjnej sygnałowej peptydazy typu I z Eschericha coli.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Natalia Szałaj49500
27Badania nad zwiększeniem biosyntezy torulenu i torularodyny przez drożdże Rhodotorula mucilaginosa podczas hodowli w podłożach z odpadów rolno-spożyczychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Anna Maria Kot40095
28Wyznaczenie współczynników Landego poziomów atomowych Niobubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Łukasz Marek Sobolewski49500
29Ultradźwiękowa synteza zeolitów o strukturze fojazytu jako katalizatorów do reakcji dekarbonylacji furfuralu do furanubadania wstępne/pilotażoweInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr inż. Łukasz Kuterasiński25300
30Dwufazowe stopy magnetokaloryczne na bazie gadolinu modyfikowane metalem przejściowym (Pd) bądź wybranymi metaloidami (Sn lub Pb)badania wstępne/pilotażowePolitechnika Częstochowskadr inż. Piotr Gębara44000
31Fotochemia w warunkach ekstremalnych: wewnątrzcząsteczkowe reakcje fotochemiczne w materiałach krystalicznych badane w wysokim ciśnieniu.wyjazd badawczyPolitechnika Wrocławskadr inż. Krzysztof Aleksander Konieczny25942
32Wpływ zamian klimatycznych na stabilność sektora finansowegostaż naukowyUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Marcin Dominik Borsuk49500
33Realizacja zadań publicznych w sferze geologii i hydrogeologii przez polskie i skandynawskie instytucjekwerendaUniwersytet Gdańskidr Hanna Wolska6922
34Stworzenie kolekcji temperaturo-wrażliwych drożdży Saccharomyces cerevisiae poprzez zastąpienie genu cdc9 przez sekwencje kodujące ligazy DNA pobrane z genomów bakterii antarktycznych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Jarosław Adam Pankowski27610
35Wpływ białka wiążącego wapń S100A6 na tworzenie rzęsek - badania wstępne do projektu mającego na celu określenie mechanizmu odpowiedzialnego za funkcjonowanie rzęsek i etiologię ciliopatii.badania wstępne/pilotażoweInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Naukdr Ewelina Angelika Jurewicz49940
36Ocena wzrostu i fotosyntezy dwóch rodzajów sadzonek wybranych ekotypów Miscanthus x giganteus w warunkach stresu zanieczyszczenia gleby arsenem.badania wstępne/pilotażoweInstytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Naukdr inż. Joanna Cerazy-Waliszewska50000
37Wpływ nano miedzi w diecie na funkcjonowanie naczyń tętniczych szczura i stres oksydacyjny w modelu eksperymentalnym nadciśnienia tętniczegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Michał Stanisław Majewski49999
38Otrzymywanie witaminy K2 (menachinon-7) metodą fermentacji z udziałem bakterii Bacillus subtillis - optymalizacja i modyfikacja procesubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr inż. Magdalena Słowik-Borowiec49500
39Analiza struktury złoża oraz cząstek proszków uzyskanych z fermentowanych soków warzywnych metodą suszenia rozpyłowego.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Emilia Janiszewska-Turak41580
40Ocena wpływu kształtu cząstek na rozkład granulometryczny uzyskiwany metodą dyfrakcji laserowejbadania wstępne/pilotażoweInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Cezary Artur Polakowski39290
41Opracowanie mikroprzepływowego urządzenia analityczno-diagnostycznego do określania zakresu stężenia litu w surowicy krwi oraz w śliniebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr inż. Justyna Zofia Paluch49940
42Analiza wpływu obecności metali ciężkich na kinetykę rozkładu fenolu przez szczep Stenotrophomonas maltophilia KB2.badania wstępne/pilotażoweInstytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Agnieszka Gąszczak42240
43Retoryka cyfrowych przeniesień. Projekt psychoanalitycznej teorii gier wideostaż naukowyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Dawid Józef Matuszek29425
44Odstępstwa od rodzaju naturalnego w dialektach pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Wyznaczenie obszaru badań terenowychkwerendaInstytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Naukdr Rafał Szeptyński5405
45Planowanie przestrzenne oparte na dowodach - źródła danych o zieleni w miastachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr hab. Marcin Feltynowski11319
46Wzorce mobilności pokoleń Baby Boomers, X, Y i Z w Polscebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Agnieszka Szmelter-Jarosz26400
47Udział ścieżek naprawy oksydacyjnych uszkodzeń DNA w oporności komórek raka szyjki macicy na terapię fotodynamicznąbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Konrad Mikołaj Kosicki49995
48Zmiany wzorów epigenetycznych związane z zaburzeniami procesu replikacji DNA w merystemach korzeni Vicia faba po działaniu kadmubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Aneta Ewa Żabka36630
49Ocena zdolności monocytów izolowanych od pacjentów w immunosupresji do odpowiedzi na biofilm bakteryjny.badania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Agnieszka Elżbieta Daca50000
50Oznaczanie metabolitów przemiany tlenku azotu u chorych z sepsą/wstrząsem septycznym z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią masową (LC-MS) oraz ocena związku tych metabolitów z występowaniem wazoplegii.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Magdalena Mierzchała-Pasierb48721
51Seleniany rozpuszczalne w wodzie - rozwiązanie problemu niskiej biodostępności związków selenoorganicznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Agata Joanna Pacuła49500
52Wpływ zróżnicowanej długości łańcucha glikolu polioksyetylenowego jako komonomeru na fizykochemiczne właściwości termowrażliwych mikrosfer polimerowych przeznaczonych do kontrolowanego uwalniania leku przeciwnowotworowego 5-fluorouracylu.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Agnieszka Anna Gola36965
53Samoorganizacja atomów Pt w warstwie wierzchniej Au(100)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Artur Trembułowicz16236
54Doskonalenie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w cyfrowym środowisku pracy pod kątem potrzeb osób ze spektrum zaburzeń autystycznych - badanie wstępnebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr Michał Tomczak12650
55Kształtowanie autentycznych liderów w wybranych organizacjachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Julita Majczyk38087
56Wykładnia testamentów w prawie polskim i obcymkwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Tomasz Jasiakiewicz8690
57Kwerenda w celu analizy literatury nt. zautomatyzowanych aktów administracyjnych w wybranych porządkach prawnych państw członkowskich UE w związku z przygotowanianiem wniosku o sfinansowanie projektu badawczego w ramach programu Horyzont 2020kwerendaSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Filip Tomasz Geburczyk10732
58Przestępczość osób starszych. Badanie pilotażowe prawomocnych skazań w wybranych okręgach sądowychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Naukdr Justyna Włodarczyk-Madejska16874
59Konformizm jako mechanizm wpływający na proces unifikacji i autokreacji dorastających - opracowanie narzędzia pomiaru wraz z oceną jego własności psychometrycznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Sylwia Opozda-Suder48675
60Wpływ normalnej i zmutowanej ataksyny 3 na układ odpornościowy w kontekście patogenezy ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3badania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Łukasz Leszek Przybył47850
61Wpływ komórek macierzystych tkanki tłuszczowej na hodowane in vitro komórki skóry pochodzące od pacjentów z cukrzycąbadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr inż. Milena Deptuła50000
62Stopień aktywacji układu odpornościowego podczas terapii atezolizumabem mierzony poziomem wybranych rozpuszczalnych białek w surowicy krwibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Anna Sylwia Siemiątkowska49995
63Kannabidiol jako związek o potencjalnym działaniu kardioprotekcyjnym w izolowanym przedsionku serca szczura w warunkach hipoksji.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Anna Pędzińska-Betiuk50000
64Opracowanie i optymalizacja metody metabarcodingu DNA do badań nad bioróżnorodnością nicieni glebowych, ze szczególnym uwzględnieniem nicieni spiralnych z rodziny Hoplolaimidaebadania wstępne/pilotażoweMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr inż. Katarzyna Diana Rybarczyk-Mydłowska42900
65Badanie zdolności fizjologicznych bakterii propionowych do utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczegobadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Kamil Piwowarek39182
66Opracowanie procedury oznaczania metabolitów diklofenaku w ściekach komunalnych techniką GC-MSbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Katarzyna Maria Nosek48169
67Badanie plastyfikacji skrobi cieczami głęboko eutektycznymibadania wstępne/pilotażoweZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Katarzyna Wilpiszewska14685
68Badania PIV zjawisk przepływowych w kolanach rur giętych kompaktowego, płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła przy podwyższonych prędkościach przepływu czynnikabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr inż. Grzegorz Ligus41580
69Literatura audialna wobec HolokaustukwerendaUniwersytet Łódzkidr Joanna Bachura-Wojtasik6914
70Pamięć o powojennych doświadczeniach Banackich Niemców w transgeneracyjnym przekazie ustnymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Opolskidr hab. Sabina Giergiel28600
71Między utopią a dystopią. Ideologiczne ramy prasowego dyskursu o internecie na przykładzie wybranych amerykańskich i polskich czasopism społeczno-politycznychkwerendaPolitechnika Koszalińskadr hab. Krzysztof Wasilewski13432
72Różnorodność gatunkowa bakterii z rodzaju Borrelia w populacji kleszczy Ixodes ricinus na terenach endemicznych dla boreliozybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Katarzyna Kubiak38060
73Zastosowanie mezoporowatych krzemionkowych sit molekularnych jako nośników dla tikagrelorubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr hab. Michał Moritz49027
74Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na stężenie miokin we krwi u pacjentów po przebytym ostrym zespole wieńcowym.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Damian Skrypnik50000
75Modelowanie lokalizacji i dystrybucji wybranych wirusowych komponentów kompleksu replikacyjnego PVYNTN oraz roślinnych białek regulujących proces replikacji tego wirusa w reakcji zgodnej i niezgodnej roślin ziemniakabadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Edmund Stanisław Kozieł48658
76Rola PGI2 oraz NO, wytwarzanych przez komórki śródbłonka zatok wątroby (LSEC), w regulacji glikogenolizy i glukoneogenezy w wątrobie na wczesnym etapie rozwoju NAFLD - badania z zastosowaniem unikatowego systemu izolowanej perfundowanej wątrobybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr inż. Izabela Czyżyńska-Cichoń49995
77Ocena parametrów hemodynamicznych serca szczura w modelu terapii 5-fluorouracylem za pomocą obrazowania rezonansem magnetycznym - badania pilotażowe.badania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Krzysztof Jasiński40260
78Analiza osoczowych form molekularnych fibronektyny jako czynnika predykcyjnego dobrostanu kobiet z cukrzycą w okresie okołoporodowymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Jolanta Lis-Kuberka48717
79Wpływ wybranych produktów recyklingu chemicznego poli(tereftalanu etylenu) i poliuretanów na gęstość usieciowania i strukturę wiązań sieciujących wulkanizatów kauczuku naturalnego otrzymanych z ich udziałembadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Marcin Włoch42823
80Skrzyp polny (Equisteum arvense) jako źródło aktywnych związków funkcyjnych do modyfikacji biokompozytów elastomerowych.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Marcin Masłowski48400
81Wyjazd badawczy do THM (Giessen, Niemcy) dotyczący badania emisji akustycznej podczas procesów obróbkowychwyjazd badawczyUniwersytet Morski w Gdynidr inż. Krzysztof Dudzik10591
82Zastosowanie wysokowydajnych równoległych obliczeń czasu rzeczywistego z wykorzystaniem układów FPGA i technik sztucznej inteligencjistaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Waldemar Marek Mucha24090
83Systematyka taktów fabularnych (story beats) w ludonarratologicznej analizie gier wideo. Staż naukowy na Uniwersytecie Jyvaskyla.staż naukowyUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Michał Łukasz Mochocki36509
84Opracowanie zwalidowanej skali do pomiaru zachowań kontrproduktywnych w pracybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Dawid Szostek45430
85Skuteczność wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Krzysztof Stasiak25740
86Globalna analiza transkrypcji genów zależnych od białka AdpA u bakterii Streptomyces w warunkach zmiennej dostępności tlenubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Marcin Przemysław Wolański49995
87Ocena cytotoksyczności nanocząstek srebra stabilizowanych wybranymi antyoksydantami względem komórek czerniakabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr hab. Anna Barbasz47685
88Opracowanie nowej metody - biosensora SPRI do oznaczeń ilościowych FGF23.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Anna Tokarzewicz49500
89Opracowanie nowego mysiego modelu choroby Parkinsona poprzez aktywację mikrogleju syntetyczną neuromelaninąbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Maria Tejchman49995
90Analiza profilu metabolicznego kotów z ostrym zapaleniem trzustkibadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr hab. Michał Janusz Czopowicz49500
91Ocena przemieszczeń odłamów kostnych w stabilizatorze heksapodowym z wykorzystaniem systemu nawigacji komputerowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Piotr Morasiewicz49456
92Ocena farmakokinetyki cefazoliny stosowanej w antybiotykowej profilaktyce okołooperacyjnej u dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca leczonych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego - badanie pilotażowe.badania wstępne/pilotażoweInstytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"dr Radosław Jaworski39600
93Analiza zmian w transkryptomie endometrium świni domowej (Sus scrofa domestica) w okresie okołoimplantacyjnym pod wpływem Apeliny-13badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Kamil Dobrzyń49929
94Badanie możliwości zastosowania mezoporowatych materiałów krzemionkowych jako adsorbentów związków przeciwutleniających występujących w żywności pochodzenia roślinnegobadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr hab. inż. Małgorzata Grembecka49500
95Wpływ dodatku nanonapełniacza montmorylonitowego na otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne sieci polisiloksanowych o kontrolowanej budowie.badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Monika Edyta Wójcik-Bania49445
96Wpływ zmian klimatu na dynamikę hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych, etap 1: Opracowanie założeń i metodyki projektu, staż naukowy w Department of Geosciences Mississippi State Universitystaż naukowyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr inż. Krzysztof Raczyński44221
97Właściwości optyczne w fazie z nieuporządkowaniem podsieci oktaedrów tlenowych a właściwości piezoelektryczne kryształów PbZr0,87Ti0,13O3badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Iwona Bogusława Lazar12100
98Nowe pasywne detektory promieniowania gamma oparte na aminokwasach i ich pochodnychbadania wstępne/pilotażoweNarodowe Centrum Badań Jądrowychdr inż. Łukasz Karol Bartosik41269
99Wpływ międzynarodowych profesjonalnych organizacji rachunkowości na kształcenie akademickie w Polscewyjazd konsultacyjnyUniwersytet Łódzkidr Justyna Dobroszek10692
100Zastosowanie lipidomiki do profilowania metabolitów tkanki tłuszczowej w obrzęku lipidowym.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Mariusz Aleksander Bromke17604
101Ekspresja nukleobindyny-2 w niedrobnokomórkowych rakach płuc.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Alicja Małgorzata Kmiecik49831
102Zastosowanie ultrasonografii płuc w screeningowym wykrywaniu zmian śródmiąższowych w grupie pacjentów z układową chorobą tkanki łącznej - badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Natalia Antonina Buda48708
103Realizacja wyprawy badawczej w Masywie Synaju (Egipt)- pozyskanie materiału do zakończenia opisu nowych gatunków Bartonella u myszoskocza arabskiego Dipodillus dasyurus i szczotkogona skalnego Sekeetamys calurus.wyjazd badawczyUniwersytet Warszawskidr Mohammed Fadhil Al-Sarraf50000
104Teledetekcyjne monitorowanie zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym w aspekcie przemian pokrycia terenu w obszarach porolnych i poprzemysłowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Marta Barbara Szostak37400
105Staż naukowy w zakresie modelowania przepływu wód podziemnych na torfowiskachstaż naukowyUniwersytet Gdańskidr Łukasz Pietruszyński6501
106Opracowanie metody syntezy mikrosfer ceramicznych z węglika krzemu w procesie pirolizy polisiloksanubadania wstępne/pilotażoweCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Naukdr Urszula Mizerska49500
107Wyznaczanie warunków wzajemnej osiągalności cyklicznych przebiegów ustalonych w dyskretnych systemach zdarzeniowych - cykl wyjazdów badawczychwyjazd badawczyPolitechnika Koszalińskadr hab. inż. Grzegorz Konstanty Bocewicz41549
108Rola i znaczenie turystyki w procesie budowania tożsamości i świadomości kulinarnej dzieci.badania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr hab. Karolina Buczkowska-Gołąbek13090
109Atrybuty autentyczności informacji o tradycyjnych produktach żywnościowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Dominika Jakubowska44990
110BADANIA, KSZTAŁCENIE ORAZ FUNKCJONOWANIE SYSTEMU W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI W STANIE KAROLINA PÓŁNOCNA W USAstaż naukowyUniwersytet Śląski w Katowicachdr hab. Maciej Witold Bernasiewicz14047
111Ocena zmian w układzie lizosomalnym komórek raka szyjki macicy indukowanych działaniem reinybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Wojciech Krzysztof Trybus43901
112Ocena mechanizmów przeciwzapalnego działania azelastyny w warunkach in vitro i in vivobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachdr Ewa Paula Trybus44209
113Staż naukowy: preparatyka kłębków szyjnych wraz z rejestracją aktywności nerwu zatokowegostaż naukowyInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Kryspin Andrzejewski17017
114Rola witaminy D w infekcjach dróg rodnych o etiologii bakteryjnej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Tomusiak-Plebanek45100
115Określenie działania antyoksydacyjnego i neuroprotekcyjnego silnych ligandów receptorów adenozynowych A1 i A2A o potencjalnym zastosowaniu w terapii chorób Alzheimera i Parkinsonabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Gniewomir Latacz46750
116Ocena wpływu zastosowania oksytocyty syntetycznej w czasie trwania porodu na kompetencje noworodka w zakresie umiejętności ssania piersi oraz wybrane parametry biochemiczne w surowicy krwi matki.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Katarzyna Maria Wszołek45155
117Aktywni przed pierwszym dzwonkiembadania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr Agata Korcz41382
118Zgromadzenie materiału genetycznego pochodzącego z grzybów wyhodowanych z wód rzecznych o zróżnicowanej zawartości i pochodzeniu materii organicznejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Anna Pietryczuk47058
119Jak zasilanie źródłem węgla i temperatura kształtują metabolizm drożdży olejogennych podczas hodowli w podłożach z odpadowym źródłem azotu?badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Iwona Gientka49500
120Odwodniony i sproszkowany por jako koncentrat substancji biologicznie czynnych: ocena termostabilności i profilu związków fenolowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr inż. Beata Biernacka26224
121Różnorodność i struktura zbiorowisk grzybów ektomykoryzowych lipy krymskiej (Tilia x euchlora K. Koch) w warunkach miejskichbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Jacek Olchowik49500
122Rola odchodów barczatki sosnówki we wzroście i obronie sosny zwyczajnejbadania wstępne/pilotażoweInstytut Dendrologii Polskiej Akademii Naukdr Ewa Mąderek45006
123Wykorzystanie funkcji pedotransferu (PTF) do określania nasyconej przewodności hydraulicznej (Ks) gleb lessowych: estymacja parametrów modelu z pomiarami terenowymi i laboratoryjnymibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Łukasz Eugeniusz Borek10802
124Synteza wysokoporowatych mikrosfer ditlenku cerubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Andrzej Sienkiewicz22858
125Związki antyandrogenne o wielocelowym profilu działania w komórkach nowotworowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Katarzyna Sęktas49126
126Kwas etidronowy i jego reakcje kompleksowania z konkurencyjnymi jonami metalibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Martyna Nowak24530
127Wpływ metody spiekania HPHT/SPS na strukturę i właściwości stopów niklowo-aluminiowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr inż. Paweł Hyjek49500
128Wielokryterialna metoda planowania tras dla przedsiębiorstw zbiórki odpadówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Robert Giel31680
129Relacje diagnostyczne stan-cechy rozkładu temperatury w złączu w spajaniu elementów wykonanych z nadstopów niklubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Wojciech Jamrozik49060
130Temperament i stres a zdrowie i jakość życia. Badanie wstępne.badania wstępne/pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Maria Cyniak-Cieciura49302
131Listy Wilhelma Macha do kolegów z Polski i Bułgarii jako podstawa do badania mikrohistorii literackich wspólnot antyhomofobicznychkwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Adriana Kovacheva11715
132Ocena ekspresji mikroRNA w modelu atrofii mięśniowej indukowanej stanem zapalnym przez czynnik martwicy nowotworów alfabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Tomasz Andrzej Powrózek49500
133Ocena wpływu ekstraktów z liści aronii na ludzkie komórki raka jelita grubego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Katarzyna Owczarek49324
134Określenie częstości stłuszczenia wątroby u dziewcząt z zespołem metabolicznym oraz zależności między rodzajem węglowodanów diety a składowymi zespołu metabolicznego.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Aleksandra Kołota45243
135Diagramy FORC jako narzędzie do kompleksowej charakterystyki faz ferromagnetycznych - staż naukowystaż naukowyInstytut Geofizyki Polskiej Akademii Naukdr Katarzyna Dudzisz49390
136Dojrzałość termiczna osadów fliszowych jednostki Grajcarka (Pieniński Pas Skałkowy, Polska)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr inż. Magdalena Maria Zielińska9020
137Biodegradowalne hydrożele tworzone in situ, oparte na blokowych kopolimerach estrów i glikolu etylenowego, jako nośniki przeciwciał.badania wstępne/pilotażoweCentrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Naukdr inż. Daria Łucja Lipowska-Kur49940
138Opracowanie nowej metody wytwarzania czerwonego luminoforu dla białych diod świecących na bazie tlenku cynku domieszkowanego europembadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Serhiy Kobyakov36575
139Mechanizmy rozwoju zniszczenia i zmiany nośności cienkościennych środników o profilu sinusoidalnym w belkach dwuteowych poddanych obciążeniom dynamicznymbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Lubelskadr inż. Krzysztof Śledziewski49900
140Subiektywne aspekty znaczenia w przekładzie naukowym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego: badania wstępne z wykorzystaniem korpusu równoległego "jeden do wielu" na przykładzie tłumaczenia angielsko-polskiegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Łukasz Wiraszka10838
141Model upadłości konsumenckiej małżonkówkwerendaUniwersytet w Białymstokudr Maciej Pannert13640
142Rodzicielskie uwarunkowania wczesnej inicjacji czytelniczej dzieci o zburzonym rozwoju i prawidłowo rozwijających siębadania wstępne/pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Kamil Kuracki25289

Lista rankingowa nr 3

Data opublikowania: 2019-11-07

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Charakterystyka funkcjonalna nowych heterooligomerów receptorów serotoninowych 2C (5-HTR2C) i oksytocynowych (OTR) w komórkowym systemie modelowym.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Barbara Wanda Chruścicka-Smaga49500
2Otrzymywanie i charakterystyka stałych katalizatorów bifunkcyjnych zawierających złoto naniesione na tlenki metalibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Anna Wojtaszek-Gurdak42130
3Wstępna ocena aktywności przeciwzapalnej kory kasztanowca w modelu ludzkich neutrofili - wpływ na szlak NF-κB i wydzielanie cytokin prozapalnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Aleksandra Owczarek49940
4Badanie specjacji arsenu w grzybach zaawansowanymi technikami analitycznymibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Izabela Komorowicz46200
5Poszukiwanie czynników warunkujących wykorzystywanie wyników badań naukowych przez nauczycieli do doskonalenia ich praktyki zawodowej z perspektywy teorii planowanego zachowania - ocena operacjonalizacji i sposobu pomiaru zmiennychwyjazd konsultacyjnyUniwersytet w Białymstokudr Marta Kowalczuk-Walędziak9449
6Kokultura synowiocytów i neuronów czuciowych, jako model zwyrodnieniowej choroby stawów in vitrobadania wstępne/pilotażoweInstytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Naukdr Jakub Władysław Chwastek49500
7Gerontechnologia - potencjał akceptacji technologii poprawiających jakość życia osób starszychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr hab. inż. Katarzyna Halicka49500
8Opracowanie i optymalizacja systemu selekcji klonów dla ukierunkowanej mutagenezy enzymówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Joanna Izabela Loch49500
9Ocena immunomodulujących właściwości kinazy fosfoglicerynianowej i kinazy pirogronianowej - białek wielofunkcyjnych tasiemca Hymenolepis diminutabadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Anna Sulima-Celińska50000
10Pamięć intensywnosci objawów depresji. Rola ruminacji i zaburzeń poznawczychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Dominika Elżbieta Farley27679
11Badania wstępne wpływu domieszkowania stopów magnezu pierwiastkami ziem rzadkich na mechanizmy korozji i jej przeciwdziałania przez inhibitory nieorganiczne.badania wstępne/pilotażoweInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr Dzmitry S. Kharytonau47300
12Relacja konwencji CMR i unijnego prawa prywatnego międzynarodowegowyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Anna Wysocka-Bar18221
13Analiza prawnoporównawcza poziomu bezpieczeństwa ksiąg wieczystych w Anglii i Walii oraz w Polsce.wyjazd badawczyUniwersytet Zielonogórskidr Piotr Mysiak24699
14Mutacje punktowe genu SOD1 jako cele alleloselektywnej strategii antysensowejbadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Dorota Maria Magner49999
15Rola kryptochromów i receptora UVR8 w odpowiedzi na stres UV-C u Arabidopsis thalianabadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Anna Rusaczonek49940
16Badanie wpływu preparatyki na skład pierwiastkowy archiwalnych preparatów tkankowychbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Paweł Wróbel37400
17Przemiany morfologiczne miast dawnych Prus Wschodnich po II wojnie światowejkwerendaUniwersytet Łódzkidr Łukasz Musiaka31790
18Rola wybranych białek 14-3-3 w ruchu chloroplastówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Aleksandra Eckstein49500
19"Ocena dróg straty ciepła u chorych zabezpieczanych termicznie przez zespoły ratownictwa medycznego w symulowanych warunkach akcji ratowniczej"badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr hab. Sylweriusz Kosiński24123
20Charakterystyka i stabilność oksydatywna oleju z nasion poziomek uzyskanego metodą ekstrakcji dwutlenkiem węgla w warunkach nadkrytycznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Magdalena Maria Grajzer49808
21Alkilofenole i ich etoksylaty w osadach dennych Zatoki Gdańskiej - badania pilotażowebadania wstępne/pilotażoweInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Naukdr inż. Ludwik Lubecki42900
22Otrzymywanie i charakterystyka emulsji typu olej w wodzie (O/W) stabilizowanych kompleksami białkowo-ramnolipidowymibadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Diana Renata Mańko-Jurkowska35200
23Dlaczego najądrze kota domowego się kurczy? Badania wstępne na poziomie receptorowymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Sylwia Anna Prochowska49500
24Rola akwaporyny 4 w obrzęku mózgu w mysim modelu ostrej encefalopatii wątrobowej oraz regulacja jej ekspresji i/lub lokalizacji przez kaweolinę 1 i kinazę białkową p38 MAPKbadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Marta Obara-Michlewska49500
25Ocena synergistycznego działania przeciwnowotworowego równoczesnej inhibicji ścieżki sygnałowej Wnt i metabolizmu energetycznego glukozy w komórkach raka językabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Robert Łukasz Kleszcz49720
26Analiza zjawisk towarzyszących krzepnięciu układów perytektycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod termo optycznych - staż naukowystaż naukowyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Tomasz Karol Kargul34628
27Synteza nanorurek węglowych wspomagana nowymi katalizatorami krzemianowymibadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Maciej Szymon Gubernat39380
28Algorytmy stopingowe - nowe ujęciewyjazd badawczyPolitechnika Wrocławskadr inż. Małgorzata Sulkowska17050
29Związek parametrów stanu zapalnego ze zdolnościami poznawczymi i mikrostrukturą istoty białej mózgu w stanach wysokiego ryzyka, pierwszym epizodzie psychozy i schizofrenii przewlekłej.badania wstępne/pilotażowePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Anna Karolina Michalczyk45760
30Poszukiwanie biologicznie czynnych związków ograniczających kolonizację roślin uprawnych przez mikroorganizmy patogenne dla człowiekabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Sonia Katarzyna Szymańska49390
31Rola sfingomielinowego szlaku transmisji sygnałów na poprawę insulinooporności u zwierząt otyłych poddanych operacjom bariatrycznymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Ewa Anna Grzegorczyk50000
32Modyfikacja powierzchni czujników SPR dla potrzeb eksperymentalnej weryfikacji modelu oddziaływań azatiopryna-DNA metodami skojarzonymi optycznymi i elektrochemicznymibadania wstępne/pilotażoweInstytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Naukdr inż. Konrad Dudziński49500
33Piany stałe jako strukturalne nośniki katalizatora w procesie dopalania metanubadania wstępne/pilotażoweInstytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Anna Maria Gancarczyk24750
34National Public Radio w amerykańskim systemie medialnym i politycznymwyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Rafał Kuś29532
35Czy drzewa reliktowe podbiją Europę? Wpływ zmian klimatu na inwazyjność Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae).badania wstępne/pilotażoweInstytut Dendrologii Polskiej Akademii Naukdr Anna Katarzyna Jasińska49161
36Status oksydacyjny białka STIM2 i jego partnerów interakcyjnych w mózgu myszybadania wstępne/pilotażoweMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawiedr Oksana L. Palchevska49500
37Wstępna ocena związku wybranych białek (DSPG3, LOX, FN1, POSTN, MFAP5, CLASP1) z cechami kliniczno-patologicznymi raka jajnikabadania wstępne/pilotażoweCentrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curiedr Katarzyna Aleksandra Kujawa50000
38Wpływ inwazji niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera) na transmisję pasożyta Nosema bombi u trzmielibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Elżbieta Rożej-Pabijan49896
39Ocena metagenomiczna ryzosfery siewek wybranych roślin modelowych po zastosowaniu nanocząstek srebra o zróżnicowanych właściwościachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Sebastian Wojciech Przemieniecki49940
40Badanie mikrostruktury granic rozdziału faz infiltrowanych materiałów kompozytowych w układzie stop aluminium - popiół lotny i/lub żużelbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Marek Janusz Kremzer38390
41Badanie wpływu sił masowych i mechanizmu dyfuzyjnego na separację kropel z przepływu dwufazowego powietrze-wodabadania wstępne/pilotażoweInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Oktawia Dolna8470
42Poszukiwanie przyczyn zyrodnienia barwnikowego siatkówki w wyselekcjonowanych przypadkach rodzinnych choroby, metodą sekwencjonowania eksomu, WES (Whole-Exome Sequencing).badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Anna Wawrocka48400
43Nowe pochodne lucyferyny jako selektywne narzędzie do fluorescencyjnego oznaczania nitroksylu (HNO)badania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr Marcin Adrian Szala33440
44Nowe materiały katodowe na bazie domieszkowanych litowanych tlenków niklu do nowej generacji ogniw Li-ion: synteza i badania charakteryzującebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Magdalena Zybert48400
45Podróż jako element kulturotwórczy. Relacje międzykulturowe na przykładzie kroniki z podróży "Embajada a Tamorlan" (1403-1406).badania wstępne/pilotażoweAkademia Ignatianum w Krakowiedr Łukasz Burkiewicz42720
46Narracje życiowe współczesnych artystek wizualnych - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Karolina Sikorska19910
47Badanie synergizmu działania inhibitorów kinaz białkowych w przewlekłej białaczce szpikowej.badania wstępne/pilotażoweNarodowy Instytut Lekówdr hab. Mirosława Barbara Koronkiewicz47960
48Znaczenie wysp starodrzewów dębowych dla różnorodności gospodarczych borów sosnowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Ewa Agata Stefańska-Krzaczek6490
49Hologenom makrofitowy-interakcje pomiędzy epifitami a makrofitami z Zatoki Gdańskiej w świetle badań metagenomicznych:symbioza, mutualizm, komensalizm czy przypadek?badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Ilona Złoch40590
50Wiedza finansowa, zachowania finansowe oraz ekonomia dobrobytu w Polsce. Empiryczna indentyfikacja współzależnościbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr Piotr Ryszard Paradowski49500
51Geny pssV i regA jako hipotetyczne elementy szlaku transmisji sygnałów w Rhizobium leguminosarum bv. trifoliibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Kamil Michał Żebracki49390
52Badania nad hamowaniem angiogenezy przez nowe pochodne z grupy hydrazydo-hydrazonów w modelu in vitro oraz in vivobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Monika Gawrońska-Grzywacz49181
53Synteza atropoizomerycznych fosfapin na bazie szkieletu bifenylowegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Elżbieta Łastawiecka44000
54Ocena diagnostyczna uszkodzeń w materiale będących efektem odkształceń trwałych w oparciu o badania magnetycznestaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Anżelina Marek15430
55Stabilność strukturalna i żaroodporność nadstopu niklu z układu Ni-Fe-Cr-Albadania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Odlewnictwadr inż. Adelajda Polkowska37400
56Wpływ nowych form transportu w miastach na preferencje komunikacyjne - badania porównawcze dla Polski i Norwegii.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr Jakub Marek Zawieska49500
57Analiza zmian w globalnej ekspresji genów u kur i kaczek po zakażeniu wysoce zjadliwym wirusem grypy ptaków podtypu H5N8.badania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczydr Joanna Ewa Sajewicz-Krukowska49500
58Segregacja eksperymentalnie indukowanych uszkodzeń jądrowego oraz mitochondrialnego DNA do oocytów i ciałek kierunkowych podczas podziałów mejotycznych u myszybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Katarzyna Kotarska49500
59Weryfikacja przynależności gatunkowej w obrębie rodzaju Lebertia (Acari: Hydrachnidia) na bazie metodologii taksonomii integratywnej dla wodopójek.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Szczecińskidr Magdalena Anna Szenejko44000
60Wstępna analiza wpływu wybranych inhibitorów metylacji DNA na kultury protoplastów kapustybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Agnieszka Kiełkowska50000
61Wpływ struktury materiału na własności mechaniczne kompozytów geopolimerowych wzmocnionych włóknami krótkimi otrzymanymi technologiami przyrostowymibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Kinga Korniejenko29893
62Opracowanie narzędzia badawczego do analizy postaw związanych ze zrównoważoną konsumpcją żywnościbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Elżbieta Agnieszka Goryńska-Goldmann35805
63Kwerenda dotycząca protokołów prac Zespołu Prawa Cywilnego Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (1956-1964)kwerendaUniwersytet Wrocławskidr Tomasz Jerzy Dolata30197

Lista rankingowa nr 4

Data opublikowania: 2019-12-04

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Analiza strukturalna substancji leczniczych enkapsulowanych w nośnikach porowatych z wykorzystaniem spektroskopii DNP MAS NMR (Dynamic Nuclear Polarisation Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance)wyjazd badawczyUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Karol Przemysław Nartowski48800
2Pilotaż procedury doboru próby i metody zbierania oraz analizy danych (IDI) do badania jakościowego nad przezwyciężeniem determinizmu statusowego karier edukacyjnych wśród studentów prestiżowych kierunkówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Marek Smulczyk6875
3Oko-ruchowe strategie stosowane podczas wyobrażeniowej zmiany wielkości obiektówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Bibianna Bałaj44301
4Optymalizacja warunków oczyszczania i stabilizacji preparatu bakteriofaga litycznego wobec Pseudomonas aeruginosabadania wstępne/pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr inż. Bożena Karolina Szermer-Olearnik49500
5Kryminologiczne aspekty nielegalnego rynku zwierząt domowych.wyjazd konsultacyjnyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Joanna Narodowska11319
6Kategoryzacja społeczna i elementarne procesy percepcyjne jako poznawcza podstawa uprzedzeń i dehumanizacji. Badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Marzena Aneta Cypryańska-Nezlek24585
7Istota działania katalitycznego kukurbiturylibadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr Nazar Rad44506
8Chiralność i magnetyzm: synteza funkcjonalnych stabilnych rodnikówbadania wstępne/pilotażoweCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Naukdr Agnieszka Bodzioch49500
9Określenie możliwości wzrostu bakterii antybiotykoopornych w biologicznie aktywnych filtrach węglowych stosowanych w procesach oczyszczania wodybadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr Beata Maria Mądrecka47300
10Modyfikacje aparatu fotosyntetycznego towarzyszące wycofaniu stresu zasolenia u Mesembryanthemum crystallinum realizującej przejściowy metabolizm C3/CAMbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Michał Tadeusz Nosek37444
11Rola zaburzeń mechanizmów selekcji informacji w deficytach poznania społecznego w schizofreniibadania wstępne/pilotażoweInstytut Psychiatrii i Neurologiidr Michał Mateusz Jarkiewicz41954
12Badania właściwości optycznych oraz fizykochemicznych struktur planarnych na bazie fibroin jedwabiustaż naukowyPolitechnika Śląskadr inż. Marcin Tomasz Procek49996
13Ciekłokrystaliczne usieciowane polimery jako elementy wykonawcze w układach mikrofluidycznychwyjazd badawczyUniwersytet Warszawskidr Klaudia Dradrach33250
14Czynnik temperaturowy w optymalizacji immobilizacji metali ciężkich w glebie poddawanej wspomaganej fitostabilizacji.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr hab. inż. Maja Luiza Radziemska48950
15Analiza roli kleszcza należącego do gatunku Ixodes ricinus jako potencjalnego rezerwuaru i wektora bakterii Bartonella henselae - badania in vitrobadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźkidr Violetta Zając49973
16Zmiany konstytucyjne i zmiany paradygmatów prawa konstytucyjnego jako wyzwanie dla nauki porównawczego prawa konstytucyjnegowyjazd badawczyUniwersytet Wrocławskidr Anna Śledzińska-Simon18669
17Rozwój koncepcji nowego rodzaju detektora typu GEM do badań nad ciemną materią i neutrinami.badania wstępne/pilotażoweCentrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Naukdr Marcin Kuźniak47850
18Poszukiwanie zależnych od składu czynników wpływających na stabilność pediatrycznych mieszanin do żywienia pozajelitowegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Maciej Stawny45430
19Genetyczne uwarunkowania do występowania młodzieńczej padaczki idiopatycznej (JIE) u koni arabskichbadania wstępne/pilotażoweInstytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Tomasz Szmatoła49500
20Wpływ wybranych fitozwiązków na metabolizm fruktozy - badania in vitrobadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Małgorzata Zakłos-Szyda49500
21Wyodrębnianie i stabilizacja jednorodnego obszaru w złożonych układach ciekłokrystalicznych za pomocą kontrolowanego fotowypalania laserowegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr inż. Dorota Mirosława Dardas50000
22Przygotowanie i wstępna charakterystyka zestawu metylotransferaz do badania mechanizmów modulacji epigenetycznej w mikroorganizmach termofilnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula50000
23Analiza wpływu zmiany formatu przeciwciała anty-FGFR2 z scFvFc do IgG1 na poziom nadprodukcji w komórkach ssaczych, efektywność koniugacji z lekiem cytotoksycznym oraz aktywność biologiczną.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Aleksandra Maria Sokołowska-Wędzina50000
24Obrazowanie procesu adhezji i integracji nanocząstek złota z biofilmem bakterii Staphylococcus aureus w transmisyjnym mikroskopie elektronowym przy pomocy uchwytów preparatowych do próbek ciekłych na bazie azotku krzemu i węglabadania wstępne/pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr inż. Andrzej Marek Żak48522
25Rola limfocytów B grasicy w rozwoju pochodzących z grasicy limfocytów T regulatorowych w zwierzęcych modelach cukrzycybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Ewelina Agnieszka Kiernozek49940
26Analiza wykorzystania social botów w debacie publicznej w mediach społecznościowych w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce w 2020 rokubadania wstępne/pilotażoweAkademia Sztuki Wojennejdr Dorota Domalewska32472
27Inżynieria współczynnika załamania azotku galu poprzez ultra-wysokie domieszkowanie germanem dla nowych struktur fotonicznych emitorów światłabadania wstępne/pilotażoweInstytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Naukdr inż. Dario Schiavon49500
28Wpływ stresu chłodu na zmiany w proteomie chloroplastowym u różnych gatunków fasolibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Iga Edyta Samól49500
29Wpływ białek MBNL na modyfikacje końców miRNAbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Agnieszka Piasecka48870
30Wpływ kwasów tłuszczowych na organizację molekularną luteinybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Emilia Reszczyńska49060
31Oznaczanie zanieczyszczeń organicznych występujących na poziomie śladowym w stałych pozostałościach po procesach termicznej utylizacji osadów ściekowychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Bartłomiej Michał Cieślik49500
32Badanie funkcji i regulacji kluczowego białka opiekuńczego UNC-45 w miopatii CIMbadania wstępne/pilotażoweMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawiedr Małgorzata Joanna Piechota49401
33Czy adipokiny mogą modulować aktywność prozapalną mastocytów? Ocena ekspresji receptorów adipokin w tkankowych komórkach tucznych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Paulina Żelechowska48290
34Różnorodność bałtyckich szczepów Nodularia spumigena - analiza klastrów genowych związanych z syntezą peptydów nierybosomowych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Anna Toruńska-Sitarz15400
35Stres nitrozacyjny a nitracja: obrona zbóż przed suszą czy przyczyna wrażliwości?badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Marta Anna Gietler46585
36Zastosowanie lipaz w syntezie laktonów z podstawnikiem aromatycznymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Marcelina Mazur49500
37Identyfikacja substratów eukariotycznej urydylacjibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr inż. Lidia Wanda Lipińska49995
38MicroRNA w urazach mięśni: potencjalne źródło informacji w procesie rehabilitacji i powrotu do pełnej aktywności fizycznej po kontuzjach.badania wstępne/pilotażoweInstytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczydr Konrad Witek50000
39Zmiana stosunku izotopowego neodymu (Nd) w profilach torfowych jako wskaźnik zaburzeń środowiska - ocena potencjału dla paleoekologii torfowiskbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Katarzyna Marcisz27101
40Wpływ kwasu para aminobenzoesowego na rozwój merystemu wierzchołkowego u Arabidopsis thalianabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Hanna Weronika Lasok49500
41Epi-lipiomika cukrzycy: analiza oksydowanych lipidów we frakcjach HDL i LDL osocza pacjentów ze swieżo zdiagnozowaną cukrzycą.wyjazd badawczyUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Joanna Barbara Godzień29590
42Wpływ fulerenów na stężenie metalotioneiny i dysmutazy ponadtlenkowej oraz jej aktywność w komórkach MCF10A traktowanych doksorubicynąbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr hab. inż. Marta Kepinska49500
43Szczury, schizofrenia oraz bakteryjny i grzybiczy mikrobiom jelit - badanie pilotażowe z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Dominika Salamon49280
44Prawne regulowanie upamiętniania przeszłości w Rosji. Czy oraz w jakim stopniu ustawy memorialne realizują cele polityki historycznej państwa rosyjskiego po roku 2000?wyjazd konsultacyjnyInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Naukdr Dagmara Alicja Moskwa19593
45Rzadka choroba genetyczna w doświadczeniu chorego - socjosomatyczne studium nerwiakowłókniakowatości typu 1.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiedr Katarzyna Kowal22869
46Elektrofizjologiczne miary spontanicznego wydobywania informacji z pamięcistaż naukowySWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Karolina Magdalena Łukasik50000
47Znaczenie i wartość nadziei w relacjach dorosłych chorych oraz rodziców dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi pozostających pod opieką paliatywnąwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Jagiellońskidr Marta Elżbieta Szabat16051
48Zachowania dewiacyjne współczesnej młodzieży w Polsce - pilotaż badań typu self-reportbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Dagmara Woźniakowska-Fajst44660
49Spinowa polaryzacja indukowana zmiennymi polami elektrycznymi i magnetycznymi w antyferromagnetykach ze złamaną symetrią inwersjiwyjazd badawczyInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr Łukasz Karwacki50000
50Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na przejście z fazy neutralnej do fazy jonowej w kompleksie (EDT-TTF-I2)2TCNQF reprezentującym nową klasę przewodników organicznych o mieszanych stosachstaż naukowyInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr Arkadiusz Frąckowiak49823
51Opracowanie modelu teoretycznego rozpadu cząstek zawiesiny w homogenizatorze zbiornikowym z wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki płynówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Krzysztof Piotr Wojtas44000
52Wpływ dodatku wybranych nośników mikrobiologicznych na wytwarzanie biogazu w procesie fermentacji metanowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr hab. inż. Agnieszka Pilarska22000
53Rola deacetylaz histonowych w epigenetycznej regulacji indukowanych przez TGF-β1 przejść fenotypowych ludzkich fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astmiebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Milena Magdalena Paw49995
54Rola inhibitorów szlaku PERK w terapii złośliwych nowotworów wywodzących się z osłonek nerwów obwodowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Anna Dominika Walczak49999
55Badania aktywności biologicznej nowych, syntetycznych glikolipopeptydówbadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Karol Marcin Sikora49995
56Wolniej a dokładnie czy szybciej a pobieżnie? Wpływ tempa poruszania się mrówek na efektywność furażowaniabadania wstępne/pilotażoweMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr inż. Piotr Ślipiński43450
57Identyfikacja potencjalnych między- lub wewnątrzgatunkowych hybryd drożdżowych wyizolowanych ze środowiska naturalnegowyjazd badawczyPolitechnika Warszawskadr inż. Karolina Chreptowicz49500
58Wpływ olejków eterycznych na jakość mikrobiologiczną i sensoryczną potraw mięsnych pakowanych próżniowo.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr Maciej Ireneusz Kluz46200
59Opracowanie optymalnej metody uzyskiwania ekstraktów z zielonych owoców i liści orzecha włoskiego (Juglans regia) o wysokiej aktywności biologicznejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr inż. Michał Konrad Miłek35200
60Stopień abstrakcji pojęć matematycznych i jego redukcja w oparciu o systemy geometrii bezpunktowej - wyjazd konsultacyjnywyjazd konsultacyjnyUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiedr Grzegorz Sitek11506
61Aspekt pokoleniowy w dodatkowym oszczędzaniu na starośćbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka18480
62Postawy i wartości w procesie wyboru środka transportu w podróżach obligatoryjnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Katowicachdr Anna Maria Urbanek42900
63Wychwiania ciała jako korelat reakcji na niespójności w sztuce współczesnej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Joanna Jolanta Ganczarek18411
64Identyfikacja i detekcja podwodnych form korytowych z wykorzystaniem okulografubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr inż. Matylda Katarzyna Witek-Kasprzak34094
65Wszystko (lub prawie wszystko) o przeniesieniu elektronu przez most krzemowy i barwnej emisji CTbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Małgorzata Bayda-Smykaj50000
66Wykorzystanie izotermicznej kalorymetrii miareczkowej (ITC) w charakteryzacji biochemicznej enzymów zależnych od α-ketoglutaranu. Staż naukowy na McGill University.staż naukowyInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr Anna Maria Miłaczewska49883
67Elektrochemiczna ocena obecności kwarantannowej bakterii Clavibacter sepedonicus comb. nov. (Cs) - sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniakabadania wstępne/pilotażoweInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr inż. Małgorzata Łabańska45100
68Stworzenie modelu do badania degradacji jądrowo kodowanych transkryptów w komórkach Candida albicans.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Karolina Elżbieta Łabędzka-Dmoch36564
69Opracowanie warunkowego modelu SCID Danio reriowyjazd badawczyUniwersytet Medyczny w Lubliniedr inż. Karolina Ligia Dudziak49940
70Badania wstępne mające na celu ocenę wpływu włączenia tokeranibu do podstawowej struktury leków przeciwnowotworowych opartych na Ptbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Anna Maria Serwotka-Suszczak49940
71Wstępna analiza potencjału przeciwgrzybowego pochodnych akrydyny i akrydonubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Kamila Daria Rząd49500
72Wpływ ludzkiej mikrobioty jelitowej na skład chemiczny oraz aktywności przeciwzapalną wyciągów z wybranych gatunków kwiatu lipybadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr inż. Aleksandra Karolina Kruk49500
73Różnorodność strukturalna EGFRvIII a jego oporność na degradacjębadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Cezary Tręda49999
74Aktywność przeciwpsychotyczna podwójnych antagonistów receptorów 5-HT6/D3 w zwierzęcym modelu schizofreniibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Katarzyna Grychowska49500
75Ocena działania drotaweryny (DV) w modelach komórkowych odpowiadajacych rozwijającemu się organizmowi na etapie życia płodowego.badania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźkidr Małgorzata Juszczak49940
76Ekspresja genów podobnych do Glossy1, zaangażowanych w biosyntezę i akumulację wosków kutykularnych epidermy, a poziom odporności zbóż na stres suszybadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Joanna Szewińska48697
77Kulturowa historia wody na przełomie XVIII i XIX wieku. Kwerenda w Austrii (Wiedeń oraz Baden)kwerendaUniwersytet Warszawskidr Agata Wdowik23417
78Upadek czy rozkwit - przemiany gospodarcze na obszarach położonych nad północnym Adriatykiem w okresie Antoninów i SewerówkwerendaUniwersytet Wrocławskidr Wojciech Pietruszka13910
79Rola Facebooka w zarządzaniu relacjami w organizacji pożytku publicznegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Piotr Szamrowski21010
80Komunikacja i partycypacja społeczna jako element pomiaru kapitału społecznego gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Katarzyna Pawlewicz49832
81Przesłanki odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych i jej wyłączenia w prawie amerykańskimstaż naukowyUniwersytet Jagiellońskidr Mikołaj Iwański49360
82Czy najmniejsza roślina świata pomoże rozwiązać wielki problem? Badania wstępne nad możliwością wykorzystania Wolffia arrhiza do oczyszczania wód ze związków zaburzających równowagę hormonalną.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Urszula Kotowska47630
83Implementacja metody macierzy dynamicznej do wyznaczania relacji dyspersji magnonów w oprogramowaniu do symulacji magnetycznych Vampirestaż naukowyInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Paweł Sobieszczyk45375
84Funkcjonalizacja kwasów nukleinowych za pomocą termo-wrażliwych przełącznikówbadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr Jolanta Marta Brzezińska49500
85Kompleksowe badania fizykochemiczne filmów wieloskładnikowych: fosfolipid-immunosupresant-antyutleniacz utworzonych na powierzchni cieczy i podłożu stałymwyjazd badawczyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr hab. Małgorzata Jurak48862
86Heterostruktury typu rdzeń-powłoka ZnO:Gd@MOF jako potencjalne nowe biomarkery i sriodki kontrastującebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Nataliya Babayevska34650
87Zastosowanie metod teorii grafów do klasyfikacji danych niezbalansowanychwyjazd badawczyPolitechnika Poznańskadr Paweł Misiorek16601
88Udział angiotensyny II i jej receptora typu 1 (AT1) w kłębkach szyjnych w regulacji krążeniowo-oddechowej w eksperymentalnym modelu nadciśnienia tętniczegobadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Tymoteusz Żera38082
89Charakterystyka owoców oliwnika wielokwiatowego (Elaeagnus multiflora Thunb.) i liści pod kątem zawartości związków bioaktywnych o wielokierunkowej aktywności biologicznejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Sabina Zdzisława Lachowicz49830
90Porównanie serii flawonów, flawanonów oraz ich glikozydów uzyskanych metodami biotechnologicznymi pod kątem aktywności prebiotycznej i hamującej wzrost wybranych mikroorganizmów patogennychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Monika Dorota Dymarska49500
91Próba otrzymania biokompozytów polisacharydowych zawierających grafen o pożądanych właściwościach mechanicznych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr hab. inż. Magdalena Krystyjan42460
92Analiza zmian strukturalnych błon Staphylococcus aureus wywołanych taninami jako mechanizm ich antybakteryjnej aktywności.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Ewa Olchowik-Grabarek49709
93Wpływ techniki enukleacji oraz fuzji enukleowanych komórek zarodka dwublastomerowego, będących w różnych fazach cyklu komórkowego, na rozwój in vitro rekonstruowanych zarodków.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Paweł Gręda39028
94Mapa polskiego FinTechu. Ekosystem, modele biznesowe, wyzwania i bariery.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr hab. Agata Maria Kliber49500
95Dobro publiczne i dobro wspólne w kontekście funkcjonowania polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego na tle innych systemów krajowych.wyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Krystian Szadkowski25623
96Dostępność do usług publicznych a wykluczenie społeczne w kontekście przemian demograficznychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego Polskiej Akademii Naukdr Rafał Wiśniewski48400
97Badanie znaczenia proekologicznych obiektów innowacyjnych technologii termicznego przekształcania odpadów, jako nowych elementów przestrzenno-społecznych w strukturach miejskich.staż naukowyPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel32991
98Miejsce i znaczenie języka inuickiego w polityce i prawie terytorium Nunavutwyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Tomasz Soroka29136
99Wyjazd badawczy w celu porównania rozwiązań prawnych dotyczących statusu osób świadczących pracę za pośrednictwem platform internetowych w prawie hiszpańskim i polskimwyjazd badawczyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Kamila Naumowicz40212
100Prawne aspekty pochówku - standardy międzynarodowe i krajowe w obliczu wyzwań współczesnościkwerendaUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Agnieszka Anna Wedeł-Domaradzka14515
101Wyjazd konsultacyjny związany z planowanym projektem badawczym dotyczącym psychologicznego znaczenia pojęcia depresji klimatycznej oraz okoliczności jego pojawienia się w dyskursie na temat zdrowia psychicznegowyjazd konsultacyjnyUniwersytet Jagiellońskidr Weronika Kałwak30104
102Regionalizacja globalnego klimatu z wykorzystaniem segmentacjiwyjazd badawczyUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr Paweł Netzel42108
103Kontrola chiralnych nanostruktur w cienkich warstwach polimerów supramolekularnych do zastosowań w optoelektronice i spintronicebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Piotr Bronisław Ślęczkowski29810
104Kompozyty ceramika-metal z układu Al2O3/Ti/Ni zbrojone fazami międzymetalicznymibadania wstępne/pilotażoweWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiegodr inż. Marcin Wachowski48400
105Kompleksowa optymalizacja silników synchronicznych o rozruchu bezpośrednimstaż naukowyPolitechnika Poznańskadr inż. Łukasz Knypiński19287
106Mechanika kwantowa na przestrzeniach niekomutatywnych w ujęciu kwantyzacji deformacyjnejstaż naukowyPolitechnika Poznańskadr Ziemowit Domański31559
107Wpływ grzybiczych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych na formowanie i stabilność wielogatunkowych biofilmów tworzonych przez chorobotwórcze grzyby z rodzaju Candidabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Justyna Karkowska-Kuleta49247
108Wpływ zmian metabolicznych w szpiczaku mnogim na aktywność układu odpornościwego.wyjazd badawczyWarszawski Uniwersytet Medycznydr Zofia Pilch49556
109Nowe niesteroidowe inhibitory CYP17A1 w leczeniu raka prostatybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Tomasz Marcin Wróbel44000
110Zmęczenie obwodowe mięśni obręczy barkowej, a właściwości mechaniczne oraz morfologiczne w obrębie mięśni stożka rotatorówstaż naukowyAkademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiudr Sebastian Marcin Klich33000
111Analiza metagenomiczna zespołu mikroorganizmów odpowiedzialnych za transformację materii organicznej do metanu w profilu torfowym - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Anna Szafranek-Nakonieczna49027
112Wpływ nawodnienia w czasie wysiłku fizycznego na wykładniki ostrego uszkodzenia nerek.badania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Wojciech Roman Wołyniec46211
113Analogi bisfenolu A oraz ich pochodne - jako nowe zanieczyszczenia żywności. Badania wstępne.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Monika Krystyna Beszterda27170
114Release and glow: dwuskładnikowy system oparty o drożdże Saccharomyces cerevisiae do ilościowych badań przesiewowych związków o aktywności antyprionowejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Takao Ishikawa49335
115Analiza profilu mutacji z zastosowaniem technologii NGS w komórkach przewlekłej białaczki limfocytowej w dwóch grupach chorych z różną ekspresją białka p27KIP1.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Ewelina Izabela Ziółkowska49445
116Wykorzystanie produktów ubocznych przetwórstwa owocowo-warzywnego w biokompozytach z surowców wysokobiałkowychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Tomasz Żelaziński33000
117Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami żywnościowymi jako instrument kształtowania przewagi konkurencyjnej obiektów gastronomicznych - wstępna diagnoza rynku konsumenckiegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Magdalena Danuta Kubal-Czerwińska34980
118Modele hazardu w analizie ekonomicznych, społecznych i politycznych czynników podejmowania współpracy międzygminnejstaż naukowyUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Aneta Kaczyńska29994
119Badania wielowarstwowych układów ferromagnetyk/półprzewodnik metodami ultraszybkiej dynamiki magnetyzacjibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Adam Bonda30030
120Wykorzystanie przeciwprądowej chromatografii cieczowej w izolacji saponin wykazujących właściwości prozdrowotne.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr inż. Aneta Ewa Spórna-Kucab6460
121Analiza mechanizmów termochemicznej dekompozycji biopolimerów alkoholi fenolowych w różnych atmosferach reakcji z wykorzystaniem technik sprzężonych Py-GC-MS oraz Py-FT-IRbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Mariusz Wądrzyk48950
122Badanie sorpcji metali ziem rzadkich na powierzchni materiałów węglowych 3Dbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Karina Kocot41800
123Selektywna fotokatalityczna redukcja aromatycznych związków nitrowych w obecności tlenku cynku dekorowanego nanocząstkami metali szlachetnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mateusz Ireneusz Trochowski36300
124Synteza mobilnych materiałów MOFbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Patryk Florczak49500
125Badanie przewodnictwa protonowego w roztworach stałych ceranu-cyrkonianu barubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Piotr Wojciech Winiarz49720
126Wpływ ostolu na trójwarstwowy model skóry (HEK/HDF) stymulowany histaminą w celu indukcji atopowego zapalenia skórybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Natalia Karolina Kordulewska49280
127Badania pilotażowe nowego mechanizmu regulacji niskiej zawartości alkaloidów w nasionach łubinu wąskolistnego, poprzez powiązanie poziomu ekspresji genów szlaku biosyntezy alkaloidów z akumulacją tych związków w poszczególnych organach rośliny.badania wstępne/pilotażoweInstytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Naukdr Magdalena Kroc34287
128Analiza wariantów transkrypcyjnych genów podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej CGB1 i CGB2 w poronieniachbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Aleksandra Śliwa42449
129Analiza wpływu struktury szkieletu karotenoidowego na własności fizykochemiczne hemoglobiny.badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Joanna Maria Fiedor50000
130Globalne zmiany środowiska a potencjał reprodukcyjny drzewiastych roślin dwupiennych na przykładzie cisa pospolitego (Taxus baccata L.)badania wstępne/pilotażoweInstytut Dendrologii Polskiej Akademii Naukdr inż. Emilia Pers-Kamczyc50000
131Charakterystyka filogenetyczna oraz identyfikacja roli mikroorganizmów akumulujących fosforany (PAO) w procesach produkcji podtlenku azotu w systemach osadu czynnego ze zintegrowanym usuwaniem biogenówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr Przemysław Kowal44000
132Wpływ drzew owocowych na bioróżnorodność i funkcjonowanie lasu strefy umiarkowanejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr hab. inż. Michał Ciach49941
133Potrzeby informacyjne badaczy związane z procesem komunikacji naukowej z perspektywy korzystania z usług i zbiorów bibliotek akadmickich.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Anna Mierzecka6719
134Proza Józefa Wittlina w Wielkiej Brytanii jako akt komunikacji międzykulturowej - geneza przekładów i ich recepcjabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Wanda Zofia Józwikowska49995
135Ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej wynikające z rozwoju mikromobilności.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Joanna Stępień14850
136Polityczne i strategiczne uwarunkowania militaryzacji przestrzeni kosmicznej - perspektywa amerykańskastaż naukowyUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowiedr Rafał Franciszek Kopeć33386
137Konstruowanie tożsamości płciowej piłkarek nożnych w męskim świecie sportubadania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowiedr Magdalena Żmuda-Pałka6710
138Podobieństwo rodzajowe mikrorynków nieruchomościbadania wstępne/pilotażowePaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszudr Izabela Anna Rącka33220
139Zbieżności funkcjonalne dla uogólnionych spacerów Lévy'egostaż naukowyPolitechnika Wrocławskadr inż. Marek Antoni Teuerle21126
140Grafy kodów sympleksu.wyjazd konsultacyjnyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Mariusz Kwiatkowski9570
141Trendy morfometryczne wołowatych (Mammalia, Bovidae) z obszaru Polski w świetle zmian środowiska przyrodniczego na przełomie plejstocenu i holocenu Europybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Urszula Janina Ratajczak49500
142Przemiany związków siarki w procesach oczyszczania ścieków z wysoką zawartością azotu m.in. takich jak odcieki pochodzące z komór fermentacji osadubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Joanna Barbara Majtacz49500
143Wpływ warunków rozkładu mikroplastiku na emisję substancji szkodliwych dla środowiskabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr inż. Małgorzata Kida44776
144Metody badań nad charakterystyką czasową impulsów laserów rentgenowskichbadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Naukdr Wojciech Maria Błachucki42900
145Określenie wpływu termicznie zainicjowanych zmian strukturalnych monokryształów chalkogenków bizmutu na ich topologiczne stany powierzchniowe.badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Michał Leszek Jurczyszyn44550
146Modelowanie komputerowe zjawisk występujących podczas procesu tarcia w mazi stawowej na poziomie nanoskopowymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczydr Piotr Bełdowski49500
147Sprzęgnięcie pojedynczej kropki kwantowej z modem optycznym światłowodu zrealizowane z wykorzystaniem dwufotonowej fotolitografii 3Dbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Łukasz Jan Zinkiewicz48840
148Wpływ domieszkowania metalami przejściowymi układów tlenkowych na fotokatalityczną eliminację lotnych związków organicznychstaż naukowyInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr inż. Urszula Filek30305
149Synteza nowych pochodnych rodnika Blatterabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr inż. Paulina Anna Bartos42900
150Otrzymywanie kserożeli poliuretanowych z udziałem POSSbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Anna Katarzyna Strąkowska46200
151Otrzymywanie i charakterystyka materiałów typu SILP (supported ionic liquids phase) o potencjalnych zdolnościach sorpcyjnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr inż. Roksana Magdalena Markiewicz48400
152Optymalizacja parametrów nanoszenia powłok polimerowych z nanocząsteczkami miedzi (CuNPs) w celu wytworzenia antybakteryjnych powłok na implantach stomatologicznych wytwarzanych techniką druku 3Dbadania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Odlewnictwadr Ewa Rząd49170
153Badania granic międzyfazowych w domieszkowanych ferrytach kobaltowych wykazujących gigantyczną magnetosrykcjębadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Anna Ewa Tomiczek49940
154Badania algorytmów profilowania prędkości w maszynach CNC o różnej konstrukcji kinematycznej. Wyjazd konsultacyjny.wyjazd konsultacyjnyUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr inż. Krystian Adam Erwiński6490
155Mikrootwory wykonane w światłowodzie do wykrywania substancji psychoaktywnych - wyjazd badawczy.wyjazd badawczyPolitechnika Warszawskadr inż. Monika Maria Janik22000
156Generowanie indukowananych komórek pluripotencjalnych (iPSC) od pacjentoów z zespołem Dravet do modelowania plastyczności neuronalnej w genetycznie warunkowanych postaciach podaczki u dziecibadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Valery Zayat50000
157Identyfikacja chromosomalnych systemów toksyna-antytoksyna fitopatogennej bakterii Dickeya dadantii 3937.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Lidia Krystyna Boss43175
158Poszukiwanie nowych przyczyn wrodzonej ślepoty Lebera (LCA) u polskich pacjentówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Anna Skorczyk-Werner49500
159Polimorfizm genów kodujących wybrane białka części białkowej jaja kurzego a ich właściwości alergizujące i przeciwbakteryjnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Sebastian Jakub Knaga49820
160Porównawcza analiza kariotypów dwóch gatunków Platymeris (Heteroptera, Reduviidae) oraz ich hybrydbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Agnieszka Ewa Bugaj-Nawrocka29700
161Sygnalizacja nukleotydowa jako molekularne wsparcie terapii glejaka - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Joanna Czarnecka40480
162Antybakteryjne działanie wybranych substancji pochodzenia naturalnego na kliniczne szczepy Clostridioides difficile należące do różnych genotypów.badania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Dorota Małgorzata Wultańska30679
163Wstępna ocena różnorodności bakteryjnej układu rozrodczego u drobiu w przypadkach klinicznych i bezobjawowych.badania wstępne/pilotażowePaństwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczydr Olimpia Katarzyna Kursa41800
164Analiza struktury polisacharydów i połączeń polisacharydowo-peptydowych z pseudoowocni Rosa rugosa Thunb. oraz ich zdolności do hamowania aktywności enzymów reakcji zapalnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Marta Magdalena Olech47729
165Cyklina C jako potencjalny czynnik warunkujący agresywność czerniaka złośliwego - badania in vitro.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Agnieszka Beata Żuryń49500
166Ocena wpływu elicytacji bioteycznej kwasami porostowymi na zawartość związków polifenolowych w biomasie z kultur pędowych mikołajka alpejskiego (Eryngium alpinum L.)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Małgorzata Anna Kikowska50000
167Jak działanie polichlorku glinu (PAX) wpływa na układ drapieżnik - ofiara na przykładzie grzybów drapieżnych polujących na wrotki?badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Edyta Fiałkowska19602
168Związek między parametrami wielkości ciała, a efektywnością pracy robotnic u mrówki Lasius nigerbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Mateusz Łukasz Okrutniak9350
169Sposób żywienia i stan odżywienia a masa i siła mięśniowa osób starszych - badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Olga Januszko49995
170Sekwencjonowanie i analiza porównawcza genomów szczepów Pseudomonas syringae wywołujących bakteryjną kanciastą plamistość ogórka (Cucumis sativus L.)badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Renata Patrycja Słomnicka50000
171Ocena aktywności enzymatycznej mikrobiomu jelitowego otyłych kobiet z Zespołem Policystycznych Jajnikówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Karolina Maria Łagowska49500
172Saponiny triterpenowe występujące w łobodzie ogrodowej (Atriplex hortensis L.) - struktura i zmiany zawartości w trakcie sezonu wegetacyjnego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Agnieszka Mroczek24838
173Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwutleniającej olejków eterycznych i ekstraktów z lebiodki pospolitej (Origanum vulgare L.) w powiązaniu z ich profilem chemicznymbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Olga Kosakowska48400
174Analiza wybranych ekstraktów roślinnych jako potencjalnych stabilizatorów emulsjibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Przemysław Mateusz Siejak42900
175Mikrobiom systemu korzeniowego jabłoni w interakcji mikroorganizm-roślinabadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Kamila Bokszczanin46310
176Właściwości funkcjonalne preparatów białkowych z wytłoków poddanych modyfikacji chemicznejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Joanna Miedzianka42130
177Ocena potencjału nowych szczepów grzybów strzępkowych w procesie biosyntezy psychrozymówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr inż. Anna Kancelista49500
178Stabilność reologiczna żeli skrobi ziemniaczanych w zależności od dodatku ekstraktów roślinnych zasobnych w związki fenolowe.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr inż. Greta Adamczyk32582
179Niedokończone projekty filmowe Orsona Wellesa z lat 1960-1976. Kwerenda w bibliotece Mario GromokwerendaUniwersytet Wrocławskidr Małgorzata Agnieszka Kozubek17380
180Dystans między językiem greckiem, Greko i Griko: badanie aankietowe zrozumiałości wzajemnej w zakresie leksyki i morfosyntaktykibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr hab. Karolina Maria Gortych-Michalak46378
181Sądy polowe w 9. Korpusie Armii Potomaku. Przyczynek do badania dyskryminacji rasowej w Armii Stanów Zjednoczonych w okresie wojny secesyjnejkwerendaUniwersytet Gdańskidr Piotr Derengowski34870
182Prawne aspekty przeciwdziałania marnotrawieniu żywności - studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiegowyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Łukasz Mikołaj Sokołowski9477
183Cele mediacji a dobór i stosowanie strategii i technik mediacyjnych przez mediatorów w sporach cywilnych, w tym gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr hab. Adam Zygmunt Zienkiewicz16006
184Rola uczelni wyższych w budowaniu systemów innowacji - staż naukowy w Department of Social, Political and Territorial Sciences na Uniwersytecie Aveirostaż naukowyUniwersytet Warszawskidr Anna Julia Dąbrowska46596
185Zielona wiktymologia (green victimology) - nowy kierunek badawczy w obszarze kryminologiikwerendaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Maciej Andrzej Duda13387
186Instrumenty ochrony interesów wierzycieli rozwiązywanej spółdzielni. Studium porównawcze prawa polskiego i państw postjugosłowiańskich po wstąpieniu do Unii EuropejskiejkwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Mateusz Tadeusz Żaba26105
187Badanie funkcjonalności wirtualnych środowisk mini-, midi-, maxi-CAVE w szkoleniu dla bezpieczeństwa ekologicznego (chemicznego)staż naukowyAkademia Sztuki Wojennejdr Małgorzata Gawlik-Kobylińska6146
188Różnice płciowe w reakcjach emocjonalnych podczas korzystania z immersyjnej rzeczywistości wirtualnej.badania wstępne/pilotażoweOśrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczydr Cezary Marcin Biele44000
189Monitorowanie i ocena zmian pokrycia terenu z wykorzystaniem metody teledetekcjiwyjazd badawczyUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Tomasz Marian Noszczyk16091
190Anihilacja solitonów topologicznych w teorii Φ4 - konstrukcja przybliżonej moduli space.wyjazd badawczyUniwersytet Jagiellońskidr Katarzyna Oleś9896
191Wyznaczanie parametrów fizycznych procesu przetapiania nanowarstw metali przejściowych naniesionych na płaskie podłoże z ditlenku tytanu.badania wstępne/pilotażoweInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Naukdr Piotr Kupracz43256
192Niemarkowowska dynamika białek oraz jej znaczenie dla termodynamicznego opisu ich funkcjonowaniastaż naukowyPolitechnika Gdańskadr Piotr Weber7590
193Synteza nowych oligoestroli na bazie odpadowego poli(tereftalanu etylenu) i dimeryzowanych kwasów tłuszczowych.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Sylwia Waśkiewicz30250
194Elektrochemiczna detekcja nieprzewodzących obiektów w nano i mikro skali w warunkach wymuszonej konwekcji.badania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Marcin Hołdyński40700
195Ocena możliwości zastosowania modyfikowanej polipirolem i cyklodekstrynami elektrody diamentowej domieszkowanej borem w analizie wybranych związków o właściwościach przeciwgrzybiczych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Katarzyna Mielech-Łukasiewicz44008
196Badania nad otrzymywaniem mikroporowatych pianek węglowych umożliwiające sterowanie ich właściwościamibadania wstępne/pilotażoweZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Karolina Kiełbasa47410
197Otrzymywanie i badanie właściwości rusztowań komórkowych z poli(cytynianiu glicerolu)badania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Agnieszka Anna Gadomska-Gajadhur49500
198Mechanizmy redukcji i utlenienia międzyfazowych nanostruktur fosforenowo-nanodiamentowych w środowisku wodnymbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Anna Danuta Dettlaff45815
199Analiza czułości światłowodowego czujnika współczynnika załamania zbudowanego w oparciu o światłowody z pustym rdzeniem z ujemną krzywiznąbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr Hanna Izabela Stawska49412
200Badanie wpływu lokalnego odkształcenia materiału na zjawisko szerokopasmowego rezonansu ferromagnetycznego w stalach niskowęglowych.badania wstępne/pilotażoweZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr hab. inż. Grzegorz Psuj15620
201Zastosowanie ozonu i promieniowania UV jako efektywnego i ekologicznego sposobu otrzymywania kwasów dikarboksylowychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr Adam Marek39600
202Badania właściwości dynamicznych rezonatora Helmholtza w rurociągu w warunkach nagłej zmiany częstości wymuszenia harmonicznego i strumienia masy przepływającego powietrza - badania eksperymentalnebadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Tomasz Pałczyński49995
203Zastosowanie połączonych metod druku 3D oraz osadzania elektroforetycznego do otrzymywania kompozytowych rusztowań CNT/polilaktyd modyfikowanych hydroksyapatytem i bioszkłami o potencjalnym zastosowaniu w inżynierii tkanki kostnejstaż naukowyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Jakub Piotr Marchewka24970
204Badania dynamiki zmian jakości wód opadowych w czasie wezbrań deszczowych i roztopowych w kanalizacji deszczowej na terenach zurbanizowanychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Jarosław Górski31526
205Badanie wpływu powłoki osadzonego tlenku grafenu na trwałość zmęczeniową stali austenitycznej 1.4541 w różnym zakresie temperaturbadania wstępne/pilotażoweWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiegodr inż. Barbara Maria Nasiłowska49830
206Wpływ struktury krystalicznej i rodzaju terminowania warstw diamentowych otrzymywanych metodą CVD na ich własności elektrochemicznestaż naukowyUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Lidia Mosińska28305
207Wstęp do badań nad tolerancją na chłód. Ekspresja fosfolipazy D u polarnego mikroglonu Coccomyxa subellipsoidea C-169badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Anna Drożak49885
208Znaczenie jelitowej ekspresji transporterów fruktozy (GLUT2, GLUT5) w etiopatogenezie otyłości u dzieci i młodzieży.badania wstępne/pilotażoweInstytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"dr Anna Maria Socha-Banasiak35013
209Zaawansowana analiza termiczna cytyzyny - substancji stosowanej u osób z uzależnieniem od nikotynybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rzeszowskidr inż. Anna Czerniecka-Kubicka49500
210Zastosowanie niekonwencjonalnych metod ekstrakcji substancji pektynowych z wytłoków pigwowca japońskiego uprawianego w Polsce w kierunku modyfikacji ich właściwości fizykochemicznychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Karolina Elżbieta Miśkiewicz49978
211Staż naukowy w Katedrze Leśnych Biomateriałów i Techniki Leśnej w Szwedzkim Uniwersytecie Nauk Rolniczych (Sveriges Lantbruksuniversitet)staż naukowyUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Krzysztof Polowy41250
212Wpływ skojarzonej suplementacji ekstraktem z liści miłorzębu japońskiego oraz cynku na zaburzenia metaboliczne towarzyszące cukrzycy - badania modelowe z indukowaną cukrzycą typu 2badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Ewelina Król49500
213Charakterystyka biologicznie aktywnych peptydów szynki wołowej trawionej in vitro pepsyną i pankreatynąbadania wstępne/pilotażoweInstytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiegodr inż. Anna Okoń33055
214Polskie porty morskie w obsłudze obrotów ładunkowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Szczecińskidr Elżbieta Szaruga11000
215Funkcjonowanie sądu relacyjnego za panowania Zygmunta III Wazy - kwerenda źródłowa.kwerendaUniwersytet Warszawskidr hab. Adam Stanisław Moniuszko12100
216Charakter prawny zbiorowych praw pacjentówwyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Dominika Tykwińska-Rutkowska17037
217Dynamika aktywizmu na rzecz klimatu w Turcji.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Dobrosława Wiktor-Mach9486
218Polscy i ukraińscy studenci za granicą - struktura sieci społecznych w procesie migracjibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Karolina Barbara Podgórska40258
219Staż naukowy w VŠB-Technical University of Ostrava - poznanie nowatorskich zastosowań fotokatalizatorów na bazie ditlenku tytanu i metod ich charakteryzacjistaż naukowyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Agnieszka Maria Wanag14410
220Badania nad laserowym wytwarzaniem struktur falowodowych w periodycznych kryształach nieliniowychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Paweł Eligiusz Kozioł48121
221Detekcja i ocena stopnia skorodowania prętów stalowych w materiałach żelbetowych w oparciu o pomiary georadarowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Dariusz Tanajewski13706
222Metodyczne i praktyczne aspekty wydzielania fal upałów o dużej wilgotności (humid heatwaves)staż naukowyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Agnieszka Elżbieta Krzyżewska49068
223Obliczenia z pierwszych zasad przekrojów czynnych na fotojonizację defektów: poza modelem jednocząstkowymstaż naukowyPolitechnika Warszawskadr Marek Zbigniew Maciaszek42075
224Asymetryczna hydroformylacja olefin w obecności chiralnych kompleksów metali z ligandami niezawierającymi donorowych atomów fosforubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Tomasz Piotr Bereta49951
225Analiza zmian mikrostruktury powłok o podwyższonej odporności na ścieranie wytwarzanych na stopach magnezubadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Ewa Jonda49500
226Badanie procesu dyfuzji masy w stopach wysokentropowych o strukturze BCCbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Marek Ryszard Zajusz49500
227Wpływ szczepienia rusztowań z polikaprolaktonu (PCL) sfunkcjonalizowanymi nanorurkami węglowymi na adhezję i proliferację osteoblastów.badania wstępne/pilotażoweWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiegodr Joanna Ludmiła Czwartos48884
228Badanie percepcji informacji graficznej prezentowanej w formie dostosowanej grafiki dotykowo-dźwiękowej przez osoby niewidome.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Michał Maćkowski41800
229Analiza koncentracji ziemskiego izotopu kosmogenicznego 10Be w profilach glin lodowcowych ostatniego zlodowacenia w północnej Polscebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Damian Moskalewicz33370
230Analiza połączeń komunikacyjnych jonowo-metabolicznych w nabłonku ortorogowym i pararagowym błony śluzowej narządów jamy dzioba ptakówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Kinga Katarzyna Skieresz-Szewczyk49940
231Wstępne badania aktywności cytostatycznej pochodnych chinazolin-2-onu o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Krzysztof Więckowski47300
232Wpływ siły ścinającej na fizyczną stabilność, ciekłokrystaliczne uporządkowanie oraz rozpuszczalność w wodzie itrakonazolustaż naukowyUniwersytet Śląski w Katowicachdr Justyna Knapik-Kowalczuk50000
233Wykorzystanie owoców derenia jadalnego (Cornus mas L.) jako dodatku funkcjonalnego w wyrobach ciastkarskichbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Agata Julia Antoniewska48785
234Badanie wpływu strategii napowietrzania oraz stężenia tlenu rozpuszczonego na bakterie comammox Nitrospira w układzie z jednostopniową deamonifikacją.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr Dominika Sobotka49500
235Charakterystyka Cronobacter spp. o istotnym znaczeniu klinicznym wyizolowanych z produktów spożywczychbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Monika Garbowska49940
236Wpływ N, N - dimetylotryptaminy i psylocyny na homeostazę ośrodkowego układu nerwowego - badanie w modelu hodowli mieszanych in vitrobadania wstępne/pilotażoweInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Naukdr Urszula Joanna Kozłowska43175
237Rola komórek nowotworowych jelita grubego poddanych terapii w regulacji poziomu proteoglikanów niszy guza.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Izabela Sacewicz-Hofman50000
238Ocena roli mikroRNA w zaburzeniach ekspresji kanałów sodowych i ankiryny G w przedklinicznym modelu padaczki lekoopornejbadania wstępne/pilotażoweInstytut Psychiatrii i Neurologiidr Natalia Chmielewska49983
239Modelowanie czasu uwalniania się zarodników grzyba V. inaequalisbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Kinga Agnieszka Noras27500
240Ocena możliwości zastosowania liści roślin niekonwencjonalnych do stabilizacji procesów utleniania modelowych wyrobów mięsnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr inż. Monika Edyta Wereńska34386
241Pierwsi ludzie w jaskiniach Beskidówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Magda Maria Cieśla23818
242Metodyka wyznaczania porównywalnych rynków nieruchomości na potrzeby teorii wyceny nieruchomości.wyjazd konsultacyjnyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr inż. Marek Walacik9465
243Konsumenci wobec radykalnych innowacji: rola zaufania i postrzeganego ryzykabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Tomasz Grzegorczyk33554
244Ocena zmian dynamiki ruchów gałek ocznych w metodach wizualizacji wirtualnej i poszerzonej rzeczywistościbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Piotr Krzysztof Walecki39600
245Komunikowanie ryzyka zdarzeń rzadkich i bardzo rzadkich: wpływ sposobu prezentacji informacji o prawdopodobieństwie na oceny i decyzjebadania wstępne/pilotażoweAkademia Leona Koźmińskiegodr Katarzyna Idzikowska30486
246Rama literacko-wydawnicza wybranych prac historiograficznych Cystersów z klasztoru Santa Maria de Alcobaça opublikowanych w latach 1580-1640 - kwerenda w Biblioteca Nacional de PortugalkwerendaUniwersytet Warszawskidr Anna Działak-Szubińska16919
247Ukraińskie partie polityczne wobec polityki zagranicznej Ukrainy w okresie niepodległościstaż naukowyUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Paweł Pietnoczka20551
248Doświadczenia krystalizujące w rozwijaniu uzdolnień matematycznych polskich laureatów olimpiad międzynarodowych IMObadania wstępne/pilotażoweAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejdr Maja Martyna Wenderlich-Pintal7046
249Wzór nowoczesnego rolnika a wdrażanie innowacji biologicznych w gospodarstwach indywidualnych.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr inż. Barbara Ewa Szczepańska45859
250Modelowanie REVEALS w rekonstrukcji dynamiki holoceńskiej migracji świerka na obszarze Polskistaż naukowyUniwersytet w Białymstokudr Magdalena Fiłoc45100
251Aktywne biologicznie ceramiczne rusztowania o podwyższonych właściwościach mechanicznych dla inżynierii tkankowejbadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Justyna Pawlik49500
252Badania wpływu zmiany składu ziębników zeotropowych i azeotropowych na proces wymiany ciepła podczas wrzeniabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż Bartosz Gil39105
253Symulacja wpływu zmian klimatycznych i dynamiki zagospodarowania terenu za pomocą modeli statystycznych na funkcjonowanie przelewów burzowych dla małych zlewni miejskich w ujęciu krótko- i długookresowymwyjazd konsultacyjnyPolitechnika Świętokrzyskadr inż. Bartosz Szeląg23921
254Metoda identyfikacji uszkodzeń wału w trakcie pracy maszyny wirnikowej na podstawie autorskiego modelu diagnostycznego w postaci różnicy przesunięć fazowych sygnałówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Rafał Grądzki48400
255Wpływ cyklicznej zmiany drogi deformacji na podatność do odkształcania magnezu.badania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Obróbki Plastycznejdr inż. Marek Robert Łagoda18590
256Uwarunkowania techniczne, formalno-prawne i organizacyjne realizowania inwestycji pod nadziemnymi trasami komunikacyjnymi w miastach europejskich na przykładzie Szwajcarii - studium przypadkuwyjazd badawczyPolitechnika Wrocławskadr inż. Elżbieta Barbara Komarzyńska-Świeściak28887
257Półautomatyczna metoda oceny składu granulometrycznego osadów rzecznych z wykorzystaniem płatowców UAVbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Joanna Maria Remisz8151
258Stabilność i kinetyka elektrod fosforenowych w ogniwach litowo-jonowychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Paweł Jakóbczyk40700
259Struktury wieloskładnikowych kryształów wybranych aminokwasów i hetero-aromatycznych kwasów karboksylowych - zastosowanie krystalografii kwantowej.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Sławomir Wojtulewski49999
260Hiperrozgałęzione samoorganizujące się monowarstwy do funkcjonalizacji podłoży bioczujnikówbadania wstępne/pilotażoweInstytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Naukdr inż. Marcin Urbanowicz49500
261Wpływ monomeru na właściwości fizyczne fazy smektycznej C*-alfabadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr inż. Magdalena Izabela Knapkiewicz50000
262Wnioskowanie boolowskie w biklasteryzacjiwyjazd badawczyPolitechnika Śląskadr inż. Marcin Michalak43685
263Analiza tkankowa nacieku zapalnego z limfocytów T związanych z błoną śluzową (MAIT) w gruczolakorakach przewodu pokarmowego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr hab. Anna Pryczynicz50000
264Synergia bakteriofag-antybiotyk - badanie interakcji bakteriofagów i róznych steżeń antybiotyków w zwalczaniu wielolekoopornych szczepów bakteriibadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Szymon Jerzy Walter de Walthoffen16500
265Ocena toksyczności produktów fototransformacji antybiotyków cefalosporynowych na przykładzie estru acetoksyetylowego cefuroksymubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr hab. Monika Maria Dąbrowska49038
266Badania wstępne możliwości otrzymywania nowoczesnych postaci leku o hierarchicznej strukturze porowatej do modyfikowanego uwalniania lekówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Wojciech Pudło44528
267Różnorodność oraz potencjalna toksyczność sinic (Cyanobacteria) wybranych źródeł Lubelszczyzny i Roztoczabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr inż. Magdalena Toporowska33110
268Ocena zawartości mikotoksyn na materiałach budowlanych metodami laserowej spektrometrii masbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr inż. Justyna Szulc49500
269Molekularna charakterystyka struktury genetycznej lokalnej populacji wirusa Y ziemniaka (PVY) za pomocą sekwencjonowania następnej generacji (NGS).badania wstępne/pilotażoweInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Agata Monika Kaczmarek49823
270Ocena działania przeciwnowotworowego nowych pochodnych benzimidazoli wobec glioblastoma w doświadczalnej terapii w warunkach in vitro z użyciem tlenu hiperbarycznegobadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Emanuela Barbara Pucko49500
271Starzenie się limfocytów krwi obwodowej długoletnich biorców allogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych w porównaniu do ich dawcówbadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Magdalena Dutka44495
272Ocena możliwości wykorzystania pęcherzyków zewnątrzkomórkowych krwi w diagnostyce chłoniaków rozlanych z dużych komórek B (diffuse large B-cell lymphomas) u psówbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Marek Stanisław Kulka49302
273Badanie zależności pomiędzy reprodukcją a migracją z wykorzystaniem geolokatorów u trzcinniczka - staż w Animal Navigation Group, Lund Universitystaż naukowyUniwersytet Wrocławskidr Beata Czyż28490
274Wpływ potencjalnie probiotycznych bakterii kwasu octowego na zjawisko apoptozy komórek nabłonka jelitowegobadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Katarzyna Urszula Neffe-Skocińska44000
275Możliwości zastosowania metody SEM-PLS do badania zależności między kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym, międzynarodowym transferem technologii a inteligentnym rozwojem krajów Unii Europejskiej - wyjazad konsultacyjnywyjazd konsultacyjnyUniwersytet w Białymstokudr Iwona Skrodzka10732
276Porównanie patologii instytucjonalnych sieci innowacji w Polsce i na Węgrzechstaż naukowySzkoła Główna Handlowa w Warszawiedr Małgorzata Elżbieta Godlewska48043
277Ocena użyteczności narzędzi cyfrowych w interpretacji dziedzictwa w kontekście kształtowania społecznej atrakcyjności muzeumbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagielloński w Krakowiedr Aneta Agnieszka Pawłowska-Legwand13860
278Heurystyka dostępności w wycenie warunkowej dóbr środowiskowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Edyta Sidorczuk-Pietraszko26400
279Wsparcie osób starszych w obrocie cywilnoprawnymkwerendaUniwersytet Gdańskidr hab. Małgorzata Aleksandra Balwicka-Szczyrba9086
280Alexander Gerard (1728-1795) - filozof szkockiego Oświecenia: kwerenda w bibliotece Uniwersytetu w AberdeenkwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr hab. Krzysztof Paweł Wawrzonkowski5280
281Nieczytelnicy i nieużytkownicy - badanie wstępne osób wykluczonych z kultury książkibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Magdalena Alicja Paul27500
282Zagraniczne migracje z województwa podlaskiego w dekadzie 1980. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje dla migrujących i nie-migrujących mieszkańców województwa.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Małgorzata Monika Dziekońska37483
283Automatyczna regionalizacja terenu w oparciu o wzory przestrzennewyjazd badawczyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Jakub Nowosad26400
284Charakterystyka fizykochemiczna nowych platform molekularnych o potencjalnych nieliniowych właściwościach optycznych w roztworze i w strukturze makrocząsteczek.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Tomasz Uchacz44000
285Projektowanie, synteza i struktura związków fosforoorganicznych o konformacji stabilizowanej za pomocą wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych wspomaganych rezonansem (RAHB-P)badania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr Anna Maria Pietrzak31944
286Wpływ modyfikacji elektrochemicznie eksfoliowanego grafitu na sposób połączenia jego powierzchni z nanocząstkami srebrabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Dariusz Andrzej Łukowiec23100
287Charakterystyka elektrochemiczna dwuściennych nanorurek tlenku tytanu (IV) dla potencjalnych zastosowań w implantologiibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Zielonogórskidr inż. Katarzyna Arkusz30133
288'Confinement effect' - 5-fluorouracyl w mezoporachbadania wstępne/pilotażoweInstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Naukdr Mariusz Gackowski31460
289Analiza wpływu odkształcenia plastycznego gruboziarnistego proszku tantalu na mikrostrukturę materiałów o osnowie dwuborku tantalu TaB2, otrzymywanych metodą spiekania reakcyjnego SPS z proszków Ta i B.badania wstępne/pilotażoweSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzaniadr inż. Jolanta Małgorzata Laszkiewicz-Łukasik49500
290Kompleksowe badanie właściwości spoiwa cementowego z popiołem pochodzącym z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr hab. inż. Beata Benedykta Łaźniewska-Piekarczyk49995
291Fizykochemiczne aspekty osadzania cienkich filmów polimerowych metodami fizycznymistaż naukowyZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Agata Niemczyk40306
292Analiza propagacji fal w strukturach warstwowychstaż naukowyPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr inż. Michał Jurek13805
293Charakterystyka strukturalna i badania właściwości fizykochemicznych kokryształów wybranych aktywnych biologicznie chalkonów w aspekcie zwiększonej stabilności i rozpuszczalności w roztworach wodnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr Marta Arczewska30690
294Genomika strukturalna (sekwencjonowanie genomowe i adnotacja sekwencji) bakterii Legionella lytica - niezbadanego czynnika etiologicznego legionellozybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Piotr Krzysztof Koper49500
295Wpływ przeciążenia hemodynamicznego na aktywność inflamasomów w mięśniu przedsionka serca u człowiekabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Magdalena Dziemidowicz50000
296Czy kolonizacja bakteryjna zestawów infuzyjnych do osobistych pomp insulinowych jest istotnym problemem klinicznym?badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Agnieszka Lidia Zubkiewicz-Kucharska36630
297Rola chorób przyzębia oraz stymulacji wydzielania śliny u chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgubadania wstępne/pilotażowePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Wioletta Anna Pawlukowska29810
298Stężenia wskaźników włóknienia narządowego i zapalenia u pacjentów po przeszczepie nerki z uwzględnieniem funkcji przetoki tętniczo-żylnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr hab. Krzysztof Letachowicz46200
299Ocena poziomu cytokin i pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w osoczu pacjentów operowanych z powodu raka jelita grubego - wpływ na odległe wyniki leczenia.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Mateusz Andrzej Rubinkiewicz49060
300Relacje bakterii tworzących mikrobiom skóry człowieka.Opracowanie metody izolacji wytwarzanego przez szczep Cutibacterium peptydu ograniczającego wzrost innych bakterii tworzących ten mikrobiom.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Magdalena Zofia Szemraj46820
301Rentgenowska diagnostyka stomatologiczna czynnikiem narażenia na promieniowanie jonizujące populacji województwa łódzkiegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Małgorzata Wrzesień21089
302Sposób żywienia a rozwój hiperandrogenizmu pochodzenia jajnikowego u dziewcząt w okresie okołopokwitaniowym - badania wstępne.badania wstępne/pilotażoweAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniudr Małgorzata Mizgier49170
303W poszukiwaniu idealnych analgetyków. Pochodne 1H-izoindolo-1,3(2H)-dionu jako potencjalne środki przeciwbólowe.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Anna Iwona Dziubina30649
304Ocena wpływu nowych pochodnych pirolo[3,4-d]pirydazyny na ekspresję markerów różnicowania i funkcji limfocytów Th17 i Treg oraz białek nabłonka jelitowego w doświadczalnym zapaleniu jelit u szczurówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Marta Joanna Szandruk-Bender40651
305Zgrupowania mikrostawonogów glebowych (Acari, Mesostigmata) w drzewostanach górskichbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Jacek Kamczyc50000
306Wpływ cynku w formie nano- i mikrocząstek na aktywność desaturaz w mikrosomach wątrobowych szczurów w warunkach procesu nowotworowegobadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Agnieszka Stawarska32560
307Wpływ zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego na aktywność biologiczną propolisubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Magdalena Woźniak48895
308Wykorzystanie T2-mappingu rezonansu magnetycznego do oceny wczesnych zmian chorobowych w stawach kolanowych u dzieci z alkaptonuriąbadania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr Mariusz Józef Kujawa11501
309Genom mitochondrialny jako źródło wiedzy o strukturze genetycznej populacji Pulsatilla patens (L.) Mill.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Kamil Roman Szandar40106
310"Notatki" filmowe. Poetyka brulionu w niefikcjonalnym kinie autotematycznym - kwerendakwerendaUniwersytet Warszawskidr Robert Ronald Birkholc8597
311Wstępne rozpoznanie problematyki datowania stanowisk archeologicznych z użyciem metody luminescencyjnej na podstawie analiz osadów deluwialnych z doliny rzeki Sertejki, okręg smoleński, Rosja.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr inż. Artur Inari Ginter15840
312Innowacyjność przedsiębiorstw zorientowana na zrównoważony rozwójbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Katarzyna Anna Walecka-Jankowska31939
313Rola władz lokalnych w tworzeniu lokalnego środowiska przedsiębiroczości i innowacji. Perspektywa ekosystemu przedsiębiorczościbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr Anna Maria Mempel-Śnieżyk18150
314Systemy solidarnościowe banków spółdzielczych w porządkach prawnych państw Unii Europejskiejwyjazd badawczyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Paweł Jan Szczęśniak17187
315Redukcjonizm genopolityki w kontekście relacji między biologią a politologiąkwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Mateusz Wajzer5832
316Prawo międzynarodowe wobec tzw. vulnerable persons w dobie kryzysu migracyjnego w Europie.kwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Magdalena Półtorak9482
317Ograniczona zdolność do pracy a system ubezpieczenia społecznego - badania prawnoporównawcze (kwerenda)kwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Anna Katarzyna Napiórkowska16177
318Muzyka popularna w formalnych praktykach edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym - polsko-amerykańskie studium porównawczebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Wrocławskidr Marta Kondracka-Szala33000
319Zaufanie do technologii w e-administracji: Powtórna analiza nieudanego wdrożenia elektronicznych maszyn do głosowania w Holandii (2006-07)wyjazd badawczyAkademia Leona Koźmińskiegodr David Duenas Cid28380
320Badanie pilotażowe wpływu orientacji temporalnej osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Polsce na działania innowacyjne podejmowane w tych organizacjach.badania wstępne/pilotażoweAkademia Leona Koźmińskiegodr Łukasz Kowalik29920
321Uwarunkowania jakości relacji biznesowych w percepcji przedstawicieli firm innowacyjnych w dobie Przemysłu 4.0.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr Anna Tomaszuk33008
322Europejski Nakaz Dochodzeniowy - perspektywa niemiecka.kwerendaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Barbara Krystyna Dudzik12848
323Prawne instrumenty ochrony powietrza na przykładzie Polski i Niemiecwyjazd badawczyUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Kinga Ewelina Makuch7276
324Wstępne badania struktury nadsubtelnej w atomie manganu pod kątem zastosowań w kwantowej metrologii i inżynieriibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Poznańskadr inż. Przemysław Głowacki46310
325Wieloskładnikowe formy krystaliczne wybranych kwasów tiooctowych z pochodnymi pirydyny i pirymidyny: sole czy ko-kryształy?badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk28673
326Wpływ rodzaju enzymów i czasu ich działania na degradację celulozy ze słomy kukurydzianej jako etapu otrzymywania nanofibryny celulozowejbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Katarzyna Dąbkowska44800
327Odkształcalność i wytrzymałości złączy spawanych stali konstrukcyjnych ze spoiwem austenitycznymbadania wstępne/pilotażoweWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiegodr inż. Tomasz Ślęzak27500
328Analiza wpływu hydrodynamicznych sił ścinających na mechanizm przemian azotu podczas naturalnej granulacji kłaczkowatego osadu czynnegobadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Piotr Ofman34386
329Nowa metoda określania empirycznej dystrybuanty wielkości wtrąceń kulistych z dwuwymiarowego obrazu cyfrowego mikrostrukturybadania wstępne/pilotażowePolitechnika Wrocławskadr inż. Maciej Tomasz Sobótka15500
330Ocena stanu utlenienia hemoglobiny w erytrocytach ptaków w czasie spoczynku i po aktywności fizycznej badana metodą spektroskopii mössbauerowskiejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Katarzyna Dziedzic-Kocurek49830
331Rola białka ALADIN w ochronie antyoksydacyjnej komórek roślinnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Iwona Kamińska50000
332Ocena aktywności przeciwinwazyjnej ksantohumolu wobec komórek raka płuca w warunkach in vitrobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Adrianna Sławińska-Brych49500
333Właściwości keratyny ściany rogowej kopyta w świetle analiz cytometrycznych w odniesieniu do stanu anatomicznego narządu palcowego koniabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Katarzyna Barbara Leja37620
334Białka wskaźnikowe raka stercza pN1 - immunohistochemiczna walidacja modelu stworzonego w oparciu o The Cancer Genome Atlasbadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Piotr Arkadiusz Zapała44000
335Ocena skuteczności działania oczyszczaczy powietrza stosowanych w obiekcie edukacyjnym, w celu zmniejszenia narażenia dzieci na aerozole biologiczne.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr Ewa Brągoszewska29150
336Niestabilność mikrosatelitarna jako marker w ocenie genotoksycznego oddziaływania zróżnicowanych dawek ołowiu na pisklęta sikory bogatki Parus majorbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Marcin Marek Markowski49478
337Wpływ "miejskich wysp ciepła" na aktywność sezonową i dobową pospolitych gatunki mrowekbadania wstępne/pilotażoweMuzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Naukdr Gema Trigos-Peral20416
338Smoothie owocowe jako źródło związków o aktywnościach antycholinoesterazowych, przeciwutleniających i przeciwzapalnychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr inż. Kamila Borowiec49898
339Regeneracja in vitro polskich odmian lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.) i jego ukierunkowana mutageneza z użyciem kompleksów rybonukleoproteinowych spCas9-gRNAbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Piotr Pupel32747
340Badanie kinetyki, kierunków przemian i interakcji izoflawonów sojowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Maciej Jakub Kuligowski49610
341Analiza zawartości wybranych metabolitów jodu za pomocą techniki spektrometrii mas w roślinach mniszka lekarskiego (Taraxacum officinale F.H Wiggers coll.) biofortyfikowanego w ten pierwiastekbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Iwona Ledwożyw-Smoleń50000
342Wpływ suszy glebowej na proteom chloroplastów jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.)badania wstępne/pilotażoweInstytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Naukdr Przemysław Leszek Kopeć49500
343Analiza mikrobioty jelitowej, sposobu żywienia oraz aktywności fizycznej mężczyzn stosujących dietę wegetariańską i mieszaną.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Paweł Jan Jagielski49984
344Analiza wpływu długości fali świetlnej na ekspresję genów zaangażowanych w biosyntezę bikaweryny u wybranych gatunków grzybów z kompleksu Fusarium fujikuroibadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Emilia Olga Jabłońska49500
345Spory normatywne a cele edukacji - perspektywa metaetycznakwerendaUniwersytet Jagiellońskidr Tomasz Leś7871
346Przekazy na temat etnosu i legendarnych początków społeczności w historiografii słowiańskich krajów Europy środkowo-wschodniej (od późnego średniowiecza po XVII w.)kwerendaUniwersytet Wrocławskidr Wawrzyniec Czesław Kowalski19638
347Sposoby wyrażenia woli przez osobę fizyczną lub prawną w ujęciu prawnoporównawczym i kolizyjnymkwerendaUniwersytet Śląski w Katowicachdr Paulina Kinga Twardoch18850
348Rozkaz w prawie karnym międzynarodowym na przykładzie orzecznictwa Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. byłej Jugosławii.wyjazd badawczyUniwersytet Rzeszowskidr Katarzyna Zofia Czeszejko-Sochacka9637
349Prawo własności ludzkiego ciała i organów - analiza prawnoporównawcza.kwerendaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIdr Aneta Magdalena Biały14227
350Karnoprawna ochrona interesów fiskalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Wspólnot Europejskich na płaszczyźnie Unii EuropejskiejkwerendaUniwersytet Zielonogórskidr Olaf Włodkowski17430
351Konceptualizacja "siły idei" w procesie politycznym - wyjazd konsultacyjnywyjazd konsultacyjnyUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Piotr Burgoński5024
352Wykorzystanie sieci neuronowych do klasyfikacji przekonań politycznych wyrażanych na Twitterzebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Paweł Michał Matuszewski48400
353Temperamentalne uwarunkowania hamowania powrotu uwagi (IOR).badania wstępne/pilotażoweAkademia Ignatianum w Krakowiedr Jacek Bielas10120
354Analiza ilościowa i jakościowa wybranych zagadnień zastosowania wirtualnych standaryzowanych pacjentów w nauczaniu komunikacji studentów medycyny w porównaniu z pacjentem standaryzowanym-aktorem i odgrywaniem ról przez studentów.wyjazd konsultacyjnyUniwersytet Jagiellońskidr Stanisław Górski13439
355Model komunikacji zagrożeń powodowanych działaniem sił natury wykorzystujący wizualizację 3Dbadania wstępne/pilotażoweOśrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczydr Grzegorz Banerski44000
356Opracowanie i przygotowanie wielowarstwowej otoczki z przyjaznych środowisku materiałów polimerowych, zapewniającej prawidłowy wzrost i rozwój nasion w glebach zdegradowanych i objętych suszą.staż naukowyUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiedr Piotr Rychter10230
357Badanie struktury stopu AlMg5Si2Mn modyfikowanego dodatkami Sr/TiBbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Śląskadr inż. Przemysław Mateusz Snopiński22715
358Własności ekstremalnych powierzchni Riemannawyjazd badawczyUniwersytet Gdańskidr Ewa Kozłowska-Walania12650
359Projektywna unifikacja w logikach modalnychwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Opolskidr Sławomir Andrzej Kost9350
360Modelowanie dynamiki rozwoju chorób zakaźnych.staż naukowyUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lubliniedr Urszula Skwara13335
361Rola współczesnych materiałów kartograficznych w weryfikacji treści map archiwalnych na potrzeby analiz zmian krajobrazu - przykład Beskidu Śląskiego i Żywieckiegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr Michał Andrzej Sobala11440
362Wyznaczanie lokalnych współczynników pływowych h2, l2 dla wybranych stacji obserwacyjnych na podstawie satelitarnych pomiarów laserowychstaż naukowyPolitechnika Koszalińskadr inż. Marcin Jagoda9625
363Wpływ grupy donorowej substancji rozpuszczonej na stabilność temperaturową białkabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr Aneta Panuszko13750
364Synteza i charakterystyka nowych kompleksowych par jonowych Ru(II)/Ru(III) typu mixed-valence.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Olga Impert42284
365Wpływ metody otrzymywania oraz rodzaju bio-monomeru na przebieg syntezy i wybrane właściwości nowych termoplastycznych elastomerów poliuretanowych.wyjazd badawczyPolitechnika Gdańskadr inż. Ewa Emilia Głowińska49339
366Eksperymentalna realizacja świadka wymiaru układu kwantowego wykorzystującego binarne wyniki pomiaruwyjazd konsultacyjnyUniwersytet Gdańskidr Mikołaj Czechlewski19140
367Analiza danych finansowych wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem skierowanych liczb rozmytychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszkidr Adam Sebastian Marszałek22730
368Badania wpływu metody syntezy na strukturę i właściwości telechelicznych prepolimerów uretanowo-akrylanowych na bazie poliestrodiolibadania wstępne/pilotażoweZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczeciniedr inż. Agata Melania Goszczyńska38225
369Modyfikowanie właściwości kompozytu wapienno-konopnego domieszkami biopolimerów na bazie protein i polisacharydówbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Lubelskadr inż. Przemysław Brzyski48510
370Rola endolizyny z bakteriofaga TP-84 w cyklu życiowym termofilnego gospodarza Geobacillus stearothermophilus 10badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Joanna Renata Żebrowska41250
371Profil karbonylacji białek podczas kiełkowania spoczynkowych ziarniaków Avena fatua L. indukowanego karrikiną 1 (KAR1) i strigolaktonem (SL)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Szczecińskidr Danuta Helena Cembrowska-Lech49500
372Możliwość wykorzystania mleka wielbłądziego w profilaktyce i leczeniu alergii pokarmowej - badania in vitrobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Ewa Fiedorowicz49999
373Badanie in vivo biodystrybucji nanocząstek opartych na polidopaminiebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Marta Napierała49940
374Badanie przeciwdrobnoustrojowej aktywności biopolimeru na bazie pullulanu z dodatkiem nanoczastek srebra.badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Karolina Danuta Kraśniewska38500
375Dobór i walidacja genów referencyjnych do różnicowej analizy ekspresji genów u Yarrowia lipolyticabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Monika Borkowska49830
376Ocena występowania kodelecji 1p/19q u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym mózgu przy użyciu fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Anna Diana Michalska-Falkowska40643
377Rola mechanotransdukcji w regulacji immunomodulacji komórek macierzystychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Naukdr Marzena Halina Zychowicz49500
378Badanie mikrobiomu u pacjentów z zapaleniem zatok przynosowych.badania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Jacek Sokołowski47300
379Czy brak przepuszczalności ściany komórkowej dla erytromycyny jest nowym mechanizmem oporności S. aureus na makrolidy?badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiudr Elżbieta Piątkowska30800
380Opracowanie porowatych mikrogranul hydroksyapatytowych jako nośników dichlorowodorku oktenidynybadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Sylwester Krukowski44880
381Cytotoksyczność komórkowa nanotlenków żelaza w zmiennym polu magnetycznymbadania wstępne/pilotażoweWarszawski Uniwersytet Medycznydr Monika Rużycka48730
382Wpływ aktywatorów czynnika transkrypcyjnego Nrf2 na przepuszczalność komórek śródbłonka- badania ex vivo z wykorzystaniem myszy knockoutowych B6.129X1-Nfe212tm1Ywk/J.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Ewa Szczęsny-Małysiak49500
383Znaczenie zapylaczy aktywnych nocą w zapylaniu rzepakubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Aleksandra Łangowska48429
384Oddziaływanie nanocząstek TiO2 na wybrane szczepy bakterii mlekowych i patogennych, bytującym w jelicie grubym człowiekabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Lubliniedr inż. Ewa Małgorzata Baranowska-Wójcik47569
385Nieinwazyjna ocena przebiegu ciąży u dzikich koniowatych - badania wstępne na modelu Konika Polskiego (Equus calallus gmelini Antonius)badania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr inż. Małgorzata Magdalena Maśko50000
386Optymalizacja metod reprogramowania indukowanych komórek pluripotencjalnych człowieka (hiPSCs) w celu utworzenia banku komórek hiPS na potrzeby modelowania mukowiscydozy w specyficznych dla pacjenta komórkach nabłonkowych in vitro.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Białymstokudr Łukasz Janusz Minarowski50000
387Metodologia korpusowa w badaniu przekładu prawnego — analiza tłumaczeń polskich ustaw na język angielskikwerendaUniwersytet Gdańskidr Justyna Anna Giczela-Pastwa9264
388Zmienność środowiskowa izotopów strontu okolic Krakowa w kontekście badania mobilności we wczesnym średniowieczubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Beata Cienkosz-Stepańczak49500
389Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw meblarskich - uwarunkowania i strategie budowania przewagi konkurencyjnejbadania wstępne/pilotażoweSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawiedr Emilia Justyna Grzegorzewska19800
390Innowacyjne działania w przestrzeni rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) i ich znaczenie w systemie terenów zieleni miejskiej w myśl koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ewaluacja programu "Naprzód działki!"badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Justyna Mokras-Grabowska13970
391Reglamentacja i kontrola nad nowymi technologiami i instrumentami rynku finansowego. Analiza na przykładzie prawa francuskiego.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Michał Mariański9813
392Aktywność lobbingowa polskiego lobby w Stanach Zjednoczonych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania kanałów internetowych w procesie lobbinguwyjazd badawczyAkademia Ignatianum w Krakowiedr Konrad Oświecimski46470
393Pomiar zjawiska stygmatyzacji dzieci osób osadzonych w zakładzie karnym w ich szkolnym środowisku rówieśniczym. Standaryzacja i normalizacja narzędzia badawczegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Magdalena Katarzyna Świgost14960
394Rola dóbr statusowych w rywalizacji o pozycję w hierarchii społecznej w perspektywie odmiennych warunków ekonomicznych i modeli społeczeństw na podstawie wstępnych badań porównawczych w Polsce, Rosji i Danii.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Łukasz Kiszkiel39153
395Nowy patriotyzm w narracji historycznych parków "Rosja - moja historia"wyjazd badawczyInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Naukdr Piotr Binder31692
396Ocena skuteczności postępowań restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w świetle zmian legislacyjnych prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnegobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Alicja Antonowicz10418
397Znaczenie siły przekazu patotreści zamieszczanych w Internecie dla społecznego funkcjonowania młodzieżybadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachdr Daria Kamila Krzewniak7026
398Badania przejść fazowych w równoczesnych pomiarach przewodnictwa cieplnego i ciepła właściwego cieczy o wiązaniach wodorowychstaż naukowyInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Daria Szewczyk39283
399Opracowanie dogodnej metody katalizowanego palladem aminowania halogenków i pseudohalogenków heterocyklicznych drugorzędowymi aminami aromatycznymi wobec znanych i autorskich ligandów fosfinowych - badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Mariusz Bosiak49500
400Modyfikacja powierzchni stopów o wysokiej entropii konfiguracyjnej (HEA)badania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Marzena Maria Mitoraj-Królikowska27500
401Drabinkowe silseskwioksany jako prekursory porowatych czarnych szkieł.staż naukowyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr Piotr Łukasz Jeleń24365
402Optymalizacja metody ekstrakcji w punkcie zmętnienia do izolacji i oznaczania składników psychoaktywnych z muszkatołowca korzennego techniką elektroforezy kapilarnejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Aneta Maria Woźniakiewicz46020
403Synteza oraz wstępna charakterystyka siarczków o wysokiej entropiibadania wstępne/pilotażoweAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Grzegorz Smoła45100
404Poprodukcyjne odpady zielarskie jako surowce do produkcji biopaliwabadania wstępne/pilotażowePolitechnika Białostockadr inż. Aneta Sienkiewicz49940
405Wzmacnianie zginanych niejednorodnych belek drewnianych za pomocą włókien naturalnychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Świętokrzyskadr inż. Agnieszka Katarzyna Wdowiak13607

Lista rankingowa nr 5

Data opublikowania: 2019-12-05

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym - racjonalna polityka kryminalna, czy populizm penalny? Analiza rozwiązań amerykańskich.kwerendaUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniudr Natalia Daśko15073
2Ocena poziomu wybranych białek związanych z hormonalną homeostazą tarczycy w komórkach raka jelita grubego wyizolowanych od pacjentów oraz korelacja z parametrami klinicznymi i właściwościami nowotworowych komórek macierzystych.badania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr hab. Jarosław Krystian Kobiela50000
3Riccobono Seminar - amerykańskie spojrzenie na prawo rzymskie (badania porównawcze)kwerendaUniwersytet Rzeszowskidr Wojciech Jan Kosior35200