Wyniki konkursu MINIATURA 5


Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 4 maja 2021 r.:

Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-16

Lista rankingowa:

  • Konkurs: MINIATURA
  • Panel: HS, NZ, ST
  • Koordynatorzy: dr Anita Bielańska, dr Anna Wiktor, dr inż. Tomasz Szumełda
  • Data ogłoszenia konkursu: 4 maja 2021 r.

Lista rankingowa nr 1

Data opublikowania: 2021-08-16

LpTytuł wnioskuRodzaj działania naukowegoNazwa wnioskodawcyOsoba realizującaPrzyznane środki (PLN)
1Uzyskanie nowego modelu komórkowego opartego na technologii CRISPR-Cas (enChIP) w celu badania mechanizmów naprawy rejonów mikrosatelitarnych DNAbadania wstępne/pilotażoweInstytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Paweł Śledziński49 965
2Identyfikacja wysokoczułych luminoforów o potencjale dozymetrycznym i ich charakterystyka metodami radiacyjnie indukowanej luminescencji – staż naukowy.staż naukowyUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowiedr inż. Renata Majgier40 085
3Wprowadzenie wilgotności jako parametru funkcji prawdopodobieństwa rozdrabniania biomasy ziarnistej – staż naukowy w Purdue University w USAstaż naukowyUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczydr Weronika Kruszelnicka49 513
4Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a poziom życia mieszkańcówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr Mariusz Malinowski40 255
5Badania zegarów satelitów GNSS uwzględniające zjawiska skoków, nieciągłości danych, starzenia się i DBDwyjazd badawczyAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowiedr inż. Kamil Maciuk11 457
6Elektroczuły mikrożel na bazie biokompatybilnego polimeru pHEMAbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr Kamil Marcisz41 800
7Słowo i dokument w sztuce dźwiękowejstaż naukowyUniwersytet Łódzkidr Natalia Kowalska-Elkader49 136
8Rola periplazmatycznych proteaz w metaloregulacji u bakterii Helicobacter pyloribadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Urszula Zarzecka49 940
9Zmiany w mitochondriach podczas apoptozy indukowanej infekcją grzybową – badania na modelu owadzimbadania wstępne/pilotażoweInstytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Naukdr Agata Kaczmarek49 500
10Analiza wpływu wirującego pola magnetycznego na potencjał regeneracyjny płytek krwibadania wstępne/pilotażowePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr Elżbieta Cecerska-Heryć49 964
11Wykorzystanie systemu CRISPR-Cas9 w celu wyłączenia wybranych genów kodujących transportery MATE u Lotus japonicusbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Karolina Jarzyniak49 500
12DZIECI – HOLOKAUST – MUZEUM. MŁODZI BOHATEROWIE I MŁODZI ODBIORCY MUZEALNYCH OPOWIEŚCI O ZAGŁADZIE (WILNO, RYGA, TALLIN)wyjazd badawczySWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Marcin Zaborski11 585
13Wpływ polifenoli na właściwości fizykochemiczne dożylnych emulsji tłuszczowych stosowanych w żywieniu pozajelitowymbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniudr Aleksandra Gostyńska49 995
14Ocena potencjału eutrofizującego oczyszczonych ścieków wprowadzanych do powierzchniowych wód płynącychbadania wstępne/pilotażoweInstytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Naukdr inż. Michał Preisner49 422
15Stymulacja receptorów adenozynowych A1 a procesy apoptozy w harmalinowym modelu drżenia samoistnego – badania wstępnebadania wstępne/pilotażoweInstytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Naukdr Barbara Kosmowska49 896
16Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznejbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Emilia Bogacka18 832
17Elektrochemicznie wspomagane wytwarzanie wzorów w układach trójfazowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Karolina Sipa49 500
18Termoelektryczne nanokompozyty na bazie stopów Heuslera wytworzone z amorficznych prekursorówbadania wstępne/pilotażoweInstytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Naukdr Karol Synoradzki49 940
19Trójwarstwowe kompozytowe scyntylatory oparte na strukturach epitaksjalnych domieszkowanych granatów LuAG i YAG.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Kazimierza Wielkiegodr Sandra Witkiewicz-Łukaszek49 995
20Analiza pomiarowa rozpływów energii w układzie dwóch pojazdów tramwajowych wyposażonych w kondensatorowe zasobniki energiibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Warszawskadr inż. Marcin Steczek33 825
21Badanie skraplania czynników chłodniczych na pęczku minikanałów rurowych w
kompaktowych wymiennikach ciepła
badania wstępne/pilotażowePolitechnika Koszalińskadr inż. Marcin Kruzel49 500
22Ocena wpływu wybranych metod sterylizacji na zmiany zachowania mechanicznego struktur porowatych kształtowanych technikami osadzania stopionego materiału z hybrydowych polimerów i poddawanych degradacji hydrolitycznej w warunkach symulowanychbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Gdańskadr inż. Angela Andrzejewska49 995
23Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych ekstraktów Salvia cadmica Boiss wobec makrofagów, w kontekście wspomagania eradykacjii zakażenia Helicobacter pylori, w następstwie „treningu odpornościowego”.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr Weronika Gonciarz49 500
24Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości do treningu mięśni oddechowych - rozwiązanie czy biały słoń ?wyjazd badawczyPolitechnika Opolskadr Sebastian Rutkowski27 316
25Rola think tanków podczas prawyborów prezydenckich Partii Demokratycznej w 2020 rokubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawiedr Bartosz Rydliński35 002
26Analiza wpływu cech morfologicznych koryta na przestrzenne zróżnicowanie stężeń pierwiastków ziem rzadkich w osadach dennych rzek nizinnych o różnym stopniu przekształceniabadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniudr inż. Joanna Jaskuła47 960
27Optymalizacja geometrii i morfologii powtarzalnych otwartych struktur komórkowych w aspekcie zastosowania ich jako nośników katalizatorówbadania wstępne/pilotażoweInstytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Naukdr inż. Marzena Iwaniszyn19 800
28Wpływ operacyjnego leczenia migotania przedsionków na występowanie niemych udarów mózgubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Jagiellońskidr Radosław Litwinowicz49 999
29Porównanie możliwości wykorzystania klasyfikatorów opartych na konwolucyjnych sieciach neuronowych do klasyfikacji zobrazowań satelitarnych w celu uzyskania danych o użytkowaniu/pokryciu terenu (land use/land cover – LULC) dla obszaru Polskibadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Łódzkidr inż. Marta Nalej42 350
30Kumulacja ochrony utworów sztuki użytkowej i wzorów przemysłowych w prawie amerykańskimkwerendaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr hab. Jakub Kępiński19 624
31Dobrobyt społeczny w świetle analizy modelowania tematycznego: badanie wstępnebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniudr Mariusz Baranowski20 130
32Chemiczne nakładanie w zimnej plazmie cienkowarstwowych półprzewodnikowych katalizatorów węglowo-azotowych.badania wstępne/pilotażowePolitechnika Łódzkadr Maciej Fronczak47 300
33Właściwości antybakteryjne i cytotoksyczne kompleksów wybranych jonów metali przejściowych z kwasem niflumowym oraz fenantrolinąbadania wstępne/pilotażowePolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewiczadr Ewa Ciszkowicz49 500
34Analiza zmian proteomu osocza w odpowiedzi na wysiłek fizyczny u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komorybadania wstępne/pilotażoweNarodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczydr Anna Drohomirecka49 979
35Medellin: obraz traumy i przemocy w twórczości kolumbijskich dziennikarzykwerendaUniwersytet w Białymstokudr Anna Karczewska26 455
36Uwarunkowania niezależności audytu wewnętrznego w sektorze samorządowym w Polsce - badanie pilotażowebadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniudr Joanna Przybylska12 529
37Probabilistyczne modelowanie efektu skali w zakresie zmęczenia wysokocyklowego mini-próbek wytwarzanych przyrostowobadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczydr inż. Tomasz Tomaszewski49 940
38Opracowanie innowacyjnej strategii kalibracji analitycznej umożliwiającej badanie efektów interferencyjnych i poprawę jakości wyników analitycznychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Śląski w Katowicachdr inż. Paweł Świt49 940
39Markery molekularne przerzutów odległych w raku brodawkowatym tarczycy.badania wstępne/pilotażoweNarodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczydr Dagmara Rusinek49 995
40Aklimatyzacja aparatu fotosyntetycznego muchołówki amerykańskiej w warunkach promieniowania UV-Abadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowiedr inż. Barbara Tokarz50 000
41Charakterystyka wybranych białek prognostycznych i predykcyjnych we włókniakomięsakach poiniekcyjnych u kotówbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztyniedr Mateusz Mikiewicz49 060
42Regionalny barometr protekcjonizmu jako narzędzie analizy barier handlowychbadania wstępne/pilotażoweUniwersytet w Białymstokudr Agnieszka Piekutowska41 943
43Badania pilotażowe zastosowania systemu szkoleniowego bazującego na obrazowaniu motorycznym w zakresie sterowania obiektami rzeczywistymibadania wstępne/pilotażowePolitechnika Opolskadr inż. Szczepan Paszkiel10 764
44Określenie możliwości wykorzystania reakcji katalitycznych w dyszach zbieżnych do realizacji izotermicznej ekspansji gazówbadania wstępne/pilotażoweInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Naukdr inż. Tomasz Kowalczyk40 091
45Zaburzenia w interakcji pomiędzy komórkami śródbłonka
naczyniowego i komórkami nowotworowymi spowodowane przez dysfunkcję śródbłonka
naczyniowego wywołaną działaniem sterydów anabolicznych.
badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Łodzidr Marcin Popielarski45 100
46Wpływ trans-anetolu na szlak biosyntezy stafyloksantynybadania wstępne/pilotażowePomorski Uniwersytet Medyczny w Szczeciniedr inż. Paweł Kwiatkowski49 995
47Rola sygnalizacji zależnej od neuroprzekaźników w regulacji procesu autofagii w komórkach nowotworowych trzustki w kontekście farmakoterapii.badania wstępne/pilotażoweGdański Uniwersytet Medycznydr inż. Szymon Kowalski49 940
48Testowanie bioakumulacji metali ciężkich u wodnych skorupiaków z gromady małżoraczków (Ostracoda)badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Gdańskidr Anna Iglikowska49 500
49Propozycja wskaźnika do pomiaru poziomu upodmiotowienia kobiet w badaniach nad sprawiedliwością środowiskową – staż naukowy w ICTA-UAB (Hiszpania)staż naukowyUniwersytet Warszawskidr Maciej Kałaska44 004
50Zachowania wzmacniające zespół - polska adaptacja i walidacja narzędzia badawczegobadania wstępne/pilotażoweWyższa Szkoła Bankowa w Toruniudr Joanna Haffer49 280
51Wpływ polityk pamięci na kształtowanie się tożsamości konstytucyjnych w Polsce, na Łotwie i na Węgrzech.badania wstępne/pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Filip Cyuńczyk11 314
52Deprywacja nostalgiczna jako źródło rozwoju populizmubadania wstępne/pilotażoweUniwersytet Warszawskidr hab. Łukasz Zamęcki49 764
53Weryfikacja procedury nadprogowej aktywacji systemu przywiązania w
dorosłości: badanie pilotażowe
badania wstępne/pilotażoweSWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawiedr Anna Kamza7 962
54Identyfikacja typów cytoplazmy ziemniaka diploidalnego o różnej zawartości skrobi w bulwachbadania wstępne/pilotażoweInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczydr Paulina Smyda-Dajmund38 830
55Saskie rozwiązania konstrukcyjne I połowy XVIII wieku i ich recepcja w architekturze rezydencji polskich magnatówkwerendaUniwersytet Łódzkidr Alina Barczyk17 596
56Rola kultury organizacyjnej jako czynnika determinującego skuteczność promocji zdrowia w przedsiębiorstwach opartych na wiedzybadania wstępne/pilotażoweWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniudr Agata Basińska-Zych44 000
57Rola sklerostyny w patogenezie zmian kostnych w przebiegu mastocytozy układowej – badania wstępne.badania wstępne/pilotażoweUniwersytet Medyczny w Lubliniedr Aneta Szudy-Szczyrek44 446
58Identyfikacja domen białek Spef2 i CFAP69 pośredniczących w oddziaływaniach z białkami aparatu centralnego w rzęsce ruchomejbadania wstępne/pilotażoweInstytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Naukdr Anna Osinka49 940