Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania przez Komisję Odwoławczą Rady NCN


LpTytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotuPrzyznane środki (PLN)
1Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RPmgr Katarzyna GórkaUniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji49 810
2Monografia zespołu muzycznego oraz katalog muzykaliów klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkachdr Marcin KonikUniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny243 032
3Pakt Trzech. Studium z dziejów niemieckiej "polityki sojuszy" 1939-1941/42.dr hab. Stanisław ŻerkoInstytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego48 950
4Islamizm i pluralizm - ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośniedr Konrad PędziwiatrWyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera191 183
5Logika językowego doświadczeniaprof. dr hab. Andrzej GrzegorczykUniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii94 800
6Obrazowanie w widmie promieniowania rentgenowskiego przy zastosowaniu bezpośredniej detekcji w krzemowych detektorach SOImgr inż. Sebastian Marcin GłąbAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki149 942
7Czy ekspresja mitochondrialnych ramek odczytu jest związana z determinacją płci i regulacją dziedziczenia mitochondriów u małży Mytilus?dr hab. Artur Stanisław BurzyńskiInstytut Oceanologii PAN650 000
8Badania motywu zamka sterycznego w sekwencji ludzkiej cystatyny C (Ala52-Asp65)mgr inż. Emilia IłowskaUniwersytet Gdański; Wydział Chemii49 400
9System komunikacji graficznej w przedhiszpańskich księgach kalendarzowo-religijnych środkowego Meksyku w ujęciu teoretycznym i na tle odmiennych tematycznie kodeksów prekolonialnych.dr Katarzyna Mikulska-DąbrowskaUniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii133 800
10Zespół tzw. Kościoła Północno-zachodniego w Hippos (Sussita), Palaestina Secunda: analiza i synteza danych archeologicznych z wykopalisk w latach 2000-2009dr Mariusz BurdajewiczInstytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Polska Akademia Nauk180 500
11Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznejmgr Karolina SekitaUniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki85 576
12Normatywność i druga natura. Normatywna konstytucja podmiotu myśli i działaniamgr Leopold Miłosz HessUniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny80 468
13Rola receptorów oreksynergicznych (OX1,OX2), glutaminergicznych typu NMDAR i KAR oraz serotoninergicznych typu 5-HT1A w regulacji aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa in vitro.mgr Paulina Dominika KaźmierskaUniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska98 702
14Powstawanie niejednorodności przestrzennych na błonie komórkowej i ich znaczenie w przekaźnictwie sygnałumgr Marek KochańczykInstytut Podstawowych Problemów Techniki PAN93 600
15Czy wiesz, że nie wiesz? Determinanty używania odpowiedzi 'nie wiem' w zadaniach pamięciowychdr Maciej HanczakowskiUniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny289 380
16Nowe amorficzne mieszaniny rozpuszczalników i elektrolity do ogniw litowo-jonowychmgr inż. Marta Małgorzata Kasprzyk-NiedzickaPolitechnika Warszawska; Wydział Chemiczny149 200
17Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej - problematyka ontologiczna i epistemologicznaks. dr hab. Tomasz Paweł StępieńUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny294 628
18Badanie struktury osadnictwa i zmian społeczno-kulturowych w kulturze Pueblo w regionie Mesa Verde, Kolorado, USAdr Radosław PalonkaUniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny362 710
19Badanie znaczenia czynników specyficznych dla aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej u osób chorych na nowotwory hematologiczne poddawanych autologicznym przeszczepom macierzystych komórek krwiotwórczychdr hab. Maciej CedzyńskiInstytut Biologii Medycznej PAN846 840
20Zniekształcenia poznawcze w zaburzeniach depresyjnych i lękowych. Trening uwagi jako oddziaływanie terapuetycznemgr Marzena RusanowskaUniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny; Wydział Filozoficzny98 540
21Model obliczeniowy trajektorii 2D i 3D oparty na uogólnieniu problemu Zermelo w nawigacyjnych Systemach Informacji Przestrzennej.mgr Piotr Marek KopaczUniwersytet Jagielloński; Wydział Matematyki i Informatyki100 000
22Podstawy procesowe wytwarzania nowej generacji prętów bimetalowych Mg-Al o zwiększonej odporności na korozjędr hab. inż. Sebastian Jerzy MrózPolitechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej599 000
23Rzetelność i trafność polskiej adaptacji wybranych narzędzi CHAMPS, PAQE, YPAS do pomiaru aktywności fizycznej osób starszych.dr Magdalena Joanna Król-ZielińskaAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji159 760
24Analiza modeli ziemskich ośrodkow cieklych oraz modeli klimatycznych CMIP celem ich weryfikacji pod względem zgodności ich ekscytacji ruchu bieguna z obserwowanymi zmianami tego ruchu.dr hab. Jolanta NastulaCentrum Badań Kosmicznych PAN462 550
25Nowe polielektrolity jako potencjalne inhibitory virusa HSV-1 - synteza, właściwości i mechanizm działaniaprof. dr hab. Maria NowakowskaUniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii988 400
26Elektroniczna edycja ksiąg sądowych powiatu kaliskiego z lat 1587-1593.mgr Michał GochnaInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN149 890
27Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku.mgr Tomasz Bartosz ZwiązekInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN149 500
28Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnejks. prof. dr hab. Franciszek Jakub Longchamps de BerierUniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji369 720
29Dystrybucja, projekcje dywergentne i chemiczne kodowanie neuronów zaopatrujących zwieracz Oddiego u świni domowej.lek. wet. Oliwia TomaszewskaUniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej98 410
30Automatyczna analiza fonetycznej konwergencji w systemach technologii mowydr hab. inż. Grażyna Maria DemenkoUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Neofilologii695 978
31Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i poprawnej pisowni - perspektywa międzyjęzykowadr Marta ŁockiewiczUniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych120 992
32Racjonalność prawa. Unikanie opodatkowania jako problem wykładni i stanowienia prawadr Hanna Patrycja FilipczykUniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji63 549
33Poznanie roli RNazy MCPIP2 w przebiegu stanu zapalnego dzięki zastosowaniu systemu CRISPR/dCas9-FokI. Identyfikacja substratów, białek partnerskich i czynników regulujących ekspresję białka MCPIP2.dr hab. Aneta Marzanna KaszaUniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii851 570
34Mazowsze Zachodnie w okresie przedrzymskim jako obszar dynamicznych przemian osadniczych i kulturowychmgr Beata Agnieszka JurkiewiczUniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny146 320
35Identyfikacja i całościowa klasyfikacja nukleaz, w tym nukleaz ludzkichdr Krzysztof Flawiusz GinalskiUniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego900 820
36Stabilizacja, optymalne sterowanie oraz optymalizacja kształtu w modelach oddziaływań ciała sprężystegi z cieczą, gazem lub falą akustycznąprof. dr Irena LasieckaInstytut Badań Systemowych PAN280 800
37Opracowanie algorytmów modelowania 3D zabudowy na podstawie chmur punktów pochodzących z gęstego dopasowania obrazów.mgr inż. Małgorzata Jarząbek-RychardUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji99 250
38IMINTEG - w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjnądr hab. Maciej DuszczykUniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Migracjami776 844
39Integracja ekonomiczna imigrantów w kraju w przejściowej fazie cyklu migracyjnego - Polska na tle wybranych krajów UEdr Paweł KaczmarczykUniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Migracjami1 169 888
40Subdukcja kaledońska wzdłuż brzegu baltoskandyjskiego (CALSUB)dr hab. inż. Jarosław Maria MajkaAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska1 585 000
41Handlowe aspekty własności intelektualnej a wspólna polityka handlowa. Problem kompetencji wyłącznych UE w odniesieniu do zdolności patentowej wynalazków według artykułu 27 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS)mgr Anna Weronika Wilińska-ZelekUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji48 840
42Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja.dr hab. Anna Urszula Cetera-WłodarczykUniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii255 580
43Rozpady i funkcje spektralne niekonwencjonalnych mezonówdr hab. Francesco GiacosaUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy606 200
44Znaczenie przemian ściany komórkowej roślin zainfekowanych przez Plasmodiophora brassicae dla rozwoju patogenadr inż. Karolina Alicja StefanowiczInstytut Genetyki Roślin PAN260 233
45Aktywność fizyczna jako czynnik stymulujący neurogenezę w uzależnieniach od metamfetaminyprof. dr hab. Michał Jan ToborekAkademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii678 240
46Identyfikacja nowych genów wysokiego ryzyka raka piersi przez sekwencjonowanie cało-eksomowe w homogennej genetycznie populacji polskiejprof. dr hab. Cezary CybulskiPomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej1 999 075
47Wydajne metody modelowania i optymalizacji w rozwiązywaniu złożonych obliczeniowo problemów projektowychprof. dr inż. Sławomir Marcin KoziełPolitechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki892 000
48Badanie zawartości i rozkładu pierwiastków ziem rzadkich (REE) w wodach mineralnych i termalnych Polski.dr Adam PorowskiInstytut Nauk Geologicznych PAN ; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy709 320
49Uwarunkowane genetycznie i regulowane epigenetycznie niedobory fikoliny-2 w podatności na zakażenia noworodków urodzonych przedwcześniedr hab. Anna Stanisława ŚwierzkoInstytut Biologii Medycznej PAN827 240
50V-MACS: Nowy obraz gigantycznego marsjańskiego systemu kanionówdr hab. Daniel MegeCentrum Badań Kosmicznych PAN706 560
51THE CIRCULAR ECONOMY CONCEPTION TOWARDS ECO-INNOVATIONS AND SUSTAINABILITY OF REGIONSdr Anna AvdiushchenkoAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania745 504
52Analiza i charakterystyka metylomu jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w stresie suszymgr Karolina Julia ChwiałkowskaUniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska79 784
53Magnetyczny rezonans jądrowy w bardzo słabym a nawet zerowym polu magnetycznymdr Szymon Tadeusz PustelnyUniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej777 800
54Struktura i właściwości cieplne tlenków A2B2O7 o sieci krystalicznej typu pirochlorumgr inż. Michał StopyraPolitechnika Śląska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii90 352
55Czy władcy meroiccy byli budowniczymi twierdz? Budowle obronne a zmiany polityczne w Górnej Nubii w okresie upadku Meroe i początkach Królestwa Alodiidr Mariusz DrzewieckiInstytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk272 742
56Analiza reliefu negatywowego. Testowanie metody.dr Małgorzata Anna KotUniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny441 038
57Advancing methods of signal processing for magnetoencephalographydr inż. Cezary Andrzej SielużyckiPolitechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki620 568
58Model udostępniania treści w Internecie osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i międzynarodowym oraz zasadami WCAG 2.0dr hab. Przemysław PolańskiFundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej94 900
59Zastosowanie elicytorów w biofortyfikacji lubczyku (Levisticum officinale Koch.)dr Urszula Jolanta ZłotekUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii , Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego719 586
60Informacja kwantowa w dziedzinie czasumgr Karolina Barbara SędziakUniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej149 300
61Dolna Galilea w okresie żelaza. Kontynuacja i zmiany w osadnictwie i kulturze południowej Fenicji/północnej Palestyny na przestrzeni 12-7/6 w. p.n.e. w świetle znalezisk ceramicznych z Tell Keisan i innych stanowiskdr Mariusz BurdajewiczUniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny401 486
62Precyzja dotyku u osób zdrowych i z ostrym oraz przewlekłym bólem kręgosłupa lędźwiowegomgr Wacław Marceli AdamczykAkademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Wychowania Fizycznego95 852
63Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowymprof. dr hab. Hanna PawłowskaUniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki959 700
64Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations (BearHealth)dr Djuro HuberInstytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk910 172
65Wyjazd na 17. Światową Konferencję Sanskrytu w celu wystąpienia z referatem "Juktidipika o pochodzeniu Wed" w ramach specjalnego panelu "Juktidipika: Zdobycie dla sankhji miejsca w indyjskiej historii intelektualnej"dr Ołena ŁucyszynaAkademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny10 673
66Wolności związkowe osób wykonujących pracę w niestandardowych formach zatrudnieniadr Piotr GrzebykUniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji6 261
67Multidyscyplinarne studia mikroregionalne nad środkowym paleolitem południowo-zachodniej części Gór Czatkalskich (zachodnie przedgórze Tien Szanu, Uzbekistan)prof. dr hab. Karol Mieczysław SzymczakUniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny711 490
68Zwilżalność gleby jako czynnik warunkujący rozbryzg - pierwszą fazę erozji wodnejdr Agata SochanInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk500 200
69Między nacjonalizmem i kosmopolityzmem: percepcyjne i motywacyjne czynniki kształtujące konstruktywny patriotyzmdr Maciej Borys SekerdejUniwersytet Jagielloński2 681 700
70Dzieje unii polsko-litewskiej w latach 1492-1569. Od unii dynastycznej do realnejdr Dominik SzulcInstytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk382 340
71Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego (studium przypadku P. Oxy. II 237 i innych papirologicznych świadectw pluralizmu prawnego w Egipcie)dr hab. Jakub UrbanikUniwersytet Warszawski629 960
72Staroegipska ikonografia religijna z 21 i wczesnej 22 Dynastii (XI-X w. p.n.e.) na podstawie unikalnego zespołu sarkofagów o żółtym tle dekoracji w Muzeum Egipskim w Kairze i innych głównych kolekcji muzealnych Europy i USAprof. dr hab. Andrzej NiwińskiUniwersytet Warszawski965 884
73Otrzymywanie i badanie wielofunkcyjnych biomateriałów opartych o nanoapatyty z możliwością zastosowania w leczeniu nowotworu kości.mgr Paulina Teresa SobierajskaInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk139 580
74Analiza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilops tauschii Cossmgr Maciej Majka

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

100 252
75

Identyfikacja czynników kosztotwórczych procesu leczenia pacjentów z niewydolnością serca w szpitalu

dr Małgorzata Cygańska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych

10 450
76Struktura i właściwości napełniaczy lignocelulozowych modyfikowanych in situ podczas wytłaczania reaktyw

dr Aleksander Mateusz Hejna

Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny661 293
77Równania Fredholma i Daugaveta w geometrii przestrzeni Banachadr Paweł WójcikUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny5 500
78

Algebraiczne i geometryczne własności konfiguracji typu Fermata

dr Justyna Anna SzpondUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny16 500
79

Opodatkowanie sektora energetycznego w świetle bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju

mgr Mateusz Lewandowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Prawa i Administracji64 867
80

Intencjonalność organizacyjnych działań rutynowych

dr hab. Piotr MakowskiUniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania363 933
81Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie karnymmgr Marcin Jan KlonowskiUniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji81 057
82Analiza przejścia nadprzewodzącego za pomocą uczenia maszynowegodr inż. Marcin KowalikAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej12 100
83Strategie dekonstruowania i rekonstruowania kulturowo-społecznych wzorców, idei i postaw za pomocą baśniowych konwencji w tekstach kultury XXI wiekudr Weronika Magdalena KosteckaUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki34 219
84Związki metaloorganiczne jako selektywne inhibitory wybranych białek oporności wielolekowejdr hab. Damian Nestor PlażukUniwersytet Łódzki, Wydział Chemii1 758 440
85Nazwiska o genezie litewskiej (bałtyckiej) współcześnie używane przez Polaków - kwerenda w kartotece Instytutu J. Litewskiego w Wilniedr Justyna B. WalkowiakUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii7 091
86Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i depozycji kropelprof. dr hab. inż. Tomasz Robert SosnowskiPolitechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej1 189 880
87Porzucanie gruntów rolnych na podstawie zobrazowań satelitarnych Sentinel-2dr inż. Natalia KoleckaUniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii18 591
88Wyzwania prawne innowacyjnych form zarządzania publicznegodr Natalia Michalina KohtamäkiUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie302 400
89Platforma oparta o nanociała (VHH) przeciwko podjednostkom kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF jako innowacyjne narzędzie do precyzyjnie kontrolowanej inaktywacji kompleksu i badań w biologii molekularnejdr hab. Tomasz Jacek SarnowskiInstytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk1 499 400
90Wpływ rodzaju napełniacza na otrzymywanie cienkich powłok kompozytowych metodą PEDdr inż. Roman JędrzejewskiZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie49 730 zł
91Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnychdr hab. Jan RomańskiUniwersytet Warszawski1 785 700
92Wpływ rozkładu ładunku oraz fluktuacji spinowych na temperaturę krytyczną w nadprzewodnikach wysokotemperaturowychdr Damian RybickiAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk1 984 200
93Umowa dwustronna jako źródło międzynarodowego prawa konsularnegodr Wojciech BurekUniwersytet Jagielloński20 394
94EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW NA BADANIA I ROZWÓJ W KRAJACH GRUPY ASEANdr Paweł Marcin DobrzańskiUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu12 941
95Zastosowanie metod i technik lingwistyki korpusowej w kognitywnej analizie wybranych zjawisk językowychdr Monika SzymańskaInstytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk6 066
96Badanie udziału jonotropowych receptorów glutaminianergicznych w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych.dr Małgorzata WolakUniwersytet Jagielloński43 065
97Komodytyzacja usług prawnychdr Karolina ManiaUniwersytet Jagielloński49 848
98Wstęp do metrycznej teorii węzłów w rzeczywistej teorii osobliwości - konsultacje naukowe.dr hab. Maciej Piotr DenkowskiUniwersytet Jagielloński14 338
99Wpływ różnych kwasów tłuszczowych na indukcję autofagii oraz aktywność metaboliczną hipertroficznych komórek tłuszczowychdr hab. Małgorzata Katarzyna GajewskaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie896 000
100Hipoteza Onsagera dla ogólnych praw zachowaniaprof. dr hab. Piotr Andrzej GwiazdaInstytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk468 720
101Publikowanie rezultatów badań w międzynarodowych angielskojęzycznych czasopismach naukowych: wyzwania i umiejętności angielskojęzycznego pisania akademickiego polskich naukowców w humanistyce i naukach społecznych na wczesnym etapie karierymgr Aleksandra Maria SwatekUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu614 392
102Od perylenu do funkcjonalizowanych nanografenów o oczekiwanych właściwościachprof. dr hab. inż. Stanisław KrompiecUniwersytet Śląski w Katowicach1 698 000
103Badania empiryczne wpływu czynników klimatycznych i materiałowych na przyrost liczby spękań niskotemperaturowych nawierzchni podatnychdr inż. Dawid Damian Ryś Politechnika Gdańska49 500
104Rola NWC w budowie i funkcji rzęsek komórkowych w Danio pręgowanym dr Joanna Bogumiła Niedbalska-TarnowskaInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN49 940
105Korzenie Guyanais i jego miejsce wśród francuskich języków kreolskich na Karaibachdr Bart Jacobs Uniwersytet Jagielloński 358 886
106Reakcje azotku boru z tytanem w warunkach nierównowagowychdr inż. Piotr WyżgaSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania49 500
107Zrozumieć biodeteriorację - biofilm a kolonizowane podłoże. Wykorzystanie metabarcodingu w badaniach niszczenia skał użytkowych.dr inż. Magdalena Owczarek-KościelniakInstytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk49 610
108Od krzywdy do przebaczenia: perspektywa małżonkówdr Kinga KaletaUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach49 984
109Heterotopie obywatelstwa – dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawczedr hab. Helena OstrowickaUniwersytet Kazimierza Wielkiego1 124 280
110Prognozowanie rynków finansowych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowegodr hab. Witold Tadeusz OrzeszkoUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu346 800
111Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami.dr hab. Małgorzata WaleronUniwersytet Gdański; Gdański Uniwersytet Medyczny1 945 200
112Potencjalnie nowe zeolity i minerały zeolito-podobne z paralaw Kompleksu Hatrurim, Izraelprof. dr hab. inż. Evgeny GaluskinUniwersytet Śląski w Katowicach470 340
113Identyfikacja mechanizmów i badania procesu wytwarzania grafenu płatkowego metodą bezpośredniej eksfoliacji z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznymdr inż. Małgorzata Magdalena DjasSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych; Politechnika Warszawska936 000