Listy rankingowe OPUS 20 + LAP dla projektów we współpracy dwustronnej z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii, Czech i Szwajcarii


Monday, 12 July 2021

Znamy pierwsze wyniki konkursu OPUS 20 + LAP, w którym naukowcy na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP), gdzie Narodowe Centrum Nauki pełniło rolę agencji wiodącej. Na podstawie decyzji ekspertów NCN i po akceptacji ze strony instytucji zagranicznych do finansowania skierowanych zostało 20 projektów z udziałem zespołów z Czech, Szwajcarii i Austrii o wartości ponad 26 mln zł.

W rozstrzygniętej 20 maja dwudziestej edycji konkursu OPUS 20 + LAP do NCN wpłynęły 2122 wnioski na łączną kwotę ponad 2,3 mld zł. Badacze mogli starać się o finansowanie projektów realizowanych bez udziału partnerów zagranicznych, projektów prowadzonych we współpracy dwustronnej lub wielostronnej (w tym w ramach współpracy LAP), a także projektów wymagających wykorzystania wielkich, międzynarodowych urządzeń badawczych. Po przeprowadzeniu oceny eksperci NCN zakwalifikowali do finansowania 342 projekty o wartości ponad 449 mln zł, w tym 79 wniosków OPUS LAP, które podlegały zatwierdzeniu przez instytucje partnerskie.

Listy rankingowe OPUS 20 + LAP

Procedura agencji wiodącej – LAP

Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Projekty angażujące grupy badawcze z różnych krajów są oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w konkursie stanowiącym stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie uczestniczące we współpracy LAP akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych.

Dzięki otwarciu w konkursie OPUS 20 ścieżki LAP naukowcy mogli ubiegać się o środki na projekty realizowane we współpracy dwu- lub trójstronnej z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech i Słowenii oraz dwustronnej z zespołami z Niemiec i Szwajcarii. Zagraniczne zespoły występowały równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Projekty z udziałem zespołów badawczych ze Słowenii i Niemiec

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych dla wniosków OPUS LAP dwustronnych z udziałem zespołów ze Słowenii oraz trójstronnych z udziałem zespołów ze Słowenii i Austrii nastąpi w późniejszym terminie (planowana data: do końca sierpnia 2021). Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych dla wniosków OPUS LAP z udziałem zespołów z Niemiec nastąpi do końca października.

Listy rankingowe OPUS 20 + LAP będą sukcesywnie uzupełniane.

Wysyłka decyzji

Decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 20 w ramach współpracy dwustronnej z udziałem zespołów z Czech, Szwajcarii i Austrii zostaną wysłane 12 lipca 2021 r. Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.