dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz

  • Jednostka: Politechnika Gdańska
  • Wydział: Zarządzania i Ekonomii
  • Katedra: Nauk Ekonomicznych
 

Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2001 r. pracuje na Politechnice Gdańskiej, od 1 lipca 2016 r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, a jej rozprawa została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W latach 2007/2008 była beneficjentką stypendium podoktorskiego Max Weber Fellowship w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (European University Institute). Prowadziła badania naukowe m.in. na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii (pobyt w ramach stypendium Marie Curie) oraz na Uniwersytecie w Glasgow w Wielkiej Brytanii (stypendium Dekaban Junior Fellowship). W roku akademickim 2013/2014 przebywała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie prowadziła badania w ramach programu „Mobilność Plus” finansowanego przez MNiSW. Tytuł projektu: „Analiza komparatywna efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich”.

W 2015 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia za dwa cykle publikacji powiązanych tematycznie: „Konwergencja płac i cen” oraz „Efektywność i produktywność szkół wyższych”. Osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego zostały w 2016 r. wyróżnione Nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jest autorką ponad 60-ciu publikacji, w tym autorką lub współautorką artykułów opublikowanych w: Open Economies Review, Research Policy, Journal of Economic Inequality, Technological and Economic Development of Economy, Empirica. Journal of European Economics, Science and Public Policy, Bulletin of Economic Research, The World Economy, Emerging Markets Finance and Trade, Journal of Productivity Analysis, Scientometrics.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się na teorii i empirycznych analizach konwergencji gospodarczej, analizach produktywności i efektywności, ekonomii edukacji i rynkach pracy.

Kierowała projektem badawczym Ernst & Young w ramach programu Sprawne Państwo, grantami NCN oraz projektami współfinansowanymi przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Obecnie prowadzi projekt Jean Monnet Chair in Economics oraz uczestniczy w pracach projektu badawczego EXCELLENCE (Doskonałość naukowa: konkurencyjność, mierzalność, umiędzynarodowienie – od badań empirycznych do reform szkolnictwa wyższego) w ramach programu DIALOG.

Strona domowa: http://zie.pg.edu.pl/jwo.