prof. dr hab. inż. Marek Samoć

Marek Samoć

prof. dr hab. inż. Marek Samoć

  • Jednostka: Politechnika Wrocławska
  • Wydział: Chemiczny
 

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskał doktorat w 1977 r. i habilitację w 1985 r. W początkowym okresie kariery naukowej jego badania dotyczyły przewodnictwa elektrycznego substancji organicznych, ale po stażu postdoktorskim w National Research Council of Canada (1979/80) skoncentrował się na badaniu oddziaływań światła laserowego z materią, w tym tzw. optyce nieliniowej. Te zagadnienia też stanowiły główny temat badań, jakie prof. Samoć prowadził w czasie pobytu w Uniwersytecie Stanowym w Buffalo w późnych latach osiemdziesiątych i w latach 1991-2008, gdy przebywał w Australii, pracując w Centrum Fizyki Laserowej Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberze.

Po uzyskaniu tytułu profesora nauk chemicznych w 2007 r., w 2008 r. Marek Samoć powrócił na Politechnikę Wrocławską i objął stanowisko dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej i Teoretycznej. W wyniku reorganizacji przeprowadzonej na Politechnice w 2015 r. powstała Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, której kierownikiem jest prof. Samoć.

Doświadczenie nabyte w Australii w dziedzinie nieliniowej optyki w połączeniu z doświadczeniami w zakresie nanofotoniki i biofotoniki z pobytów w Uniwersytecie w Buffalo (w latach 2001-2008) doprowadziły do sformułowania projektu badawczego „Organometallics in nanophotonics“, który w 2009 r. uzyskał finansowanie w programie WELCOME prowadzonym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Dla realizacji tego projektu prof. Samoć stworzył ambitny młody zespół, który w przeciągu kilku lat uzyskał wysoką pozycję w nauce światowej poprzez liczne publikacje w czołowych czasopismach. Zarówno zespół, jak i jego lider, zostali docenieni przez liczne nagrody, stypendia i prestiżowe granty (m.in. granty FNP „Mistrz” i NCN MAESTRO). W 2015 r. prof. Samoć otrzymał nagrodę Premiera za całokształt działalności naukowej, a w 2016 R. Nagrodę Naukową Miasta Wrocławia i Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest laureatem Medalu im. Jana Zawidzkiego za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii fizycznej przyznanego w 2017 r. przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Prof. Samoć jest autorem ponad 360 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, które były cytowane około 9000 razy i legitymuje się indeksem Hirscha równym 53. Jest też współautorem kilku patentów.