Adresaci konkursu HARMONIA 4


Przejdź do:

ADRESACI KONKURSU

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować następujące podmioty wskazane w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.):

 1. jednostka naukowa,
 2. konsorcjum naukowe,

3a. sieć naukowa,

3b. jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną,

 1. centrum naukowo-przemysłowe,
 2. centrum naukowe Polskiej Akademii Nau/li>

5a. centrum naukowe uczelni,

5b. centrum naukowe uczelni utworzone w ramach struktury jednej uczelni,

 1. biblioteka naukowa,
 2. przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.),
 3. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1–8.

Kierownik projektu może występować tylko z ramienia podmiotu, w którym zamierza realizować badania. Osoba fizyczna nie może składać wniosku w tym typie konkursu.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane w jednej z następujących opcji:

 • OPCJA 1. w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych; kierownik projektu z własnej inicjatywy nawiązuje współpracę bezpośrednio z naukowcami z różnych zagranicznych instytucji naukowych.
 • OPCJA 2. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;  współpraca międzynarodowa została wpisana do protokołu wykonawczego MNiSW.
 • OPCJA 3. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;  kierownik projektu bierze udział w międzynarodowym multilateralnym programie, np. w programie COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych).
 • OPCJA 4.  przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

We wniosku należy zaznaczyć, czy współpraca międzynarodowa dopiero się rozpoczyna, czy  już trwa i będzie kontynuowana.

Informacja ta brana jest pod uwagę przy ocenie osiągnięć naukowych wynikających ze współpracy międzynarodowej w przypadku realizacji projektu badawczego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń.  W przypadku współpracy rozpoczynanej, do oceny za współpracę zostanie przeniesiona ocena za dorobek kierownika projektu.

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WNIOSKODAWCA I PROJEKT BADAWCZY

Projekty badawcze są realizowane przez zespoły badawcze, w skład których wchodzi kierownik projektu i dowolna liczba wykonawców, a w przypadku współpracy międzynarodowej opisanej jako OPCJE 1–3 we współpracy z partnerem zagranicznym /partnerami zagranicznymi i ich zespołami. Jeśli kierownik nawiązuje współpracę z więcej niż jednym Partnerem zagranicznym, musi wskazać w projekcie tzw. wiodącego partnera zagranicznego (jest to wybrana spośród wszystkich partnerów zagranicznych osoba, której dorobek naukowy będzie podlegał ocenie). Kierownik projektu oraz wiodący partner zagraniczny we wniosku wypełniają ankietę dorobku naukowego, która podlega ocenie (obowiązek ten nie dotyczy pozostałych Partnerów zagranicznych oraz wykonawców). 

Członkowie zespołu badawczego mogą być członkami obecnej grupy badawczej kierownika projektu, pracownikami jego jednostki lub innych jednostek z Polski lub z zagranicy. Skład zespołu badawczego nie podlega obostrzeniom formalnym co do wieku członków zespołu, ich obywatelstwa lub kraju rezydencji. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie kierownika i wykonawców projektu (w formie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia) przez polski podmiot, do którego zostaną przekazane środki finansowe.

Każda z osób wchodzących w skład zespołu badawczego musi oszacować procent czasu pracy, który poświęci realizacji projektu w ramach swoich obowiązków zawodowych. Należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu. Suma czasu, który poświęca dana osoba na obecnie realizowane oraz zgłaszane do finansowania projekty oraz inne obowiązki zawodowe nie może przekraczać 100%.

Prace przewidziane w dokumencie określającym ramy współpracy dla zespołu z zagranicy powinny być wykonywane w ramach współpracy międzynarodowej.

UWAGA: Ze środków projektu nie mogą być finansowane zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową, o której mowa w pkt 1.2 lit a) oraz związane z tym wynagrodzenia dla partnerów i wykonawców zagranicznych.

W konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (tj. w danej edycji konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku, niezależnie od rodzaju konkursu. Przykładowo: zgłoszenie wniosku do konkursu HARMONIA 4 (ogłoszonego 15.12.2012 r.) uniemożliwia złożenie wniosku przez tego samego kierownika w konkursie MAESTRO 4. Składanie przez zespół badawczy kilku wniosków w danej edycji konkursowej jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy projekty kierowane są przez różne osoby. Dozwolone jest kierowanie więcej niż jednym projektem badawczym zgłoszonym/finansowanym w różnych edycjach konkursów np. HARMONIA 4 i MAESTRO 5.

UWAGA: Dozwolone jest kierowanie projektem badawczym zgłoszonym do HARMONII 4 i SYMFONII 1.

Nie jest dopuszczalne wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w części „Zbliżone zadania badawcze” zbliżone tematycznie projekty finansowane z różnych źródeł (w tym z NCN) lub rozpatrywane w ramach aktualnych konkursów NCN złożone przez członków tej samej grupy badawczej. Przedstawianie tych projektów ma na celu wykazanie różnic pomiędzy zgłaszanym projektem a innymi projektami. Wniosek podlegający ocenie w aktualnie trwającym postępowaniu konkursowym lub rozpatrywany w ramach postępowania odwoławczego nie może być złożony ponownie do czasu uzyskania decyzji ostatecznej. Osoba będąca już kierownikiem lub wykonawcą w projekcie finansowanym przez NCN może składać kolejny wniosek, jeśli czas poświęcony przez nią na realizację projektów, w których uczestniczy lub planuje uczestniczyć i innych zobowiązań wynikających z obowiązków w miejscu pracy nie przekroczy 100% deklarowanego czasu pracy.

Projekt badawczy musi obejmować badania podstawowe. Wnioskodawca jest proszony o przedstawienie uzasadnienia spełniania kryterium badań podstawowych w proponowanym projekcie. Wniosek musi dotyczyć dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale zatwierdzonym przez Radę NCN i zostać złożony do właściwego panelu odpowiadającego tematyce wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami musi być przygotowany w dwóch językach: polskim oraz angielskim, w oparciu o szczegółowe wytyczne. Zgłoszony wniosek musi być kompletny. Kompletność wniosku można sprawdzić w systemie OSF za pomocą opcji „Sprawdź kompletność”.

Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie może przekraczać 36 miesięcy.

Podmiot wnioskujący, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje dodatkowe informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach, wraz z wykazem publikacji pracowników oraz posiadanej aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł (wymagane jest oświadczenie podmiotu przystępującego do konkursu o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem z innych źródeł).

W PROJEKCIE HARMONIA NIE DOPUSZCZA SIĘ ANI ZAKUPU, ANI WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ.

Koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu. Dla projektów, w których kwota wnioskowana przekracza 2 000 000 zł konieczny jest audyt zewnętrzny, którego koszty pokrywa podmiot realizujący projekt.

Jeżeli zgłaszany projekt obejmuje badania związane z wymogiem uzyskania dodatkowych zezwoleń (właściwej komisji bioetycznej, lokalnej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych) wnioskodawca składa wraz z wnioskiem kopię wymaganych zgód. Wnioskodawca deklaruje we wniosku, czy odpowiednia zgoda jest konieczna dla przeprowadzenia planowanych badań, a deklaracja jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów.

Do wniosku należy dołączyć również odpowiednie załączniki dokumentujące współpracę międzynarodową  w jednym z 4 wymienionych wyżej rodzajów współpracy (OPCJE 1–4):

 • W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, do wniosku należy dołączyć dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego.
 • W przypadku projektu badawczego realizowanego w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej oraz dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego.
 • W przypadku projektu badawczego realizowanego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość wykorzystania tych urządzeń.

Wzór określenia ram współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego w wersji polskiej i  angielskiej znajduje się w systemie OSF.  Dokument ten musi zostać podpisany przez kierownika projektu oraz partnera zagranicznego. W przypadku współpracy nawiązanej z kilkoma partnerami dokument ten obowiązuje dla każdego z partnerów osobno.