Procedura oceny wniosków w konkursie HARMONIA 4


Przejdź do:

Ogłoszenie konkursu i otwarcie naboru wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem konkursów dostępnym na stronie internetowej NCN. NCN zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zawartych w harmonogramie. Informacje o ogłoszonych konkursach publikowane są w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, w Biuletynie Informacji Publicznej NCN na stronie internetowej NCN i MNiSW oraz udostępniane są w siedzibie NCN i MNiSW. Zamknięcie naboru wniosków następuje  na ogół w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu (w szczególnych przypadkach, terminy składania wniosków mogą zostać przedłużone w stosunku do terminu zawartego w ogłoszeniu o konkursie). Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbywa się poprzez umieszczenie informacji o wnioskach zakwalifikowanych do finansowania i następuje nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków.

Ocena wniosków przebiega w następujących etapach:

  • Ocena formalna jest pierwszym etapem analizy wniosków, na którym wnioski podlegają ocenie w zakresie kryteriów formalnych, prowadzonej przez koordynatora dyscyplin,
  • I etap oceny merytorycznej polega na ocenie indywidualnej wniosku przez dwóch członków międzypanelowego Zespołu Ekspertów w poszczególnych działach nauk HS, ST lub NZ i uzgodnieniu ocen podczas pierwszego posiedzenia  tego Zespołu. Na tym etapie oceniany jest skrócony opis projektu badawczego.
  • II etap oceny merytorycznej polega na ocenie indywidualnej wniosku przez ekspertów zewnętrznych, niebędących członkami międzypanelowego Zespołu Ekspertów i uzgodnieniu ocen podczas drugiego posiedzenia tego Zespołu. Na tym etapie oceniany jest szczegółowy opis projektu badawczego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu precyzują następujące dokumenty: