Termin i procedura składania wniosków w konkursie HARMONIA 4


Przejdź do:

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez Centrum. Termin składania wniosków w konkursie HARMONIA 4 mija dnia 15 marca 2013 r.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej – poprzez system OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), udostępniony przez Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI). Do konkursu zostaną dopuszczone jedynie te wnioski, które zostały poprawnie i terminowo złożone, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Proces składania wniosku do konkursu podzielony jest na następujące etapy:

Zarówno wersję elektroniczną, jak i papierową wniosku należy przekazać do siedziby NCN w wymaganym terminie (podanym w ogłoszeniu o konkursie). Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie, a także wnioski dostarczone tylko w wersji elektronicznej lub tylko w wersji papierowej, nadesłane po terminie bądź pod niewłaściwy adres nie będą rozpatrywane.

 1. Rejestracja wnioskodawcy w systemie OSF:
  • Osoby nieposiadające konta w systemie OSF muszą dokonać rejestracji – w tym celu należy wybrać opcję „Zarejestruj się jako redaktor wniosków” i wypełnić wymagane pola. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. UWAGA – podanie nieistniejącego lub błędnego adresu e-mail spowoduje, że konto nie będzie mogło być aktywowane.
  • Osoby posiadające już konto w systemie OSF mogą złożyć wniosek korzystając z uprzednio założonego w systemie konta – w tym celu należy wybrać opcję „Loguj” oraz podać dane dostępowe (login i hasło). System posiada opcję przywracania zapomnianego hasła – należy wybrać opcję „Pobierz login i hasło” i postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Osoby posiadające konto z uprawnieniami inne niż uprawnienia redaktora wniosku podczas logowania powinny wybrać opcję „chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów OSF”.
  • Po zalogowaniu, hasło można zmienić w zakładce „Moje dane”.
 2. Wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku on-line i dołączenie przygotowanych w formie elektronicznej załączników
  • Po zalogowaniu się do systemu OSF należy wybrać zakładkę po lewej stronie „Nowy wniosek”, następnie w tabeli „Wnioski obsługiwane przez Narodowe Centrum Nauki” wybrać „Wniosek o finansowanie projektu badawczego HARMONIA realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej”. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie tytułu projektu (w języku polskim)  i wybór z rozwijanej listy paneli właściwego panelu dyscyplin, do którego będzie składany wniosek (zmiana tytułu i docelowego panelu jest później możliwa z poziomu zakładki „Informacje ogólne”).
  • Po zarejestrowaniu wniosek uzyskuje numer identyfikacyjny (rubryka „ID”). Właściwy numer rejestracyjny (rubryka „Nr rej.”) nadawany jest po formalnym przyjęciu wniosku przez NCN. Oba powyższe numery mogą być stosowane w przypadku późniejszej korespondencji z pracownikami NCN.
  • Należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza w wersji polskiej i angielskiej, zwracając uwagę, aby obie wersje były tożsame.
  • Do wypełnionego formularza w wersji elektronicznej należy dołączyć:
   • skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego, sporządzone według szczegółowych wytycznych;
   • inne wymagane załączniki odpowiednio do typu wnioskodawcy (wymaganym formatem załączników jest PDF).
  • Wprowadzane do systemu dane są zapisywane po naciśnięciu przycisku „zapisz”  w wypełnianej sekcji.
  • Edycja formularza oraz wymiana załączników lub jego skasowanie (z użyciem opcji „Skasuj wniosek”) możliwa jest do momentu ostatecznego zatwierdzenia formularza poprzez wybranie opcji „Wyślij do Narodowego Centrum Nauki”.
 3. Przesłanie kompletnego wniosku drogą elektroniczną do NCN
  • W celu przesłania kompletnego wniosku drogą elektroniczną należy użyć opcji „Wyślij do Narodowego Centrum Nauki”.  System nie zezwala na przesłanie wniosku, który jest niekompletny (nie zostały poprawnie wypełnione wymagane pola lub dołączone obowiązkowe załączniki). System wskazuje zakładki, które należy obowiązkowo wypełnić, a sprawdzenie stanu wniosku możliwe jest za pomocą opcji „sprawdź kompletność”.
  • Przesłanie wniosku do NCN drogą elektroniczną nie zamyka możliwości wykonania wydruku z systemu OSF. Po przesłaniu wersji elektronicznej do NCN nie jest jednak możliwa dalsza edycja wniosku.
  • System OSF zamykany jest dla wnioskodawców o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków – po tym terminie dalsza edycja wniosku oraz wybranie opcji: „Wyślij do Narodowego Centrum Nauki” są zablokowane. NCN nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku w przypadku przeciążenia systemu ostatniego dnia składania wniosków.
  • Po wysłaniu wniosku elektronicznie, następuje zmiana statusu wniosku na „wysłany”.
 4. Wydrukowanie wypełnionego formularza z systemu OSF i opatrzenia go wymaganymi pieczęciami oraz podpisami
  • Formularz należy wydrukować  z systemu OSF używając opcji „Wydrukwersja do Narodowego Centrum Nauki”), a następnie dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty w formie papierowej.
  • UWAGA – wersja papierowa wniosku musi stanowić wydruk z systemu OSF, wnioski w  innej postaci nie będą akceptowane. Proszę zwrócić uwagę na ustawienia wydruku, tak aby wydruk wniosku był kompletny (zawierał nagłówki stron, stopki itp.). Do drukowanej wersji wniosku nie należy dołączać załączników zawierających skrócony i pełny opis projektu. UWAGA  – w wydruku „wersji dla NCN” nie jest zawarta część opisowa tj. skrócony i pełny opis projektu, które wydrukować można w pełnej, roboczej wersji wniosku przy użyciu opcji „Wydruk ­- aktualny stan wniosku”. Należy pamiętać, że wydrukowanie wniosku z systemu nie oznacza jego przesłania do NCN. Nie należy wprowadzać żadnych zmian w wersji elektronicznej wniosku po jego  wydrukowaniu, tak by wersje elektroniczna i papierowa były identyczne. Kierownik projektu składa oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej formularza wniosku z wersją papierową.
  • Papierowa wersja wniosku musi być opatrzona oryginałami pieczęci (jeśli są wymagane) oraz podpisana przez kierownika projektu oraz osobę/osoby reprezentujące wnioskodawcę.
  • Zeskanowana dokumentacja oraz faksymile nie są akceptowane.
  • W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika kierownika projektu należy wraz z wnioskiem przesłać oryginał pełnomocnictwa.
 5. Złożenie/przesłanie wydrukowanego i podpisanego formularza wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby NCN
  • Wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu w języku polskim należy przesłać na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs HARMONIA 4” oraz oznaczeniem panelu dziedzinowego, do którego kierowany jest wniosek np. „ST3”.
  • Do wniosku nie należy dołączać innych załączników niż wymagane.
  • Wniosek można doręczyć do NCN osobiście lub przesłać za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego, o ile wpłynie on do NCN przed upływem terminu składania wniosków.
  • Termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (decyduje data stempla pocztowego).
  • Z powodu dużej liczby zgłoszeń do konkursu, NCN nie wysyła potwierdzenia otrzymania papierowej wersji wniosku. W celu uzyskania takiego potwierdzenia należy nadać wniosek specjalnym listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.