UWERTURA 1 – informacje ogólne


Rejestracja w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania)

Osoby, które nie mają jeszcze założonego konta w systemie OSF, muszą zarejestrować się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do przy pomocy linku Zarejestruj się jako redaktor wniosków (link znajduje się po prawej stronie ekranu). Po wypełnieniu wymaganych pól należy potwierdzić wprowadzone dane przyciskiem w lewym dolnym rogu ekranu Załóż konto. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny.

UWAGA: podanie nieistniejącego lub błędnego adresu e-mail spowoduje, że konto nie będzie mogło zostać aktywowane.

Osoby, które już mają konto w systemie OSF, mogą złożyć wniosek, korzystając z tego konta. Należy podać dane dostępu: login i hasło, po czym potwierdzić je przyciskiem Loguj. Zapomniane hasło można przywrócić klikając link Pobierz login i hasło i postępując zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

Osoby, które mają konto z uprawnieniami inne niż uprawnienia redaktora wniosku (np. recenzenta), po zalogowaniu się powinny wybrać opcję Chcę się zalogować z uprawnieniami redaktora/redaktora pomocniczego/czytelnika ORAZ kierownika projektów we wnioskach OSF.

Po zalogowaniu się można zmienić swoje dane (w tym hasło) w zakładce Moje dane. Po zapamiętaniu zmian należy wrócić na stronę główną: odpowiedni przycisk znajduje się po lewej stronie.

W przypadku problemów technicznych związanych z kontem w systemie OSF prosimy o kontakt z pomocą techniczną pod nr tel. +48 (22) 35 17 101, +48 (22) 35 17 104, bądź przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do.

Nabór wniosków

Wnioski można składać wyłącznie w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie i w terminie podanym przez NCN.

 • Ogłoszenie konkursu: 15.12.2016 r.
 • Zakończenie naboru wniosków: 22.03.2017 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 15.09.2017 r.

Podmioty upoważnione do składania wniosków w konkursie UWERTURA 1

UWERTURA 1 to konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC. Skierowany jest do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”.

Z wnioskiem w konkursie UWERTURA 1 mogą wystąpić następujące polskie jednostki naukowe, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia  2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618, z późn. zm.),
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: Wnioskowane finansowanie projektu badawczego nie może stanowić pomocy publicznej dla podmiotu realizującego projekt.

Badania podstawowe

W ramach konkursu rozpatrywane są jedynie projekty badawcze dotyczące badań podstawowych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) jako oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Kierownik może we wniosku uzasadnić, że jego projekt dotyczy badań podstawowych; to uzasadnienie ocenia Zespół Ekspertów. Wnioski uznane za niespełniające kryterium badań podstawowych lub w oczywisty sposób aplikacyjne nie mogą być finansowane ze środków NCN.

Dla porównania podajemy definicje badań stosowanych oraz badań przemysłowych, czyli tych, które nie mogą być finansowane przez NCN (art. 2 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).

Badania stosowane to prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce, zaś badania przemysłowebadania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

UWAGA: praktyczna przydatność wyników badań nie musi dyskwalifikować ich „podstawowości”. Jeżeli więc wyniki proponowanych badań mogą stanowić punkt wyjścia do badań stosowanych, a wnioskodawcy nie ukrywają perspektywy ich wykorzystania lub kontynuacji w praktyce (np. w gospodarce), wnioski mogą być rozpatrywane przez NCN.

Panele NCN                                                                                                      

Wniosek musi dotyczyć dowolnej dyscypliny lub grup dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale przyjętym przez Radę NCN i musi zostać złożony do właściwego panelu tematycznego. Kierownik projektu wybiera panel samodzielnie. Zgodnie z zasadą bezstronności NCN nie udziela sugestii, ani wskazówek dotyczących tego wyboru. Konsekwencją decyzji kierownika jest skierowanie wniosku do określonego Zespołu Ekspertów, który ocenia wniosek merytorycznie. Przed złożeniem wniosku należy więc starannie przeanalizować tematykę wybranego panelu, ponieważ skierowanie wniosku do niewłaściwego panelu może zaważyć na ocenie, a nawet skutkować odrzuceniem wniosku przez Zespół Ekspertów.

 W danej edycji konkursu wnioskodawca może złożyć wniosek obejmujący te same badania tylko do jednego panelu. Przez cały czas przygotowywania wniosku, ale przed jego ostatecznym zatwierdzeniem, w zakładce Informacje ogólne można zmienić wskazany panel, bez konieczności zakładania nowego wniosku. Należy zwrócić uwagę na specyficzne wymagania dla działów HS, NZ, ST oraz dla poszczególnych paneli i decydując się na zmianę docelowego panelu sprawdzić, czy wszystkie wymagania są spełnione. Po wysłaniu wniosku w systemie OSF nie ma możliwości ponownej edycji wprowadzonych danych.

Kandydat na staż

Stażystą może być osoba która:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
 •  jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej[1],
 • realizowała lub realizuje w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN,
 • nie jest laureatem konkursu ERC,
 • wystąpi w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC

Początek formularza

Dół formularza

UWAGA: wiek metrykalny kandydata nie ma znaczenia.

Okres realizacji stażu

Staż może być zaplanowany od  3 do 6 miesięcy i musi się rozpocząć nie wcześniej niż  1 września 2017 r. i nie później niż 31 września 2018 r. Stażu nie można realizować w Polsce.

Narodowe Centrum Nauki dysponuje listą laureatów ERC, którzy zgodzili się na przyjęcie kandydatów na staż w swoich zespołach badawczych. Lista ta będzie udostępniania na życzenie kandydatów. Osoba do kontaktu: dr Marcin Liana.

Finansowanie

Jednostka naukowa otrzyma środki finansowe na realizację stażu przez osobę wskazaną we wniosku na:

Finansowanie stażu w ramach konkursu Uwertura może być przyznane jednej osobie tylko raz

Ocena wniosku złożonego w konkursie Uwertura 1

 Ocena projektu przebiega w następujących etapach:

Ocena formalna wykonywana przez Koordynatorów Dyscyplin. Wniosek, który zostanie negatywnie zweryfikowany podczas oceny formalnej, nie jest przekazywany do oceny merytorycznej.

UWAGA: wniosek może być zdyskwalifikowany ze względów formalnych również na pozostałych etapach oceny.

I etap oceny merytorycznej - ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku. Polega na sporządzeniu indywidualnych ocen przez dwóch członków Zespołu Ekspertów oraz ich uzgodnieniu przez Zespół Ekspertów. Do drugiego etapu kierowane są wnioski z najwyższych pozycji kwalifikacyjnej listy rankingowej, których łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Radę NCN na konkurs.

II etap oceny merytorycznej - ocena specjalistyczna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we wniosku i załącznikach do wniosku. Polega na sporządzeniu indywidualnych ocen przez ekspertów zewnętrznych, niebędących członkami Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek w I etapie oraz przeprowadzeniu przez członków Zespołu Ekspertów rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim z osobą przewidzianą na staż. Następnie członkowie Zespołu Ekspertów ustalają końcową ocenę wniosku na podstawie wszystkich indywidualnych ocen, wyników rozmów kwalifikacyjnych oraz analizy i dyskusji nad wnioskami.

UWAGA: w drugim etapie oceny wnioski mogą być wysyłane do oceny do recenzentów zagranicznych, stąd tak ważne jest poprawne przygotowanie wersji anglojęzycznej wniosku.

Format i zawartość opisu projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursie ERC oraz  uzasadnienia wyboru laureata konkursu ERC u którego będzie realizowany staż.

Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Opisu projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursie ERC nie może przekroczyć objętości 2 stron maszynopisu; należy go przygotować w angielskim.

Uzasadnienia wyboru laureata konkursu ERC u którego będzie realizowany staż nie może być dłuższy niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu należy go przygotować w języku angielskim.

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej. Wskazana dopuszczalna liczba stron obejmuje opis projektu wraz z literaturą.

Wysłanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do NCN

W celu usprawnienia procesu składania oraz obsługi wniosków Narodowe Centrum Nauki odchodzi od wersji papierowych. Wnioski udostępnione w ramach konkursów, będą składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Aby ułatwić procedurę elektronicznego składania wniosku, nie jest wymagane posiadanie podpisu kwalifikowanego. Potwierdzenie generowane po wypełnieniu wniosku będzie można podpisać elektronicznie lub wydrukować, podpisać własnoręcznie przez osobę składającą oświadczenie, zeskanować i załączyć do wniosku. Podobnie należy postępować w przypadku pozostałych załączników. Zwracamy uwagę, że dokumenty o których mowa powyżej, będzie można wygenerować, podpisać i załączyć dopiero po zakończeniu wypełniania wniosku, ale przed jego wysłaniem do NCN-u.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę, że elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) i adres skrytki (ePUAP) lub e-mail, który zostanie podany we wniosku, będzie stanowił jedyną drogę kontaktu z wnioskodawcą. Na ten adres będą wysyłane m.in. informacje z prośbą o uzupełnienie wniosku oraz decyzja Dyrektora Centrum dotycząca finansowania.

Wnioski wysłane do Narodowego Centrum Nauki muszą być kompletne (kompletność sprawdza się w systemie OSF przyciskiem Sprawdź kompletność.) System nie zezwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub do którego nie dołączono obowiązkowych załączników.

Wniosek w wersji elektronicznej składa się poprzez system OSF. W celu przesłania wniosku należy użyć opcji Wyślij do NCN. System jest zamykany o godz. 23:59:59 ostatniego dnia składania wniosków. Po tym terminie wniosku nie da się ani edytować, ani wysłać do NCN. Możliwe jest jedynie jego wydrukowanie.

Potwierdzeniem faktu, że wniosek został prawidłowo wysłany jest zmiana jego statusu w systemie z w przygotowaniu na wysłany. NCN nie odpowiada za trudności ze złożeniem wniosku w przypadku przeciążenia systemu w ostatnich dniach składania wniosków.

Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
[1] Warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie tj. 22 marca 2017 r.