Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie UWERTURA 1 – wypełnianie zakładek formularza w systemie OSF


Zakładka: WNIOSKODAWCA

W sekcji Status wnioskodawcy system automatycznie wybiera status Jednostka naukowa.

Wnioskodawcą w konkursie mogą być prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe:

 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
 • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z późn. zm.),
 • instytuty badawcze w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  30 kwietnia 2010  r.  o instytutach  badawczych  (Dz.  U. nr 96, poz. 618, z późn. zm),
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

dla których finansowanie nie będzie stanowić pomocy państwa.

Wnioskodawca wypełnia wszystkie pozostałe wymagane rubryki. Kolejne okna otwiera się przyciskiem Edytuj. Wpisaną treść każdorazowo należy zapamiętać przyciskiem Zapisz. Wszystkie wymagane rubryki muszą być wypełnione.

Formularz zostanie załadowany automatycznie.

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany projekt.

W zakładce: Wnioskodawca należy wpisać dane podmiotu: uczelni wyższej, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego, międzynarodowego instytutu naukowego w którym zatrudniony jest kandydat na staż.

UWAGA: przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne, prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail:aktualizacja@opi.org.pl

Jako jednostkę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane jednostki muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i – w razie konieczności – uzupełnić/ zmodyfikować.

Po określeniu Jednostki naukowej sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca (poziom 1)
 • Wnioskodawca (poziom 2)

Wnioskodawca (poziom 1)

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby. Uczelnie podają informacje w odniesieniu do całej uczelni oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze statutem uczelni).
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy  – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) oraz adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP (ePUAP): umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Podanie adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej jest obligatoryjne. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjnywybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do B.1. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania  podmiotu.
 6. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego?  Należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.

UWAGA: Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1620 z późn.zm.) z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych na naukę na zadania, o których mowa w art. 5, wyklucza się wnioskodawcę pozostającego pod zarządem komisarycznym bądź znajdującego się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

 1. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.
 2. Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu zatrudniającego stażystę. Zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowany projekt. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej i kwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw. W celu wypełnienia Kwestionariusza należy użyć przycisku Edytuj oświadczenie, a następnie udzielić odpowiedzi na pytania wygenerowane przez system i je zapisać. Jeśli w wyniku udzielonych odpowiedzi okaże się, że wnioskowane finansowanie stanowiłoby dla wnioskodawcy pomoc publiczną, wówczas nie będzie możliwości uzupełnienia dalszych części wniosku. Oznacza to jednocześnie, że taki podmiot nie może złożyć wniosku w konkursie. Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu osobie upoważnionej/osobom upoważnionym do reprezentacji podmiotu. Wygenerowane oświadczenie można podpisać elektronicznie lub wydrukować, podpisać tradycyjnie, zeskanować i załączyć do wniosku.
 1. Dane Kierownika jednostki uzupełnia się w następnym oknie po naciśnięciu przycisku Edytuj. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu.

Wnioskodawca (poziom 2)

W sekcji „Jednostka naukowa (poziom 2)” należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymagana odpowiedź „tak” lub „nie”.

Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

UWAGA: każdą sekcję należy uzupełnić za pomocą przycisku Edytuj.

 1. Nazwa stażu: Powiązana z tematyką projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursie ERC. Wypełniane w języku polskim i angielskim. Wersje językowe muszą być tożsame.
 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin: np. HS6; można go zmieniać, używając przycisku Wybierz.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3): wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu HS6, a na koniec np. HS6_5 (Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia). Określenia mogą być wybierane również spoza głównego panelu dyscyplin, do którego kierowany jest wniosek, a nawet spoza obszaru tematycznego HS, np. NZ4_10 (Neuroobrazowanie).
 4. Planowany okres realizacji stażu: podaje się w miesiącach.
 5. Słowa kluczowe: nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli, mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 6. Liczba wykonawców projektu – system wypełnia automatycznie.
 7. Termin rozpoczęcia stażu: należy wybrać datę: nie wcześniej niż 1 września 2017 r. i nie później niż 31 grudnia2018 r.
 8. Planowane nakłady w zł: zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.

Zakładka: INFORMACJA O LAUREACIE KONKURSU ERC I OŚRODKU NAUKOWYM BĘDĄCYM MIEJSCEM PLANOWANEGO STAŻU

W oknie otwieranym pierwszym przyciskiem Edytuj należy wpisać:

 • Tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko laureata konkursu ERC,
 • tytuł grantu realizowanego przez laureata konkursu ERC,
 • typ konkursu w którym laureat ERC otrzymał grant, wybór z listy: ERC Advancesd Grants, ERC Starting Grants (consolidators) i ERC Starting Grants (starters),
 • nazwa ośrodka naukowego,
 • adres,
 • kraj (wybór z listy).

Zakładka: KANDYDAT NA STAŻ

Dane wnioskodawcy wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj,
 • osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, fax, email, nr PESEL itd.)
 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system.
 2. Podmiot: w tym miejscu system automatycznie wstawia dane jednostki wskazanej w sekcji: Jednostka naukowa.
 3. Dane osobowe: wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”. Numer telefonu i adres e-mail powinny być aktualne. Stażysta może opcjonalnie wskazać adres skrytki ePUAP.

  W przypadku braku adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail stażysty wskazany we wniosku.
 1. W oknie edycji danych osobowych stażysty należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:
 • Czy kandydat na staż posiada stopień naukowy doktora?

- Odpowiedź: TAK lub NIE

 • Czy kierownik projektu zamierza wprowadzić informację o przerwach w karierze naukowej?

- Odpowiedź: TAK lub NIE

W przypadku odpowiedzi TAK pojawia się dodatkowe pytanie:

 • Czy przed złożeniem wniosku korzystał(a) Pani/Pan z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego  udzielonych  na  zasadach określonych   w przepisach  Kodeksu  pracy  albo  pobierał  zasiłek  chorobowy  lub świadczenie rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą  wymagającą  rehabilitacji  leczniczej?  (w  przypadku  odpowiedzi  twierdzącej należy podać liczbę miesięcy urlopu)
 1. Dane adresowe: również wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. Należy podać adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
 1. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej w przypadku zaciągnięcia danych wnioskodawcy za pomocą przycisku Dodaj z bazy OPI. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy. Stażysta ma również możliwość wprowadzenia powyższych danych  ręcznie w takim przypadku wszystkie dane wnioskodawcy należy wprowadzić za pomocą przycisku  Dodaj spoza bazy.
 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H:
 • dla paneli ST i NZ, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
 • dla paneli HS, jeśli jest to możliwe, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection, Scopus lub z innego dostępnego źródła. W przypadku niemożności  podania powyższych danych należy zaznaczyć N/A.

Szczegółowa ankieta dorobku naukowego (należy wypełnić w j. angielskim): poszczególne pozycje należy wpisać zgodnie z zaleceniami systemu.

UWAGA: w tej sekcji kandydat na staż przedstawia całość swoich osiągnięć naukowych, które podlegają ocenie zespołu ekspertów. Dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj. Nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.

Zakładka Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career ): wnioskodawca wpisuje nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego (magistra). Doktoranci wskazują tryb odbywanych studiów doktoranckich (student wydziałowych studiów III stopnia, wolny słuchacz itd.).

Zakładka Publikacje naukowe (Publication Record) - należy przedstawić informacje o dorobku naukowym:

 • dla paneli ST i NZ należy podać 5 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JRC oraz monografii o zasięgu światowym. Publikacje powinny pochodzić z lat 2012-2017, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Do pięcioletniego okresu nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. Wszystkie spośród zaprezentowanych powyżej należy obowiązkowo załączyć w postaci pliku PDF. Kolejne publikacje należy dodać za pomocą przycisku Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł w oryginalnym języku publikacji; źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.); rok wydania; aktualny pięcioletni impact factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero); liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).
 • dla paneli HS należy podać od 5 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, w których ocenie brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalnej (o ile listy te mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii. Publikacje powinny pochodzić z lat 2012-2017, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Wszystkie spośród zaprezentowanych powyżej należy obowiązkowo załączyć w postaci pliku PDF. Kolejne publikacje należy dodać za pomocą przycisku Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł w oryginalnym języku publikacji; źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.); rok wydania; jeśli jest to możliwe należy podać aktualny pięcioletni impact factor (IF) oraz podać liczbę cytowań bez autocytowań.

Należy obowiązkowo załączyć pliki pdf nie większe niż 10 MB każdy, w przypadku monografii należy dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora.

Zakładka Projekty badawcze (Research projects): kandydat na staż opisuje udział w projektach badawczych finansowanych przez NCN oraz ich wyniki. Należy  podać : tytuły i numery projektów, źródła finansowania, lata i miejsca realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu (np.: kierowanie projektem/ udział), wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie.

UWAGA: projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki są pobierane automatycznie z systemu OSF. Nie ma możliwości edycji powyższej sekcji dlatego też, prosimy o sprawdzenie poprawności danych. W celu uaktualnienia informacji prosimy o kontakt z wyznaczonym opiekunem projektu podanym w systemie OSF. Wszystkie dane kontaktowe pracowników Centrum są dostępne pod adresem https://ncn.gov.pl/o-ncn/struktura.

W przypadku gdy raport końcowy został już rozliczony, należy dodać dane projekty ręcznie za pomocą przycisku „Add” i wpisać brakujące publikacje.

W przypadku gdy kierownik projektu nie realizował innych projektów niż te finansowane w ramach środków NCN, należy zaznaczyć opcję No research project (other than NCN granted).

Zakładka: FORMY FINANSOWANIA

 1. Długość trwania stażu w ośrodku naukowym (w miesiącach)
 2. Termin rozpoczęcia stażu
 3. Kraj odbywania stażu (Zgodnie  z  listą  krajów,  w  których  można  planować  staż  w  ramach  konkursu  i  procentowych  wskaźników korekcyjnych będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.)
 4. Najkrótsza odległość między miejscem zamieszkania a ośrodkiem naukowym będącym miejscem odbywania stażu. Zgodnie z tabelą stawek będącą załącznikiem nr 2 do uchwały Rady NCN nr 113/2016 z dnia 8 września 2016 r.

Zakładka: KOSZTORYS

Nie jest możliwe edytowanie danych w tej sekcji, bowiem w ramach konkursu UWERTURA 1 zostały ściśle określone stawki na podstawie których przeliczane są możliwe formy finansowania stypendium doktorskiego, tj.:

 • środki finansowe na pokrycie kosztów stażu -wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym w zryczałtowanej kwocie w wysokości 15000 zł miesięcznie, skorygowanej o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do uchwały Rady NCN  nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.,
 • środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do ośrodka naukowego będącego miejscem odbywania stażu (Wnioskodawca otrzymuje środki finansowe na pokrycie kosztów podróży (w obie strony) do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, w zryczałtowanej kwocie w wysokości od 1000 do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania, a zagranicznym ośrodkiem naukowym, zgodnie ze stawkami zawartymi w załączniku nr 3 do uchwały Rady NCN nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.)

Kosztorys określa wysokość finansowania, które może uzyskać wnioskodawca w ramach konkursu UWERTURA 1. Zakładka ta jest uzupełniana automatycznie na podstawie informacji określonych w sekcjach Informacje ogólne (okres pobierania stypendium, kraj, w którym zlokalizowany jest ośrodek stażowy) oraz Formy finansowania (długość stażu, odległość między miejscem zamieszkania a zagranicznym ośrodkiem naukowym).

Zakładka: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca oraz Informacje ogólne.

W sekcji Oświadczenia należy wpisać datę uzyskania przez kierownika projektu stopnia naukowego doktora.

W punkcie 3. oświadczeń, wnioskodawca oświadcza, czy ubiega się/nie obiega się o finansowanie kosztów stażu i związanych z tym podróży z innych źródeł finansowania. Jeśli wnioskodawca uzyska finansowanie w ramach innego źródła oraz  z Narodowego Centrum Nauki będzie zobowiązany do wybrania jednego z nich. W przypadku wyboru  innego źródła niż NCN wnioskodawca jest zobowiązany do rezygnacji z finansowania stażu w ramach konkursu UWERTURA.

Jednocześnie osoby upoważnione do reprezentowania jednostki zobowiązują się w przypadku przyznania finansowania stażu do włączenia stażu do planu zadaniowo – finansowego jednostki oraz sprawowania nadzoru nad realizacją i prawidłowością wydatkowania przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki środków finansowych.

Zakładka: OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO ERC

Zakładka jest wypełniana w języku angielskim

Należy zamieścić opis badań naukowych planowanych w projekcie składanym do konkursu ERC.

Opis badań naukowych który należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik. Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF. Tekst musi zawierać koncepcje i plan badań  w tym:

 • problem naukowy,
 • ogólny plan badań,
 • sposób realizacji badań,
 • metody techniki i narzędzia badawcze.

UWAGA: objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 2 stron zdefiniowanego maszynopisu. Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Zakładka: UZASADNIENIE WYBORU LAUREATA ERC

Zakładka jest wypełniana w języku angielskim

Uzasadnienie należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik. Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF. Tekst musi zawierać koncepcje i plan badań w tym:

 • charakterystyka badań prowadzonych przez laureata ERC,
 • zgodność badań prowadzonych przez laureata ERC z projektem planowanym do złożenia w konkursie ERC,
 • perspektywa wykorzystania  zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności w wystąpieniu z wnioskiem w konkursie ERC.

UWAGA: uzasadnienie wyboru laureata nie może przekroczyć 1 strony zdefiniowanego maszynopisu. Wymagany format tekstu to: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 (preferowana 11-12), interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie OSF. Przed zablokowaniem wniosku dodawanie załączników jest opcjonalne. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest zmiana dodanych wcześniej załączników, dodanie brakujących lub dodanie załączników, w tym potwierdzeń złożenia wniosku w konkursie. W celu wysłania wniosku do NCN konieczne jest dołączenie kompletnego zestawu potwierdzeń i załączników.  

Lista załączników zależy od typu wniosku, w przypadku konkursu UWERTURA 1 są to:

Załącznik 1 Dokument w  języku  angielskim  potwierdzający  zgodę laureata  konkursu  ERC oraz ośrodka naukowego realizującego grant ERC na realizację stażu przez osobę wskazaną we wniosku.

Wnioskodawca może pobrać wzór dokumentu z systemu OSF lub dołączyć inny dokument, który musi zawierać: datę sporządzenia dokumentu, nazwę ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu , imię i nazwisko laureata grantu ERC, imię i nazwisko kandydata na staż, liczbę miesięcy planowanego stażu, oferowane zaplecze badawcze przez jednostkę zagraniczną (opcjonalnie), podpis laureata grantu ERC lub osoby upoważnionej do reprezentacji ośrodka naukowego, w którym realizowany będzie staż

Załącznik 2 Oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy państwa wraz z wypełnionym kwestionariuszem.

W tym miejscu można pobrać oświadczenie, które zostało sporządzone na podstawie wypełnionego wcześniej kwestionariusza, podpisać i dołączyć do wniosku.

Załącznik 3 Potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie UWERTURA 1, potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie UWERTURA 1- możliwe jest do wygenerowania i dołączenia po Zablokowaniu wersji wniosku do NCN. Do wniosku w systemie OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia.

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby:

 • skan podpisanego dokumentu,
 • plik/dokument podpisany elektronicznie.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk „Załącz plik” i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie .PAdES.

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli do wniosku dołączyć pliki podpisane podpisem kwalifikowanym, mogą przesłać je do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wówczas do wniosku, w systemie OSF, należy dołączyć wymagane dokumenty w formacie .pdf (w tym potwierdzenie złożenia wniosku) bez wymaganych podpisów. Te same dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym należy wysłać do Centrum na adres ESP: /ncn/SkrytkaESP najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie (w nazwie wiadomości prosimy wpisać numer ID wniosku oraz nazwę konkursu, w którym składany jest wniosek).

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Zakładka: ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku  Zablokuj wersję wniosku do NCN. Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku.

Po kliknięciu zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej (jego edycja nie jest możliwa) i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Nie został jeszcze oznaczony jako „gotowy" i nie jest dostępny dla pracowników NCN, wówczas redaktor wniosku może jeszcze odblokować wniosek klikając (przycisk „Powrót do edycji”) i nanieść w nim ewentualne korekty.

W tej sekcji należy wygenerować potwierdzenia złożenia wniosku oraz dodania lub zmiany wymaganych załączników (opcje: zmień plik lub usuń plik oraz sprawdzić klikając przycisk pokaż plik). Jeśli wymagane załączniki nie zostały dodane wcześniej należy dodać je w tej sekcji.

Spersonalizowane „Potwierdzenia” można pobrać z systemu, a następnie załączyć ich podpisane skany lub dokument podpisany elektronicznie.

UWAGA: Do wniosku można dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie, które nie będzie wygenerowane z systemu OSF. Wzór potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie UWERTURA 1 stanowi załącznik nr 3 do warunków i regulaminu konkursu UWERTURA 1 stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 113/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala113_2016-zal1-zal3.pdf). Do wniosku w systemie OSF należy dołączyć dwa odrębne potwierdzenia.

UWAGA: Potwierdzenie musi dotyczyć OSTATECZNEJ wersji wniosku.

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany elektronicznie.

Wysyłka wniosku do NCN

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN". Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

Uwaga: po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku.

Oryginały potwierdzenia złożenia wniosku należy przechowywać przez okres 5 lat od ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, a w przypadku zakwalifikowania projektu do finansowania przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu oraz udostępnić NCN na jego wezwanie.

Uwaga: Nie należy wysyłać żadnej wersji papierowej do Narodowego Centrum Nauki. Wnioski należy wysłać wyłącznie drogą elektroniczną.

Lista załączników, które trzeba dołączyć, w celu wysłania wniosku

 1. Potwierdzenia złożenia wniosku
 2. Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa wraz z kwestionariuszem
 3. Dokument (w języku angielskim) potwierdzający zgodę laureata konkursu ERC oraz ośrodka naukowego realizującego grant ERC na realizację stażu przez osobę wskazaną we wniosku

Do NCN przesyłana jest wersja wniosku: PDF wniosku do NCN.  Wnioskodawca ma również możliwość pobrania Pliku PDF skróconego wniosku.

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.