Ogłoszenie konkursu MOZART


15 marca 2019 r.

Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs MOZART jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Austrian Science Fund (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, zwaną dalej „FWF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są wnioski wspólne, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i austriackimi zespołami badawczymi zgodnie z wymaganiami FWF określonymi w programie FWF „Stand-Alone Projects”, a w przypadku badań klinicznych – w „Programme Clinical Research” (KLIF).

Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

 • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe;
 • ELANE (FWF's Electronic Application Portal) dla wniosków wspólnych składanych do FWF przez austriackie zespoły naukowe.

Wniosek krajowy należy złożyć w najbliższym możliwym terminie następującym po złożeniu wniosku wspólnego do systemu ELANE, nie później niż do dnia 21 lutego 2020 r.

Wnioski w systemie ZSUN/OSF należy złożyć zgodnie z procedurą składania wniosków krajowych.

Konkurs MOZART jest organizowany w trybie naboru ciągłego. Informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej NCN oraz w systemie ZSUN/OSF, nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków.

[Aktualizacja 21.11.2019 r.] UWAGA: Termin składania wniosków w konkursie MOZART mija w dniu 21 lutego 2020 r.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 5,5 mln zł.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą w niniejszym ogłoszeniu.

Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Kto może złożyć wniosek?

Aktualizacja 1.04.2019 r. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz.U. 2019 poz. 534), do katalogu podmiotów, które mogą składać wnioski w konkursach Narodowego Centrum Nauki dołączono Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Wniosek w konkursie mogą złożyć następujące podmioty określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki  (NCN):

1. uczelnie,

2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

3. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475),

4. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736),

5. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

6. Polska Akademia Umiejętności,

7. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,

8. grupy podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt. 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca,

9. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

10. biblioteki naukowe,

11. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może być kierownikiem projektu?

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN?

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów: HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, ST – nauki ścisłe i techniczne, NZ – nauki o życiu. Kierownik projektu dokonuje wyboru panelu. 

Przypominamy, że od 14 grudnia 2018 r. obowiązuje zmodyfikowany wykaz paneli NCN, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy.

Jaki może być czas trwania projektu?

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 miesiące lub 36 miesięcy.

[Aktualizacja 21.11.2019 r.]

Realizacja polskiej części projektu badawczego musi się rozpocząć nie wcześniej niż 15 stycznia 2020 r.

Jak zaplanować kosztorys projektu?

Sporządzanie kosztorysu projektu badawczego jest jednym z najistotniejszych etapów planowania projektu. Przy opracowaniu kosztorysu należy skoncentrować się na określeniu potrzebnych zasobów oraz dokładnym oszacowaniu kosztów. Kosztorys musi być uzasadniony w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, oparty na realnych wyliczeniach i określać wydatki, które będą pokryte w ramach środków NCN (tzw. kosztów kwalifikowalnych).

Koszty w projekcie składają się z  kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia:
  • etatowe: możliwość pozyskania środków na pełnoetatowe zatrudnienie kierownika projektu lub osoby/osób na stanowisku typu post-doc;
  • dodatkowe: w ramach których można finansować wynagrodzenie dla członków zespołu badawczego;
  • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów,
 2. zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
 3. zakup materiałów i drobnego sprzętu,
 4. usługi obce,
 5. wyjazdy służbowe,
 6. wizyty, konsultacje (UWAGA! Koszty konsultacji i wizyt partnerów austriackich otrzymujących równoległe finansowanie w projekcie z FWF są niekwalifikowane)
 7. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych,
 8. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów dla projektów badawczych finansowanych przez NCN (załącznik do regulaminu LAP).

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 40% kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu do zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Sporządzając budżet należy mieć na uwadze:

 1. we wniosku krajowym należy podać budżet na realizację zadań przez polski zespół, a we wniosku wspólnym – przez zespół polski i austriacki;
 2. budżet we wniosku krajowym należy podać w złotych, a we wniosku wspólnym – w euro;
 3. budżet zaplanowany dla polskiego zespołu we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym;
 4. kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,3015 PLN (kurs z dnia: 14.03.2019 r.);
 5. [Aktualizacja 21.11.2019 r.] realizacja polskiej części projektu musi się rozpocząć nie wcześniej niż 15 stycznia 2020 r.
 6. minimalna wysokość finansowania dla polskiej części projektu na cały okres jego realizacji: 150 tys. zł;
 7. maksymalna wartość finansowania: nie jest określona (koszty muszą być zasadne);
 8. limity wynagrodzeń i stypendiów są określone w załączniku do Regulaminu LAP

Budżet zaplanowany dla zadań realizowanych przez polskie zespoły naukowe musi być zgodny z regulacjami dotyczącymi kosztów zaplanowanych w projekcie, w tym kosztów dotyczących budżetu na wynagrodzenia i stypendia, które zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN (załącznik do Regulaminu LAP).

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu i/lub rozbieżności w kosztach projektu realizowanego przez polski zespół badawczy we wniosku krajowym i wniosku wspólnym mogą/może skutkować odrzuceniem wniosku.

Czy określona jest minimalna lub maksymalna liczba członków zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają minimalnej lub maksymalnej liczby członków zespołu badawczego. Należy jednak pamiętać, że zasadność zaangażowania poszczególnych członków zespołu badawczego w stosunku do realizacji projektu podlega ocenie zespołu ekspertów. W formularzu wniosku w systemie ZSUN/OSF należy opisać kompetencje i zadania przewidziane do realizacji przez poszczególnych członków polskiego zespołu badawczego. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia i stypendia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN, stanowiącym załącznik do Regulaminu LAP.

Przypominamy, że osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie na stanowisku typu post-doc musi być wybrana w drodze otwartego konkursu. Wskazanie we wniosku nazwisk stypendystów lub osób na stanowisku post-doc będzie skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

W konkursie MOZART nie jest dopuszczalna pomoc publiczna. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Pomoc publiczna.

Jak przebiega proces oceny wniosku?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski są oceniane pod względem formalnym zarówno w NCN i w FWF. Ocena merytoryczna jest przeprowadzana wyłącznie przez FWF.

Ocena formalna wniosków jest dokonywana w NCN przez koordynatora dyscyplin i obejmuje:

 • weryfikację kryteriów formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie,
 • tożsamość wniosku wspólnego załączonego do wniosku krajowego z wnioskiem wspólnym złożonym do agencji wiodącej przez austriacki zespół badawczy,
 • spójność danych ujętych we wniosku wspólnym z danymi zawartymi we wniosku krajowym.

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania konkursowe. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym przez NCN oraz FWF.

Przedmiotem oceny merytorycznej są wnioski wspólne. Zasady oceny merytorycznej wniosków wspólnych określa agencja wiodąca. FWF przekaże NCN informację o wyniku oceny merytorycznej wraz z listą projektów badawczych rekomendowanych do finansowania. Następnie, lista ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Dyrektora NCN. Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze zostaną przyznane przez Dyrektora NCN. 

Informacje dotyczące procesu oceny wniosków FWF są dostępne na stronie internetowej FWF.

Co jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku?

Przy ocenie merytorycznej wniosku uwzględnia się kryteria obowiązujące w agencji FWF w programie „Stand-Alone Projects”. W przypadku oceny projektów z zakresu badań klinicznych stosowane  są kryteria obowiązujące dla „Programme Clinical Research” (KLIF).

Kto dokonuje oceny  merytorycznej wniosku?

Ocena merytoryczna wniosków jest przeprowadzana według zasad obowiązujących w FWF. Warunki konkursu po stronie FWF określają dokumenty obowiązujące w programie „Stand-Alone Projects”, a w przypadku badań klinicznych - w „Programme Clinical Research” (KLIF).

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej  NCN oraz przekazane wnioskodawcy w drodze decyzji dyrektora NCN w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego. Ze względu na tryb oceny wniosków przyjęty w konkursie MOZART, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym wnioskodawcy zostaną wcześniej poinformowani.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

W przypadku pytań zalecamy kontakt:

Koordynator Dyscyplin – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Koordynator Dyscyplin – Nauki Ścisłe i Techniczne

Koordynator Dyscyplin – Nauki o Życiu

Kontakt ds. ogólnych

Kontakt w FWF

Harmonogram konkursów

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów oraz programów międzynarodowych na rok 2019 oraz śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://www.ncn.gov.pl/.

Przydatne informacje

Planując złożenie wniosku w konkursie MOZART, należy:

 1. zapoznać się z  pełną dokumentacją konkursową przedstawioną w ogłoszeniu, w szczególności z:
  1. uchwałą w sprawie  warunków przeprowadzania konkursu MOZART,
  2. regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure),
  3. wytycznymi FWF dotyczącymi przygotowania wniosku wspólnego – w programie FWF „Stand-Alone Projects”, a w przypadku badań klinicznych w „Programme Clinical Research” (KLIF);
 2. zapoznać się z procedurą składania wniosków;
 3. zdecydować, jak długo ma trwać projekt: 24 czy 36 miesięcy;
 4. pozyskać od wnioskodawcy dane niezbędne do wypełnienia wniosku i dowiedzieć się, jakie są wewnętrzne procedury mogące mieć wpływ na złożenie wniosku oraz realizację projektu (planowanie kosztów w projekcie, procedura pozyskania podpisu/ów osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji podmiotu na potwierdzeniu złożenia wniosku);
 5. przygotować:
  • opis wspólnego projektu (w języku angielskim),
  • CV wraz z wykazem publikacji członków polskich i austriackich zespołów badawczych, zgodnie z wymogami FWF (w języku angielskim),
  • popularnonaukowe streszczenie projektu (w języku polskim i angielskim).
 6. w przypadku gdy wnioskodawcą po stronie polskiej jest grupa podmiotów, przygotować porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego .

Przed wysłaniem wniosku do NCN należy:

 1. sprawdzić, czy wszystkie dane oraz załączniki we wniosku są poprawne. Samo sprawdzenie kompletności wniosku w systemie ZSUN/OSF przyciskiem Sprawdź kompletność nie gwarantuje tego, że wypełniono poprawnie wszystkie dane i załączono odpowiednie załączniki;
 2. sprawdzić, czy wersja wniosku wspólnego złożonego w NCN jest tożsama z wnioskiem wspólnym złożonym przez partnera austriackiego w FWF;
 3. zablokować ostateczną wersję wniosku do NCN;
 4. pobrać  i podpisać potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie – kierownik projektu oraz osoba/osoby upoważniona/upoważnione do reprezentacji podmiotu.

Po zakończeniu naboru wniosków:

 1. przeprowadzony zostanie proces oceny wniosków;
 2. przeprowadzony zostanie proces oceny merytorycznej wniosków w FWF;
 3. eksperci oceniający wnioski w FWF dokonają wyboru projektów rekomendowanych do finansowania;
 4. FWF przekaże NCN listę projektów rekomendowanych do finansowania;
 5. zostanie przekazana decyzja dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego przez polski zespół;
 6. NCN podpisze umowę o finansowanie projektu badawczego z polskim wnioskodawcą i kierownikiem polskiego zespołu badawczego;
 7. rozpocznie się realizacja projektu zgodnie z umową i regulaminem realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów.

Zasady odwołań w konkursie MOZART regulują § 33-35 Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).

Dokumentacja konkursowa

 1. [Aktualizacja 21.11.2019 r.] Uchwała w sprawie warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze (uchwała nr 115/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.)
 2. [Aktualizacja 21.11.2019 r.] Uchwała w sprawie terminu zakończenia naboru wniosków w konkursie MOZART (uchwała nr 114/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.)
 3. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
 4. Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę LAP
 5. Uchwała w sprawie warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze (uchwała nr 32/2019 z dnia 14 marca 2019 r.)
 6. Call Text: Austrian Science Fund (FWF) – National Science Centre Poland (NCN). Call for Polish-Austrian Joint Projects
 7. Informacje dla wnioskodawców
 8. Panele NCN
 9. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 10. Wzór formularza wniosku
 11. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego
 12. Pomoc publiczna
 13. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 14. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 15. Procedura składania wniosków krajowych
 16. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 17. Instrukcja dotycząca składania odwołań od decyzji dyrektora NCN (z uwzględnieniem § 34 Regulaminu LAP)
 18. Regulamin realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów
 19. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 20. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN