JPIAMR


JPIAMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) to międzynarodowa platforma współpracy, angażującą 28 państw w celu ograniczania antybiotykooporności (AMR). Sieć wspiera badania naukowe realizowane przez międzynarodowe konsorcja stosujące podejście One Health w 6 priorytetowych obszarach - terapeutyka, diagnostyka, nadzór, transmisja, środowisko i interwencje. Do tej pory sieć sfinansowała 61 projektów i 340 zespołów badawczych. Narodowe Centrum Nauki przystąpiło do sieci w 2015 r.

JPIAMR-ACTION (2021-2026)

One Health interventions to prevent or reduce the development and transmission of AMR (w trakcie oceny)

We współpracy z siecią JPIAMR ogłaszamy  konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą wnioskować konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Przynajmniej dwa zespoły muszą pochodzić z krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych, zaś kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health, aby:

 • zrozumieć wpływ interwencji na rozwój i transmisję oporności na antybiotyki lub
 • opracować, wdrożyć, ocenić i porównać interwencje, które będą miały istotny wpływ na zapobieganie lub ograniczanie rozwoju i transmisji antybiotykooporności w obrębie i pomiędzy różnymi obszarami One Health (ludzie, zwierzęta, środowisko).

W konkursie weźmie udział21 krajów: Argentyna, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Szanse na finansowanie będą miały projekty, które mogą wywrzeć rzeczywisty wpływ w obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane z opornością na antybiotyki są największe, w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC) w Azji i Afryce. Udział partnerów z krajów LMIC sfinansują Międzynarodowe Centrum ds. Badań nad Antybiotykoopornością ICARS z Danii, Międzynarodowe Centrum Badań Rozwoju IDRC z Kanady, a także Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej SIDA.

Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Wnioski wstępne (pre-proposals) przyjmowane będą do 16 marca 2021 do godz. 12:00 CET.

Pełna treść ogłoszenia

JPI-EC-AMR (2015-2021)

Diagnostics and Surveillance of Antimicrobial Resistance (zamknięty)

JPI AMR 2019

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w kolejnej edycji międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki.

W ramach konkursu finansowane będą międzynarodowe projekty badawcze skupiające się na rozwoju narzędzi, technologii i metod diagnostyki i nadzoru pozwalających wykrywać oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Projekty powinny dotyczyć diagnostyki odpornych na leczenie zakażeń w otoczeniu klinicznym i weterynaryjnym lub monitorowania tego zjawiska u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym. Konkurs promuje szczególnie projekty mające wpływ na kraje o niskim i średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji (ang.: LMICs).

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to jedno z najważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed globalnym systemem służby zdrowia w XXI wieku. Zagrożenie związane z opornością na antybiotyki jest szczególnie wysokie na obszarach o ograniczonych zasobach i wysokim poziomie ryzyka. Wiąże się z takimi czynnikami jak słabo rozwinięte systemy opieki zdrowia ludzi i zwierząt; zróżnicowane środki produkcji, przetwarzania i konsumpcji żywności; bezpieczeństwo żywości oraz zapewnienie dostępu do żywności; wyzwania związane z wodą, higieną i warunkami sanitarnymi; a także globalny przepływ ludzi i towarów.

W odpowiedzi na te wyzwania JPIAMR ma przyjemność ogłosić międzynarodowy konkurs na innowacyjne projekty badawcze dotyczące nowych lub udoskonalonych strategii, narzędzi, technologii i metod diagnostyki i monitorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. W konkursie wsparcie finansowe uzyskają projekty badawcze mogące wywrzeć wpływ na obszarach, na których obciążenie i ryzyko związane z antybiotykoopornością jest największe, takich jak kraje o niskim i średnim dochodzie na terenie Afryki i Azji. Mile widziane będą również projekty oparte, o ile to możliwe, na koncepcji „Jednego Zdrowia”.

Budżet konkursu wynosi w przybliżeniu 20 milionów euro, w tym 500 000 euro przeznaczone przez Radę NCN na finansowanie udziału polskich badaczy.

Zakres konkursu

Celem projektów powinno być:

 • rozwijanie strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju, lub
 • opracowanie metod ułatwiających przyjęcie i stosowanie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju.

Spodziewane wyniki

Mamy nadzieję, że konkurs przyczyni się do rozwiązania pilnych problemów dotyczących najważniejszych chorób zakaźnych na różnych obszarach geograficznych. Ma on również na celu wzmocnienie współpracy między naukami społecznymi a przemysłem. Mile widziane będą projekty regionalne, koordynowane przez kraje o niskim i średnim dochodzie. Finansowane projekty powinny umożliwić lepsze zrozumienie, monitoring i wykrywanie antybiotykooporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, szczególnie tam, gdzie efekty takich działań mogą mieć zasięg globalny.

Sugerowane obszary badań:

 • ustalanie trafności nowych lub udoskonalonych narzędzi, technologii i metod diagnostycznych,
 • ocena, w jaki sposób nowe lub udoskonalone metody diagnostyczne mogą przyczynić się do bardziej rozważnego wykorzystania antybiotyków (np. antybiotyków o wąskim spektrum działania) w leczeniu ludzi i zwierząt,
 • szybka diagnostyka (niezbędna w doborze optymalnego środka przeciwdrobnoustrojowego) i techniki badań poza laboratorium w celu ulepszenia terapii indywidualnych i spersonalizowanych,
 • opracowanie nowych lub bardziej wydajnych metod wykorzystania i dostępu do istniejących narzędzi, technologii i/lub metod wykrywania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe np. w próbkach ludzkich, zwierzęcych lub środowiskowych.

Zachęcamy do uwzględnienia w projektach kwestii związanych ze stosowaniem wymienionych narzędzi, technologii i metod na skalę globalną, w tym na obszarach o niskim i średnim dochodzie (np. brak placówek laboratoryjnych, przystępna cena testów diagnostycznych, nieregularne dostawy energii elektrycznej lub ich całkowity brak, dostępność testów przeprowadzanych w miejscu opieki).

Zakres konkursu nie obejmuje:

 • projektów obejmujących lub opartych na badaniach klinicznych,
 • badań mających na celu udoskonalenie dostępnych technologii lub produktów komercyjnych (szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie i dokumentacji konkursowej).

Kraje uczestniczące i warunki uczestnictwa

 • szczegółowe warunki uczestnictwa określono w dokumentacji konkursowej,
 • w konkursie mogą wziąć udział konsorcja złożone ze spełniających kryteria jednostek badawczych z krajów członkowskich JPIAMR i państw Afryki i Azji,
 • wnioskodawcy muszą spełnić szczegółowe kryteria określone w przepisach odpowiednich krajowych instytucji finansujących (patrz Aneks B),
 • konsorcja powinny składać się z co najmniej trzech, lecz nie więcej niż sześciu, jednostek z minimum trzech krajów spełniających warunki udziału,
 • uczestniczące państwa członkowskie JPIAMR to: Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Włochy.
 • udział Chin oraz wybranych  krajów o niskim i średnim dochodzie z obszaru południowej  Afryki i południowej Azji (lista DAC ) będzie finansowany przez kanadyjską organizację IDRC (patrz Aneks  B).
 • udział krajów o niskim dochodzie z obszaru Afryki będzie finansowany przez szwedzką organizację  SIDA (patrz Aneks B).

Dokumentacja konkursowa

 • Call text. Szczegółowe informacje o konkursie.
 • Proposal Application Form. Obowiązujacy formularz wspólnego wniosku międzynarodowego.  Partnerzy konsorcjum przygotowują jeden wspólny wniosek (w języku angielskim). Wnioski złożone na innych formularzach zostana odrzucone z powodów formalnych.
 • Lider projektu składa wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum za pośrednictem  strony https://ptoutline.eu/app/JPIAMR2019
 • Wnioskodawcy z Włoch powinni zapoznać się z dodatkowymi warunkami przedstawionymi w Aneksie B.

Harmonogram konkursu

Proces składania wniosków międzynarodowych jest dwuetapowy (nabór wniosków wstępnych tzw. pre-proposals, nabór wniosków pełnych tzw. full proposals) i zostanie przeprowadzony w następujących ramach czasowych:

 • 18 lutego 2019 (11:00 CET) termin składania wniosków wstępnych tzw. pre-proposals
 • 17 czerwca 2019 (11:00 CET) - termin składania wniosków pełnych tzw. full proposals
 • 24 czerwca 2019 (23:59 CET) – termin złożenia wniosków krajowych UNISONO przez zespoły polskie
 • październik 2019 – wyniki konkursu
 • przełom 2019/2020 – rozpoczęcie realizacji projektów

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski 

 1. Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN.
 2. Na etapie full proposal nie później  niż  24 czerwca 2019 r.  polscy wnioskodawcy składają w systemie OSF wniosek krajowy  (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 3. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO).
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie planowany jest udział dwóch (lub więcej) jednostek z Polski, powinny one złożyć wniosek do NCN jako grupa podmiotów. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum będzie dysponował osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia, podany w sekcji 2.1.2 załącznika do Uchwały Rady NCN, stosuje się do całej grupy podmiotów łącznie (UNISONO).
 5. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 5 lipca 2018 r. (1 EUR= 4,3833 PLN).
 6. Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy

Wyniki konkursu

W konkursie sieci JPI AMR poświęconym narzędziom diagnostyki odpornych na leczenie zakażeń w otoczeniu klinicznym i weterynaryjnym oraz metodom monitorowaniu takich zakażeń u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym złożono 70 wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości 12,1 mln euro otrzymało 12 projektów. Więcej o wynikach: Naukowcy z Polski wśród laureatów konkursu sieci JPI AMR


Kontakt:

Międzynarodowy Sekretariat konkursu

NCN

Wiadomości i aktualizacje

Aktualizacje dotyczące konkursu, w tym związane z udziałem instytucji finansujących, ogłaszane będą na stronie poświęconej konkursowi w oficjalnym serwisie internetowym i newsletterze JPIAMR, a także na stronach organizacji na Twitterze @JPIAMR i Facebooku Facebook.com/JPIAMR.

Innovation against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools. Fundamental and translational research, with the exception of clinical trials (zamknięty)

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. Innovation against antibiotic-resistant bacteria: new targets, compounds and tools. Fundamental and translational research, with the exception of clinical trials.

O finansowanie mogą się starać międzynarodowe konsorcja badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie. Partnerzy konsorcjum przygotowują jeden wspólny wniosek (w języku angielskim, według zalecanego wzoru), składany przez lidera projektu w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum za pośrednictwem strony https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/jpiamr2018.

Kraje uczestniczące w konkursie

Belgia, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy

Harmonogram konkursu

Nabór wniosków odbywać się będzie w dwóch etapach według następującego harmonogramu:

 • 7 marca 2018 r. (17:00 CET) – termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals
 • kwiecień/maj 2018 – zaproszenie do składania wniosków pełnych
 • 14 czerwca 2018 r. (17:00 CET) – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals
 • październik/listopad 2018 r. – wyniki konkursu
 • przełom 2018/2019 - rozpoczęcie realizacji projektów

Dokumentacja konkursowa

 1. Call text *ostatnia aktualizacja (v5): 15.01.2018 r.
 2. Pre-proposal Application Form
 3. Specific Requirements / Annex B *ostatnia aktualizacja (v5): 15.01.2018 r.

Partner Search Tool

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Dodatkowe dokumenty do pobrania:

 1. Broszura informacyjna
 2. Przewodnik – upowszechnianie wyników projektów JPI AMR
 3. Raport WHO Prioritization of Pathogens

Więcej informacji o konkursie na stronie JPI AMR.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

 1. Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN.
 2. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 3. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
 4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie planowany jest udział dwóch (lub więcej) jednostek z Polski, powinny one złożyć wniosek do NCN jako konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum będzie dysponował osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia, podany w sekcji 2.1.2 załącznika do Uchwały Rady NCN, stosuje się do całego konsorcjum łącznie (UNISONO, s. 8-9).
 5. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 12 października 2017 r. (1 EUR= 4,2705 PLN).
 6. Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy

Wyniki konkursu

W ramach 6. międzynarodowego konkursu JPI AMR: “Innovations against antibiotic-resistant bacteria: New targets, compounds and tools” do realizacji zakwalifikowano dziesięć projektów na łączną kwotę 12,8 mln EUR. Wśród nagrodzonych wniosków znalazł się jeden projekt z udziałem naukowców z Polski. Projekt pt. „Fighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent response” będzie realizowany na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr hab. Ewy Laskowskiej.

Na konkurs, ogłoszony w styczniu 2018 r. przez 16 instytucji finansujących naukę, nadesłano 104 międzynarodowe projekty przygotowane wspólnie przez 468 zespołów badawczych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyników konkursu, prosimy o kontakt z Sekretariatem Konkursu:

Lista finansowanych projektów:

Akronim projektuTytuł projektuKoordynatorAfiliacjaKraje zaangażowane w projekt
ANTIBIO-LABAnti-Biofilm therapies using Local Application of bacteriophagesFintan MoriartyAO Research Institute DavosBelgia, Szwajcaria, Niemcy
Anti-PersistenceFighting antibiotic-resistant superbugs with anti-persister compounds targeting the stringent responseAbel Garcia-PinoUniversité Libre de BruxellesBelgia, Francja, Hiszpania, Polska
CRISPRattacKAdvancing CRISPR antimicrobials to combat the bacterial pathogen Klebsiella pneumoniaeChase BeiselHelmholtz Center for Infection ResearchIzrael, Francja, Niemcy
DISRUPTFighting antimicrobial resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanismsMorten KjosNorwegian University of Life SciencesNorwegia, Niemcy, Szwajcaria
ExploreExploration of the TPP riboswitch as a new target for antibioticsRuth BrenkUniversity of BergenKanada, Czechy, Łotwa, Niemcy, Norwegia
FLAV4AMRFlavodoxin inhibitors to kill resistant bacteriaJavier SanchoUniversity of ZaragozaFrancja, Niemcy, Hiszpania
MTI4MDR-TBDevelopment of novel Mycobacterial Tolerance Inhibitors (MTIs) against MDR/XDR tuberculosisFredrik AlmqvistUmeå UniversityFrancja, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, USA
RESET-MERestoring E. coli Sensitivity for Antibiotics by blocking TolC-Mediated EffluxBjörn WindshügelFraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IMEFinlandia, Niemcy, Włochy, Łotwa,
RIBOTARGETDevelopment of Novel Ribosome-targeting AntibioticsDaniel WilsonUniversity of HamburgNiemcy, Czechy, Francja, Szwecja, Szwajcaria, Włochy
SCANDesign, Synthesis and Lead Generation of Novel Siderophore Conjugates for the Detection and Treatment of Infections by Gram-Negative PathogensMark BrönstrupHelmholtz Centre for Infection ResearchFrancja, Niemcy, Izrael

 

Comparison of prevention, control, and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches (zamknięty)

NCN wraz z siecią JPI AMR zaprasza do udziału w konkursie poświęconym oporności na antybiotyki pt. Comparison of prevention, control, and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinary studies, including One Health approaches. O finansowanie mogą się starać międzynarodowe zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z 3 różnych krajów przystępujących do konkursu.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Belgia, Czechy, Hiszpania, Holandia, Kanada, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Włochy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja

Harmonogram konkursu:

21 marca 2017 r. – termin składania wniosków skróconych, tzw. pre-proposals

maj 2017 – zaproszenie do składania wniosków pełnych

4 lipca 2017 r. – termin składania wniosków pełnych, tzw. full proposals

październik 2017 r. – wyniki konkursu

Dokumentacja konkursowa:

 1. Call Text
 2. Proposal Application Form
 3. Specific Regulations

Jeden wspólny wniosek powinien zostać złożony przez koordynatora międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego.

Partner Search Tool

Zapraszamy również do skorzystania z aplikacji Partner Search Tool pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Dodatkowe informacje dla wnioskodawców z Polski

 1. Na etapie full proposal polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO). Wniosek zawiera tabelkę budżetową.
 2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie JPI AMR, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 6-13
 3. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie (UNISONO, s. 9-10).
 4. Budżet polskiej części projektu w systemie OSF powinien być podany w PLN i obliczony zgodnie z kursem EUR z dnia podjęcia Uchwały Rady NCN – 12 stycznia 2017 r. (1 EUR= 4,3728 PLN).
 5. Projekty z udziałem naukowców z Polski mogą trwać 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Wyniki konkursu

To unravel the dynamics of transmission and selection of antimicrobial resistance (AMR) at the genetic, bacterial, animal, human, societal, and environmental levels, in order to design and evaluate preventive and intervening measures for controlling resistance (zamknięty)

Narodowe Centrum Nauki wraz z siecią JPI-EC-AMR zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. Wnioski składane do konkursu powinny mieścić się w poniższej tematyce:

Wyjaśnienie dynamiki procesu oporności antybiotykowej u bakterii, jego rozwoju i przekazywania na poziomie genetycznym, komórkowym, w organizmach zwierzęcych i ludzkim oraz w społeczeństwie i środowisku, w celu planowania i oceny postępowań zaradczych i interwencyjnych dotyczących kontroli zjawiska oporności antybiotykowej.

(To unravel the dynamics of transmission and selection of antimicrobial resistance (AMR) at the genetic, bacterial, animal, human, societal, and environmental levels, in order to design and evaluate preventive and intervening measures for controlling resistance.)

O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech, a co najwyżej sześciu zespołów naukowych pochodzących z co najmniej trzech krajów uczestniczących w konkursie. W jednym projekcie mogą się znaleźć maksymalnie dwa zespoły finansowane przez jedną organizację. Jeżeli w jednym projekcie znajdują się dwie polskie jednostki, powinny one utworzyć konsorcjum.

Termin składania wniosków (pre-proposals): 21 marca 2016 r., godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Dania, Kanada, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.

Dokumentacja konkursowa:

Wnioski należy składać za pomocą system elektronicznego: Proposal Submission Tool and Pre–Proposal Template

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. Termin składania wniosków pełnych upływa 4 lipca 2016 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Budżet polskiej części projektu powinien być skalkulowany zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych (uchwała Rady nr 84/2015, s. 5-12). W szczególności prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń w projektach: p. 2.1, s. 6-9.

Na etapie full proposal wnioskodawcy z Polski będą zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu projektu.

Prosimy również o zapoznanie się wymogami formalnymi konkursu skierowanymi do wnioskodawców z Polski (s. 5).

Szczegółowe informacje o konkursie

Polski projekt finansowany w konkursie


Kontakt:

Kontakt telefoniczny możliwy po uprzednim umówieniu się poprzez wiadomość e-mail


JPI AMR otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 681055.