dr inż. Katarzyna Śniegowska-Świerk

Katarzyna Śniegowska-Świerk

dr inż. Katarzyna Śniegowska-Świerk

 

Absolwentka biotechnologii – Studiów Międzywydziałowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Badania do swojej pracy magisterskiej dotyczącej specyficznych cech transkrypcji mitochondrialnego DNA w aspekcie cytoplazmatycznej męskiej sterylności wykonała w Katedrze Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa.

Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie biotechnologii roślin uzyskała w 2016 r. na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa obroniwszy pracę pt.: „Wybrane aspekty regulacji ekspresji genów HVA1 i Srg6 w odpowiedzi na stres suszy u jęczmienia zwyczajnego (Hordeum vulgare L.)”. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz specjalistyczne studia dotyczące zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji badań.

Była wykonawcą w kilku projektach badawczych prowadzonych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Kierowała własnym projektem finansowanym przez NCN w ramach konkursu PRELUDIUM, w którym badała elementy szlaku sygnałowego suszy u jęczmienia. Jest współautorem publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz autorem rozdziału monografii.

Swoje zainteresowania nauką przeniosła w sferę biznesu i przez 3 lata kierowała spółką spin-off założoną przez spółkę celową Uniwersytetu Rolniczego, która świadczyła usługi w zakresie zielonej biotechnologii.

Od listopada 2018 r. pracuje w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziedzinie Nauk o Życiu.