dr Małgorzata Zawiślak

 

dr Małgorzata Zawiślak

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk o Życiu
  • Adres e-mail: Małgorzata Zawiślak
  • Numer telefonu: (12) 341 9153
 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie uzyskała tytuł magistra biologii. Po ukończeniu studiów pracowała na stanowisku specjalisty w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie, jednocześnie uczestnicząc w studiach doktoranckich w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskała w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie, gdzie następnie przez dwa lata pracowała na stanowisku adiunkta. Za pracę doktorską dotyczącą regulacji aktywności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza u owiec w laktacji otrzymała pierwszą nagrodę Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. W trakcie swojej pracy naukowej brała udział w realizacji kilku projektów naukowych z zakresu fizjologii zwierząt, w tym była kierownikiem projektu PRELUDIUM przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Ponadto, odbyła dwa staże naukowe: w Instytucie Endokrynologii Eksperymentalnej Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie oraz Instytucie Medycyny Eksperymentalnej Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie. Dr Małgorzata Zawiślak jest autorką kilku publikacji naukowych z listy filadelfijskiej oraz kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych doniesień konferencyjnych. Od listopada 2017 roku pracuje w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu.